Пошук по сайту

Професійний розвиток державного службовця у сфері юстиції

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Професійний розвиток державного службовця у сфері юстиції" [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. М. Ярошенко [та ін.] . - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 47 с. 

Читати 

 

МОДУЛЬ 1. Професійний розвиток державного службовця як основа професійного зростання

ТЕМА 1. Організаційні засади функціонування системи професійного розвитку державного службовця. Зміст, цілі, принципи та значення професійного розвитку державних службовців

Вапнярчук Н. М. Професійний розвиток працівників у контексті інноваційного розвитку держави / Н. М. Вапнярчук // Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 2 за матеріалами ІІ круглого столу, 16 листопада 2020 року. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020.- С. 13-17.

Читати

Вапнярчук Н. М. Світовий досвід професійного розвитку персоналу// Право та інновації.- 2020.- № 2.- С. 63-69.

Читати

Галкіна Н.М. Окремі правові аспекти професійного розвитку державних службовців// Юридичний науковий електронний журнал.- 2021.- № 12.- С. 180-183

Читати

Година М.А. Зміст, структура та значення професійного розвитку державних службовців у системі заходів організаційно-правового забезпечення публічної служби в Україні// Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління.- 2020.- № 2.- С. 18-23.

Читати

Григор'єва С. М. Еволюція системи професійної підготовки державних службовців в Україні: Дис… докт. наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Дніпро, 2019.- 311 с.

Читати

Губська О.А. Система юридичних гарантій професійного розвитку державних слжубовців// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2017.- Том. 1.- С. 71-74.

Читати

Михайлова Л. І. Управління персоналом: Навч. Посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.-248 с.

Читати

Олуйко В. М. Професійний розвиток особистості службовця в процесі кар'єрного зростання/ Олуйко В. М., Примуш Р. Б.// Університетські наукові записки.- 2017.- № 6.- С. 356-374.

Читати

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення професійного розвитку державних службовців

Бородін Є. Законодавче забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні// Держ. упр. та місцеве самоврядування.- 2013.- Вип. 1 (16).- C. 151–160.

Читати

Вапнярчук Н. М. Особливості правового регулювання професійного зростання працівників: досвід зарубіжних країнах// Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ круглого столу м. Харків, 25 черв. 2020 р.- Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020.- С. 41-45.

Читати

Галкіна Н.М. Окремі правові аспекти професійного розвитку державних службовців// Юридичний науковий електронний журнал.- 2021.- № 12.- С. 180-183

Читати

Жиденко Н. Професійний розвиток персоналу державної служби: основні складові процесу / Н. Жиденко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - Вип. 1. - С. 50-58.

Читати

Жиденко Н. А. Сучасні тенденції управління професійним розвитком персоналу органів державної влади в Україні: Дис… канд. наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (281 – Публічне управління та адміністрування). – Національна академія державного управління при Президентові України, Київ, 2019.- 230 с.

Читати

Луценко О. Є. Неформальне професійне навчання працівників: проблеми правового регулювання// Публічне право.- 2016.- № 1.- С. 241-248.

Читати

Серченко К. Нормативно-правові засади функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні/ К. Серченко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 1. - С. 126-134.

Читати

Тема 3. Міжнародно-правові основи професійного розвитку державних службовців

Баніт О. Відображення концептуальних положень неперервного професійного розвитку дорослих у міжнародних документах// Адаптивне управління: теорія і практика.- 2016.- Вип. 1.- С. 1-16

Читати

Герман Г. Ю. Організаційно-правові засади кар'єрної цивільної служби в демократичних державах// Економіка та держава.- 2012.- № 8.- С. 130-132

Читати

Маланюк Н. М. Неперервна професійна освіти: характеристика та виклики сучасності// Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.- 2020.- Вип. 190.- С. 109-113

Читати

Мельник А. Зарубіжний досвід підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: проблеми імплементації в Україні / А. Мельник, Т. Кононенко // Державне управління та місцеве самоврядування.- 2012.- № 1.

Читати

Яшина Ю.В. Адаптація зарубіжного досвіду управління професійним розвитком кадрів державної служби// Держ. упр. та місц. самоврядування: зб. наук. пр.- 2010.- Вип. № 1 (4).- C. 236-245.

Читати

Тема 4. Зарубіжний досвід правового забезпечення професійного розвитку державних службовців та можливість його адаптації в Україні

Богданова Н. О. Зарубіжний досвід підготовки державно-управлінських кадрів та шляхи його адаптації в Україні/ Н. О. Богданова// Наукові праці.- 2007.- Том 69. Вип. 56.- С. 97-104

Читати

Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців: вітчизняний та світовий досвід/ В. Д. Бондар// Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2006. – № 3–4. – С. 158–167.

Читати

Вапнярчук Н. М. Світовий досвід професійного розвитку персоналу// Право та інновації.- 2020.- № 2.- С. 63-69.

Читати

Галкіна Н.М. Окремі правові аспекти професійного розвитку державних службовців// Юридичний науковий електронний журнал.- 2021.- № 12.- С. 180-183

Читати

Григор'єва С. М. Основні тенденції розвитку підготовки державних службовців в країнах Європи// Державне управління та місцеве самоврядування.- 2010.- Вип. 3 (6).- С. 246-254

Читати

Жиденко Н. Досвід зарубіжних країн у сфері професійного розвитку персоналу державної служби / Н. Жиденко // Теоретичні та прикладні питання державотворення. - 2013. - Вип. 13. - С. 275-283.

Читати

Маскалева О. С. Обучение и профессиональное развитие государственных служащих в странах бывшего СССР// Государственное управление: электрон. вест.- 2012.- № 35.

Читати

Машовець О. С. Механізми управління професійним розвитком та проведенням оцінювання державного службовця: зарубіжний досвід та умови використання в Україні / О. С. Машовець // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 1. - С. 96-98.

Читати

Міщенко К. С. Мотивація праці державних службовців у зарубіжних країнах: досвід для України// Державно-управлінські студії. – 2018. – № 6 (8).

Читати

Рачинський А. П. Забезпечення професійного розвитку державних службовців: досвід Литовської Республіки/ Рачинський А. П., Жиденко Н. А.// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2014.- № 1.- С. 10-18.

Читати

Чаркіна А. О. Адаптація державної служби України до вимог Європейського Союзу: нормативно правовий вимір: Дис… канд. наук з державного управління за спец. 25.00.03 – державна служба.- Дніпро, 2018.- 225 с.

Читати

Чаркіна А. О. Досвід функціонування державної служби в Японії: загальний аналіз// Держава та регіони. Сер. Державне управління.- 2016.- № 4 (56).- С. 96-100.

Читати

ТЕМА 5. Професійні знання, уміння та навички державного службовця у сфері юстиції як підстава для його професійного зростання

Галкіна Н.М. Окремі правові аспекти професійного розвитку державних службовців// Юридичний науковий електронний журнал.- 2021.- № 12.- С. 180-183

Читати

Дрозд О. Ю. Державний службовець як суб’єкт трудового права// Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр.- 2016.- № 2.- С. 66-70.

Читати 

Дрозд О. Ю. До проблеми визначення правового статусу державного службовця як суб’єкта трудового права// Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр.- 2016.- № 1-2.- С. 24-29.

Читати

Дрозд О. Ю. Трудо-правові гарантії проходження державної служби в Україні// Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр.- 2016.- № 5.- С. 92-95.

Читати

Задорожній О. В. Механізм реалізації права на державну службу в органах юстиції// Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2015.- Вип. 6. Т. 2.- С. 57 – 61.

Читати

Іншин М. Основні права державного службовця як працівника// Публічне право.- 2018.- № 3 (31).- С. 140 – 146.

Читати

Костюк В. Л. Принципи державної служби в умовах правової держави: науково-теоретичний підхід/ Костюк В. Л., Воробйова І. Б.// Часопис Національного університету «Острозька академія».- 2017.- № 2 (16).- С. 1-18

Читати

Костюк В. Л. Засади правового статусу державного службовця: науково-теоретичний аспект/ Костюк В. Л., Воробйова І. Б.// Публічне право.- 2018.- № 1 (29).- С. 134 – 143.

Читати

Луценко О.Є. Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа// Проблеми законності.- 2019.- Вип. 145.- С. 140–151.

Читати

Мосора Л. С. Відкритість як критерій оцінки якості функціонування державної служби// Молодий вчений: наук. журнал.- 2018.- № 1 (53).- С. 464–467.

Читати

Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу»/ відп. ред. В. А. Дерець. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с.

Читати

Наумік К. Г. Організація діяльності державного службовця: Навч. посібник/ Наумік К. Г., Григоренко А. М., Ушкальов В. В. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 320 с.

Читати

Онуфрієнко О. Підходи до класифікації моделей організації державної служби: порівняльний аналіз// Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр.- 2016.- Вип. 2.- С. 155-160.

Читати

Чавикіна Т.І. Державна служба: трудовий аспект// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- Х., 2016.- № 2 (73).- С. 183–188.

Читати

МОДУЛЬ 2. Службова кар’єра державного службовця у сфері юстиції.

ТЕМА 1. Просування державного службовця по службі

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: моногр.- Х.: Право, 2005.- 304 с.

Читати

Візіров Б. Й. Управління кар'єрою державного службовця як взаємодія інтересів / Б. Й. Візіров // Економіка та держава. - 2008. - № 11. - С. 84-85.

Читати

Гончарова Г. С. Проблеми правового регулювання кваліфікаційних вимог до працівників при прийнятті на роботу / Г. С. Гончарова, А. М. Юшко // Право та інновації. – 2017. – № 2. – С. 15–23.

Читати

Гончарук Н. Планування кар’єрного розвитку державних службовців у контексті реформування державної служби/ Н. Гончарук, Н. Артеменко// Державне управління та місцеве самоврядування. - 2012. - Вип. 4. - С. 199-209.

Читати

Державна служба: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол.: Ю. В. Ковбасюк, О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін. - К.: Одеса: НАДУ, 2013. - Т. 2. - 348 с.

Читати

Луценко О. Є. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»// Право та інновації.- 2017.- № 2 (18).- С. 63-68.

Читати

Мосора Л. С. Практичні аспекти організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців/ Мосора Л. С., Федорищак Х. І. // Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління: електронне наукове видання.- К.: Видавництво Ліра-К, 2020.- № 4 (10).- С. 184-196.

Читати

Соколова Т. А. Кар'єрне зростання державного службовця як одна з проблем побудови правової держави / Т. А. Соколова // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 24. - С. 136-140.

Читати

Стельмащук Л. С. Роль, завдання та функції керівника у посиленні відкритості державного органу влади // Державне управління: удосконалення та розвиток.- 2015.- № 9.

Читати

Стець О. М. Державно-службові відносини: сутнісно-понятійна характеристика та галузево-правова ідентифікація: Дис… докт. юрид. наук за спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право» (081 – Право). – Одеса, 2020.- 428 с.

Читати

Титаренко М. В. Стимули у службовому праві: питання класифікаційного розподілу// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2018.- № 3.- С. 159-164

Читати

Управління персоналом в органах публічної влади: навч. посіб./ С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. Тарасенко. – Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 200 с.

Читати

Чавикіна Т.І. Державна служба: трудовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- Х., 2016.- № 2 (73).- С. 183–188.

Читати

ТЕМА 2. Атестація державних службовців

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: моногр.- Х.: Право, 2005.- 304 с.

Читати

Задорожній О. В. Механізм реалізації права на державну службу в органах юстиції// Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2015.- Вип. 6. Т. 2.- С. 57 – 61.

Читати

Задоя І. І. Атестація державних службовців - важлива складова проходження державної служби / І. І. Задоя // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2014. – Вип. 53. – С. 296-305.

Читати

Іншин М. Основні права державного службовця як працівника // Публічне право.- 2018.- № 3 (31).- С. 140 – 146.

Читати

Костюк В. Л. Засади правового статусу державного службовця: науково-теоретичний аспект/ Костюк В. Л., Воробйова І. Б. // Публічне право.- 2018.- № 1 (29).- С. 134 – 143.

Читати

Луценко О. Є. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»// Право та інновації.- 2017.- № 2 (18).- С. 63-68.

Читати

Луценко О. Є. Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення конкурсу: проблеми правового регулювання // Підприємництво, госп-во і право.- 2018.- № 5.- С.86-89.

Читати

Луценко О. Є. Правове регулювання проходження конкурсу на зайняття посад державної служби із застосуванням поліграфа// Проблеми законності.- 2019.- Вип. 145.- С. 140–151.

Читати 

Панченко М. В. Право на захист трудових прав у світлі концепції гідної праці державних службовців// Підприємництво, господарство і право.- 2019.- № 12.- С. 145 – 149.

Читати 

Професійне навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва: теорія і практика: монографія.- К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014.- 251 с.

Читати

ТЕМА 3. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Буковська Н. Особливості формування професійної компетентності персоналу органу влади// Актуальні проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному етапі: ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених.- 2019.- С. 49-51

Читати

Могил С. К. Професійна компетентність державного службовця: сутність, правове регулювання, вимоги// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.- 2014.- Вип. 11 (1).- С. 162–165.

Читати

Волик В. С. Компетентності державних службовців України: наукові підходи до класифікації// Державне управління та місцеве самоврядування.- 2012.- № 3.- С. 205–213.

Читати

Орлів М. С. Підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади: механізми формування сучасної моделі: монографія. – Київ–Івано­Франківськ : «Лілея­НВ», 2018. – 300 с.

Читати

Шевченко С. О. Зарубіжний досвід організації підвищення кваліфікації державних службовців/ Шевченко С. О., Коваль Г. В. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування.- 2019.- № 1.- С. 1-19

Читати

ТЕМА 4. Стажування та самоосвіта державних службовців

Бородін Є. І. Роль самоосвіти у підвищенні рівня професійного розвитку державних службовців: європейський досвід [Електронний ресурс]

Читати

Волик В. С. Компетентності державних службовців України: наукові підходи до класифікації// Державне управління та місцеве самоврядування.- 2012.- № 3.- С. 205–213.

Читати

Грищук А. Б. Самоосвіта як спосіб підвищення професійного рівня державних службовців в Україні/ А. Б. Грищук// Порівняльно-аналітичне право.- 2020.-№ 3.- С. 111-118

Читати

Коваль Г. В. Самоосвіта як ефективний напрям розвитку професіоналізму державного службовця// Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування.- 2018.- № 2.- С.1-20

Читати

Могил С. К. Професійна компетентність державного службовця: сутність, правове регулювання, вимоги// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.- 2014.- Вип. 11 (1).- С. 162–165.

Читати

МОДУЛЬ 3

Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця у сфері юстиції

ТЕМА 1. Оцінювання результатів службової діяльності службовців у сфері юстиції

Битяк Ю. П. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування// Вісник академії правових наук України.- 2005.- № 4.- С. 116–123.

Читати

Біла-Тіунова Л. Р. Службова кар’єра державного службовця: поняття та особливості / Л. Р. Біла-Тіунова // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2012. - Т. 11. - С. 127-139.

Читати

Волик В. С. Компетентності державних службовців України: наукові підходи до класифікації// Державне управління та місцеве самоврядування.- 2012.- № 3.- С. 205–213.

Читати

Даниленко Ю. С. Методи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців// Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2016.- № 6.- С. 68–70.

Читати

Даниленко Ю.С. Оцінювання у державній службі: теорія і правове регулювання: Дис…кандидата юридичних наук за спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право» (081 – Право). – Одеса, 2017.- 212 с.

Читати

Дорош І. М. Система оцінювання ефективності та результативності роботи державних службовців в Україні/ І. М. Дорош, О. І. Дорош// Державне управління: удосконалення та розвиток.- 2020.

Читати

Зарубіна І. Н. Деякі аспекти проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців ( у світлі оновленого законодавства України про державну службу)// Право і суспільство.- 2019.- № 5. Ч. 2.- С. 44-50

Читати

Зелінський С. Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців: монографія.- Київ: НАДУ, 2016.- 296 с.

Читати

Кірмач А. В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис.- 2009.- № 4.- С. 175–180.

Читати

Коломоєць Т. Щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Україні: чи досконалою є обрана нормативна модель?/ Т. Коломоєць // Підприємництво, госп-во і право: наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 11. - С. 96-104.

Читати

Луценко О. Є. Звільнення державного службовця за результатами оцінювання службової діяльності// Підприємництво, господарство і право.- 2020.- № 2.- С. 150-154.

Читати

Могил С. К. Професійна компетентність державного службовця: сутність, правове регулювання, вимоги// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.- 2014.- Вип. 11 (1).- С. 162–165.

Читати

Подольчак Н. Ю. Міжнародні інтегральні показники оцінки ефективності роботи державних службовців у країнах ЄС/ Подольчак Н. Ю., Хім М. К.// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”.- 2020.- № 2(8).- С. 59-70

Читати

Подольчак Н. Ю. Удосконалення системи оцінювання ефективності роботи державних службовців України категорій Б та В як один із факторів підвищення професійного та особистісного розвитку// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління.- 2020.- № 2.- С. 117-128.

Читати

Приходько С. О. Система оцінювання персоналу як ключовий елемент сучасної концепції управління персоналом публічної служби// Теорія та практика державного управління.- 2012.- Вип. 4.- С. 437–444.

Читати

Прудиус Л. В. Управління якістю державної служби України: Дис… докт. наук з державного управління за спец. 25.00.03 – державна служба.- Дніпро, 2018.- 517 с.

Читати

Шевченко С. О. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід// Державне управління та місцеве самоврядування.- 2015.- № 4.- С. 255–265.

Читати

ТЕМА 2. Наслідки оцінювання результатів службової діяльності

Даниленко Ю. С. Методи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців// Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2016.- № 6.- С. 68–70.

Читати

Зелінський С. Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців: монографія.- Київ: НАДУ, 2016.- 296 с.

Читати

Кірмач А. В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання// Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис.- 2009.- № 4.- С. 175–180.

Читати

Луценко О. Є. Звільнення державного службовця за результатами оцінювання службової діяльності// Підприємництво, господарство і право.- 2020.- № 2.- С. 150-154.

Читати

Подольчак Н. Ю. Удосконалення системи оцінювання ефективності роботи державних службовців України категорій Б та В як один із факторів підвищення професійного та особистісного розвитку// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Державне управління.- 2020.- № 2.- С. 117-128.

Читати

Приходько С. О. Система оцінювання персоналу як ключовий елемент сучасної концепції управління персоналом публічної служби// Теорія та практика державного управління.- 2012.- Вип. 4.- С. 437–444.

Читати

Шевченко С. О. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід// Державне управління та місцеве самоврядування.- 2015.- № 4.- С. 255–265.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти