Пошук по сайту

Кримінальний процес

Програма навчальної дисципліни "Кримінальний процес"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV курсу / уклад.: О. В. Капліна, О. Г. Шило. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 32 с.

Читати

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (відповідно до вимог ECTS) [Електронний ресурс] : для студентів III курсу / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. процесу та оперативно-розшукової діяльності. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 41 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" на 2012-2013 н.р. [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. денної форми навчання : електронне вид. / уклад. О. В. Верхогляд-Герасименко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 57 с.

Читати

Індивідуальна робота з кримінального процесу : метод. поради та завдання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "правознавство" / уклад. О. В. Капліна [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 15 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Кримінальний процес"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV курсу / уклад.: О. В. Капліна, О. Г. Шило. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 32 с.

Читати

Тематика курсових робіт з кримінального процесу : електронне видання : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV курсу заочної форми навчання / уклад. В. В. Вапнярчук [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 41 с.

Читати

Тема 1. Системно-структурна характеристика кримінального процесу України (стадії та окремі кримінальні провадження)

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Тема 2. Оцінні поняття у кримінальному процесуальному праві України

Біленко В. А. Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 2. С. 59-66

Читати

Вапнярчук В. В. Оцінні поняття як підстава застосування судового розсуду у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. Херсон, 2014. Вип. 2. Т. 4. С. 77-80

Читати

Капліна О. Оцінні поняття в кримінальному судочинстві. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2004. № 2 (37). С.160–167

Читати

Панов Н. И. Оценочные понятия и их применения в уголовном праве. Проблемы социалистической законности. Харьков, 1981. Вып. 7. С. 99-106

Читати

Тема 3. Прогалини у кримінальному процесуальному праві України

Погребняк С. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання. Вісник Академії правових наук України. 2013. № 1 (72). С. 44–56

Читати

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні : монографія. Київ : Реферат, 2007. 640 с.

Читати

Тема 4. Кримінальне провадження щодо кримінальних проступків

Бахуринська О. Про дотримання принципу науковості при впровадженні інституту кримінальних проступків. Секція № 5. (05.03.2013 р.). Актуальна юриспруденція : юридичні науково-практичні Інтернет-конференції : сайт

Читати

Борисов В. І., Тютюгін В. І., Демидова Л. М. Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 2 (7). С. 129-142

Читати

Васильєв А. А., Пироженко О. С. До питання про судимість як наслідок засудження за вчинення кримінального проступку. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 15.05.2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 77-81

Читати

Книженко О. О. Актуальні питання запровадження кримінальних проступків до законодавства України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер.: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". Київ, 2015. № 36. Т. 3 С. 144-147

Читати

Мирошниченко Н. М. Концептуальні питання запровадження інституту «кримінальні проступки» у законодавство України. Правова держава. 2015. № 20. С. 152-156

Читати

Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків : монографія / заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова. Одеса : Юридична література, 2014. 176 с.

Читати

Федотова Г. В. Щодо поняття "кримінальний проступок" у кримінальному праві України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2016. № 19. С. 107-109

Читати

Тема 5. Верховенство права як загальна засада кримінального провадження

Беспалько І. Л. Визначення понять загальних засад кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 242-247.

Читати

Гончаренко В. Г. Засади верховенства права та законності кримінального провадження в плані здійснення захисту. Вісник академії адвокатури України. 2013. Число 3 (28). С. 4-10

Читати

Дудоров О. О., Мазур М. В. Реалізація принципу верховенства права у випадках застосуванні закону про кримінальну відповідальність: постановка проблеми, міжнародний і зарубіжний досвід. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 5. С. 130-141

Читати

Зеленський С. М. Утвердження принципів верховенства права і законності у кримінальному судочинстві України. Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 2 (6). 13 с.

Читати

Ковальський В. С. Принцип верховенства права в системі кримінального судочинства. Вісник кримінального судочинства . 2015. № 1. С. 59-65

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лаврова В. В. Проблеми реалізації верховенства права в кримінальному провадженні. Приватне та публічне право. 2019. № 3. С. 105-110

Читати

Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 281 с.

Читати

Пєший Д. А. Засада законності та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 210 с.

Читати

Рабінович П. М. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : монографія / О. М. Луців, С. П. Добрянський, О. З. Панкевич, С. П. Рабінович. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Львів : Сполом, 2016. Сер. 1 : Дослідження та реферати. Вип. 30. 200 с.

Читати

Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Дніпро, 2019. 499 с.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна; відпов. за вип. І. В. Гловюк. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с.

Читати

Тема 6. Складові принципу верховенства права, як загальної засади кримінального провадження

Гапотій В. Д. Верховенство права: сучасні наукові концепції : монографія. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. 194 с.

Читати

Коровайко О. І. Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 238-243

Читати

Костенко М. Рівність перед законом і судом серед інших засад кримінального провадження. Історико-правовий часопис. 2015. № 1 (5). C. 119-124

Читати

Крижова О. Г. Структура принципу верховенства права: аналіз крізь призму його правозастосування. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Сер. : Юридичні науки . Львів, 2016. № 837. С. 149-153

Читати

Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 281 с.

Читати

Панов М. І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України. Проблеми законності. Харків, 2015. Вип. 128. С. 8-19

Читати

Пєший Д. А. Засада законності та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 210 с.

Читати

Рабінович П. М. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : монографія / О. М. Луців, С. П. Добрянський, О. З. Панкевич, С. П. Рабінович. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Львів : Сполом, 2016. Сер. 1 : Дослідження та реферати. Вип. 30. 200 с.

Читати

Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Дніпро, 2019. 499 с.

Читати

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : наук.-метод. посіб. для суддів. 2-ге вид., випр., допов. Київ : б. в., 2015. 208 с.

Читати

Тема 7. Реалізація засади верховенства права під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Беспалько І. До питання пропорційності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції : ІІ Харк. кримін. процесуальний полілог (присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення кримін. провадження). м. Харків, 12 груд. 2019 р. / редкол. О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. 2019. Вип. 2. Харків : Право, 2020. С. 120-124

Читати

Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 281 с.

Читати

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : наук.-метод. посіб. для суддів. 2-ге вид., випр., допов. Київ : б. в, 2015. 208 с.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна; відпов. за вип. І. В. Гловюк. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с.

Читати

Тема 8. Законність у кримінальному провадженні

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Гаращук В. М. Сутність, принципи та гарантії законності. Проблеми законності. Харків, 2000. Вип. 42. С. 106-112

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2013. 228 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Тема 9. Публічність як загальна засада кримінального провадження

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Стельмащук О. В. Теоретико-правовий аналіз засади «публічності» кримінального провадження, визначеної кримінальним процесуальним кодексом України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2016. № 8 (178). С. 44-48

Читати

Тищенко О., Говорун Д. Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності. Підприємство, господарство і право. 2016. №9. С. 149-153

Читати

Тема 10. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як загальна

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Тищенко О. І. Застосування та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні у кримінальних справах : навч.-практ. посіб. Харків : Фінн, 2011. 132 с.

Читати

Уваров В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 294-297

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2013. 228 с.

Читати

Тема 11. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як міжнародний стандарт справедливого правосуддя

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Бобік В. П. Презумпція забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад кримінального провадження: особливості та значення. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 4 (19). С. 99-102

Читати

Вапнярчук В. В. Загальна характеристика правових презумцій та їх значення для кримінального процесуального доказування. Юрист України. 2013. № 3. С. 62–68

Читати

Зеленський С. М. Презумпція невинуватості як гарантія справедливості кримінального провадження. Право і суспільство. 2017. № 5. С. 244-249

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Чумак К. Презумпція невинуватості у національному законодавстві і практиці Європейського суду з прав людини. Науковий часопис національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 2. С. 177-183

Читати

Тема 12. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості як загальна засада кримінального провадження

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Гловюк І. В. Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. : Юридические науки. 2013. Т. 26 (65). № 2-1. Ч. 2. С. 303-309

Читати

Концептуальні основи побудови кримінального процесу України : монографія. / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. І. Марочкин та ін.; за заг. ред. О Г. Шило. Харків : НДІВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ, 2016. 264 с.

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лисенкова К. Правова сутність змагальності в кримінальному провадженні. Юридичний вісник. 2014. №4. С. 334-337

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Маркуш М. А. Організаційно-структурні функції змагальності: системний аналіз. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 389-395

Читати

Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014 № 3. С. 265-270

Читати

Притула А. М. Змагальність у кримінальному процесі як передумова справедливого суду. Юридична наука. 2014. № 8. С. 117-122

Читати

Толочко О. М. Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 2 (35). С. 59-65

Читати

Яновська О.Г. Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні. Юридична Україна. 2013. №8. С. 77-82.

Читати

Тема 13. Розумні строки як загальна засада кримінального провадження

Войтенко А. В. Розумність строків тримання під вартою: проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 177-184

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Мудрак І. В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 303-307

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Неледва Н. В. «Розумнiсть строкiв» як нове поняття в КПК України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2013. № 5. С. 240-242

Читати

Рогатинська Н. З. Розумність строків як одна з основних засад кримінального процесу. Держава та регіони. Сер. : Право. 2016. № 3 (53). С. 124-127

Читати

Тема 14. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як загальна засада кримінального провадження

Андрійченко О., Чернецька О. Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 284-288

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Кучинська О. П., Щиголь О. В. Поняття та зміст доступу до правосуддя в кримінальному процесі України. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 20-30.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : монографія. Харків : Право, 2008. 304 с.

Читати

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія. Харків : Право, 2010. 256 с.

Читати

Тема 15. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи як засада кримінального провадження

Гаверська І. В. Правове значення поняття «житло» в законодавстві України. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2009. Вип. 37. С. 236-238

Читати

Косьмін О. В. Правові підстави проведення окремих слідчих дій, пов'язаних із проникненням до житла чи іншого володіння особи: проблемні питання. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діюч. наук.-практ. семінару, 27 листоп. 2015 р. Харків : Право, 2015. Вип. 7. С. 61–64.

Читати

Кравченко С., Бабанли Р. Недоторканність житла: гарантії та винятки. Дозвіл на обшук не може бути даний, якщо клопотання не відповідає всім установленим у КПК вимогам. Закон і бізнес. 2014. 05–12 груд. (№ 49)

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Кучинська О. П. Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі. Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 2 (24). С. 125-129

Читати

 

Тагієв С. Р. Судовий контроль при негласному обстеженні житла чи іншого володіння особи. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 2. С. 128-138.

Читати

Тема 16. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування

Вільгушинський В. М. Зарубіжний досвід унормування гласності та відкритості в системі судоустрою та забезпечення правосуддя: кримінально-процесуальні аспекти. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 4. С. 169-179

Читати

Король В. В. Сучасні форми громадського контролю в судах і їх вплив на реалізацію засадничих положень гласності й відкритості кримінального провадження. Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 3 (9). С. 291-296

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Тема 17. Недоторканність права власності як засада кримінального провадження

Галаган В. І., Моргун Н. С. Дотримання засади недоторканності права власності щодо об’єктів, тимчасово вилучених під час обшуку або огляду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. № 29. Т. 2. С. 162-166.

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Моргун Н. С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Юридична наука. 2015. № 2. С. 165-171

Читати

Моргун Н. С. Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні. Юридична наука. 2014. № 6. С. 27-34.

Читати

Симоненко З. В. Гарантії захисту права власності при накладенні арешту на майно у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 140-145

Читати

Тема 18. Реалізація потерпілим права на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, Б. В. Малишев, З. М. Саідова; за заг. ред. О. А. Банчука. Київ : Москаленко О. М., 2015. 268 с.

Читати

Кучинська О. П., Щиголь О. В. Окремі проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 1. С. 18-25

Читати

Мудрак І. В. Щодо визнання особи потерпілою у кримінальному провадженні. Часопис Київського університету права. 2019. № 2. С. 175-180

Читати

Татарин І. І. Відшкодування шкоди потерпілому, заподіяної кримінальним правопорушенням : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 184 с.

Читати

Федорчук Н. Б., Нор В. Т. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : Правова єдність, 2009. 192 с.

Читати

Тема 19. Кримінальне провадження щодо юридичної особи

Баганець О. В. Поняття й значення предмета доказування у кримінальних провадження про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 1. С. 18-23

Читати

Грищук В. К., Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія. Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2013. 248 с.

Читати

Громов В. С. Визначення дефініції юридичної особи як учасника кримінального провадження. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. C. 193-197

Читати

Козій В. Особливості провадження щодо юридичної особи у кримінальному процесі. Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид.. 2018. № 1. С. 84-95

Читати

Лук'янченко С. Зарубіжний досвід застосування кримінальної відповідальності до юридичних осіб. Підприємництво, госпподарство і право. 2019. № 11. С. 302-306

Читати

Панов М. І., Харитонов С. О. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як новела у кримінальному законодавстві України. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. 2014. Вип. 2 (3). С. 44-55

Читати

Панченко О. В. Зарубіжний досвід функціонування та історія становлення інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб. Право і суспільство. 2017. № 4 (2). С. 192-196

Читати

Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2018. 222 с.

Читати

Панченко О. В. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо юридичної особи. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2018. № 1. С. 203-204

Читати

Панченко О. В. Щодо питання процесуального статусу юридичної особи, до якої здійснюється кримінальне провадження. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2017. Вип. 6. Т. 3. С. 167-171

Читати

Тема 20. Концепція медіації у кримінальному процесі України

Аракелян Р. Ф. Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України. Право і суспільство. 2015. №4 (4). С. 203-209

Читати

Аракелян Р. Ф. Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні. Юридична наука. 2016. № 1 (55). С. 137-147.

Читати

Біцай А. В. Участь адвоката в медіації у кримінальному провадженні у контексті реалізації права на справедливий суд. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 8-15

Читати

Дячук М. І. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан. Юридична наука. 2016. № 4 (58). С. 164-183

Читати

Крестовська Н., Романадзе Л., Барабаш Т. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання. Юридичний вісник України. 2017. 3-9 берез. (№ 9). С. 13

Читати

Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.; за ред. акад. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 462 с.

Читати

Тітко І. А. Захист інтересів учасників угод у кримінальному провадженні: питання теорії та практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. № 28 (3). С. 128-133

Читати

Турман Н. Інститут медіації в кримінальному процесі Польщі та України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 286-289

Читати

Тема 21. Моделі медіації у кримінальному провадженні

Аракелян Р. Ф. Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України. Право і суспІльство. 2015. № 4 (4). С. 203-209

Читати

Аракелян Р. Ф. Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні. Юридична наука. 2016. № 1 (55). С. 137-147

Читати

Біцай А. В. Моделі медіації у світі та перспективи для України. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 85-89

Читати

Біцай А. В. Участь адвоката в медіації у кримінальному провадженні у контексті реалізації права на справедливий суд. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 8-15

Читати

Дячук М. I. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан. Юридична наука. 2016. № 4 (58). С. 164-183

Читати

Крестовська Н., Романадзе Л., Барабаш Т. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання. Юридичний вісник України. 2017. 3-9 берез. (№ 9). С. 13

Читати

Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.; за ред. акад. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 456 с.

Читати

Тітко І. А. Захист інтересів учасників угод у кримінальному провадженні: питання теорії та практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. № 28 (3). С. 128-133

Читати

Турман Н. Інститут медіації в кримінальному процесі Польщі та України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 286-289

Читати

Тема 22. Цивільний позов у кримінальному провадженні

Бортман О. Цивільний позов у кримінальному процесі: окремі питання правового регулювання. Юридична газета. 2016. 10 трав. (№ 18-19). С. 14-15

Читати

Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, Б. В. Малишев, З. М. Саідова; за заг. ред. О. А. Банчука. Київ : Москаленко О. М., 2015. 268 с.

Читати

Глобенко Г. І. До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України. Право і Безпека. 2017. № 2 (65). С. 71-75

Читати

Татарин І. І.Відшкодування шкоди потерпілому, заподіяної кримінальним правопорушенням: монографія. Львів, ЛьвДУВС, 2017 184 с.

Читати

Тема 25. Міжнародно-правові стандарти участі захисника у кримінальному провадженні

Ляхівненко С. М. Міжнародні правові стандарти: до визначення поняття та видової характеристики. Держава і право : Юридичні і політичні науки. Київ, 2011. Вип. 51. С. 666-672

Читати

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. Сер. : Судебная практика. Санкт-Петербург : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 1072 с.

Читати

Моторигіна М. Г. Втілення міжнародно-правових стандартів ефективного захисту в національне кримінальне процесуальне законодавство. Журнал східноєвропейського права = The Journal of Eastern European Law. : електрон. наук. фах. вид. 2019. № 67. С. 156-168.

Читати

Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / за наук. ред. доц. юрид.наук, проф. О. В. Капліної. Харків : Оберіг, 2018. 306 с.

Читати

Моторигіна М. Г. Щодо ролі держави у забезпеченні ефективного захисту у кримінальному провадженні в контексті практики Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6. С. 152-167

Читати

Саленко О. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2014. № 6. С. 263-269

Читати

Юшко А. М., Швець А. М. Міжнародні соціальні стандарти : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Жернакова. Харків : Нац. ун-т “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 2013. 121 с.

Читати

Тема 26. Сторона захисту у кримінальному провадженні

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації : дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2015. 602 с.

Читати

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальна функція захисту: деякі проблеми визначення поняття та змісту. Право і громадянське суспільство : електрон. наук. фах. вид. 2014. №3. С. 121-130

Читати

Кицан Ю. І. Реалізація засади змагальності сторін на стадії досудового розслідування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2015. №17 (2). С. 119-121

Читати

Костюченко О.Ю. Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 37-43

Читати

Лань О. Ю. Захисник – суб’єкт доказування у кримінальному провадженні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 400-407

Читати

Люліч В. А. Захисник як суб’єкт збирання доказів у нормах нового Кримінального процесуального кодексу України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 201-206

Читати

Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України : монографія. Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. 208 с.

Читати

Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / за наук. ред. д.ю.н. проф. О. В. Капліної. Харків : Оберіг, 2018. 306 с.

Читати

Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014. №3. С. 265-270

Читати

Янович Ю. П. Функціональне призначення захисника в кримінальному провадженні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. Харків, 2013. № 1082. Вип. 16. С. 200-203

Читати

Тема 27. Захист як вид адвокатської діяльності

Абламський С. Є. Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення. ScienceRise: Juridical Science. 2018. № 1 (3). С. 49–54

Читати

Балацька О. Р. Природа і зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2016. № 22. С. 167–170

Читати

Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / за наук. ред. доц. юрид. наук, проф. О. В. Капліної. Харків : Оберіг, 2018. 306 с.

Читати

Оверчук С. В. Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересів. Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер.: Право : електрон. наук. фах. вид. Острог, 2018. №1(17). С. 1-35

Читати

Северин К. М. Дослідження принципу уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. С. 142-147

Читати

Татаров О. Ю., Чернявський С. С. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 77-84

Читати

Янович Ю. П. Функціональне призначення захисника в кримінальному провадженні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. Харків, 2013. № 1082. Вип. 16. С. 200-203

Читати

Тема 28. Правова природа інституту «сприяння захисту» (favor defensionis) у кримінальному провадженні

Гончаренко В. Г., Гончаренко С. В. Захист. Аксіологічний аспект. Адвокат. 2013. № 5. С. 3–9.

Читати

Малахова О. В. Реалізація інституту сприяння захисту у кримінально-процесуальному доказуванні. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2016. 213 с.

Читати

Малахова О.В. Історія розвитку теорії favor defensionis. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. № 3 (6). С. 282-293

Читати

Малахова О. В. Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2014. № 10 (1). Т. 2. С. 161-163

Читати

Мирошниченко Т. М. Щодо питання реалізації нормативного змісту засади забезпечення обвинуваченому права на захист у ході збирання доказів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 132–137

Читати

Навроцька В. Тягар доказування у кримінальному процесі: необхідність перегляду традиційного підходу. Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. Львів, 2013. Вип. 58. С. 322–327

Читати

Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 3. С. 265-270

Читати

Попелюшко В. О. Favor defensionis. Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. C. 307-309

Читати

Шульга А. О. Питання процесуальної участі в доказуванні сторони захисту та особи потерпілого. Форум права: електрон. наук. фах. вид. 2015. №2. С. 198-202

Читати

Тема 29. Прокурор у кримінальному провадженні: його функції та процесуальні повноваження

Юрчишин В. М. Прокурор як керівник досудового розслідування. Адвокат. 2012. № 7. С. 26-30

Читати

Гловюк І. В. Прокурор у кримінальному провадженні: конституційна та галузева регламентація функціональної спрямованості діяльності. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 20-26

Читати

Пожар В. Г. Щодо правової природи представництва прокурором інтересів осіб або держави у кримінальному провадженні. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеcа : Вид. дім "Гельветика", 2017. С. 369-371

Читати

Тема 30. Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження

Зеленецький В. С., Куркін М. В. Поняття безпеки та її забезпечення суб’єктом кримінального процесу. Вісник Харківського національного університет внутрішніх справ. Харків, 1997. С. 84-88

Читати

Серебрянський П. В. Порівняльно-аналітична характеристика правового регулювання застосування заходів забезпечення безпеки до учасників кримінального процесу (зарубіжний досвід формування правової доктрини). Право і суспільство. 2016. № 3 (1). С. 194-198

Читати

Семків Т. Удосконалення забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 3 (15). С. 119-128

Читати

Тема 31. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду

Фулей Т. І. Застосування практики Євпорейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : наук.-метод. посіб. для суддів / 2-ге від., випр., допов. Київ : б. в., 2015. 208 с.

Читати

Тема 32. Докази у кримінальному провадженні

Гмирко В. П. Ґенеза теорії доказів вітчизняного кримінального процесу: методологічна рефлексія. Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право : електрон. наук. фах. вид. Острог, 2015. No 2 (12). 60 с.

Читати

Шумило М. Є. Поняття доказів у кримінальному процесі: пролегомени до розуміння «невловного» феномену доказового права. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. С. 96-104

Читати

Тема 33. Формування речових доказів у кримінальному провадженні

Вапнярчук В. В. Витребування та отримання, проведення інших процесуальних дій як способи збирання доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. Херсон, 2015. Вип. 3. Т. 3. С. 85-89

Читати

Гловюк І. В., Андрусенко С. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-2. С. 293-297

Читати

Гринюк В. О. Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 23-30

Читати

Дехтяр О. Г. Реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінальної справи судом першої інстанції. Наше право. 2013. №7. С. 135-142

Читати

Капліна О. В. Збирання доказів сторонами кримінального провадження. Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет–конф. (м. Одеса, 27 листопада 2013 р.). Одеса. 2013. С. 223-229

Читати

Ковальчук С. О. Способи збирання речових доказів стороною обвинувачення. Часопис Національного університету "Острозька академія" . Сер. : Право : електрон. наук. фах. вид. Острог, 2014. № 2 (10). 24 с.

Читати

Котова О. С. Винесення постанови про визнання речовим доказом як передумова арешту майна. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2019. Вип. 3. Т. 2. С. 178-184

Читати

Крицька І. Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 3 (49). С. 106-111

Читати

Крицька І. О. Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 5. С. 89-95

Читати

Мирошниченко Т. М. Щодо питання реалізації нормативного змісту засади забезпечення обвинуваченому права на захист у ході збирання доказів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 132–137

Читати

Шабаровський Б. В. Способи перевірки речових доказів у кримінальному процесі України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2019. № 2 (85). С. 105-111

Читати

Шехавцов Р. М., Кудінов С. С. Речові докази та інші матеріальні об’єкти, що отримуються в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми визначення та використання в кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. №2. С. 186-190

Читати

Тема 34. Правова природа речових доказів у кримінальному процесі

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

Читати

Докази та доказування у кримінальному провадженні : навч. посіб. / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 272 с.

Читати

Дорохов В. Я. Природа вещественных доказательств. Советское государство и право. 1971. № 10. С. 109-114. Уголовный процесс : сайт Константина Калиновского

Читати

Ковальчук С. Вещественные доказательства в уголовном процессуальном законодательстве и доктрине уголовного процесса стран англосаксонской правовой системы. Legea si Viata (Republica Moldova). 2016. Nr 11 (2). Р. 42-46

Читати

Ковальчук С. Критерии классификации доказательств в теории уголовного процесса и обоснованность их использования для типологии вещественных доказательств. Национальный юридический журнал: теория и практика=Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Republica Moldova). 2014. № 6 (10). С. 242-247

Читати

Ковальчук С. О. Класифікація речових доказів у теорії кримінального процесу. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 6. С. 206-209

Читати

Ковальчук С. О. Поняття речових доказів у кримінальному процесуальному законодавстві й доктрині кримінального процесу країн континентальної (романо-германської) правової системи. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. № 3. С. 104-109

Читати

Крицька І. О. Інститут речових доказів за кримінальним процесуальним законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз. Право і суспільство. 2015. № 5 (3). С. 169–174

Читати

Крицька І. О. Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2015. Вип. 33. Т. 2. С. 153-157

Читати

Шехавцов Р. М. Щодо легальної дефініції речових доказів у КПК України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Луганск, 2015. № 4. С. 121-127

Читати

Тема 35. Цифрові докази у кримінальному процесі

Демура М. І., Клепка Д. І., Крицька І. О. Щодо обмеження прав особи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному провадженні. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2020. № 1. С. 37-46

Читати

Каланча І. Г., Столітній А. В. Формування інституту електронних доказів у кримінальному процесі України. Проблеми законності . Харків, 2019. Вип. 146. С. 179-191

Читати

Коваленко А. В. Електронні докази в кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи використання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Луганск, 2018. Вип. 4 (84). С. 237-245

Читати

Ковтанюк Ю. С. Класифікація документів з електронними носіями інформації. Архіви України. 2012. № 2. С. 45-76

Читати

Крицька І. О. Окремі питання щодо можливості поширення режиму речових доказів на цифрову інформацію. Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинев, Республика Молдова, 27-28 марта 2015 г.). Кишинев, 2015. Ч. 2. С. 76–79

Читати

Крицька І. О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 301-305

Читати

Метелев О. П. Гносеологічна та правова природа цифрових доказів у кримінальному процесі. Правова позиція. 2018. № 1 (20). С. 75-86

Читати

Орлов Ю. Ю., Чернявський С. С. Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 12-24

Читати

Ратнова А. В. Електронний документ та його місце у системі доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. : Юридична. Львів, 2018. № 3. С. 231-241

Читати

Сіренко О. В. Електронні докази у кримінальному провадженні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 14. С. 208-214

Читати

Цехан Д. М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце в системі доказування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2013. № 5. С. 256-260

Читати

De Zan T., Autolitano S. EUnited Against Crime: Improving Criminal Justice in European Union Cyberspace. Roma: Istituto Affari Internazionali, 2016. 93 p.

Читати

Тема 36. Особливості формування доказів з використанням Інтернету

Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.

Читати

Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях : метод. реком. / М. В. Гуцалюк, В. Д. Гавловський, В. Г. Хахановський та ін.; за заг. ред. О. В. Корнейка. Вид. 2-ге, доп. Київ : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с.

Читати

Колесник В. А. Втручання в приватне спілкування і забезпечення прав особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Академії адвокатури України. 2014. Т. 11. № 3. С. 37-44

Читати

Корчагіна А. М. Використання даних отриманих із соціальних мереж з метою попередження, розслідування і розкриття кримінальних правопорушень. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «International Forum : Problems and Scientific Solutions» (April 26-28, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. Р. 183-186

Читати

Малахова О. В. До питання огляду сторонами кримінального провадження змісту Інтернет-сторінок. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 64-69

Читати

Марков В. В., Савченко Р. Р. Принципи належності електронних доказів, отриманих з мобільних пристроїв. Право і безпека. 2014. № 1 (52). С. 89-95

Читати

Метелев О. П. Проблеми визначення допустимості і належності цифрових (електронних) доказів у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 224-238

Читати

Михальчук Т. В. Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2009. 19 с.

Читати

Михальчук Т.В. Навчальний курс виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлілюдьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій / А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Носов, О. Соловйов. Київ, 2017. 148 с.

Читати

Орлов Ю. Ю., Чернявський С. С. Використання електронних відображень як доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3. С. 13-25

Читати

Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для проведення тимчасового доступу до речей і документів. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 70-80

Читати

Скрипник А. В. Забезпечення права на таємницю кореспонденції при отриманні доказів з електронних телекомунікаційних пристроїв. Вісник Конституційного Суду України. 2019. № 1. С.176-189

Читати

Школьніков В. І. Правова основа отримання інформації з мережі інтернет у кримінальному провадженні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2018. № 4 (40). С. 172-176

Читати

Щербаковська К. О. Засоби мобільного зв’язку як джерела інформації при розслідуванні торгівлі дітьми. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 1. С. 1109-1113

Читати

Тема 37. Використання звуко- та відеозаписів у кримінальному

Баулін О. В., Ляш А. О. Використання науково-технічних засобів під час досудового розслідування. Криміналістичний вісник. Київ, 2013. № 1 (19). С. 88-93

Читати

Капліна О., Маринів В. Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2011. № 3. С. 238-249

Читати

Корчагіна А. М. Використання даних отриманих із соціальних мереж з метою попередження, розслідування і розкриття кримінальних правопорушень. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «International Forum : Problems and Scientific Solutions» (April 26-28, 2020). Melbourne, Australia : CSIRO Publishing House, 2020. Р. 183-186

Читати

Корчагіна А. М. Інститут приватної детективної (розшукової) діяльності в країнах світу: порівняльно-правовий аналіз. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale. Vol. 3. 2020. Р. 69-70

Читати

Корчагіна А. М. Поняття, особливості та значення даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів укримінальному провадженні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 5. С. 150-152

Читати

Корчагіна, А. М. Розвиток правового визначення застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 50. С. 79-84

Читати

Кравченко О., Макарук К. Проблемні питання застосування технічних засобів фіксування та їх результатів у доказуванні у кримінальному провадженні в аспекті реформування кримінальної юстиції в Україні. Вісник прокуратури. 2019. № 6. С.67-76. Харківська обласна прокуратура : сайт

Читати

Кузьменко О. П. Доказове значення матеріалів відеозйомки, отриманих в ході розслідування масових заворушень. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 4. С. 165-170

Читати

Миленин Ю. Н. Аудио- и видеодокументы как доказательства в уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 24 с.

Читати

Проведення слідчих (розшукових) дій із застосуванням звуко- та відеозаписувальних технічних засобів : метод. рек. / В. В. Невгад, Р. М. Дударець, А. А. Саковський, М. П. Климчук. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. 67с.

Читати

Остафійчук Г. В. Особливості використання технічних засобів у кримінальному провадженні. Європейські перспективи. 2015. № 5. С. 92-97

Читати

Остафійчук Г. В. Форми застосування технічних засобів у кримінальному провадженні. Право.ua. 2015. № 3. С. 79-83

Читати

Павлюк В. Значення матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні. Національний юридический журнал: теория и прак­тика. 2014. № 5. С. 90-94

Читати

Перцова-Тодорова Л. «Електронний доказ» під час обшуку. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 243-247

Читати

Пунда О. О. Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі: автореф. дис... канд. юрид. наук. Київ, 2002. 18 с.

Читати

Сокиран М. Ф. Історичні аспекти використання техніки звуко-, відеозапису у кримінальному провадженні. Криминалистика и судебная экспертиза. 2015. Вып. 60. С. 308-322

Читати

Чигрина Г. Електронні документи: залучення спеціаліста до збирання та використання під час кримінального провадження. Национальный Юридический журнал: теория и практика. 2017 № 6. С. 134-137

Читати

Тема 38. Цифровізація кримінального процесу в Україні: сучасний стан та перспективи

Демура М.І., Клепка Д.І., Крицька І.О. Забезпечення прав та законних інтересів особи в умовах «діджиталізації» кримінального провадження. Часопис Київського університету права. 2020. №1. С. 295-301

Читати

Каланча І. Інформаційна безпека електронного кримінального провадження України. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2018. №3 С. 12-22

Читати

Каланча І. А. Міжнародний досвід використання електронного сегмента в кримінальній процесуальній діяльності суду. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2015. №6 (16). С. 224-228.

Читати

Патрелюк Д. А. Електронне кримiнальне провадження як напрям подолання протидiї кримiнальному переслiдуванню. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2018. № 15. 167-177

Читати

Столітній А. В. Електронне кримінальне провадження на досудовому розслідуванні: дис. … докт. юрид. наук. Київ, 2018. 648 с.

Читати

Столітній А. В., Каланча І. Г. Електронний діалог – інноваційний напрям еволюції досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2015. Вип. 35 (1.3). С. 126-131

Читати

Столітній А. Формування та розвиток засад кримінального процесу в Україні в умовах електронного кримінального провадження. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 3 (45). С. 95–99

Читати

Столітній А. В. Вдосконалення електронного сегмента кримінального провадження. Право і суспільство. 2017. № 2 (2). С. 187-191

Читати

Штучний інтелект у правосудді. Центр демократії та верховенства права : сайт

Читати

Тема 39. Дослідження та використання речових доказів у кримінальному провадженні

Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

Читати

Дехтяр О. Г. Реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінальної справи судом першої інстанції. Наше право. 2013. № 7. С. 135-142.

Читати

Ковальчук С.О. Збирання нових доказів як спосіб перевірки речових доказів під час досудового розслідування. Вісник Чернівецького університету Національного університету «Одеська юридична академія». Чернівці, 2017. Вип. 3. С. 158-171

Читати

Ковальчук С. О. Огляд речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 22. С. 48-54

Читати

Крицька І. О. Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. Проблеми законності. Харків, 2019. №146. С. 203-215

Читати

Крицька І. О. Правова природа мікрооб’єктів у кримінальному провадженні. Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства : матеріали міжнар. наук-практ. конф. (м. Київ, 10-11 квітня 2015 р.). Київ. 2015. Ч. 2. С. 117–120

Читати

Крицька І. О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 301–305

Читати

Крицкая И. А. Проверка вещественных доказательств на досудебном расследовании: некоторые спорные вопросы. Закон и жизнь = Legea si Viata. 2017. № 1/2. С. 91-95

Читати

Тагієв С.Р. Деякі питання процедури застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 430-435

Читати

Шабаровський Б. В. Співвідношення перевірки та дослідження доказів у кримінальному процесі України. International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences". 22 р.

Читати

Шабаровський Б. В. Способи перевірки речових доказів у кримінальному процесі України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків. 2019. № 2 (85). С. 105-111

Читати

Шехавцов Р . М., Кудінов С. С. Речові докази та інші матеріальні об’єкти, що отримуються в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми визначення та використання в кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. С. 186-190

Читати

Тема 40. Доказування у кримінальному провадженні: поняття, мета, елементи та суб’єкти

Вапнярчук. В. В. Гносеологічні основи процесу доказування. Публічне право. 2012. N 1. С. 91-98

Читати

Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

Читати

Грошевой Ю.М., Стахівський С. М. Докази та доказування у кримінальному процесі : наук.-практ. посіб. – Київ : КНТ, Видавець Фурса С. Я., 2006. 272 с.

Читати

Погорецький М. А. Нова концепція кримінального процесуального доказування. Вісник кримінального судочинства. 2015. №3. С. 63-79

Читати

Тема 41. Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у виді застави

Каретников А., Арзамасцева К. Упрощение процесса применения залога как условие повышения его эффективності. Законность. 2011. N 7. С. 20-24. Мудрий юрист : сайт

Читати

Каретников А. Упрощение процесса применения залога как условие повышения его эффективности. Законность. 2011. N 7. С. 19-23. Мудрый юрист : сайт

Читати

Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб'єкти застосування. Адвокат. 2012. N 9. С. 4-6.

Читати

Січко В. О. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судовому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2019. 20 с.

Читати

Тема 42. Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у виді тримання під вартою

Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навч.-метод. посіб. / М. М. Стоянов В. А. Завтур. Одеса : Юридична література, 2017. 224 с.

Читати

Мойсак С. М. Сприяння адвоката в реалізації права на медичну допомогу особі, яку взято під варту. Адвокат. 2012. N 6. С. 24-27

Читати

Попелюшко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб'єкти застосування. Адвокат. 2012. N 9. С. 4-6

Читати

Тищенко О. І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі : монографія. Харків : Фінн, 2008. 176 с.

Читати

Тищенко О. І. Практика Європейського суду з прав людини в контексті застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. Херсон, 2014. Вип. 3. Т. 3. С. 204–207

Читати

Шаренко С. Л., Шило О. Г. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: проблеми правового регулювання і правозастосування. Вісник кримінального судочинства. 2016. №1. С.50-57

Читати

Тема 43. Загальна характеристика досудового провадження

Погорецький М. А. Початок досудового розлідування: окремі проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2015. №1. С. 93-103

Читати

Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія. Донецьк : ТОВ "ВТП Промінь", 2012. 640 с.

Читати

Щур Б. В. Проблема визначення предмета, напрямків та етапів розслідування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів, 2011. № 4. С. 417-434

Читати

Юрчишин В. Загальна характеристика досудового провадження, роль і місце прокуратури в ньому. Підприємництво, господарство і право. 2012. N 8. С. 176-180

Читати

Тема 44. Загальні положення досудового розслідування

Фомін С. Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? Адвокат. 2012. № 7. С. 21-25

Читати

Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2015. №14. Т. 2. С.114-116

Читати

Тема 45. Поняття і система слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі

Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. Одесса : Центр.-Укр. изд-во, 2002. 264 с.

Читати

Вапнярчук В. В. Поняття і система слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. Херсон, 2018. Вип. 2. Т. 2. С. 73–77.

Читати

Капліна О. В. Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 40-48

Читати

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. 188 с.

Читати

Туманянц А. Р. Забезпечення прав та законних інтересів особи під час проведення слідчих (розшукових) дій. Право і суспільство. 2018. № 3 (1). С. 295-302

Читати

Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2004. 230 с.

Читати

Шингарьов Д. О. Окремі питання забезпечення прав та законних інтересів осіб при проведенні допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Проблеми законності. Харків, 2016. № 135. С. 212-224

Читати

Шингарьов Д. О. Особливості проведення допиту підозрюваного, особа якого не встановлена. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 4. С. 117-124

Читати

Тема 46. Негласні слідчі (розшукові) дії

Глушков В. О. Актуалізація проблеми вдосконалення законодавства України про оперативно-розшукову діяльність. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 2 (6). С. 42-50

Читати

Крицька І. О. Окремі вимоги щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.). Харків, 2018. Вип. 10. С. 84-87

Читати

Полюхович О. І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 20 с.

Читати

Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 2. С. 15-23

Читати

Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 20 с.

Читати

Туманянц А. Р. Гарантії забезпечення законності та обґрунтованості проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.). Харків, 2018. Вип. 10 (ювіл.). С. 175-179

Читати

Туманянц А. Р., Крицька І. О. До питання про систему гарантій, пов’язаних із проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, крізь призму вітчизняної судової практики та практики Європейського Суду з прав людини. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2018. № 5. С. 210-214

Читати

Шило А. В. Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 23 с.

Читати

Тема 47. Підозра в кримінальному провадженні

Атаманов О. М. Вручення письмового повідомлення про підозру як невідʼємна складова притягнення особи до кримінальної відповідальності. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. №1. С. 33-48

Читати

Гловюк І. В., Степаненко А. С. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні. Правова позиція. 2018. №1 (20). С. 13-20

Читати

Громова М. Є. Обґрунтована підозра, як підстава застосування запобіжних заходів. Часопис Академії адвокатури України. 2015. №2 (27). Т. 8. С. 40-43

Читати

Гуртієва Л. М. Наукові концепції підстав прийняття рішення про повідомлення про підозру. Правова держава. 2017. № 28. С. 102-107

Читати

Капліна О. В. Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 238-242

Читати

Мазур О. С. Інститут «підозри» у кримінальному процесі України: історія виникнення та сучасний стан. Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 207-211

Читати

Максименко Н. Поняття та правова природа підозри. Підприємництво, господарство і право. 2018. №7. С. 164-168

Читати

Нор В. Т., Шевчук М. І. Обґрунтована підозра як підстава для обрання запобіжного заходу та продовження його строків: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії. Право і суспільство. 2019. № 6 (2). С. 173-187

Читати

Погрецький М., Міцкан О. Стандарт доказування «Обґрунтована підозра»: непізнаний феномен українського кримінального процесу. Закон і бізнес : електрон. вид. 2019. 16-22.03 (№ 10)

Читати

Татаров О. Проблеми повідомлення про підозру та шляхи їх вирішення. Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 4. С. 179-186

Читати

Туманянц А. Р. Інститут підозри у кримінальному процесі та його значення за новим КПК України. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матер. постійно діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 19 жовт. 2012 р.) Харків : ТОВ "Оберіг", 2012. Вип. 4. С. 168-172

Читати

Туманянц А. Р. Інститут підозри у кримінальному процесі та проблеми його реформування. Університетські наукові записки. Хмельницький, 2011. № 3 (39). С. 300-305

Читати

Фараон О. В. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2016. 248 с.

Читати

Шульгін С. Поняття обґрунтованості підозри в кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5 С. 295-303

Читати

Тема 48. Повідомлення про підозру

Аленін Ю. П., Гловюк І. В. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. N 1. С. 161-169

Читати

Атаманов О. М. Зміна повідомлення про підозру на досудовому розслідуванні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1 (114). C. 37-52

Читати

Атаманов О. М. Теоретичні та практичні аспекти процесуальної діяльності сторони обвинувачення під час складання письмового повідомлення про підозру. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 4 (113) С. 64-79

Читати

Глинська Н. В. , Лобойко Л. М., Шило О.Г. Повідомлення про підозру: правомірність застосування порядку, передбаченого КПК для вручення повідомлень. Юридичний вісник України. 2017. 10-16.11. (N 45). С. 14.

Читати

Гринюк О. В. Повідомлення про підозру як форма здійснення первинного обвинувачення у кримінальному провадженні. Форум права: електрон. наук. фах. вид. 2017. №1. С. 20-25

Читати

Гуртієва Л. М. Поняття та правова природа повідомлення про підозру у кримінальному провадженні України. Митна справа. 2014. №6 (96). Ч . 2, Кн. 1. С. 185-190

Читати

Наливайко Є. Проблемні питання повідомлення особі про підозру та зупинення досудового розслідування. Публічне право. 2013. № 1 (9). С.375-380

Читати

Погорецький М. А., Гринюк В. О. Повідомлення судді про підозру: проблемні питання правового регулювання, теорії та практики. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 58-71

Читати

Посвистак О. Здійснення повідомлення про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 280-285

Читати

Расторгуєв О. В. Повідомлення про підозру: проблеми прийняття процесуального рішення. Юридичний вісник. Сер. : Повітряне і космічне право. 2019. № 2 С. 180-187

Читати

Рогатюк І. В. Повідомлення про підозру: значення інституту та проблеми правозастосування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 3. С.115-124

Читати

Татаров О. Проблеми повідомлення про підозру та шляхи їх вирішення. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 179-186

Читати

Татаров О. Ю., Мірковець Д. М. Повідомлення про підозру: проблеми кримінальної процесуальної регламентації. Митна справа. 2015. № 1 (97). С. 265-271

Читати

Тищенко О. І., Говорун Д. М. Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності. Підприємництво, господарство і право. 2016. N 9. С. 149-153

Читати

Шкелебей В. А. Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 110-114

Читати

Фараон О. В. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09; Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2016. 248 с.

Читати

Тема 49. Оскарження повідомлення про підозру

Атаманов О. М. Теоретичні та практичні аспекти процесуальної діяльності сторони обвинувачення під час складання письмового повідомлення про підозру. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 4 (113). С. 64-79

Читати

Гаркуша А. Г. Окремі питання оскарження повідомлення про підозру. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 13 берез. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. С. 100-102

Читати

Глинська Н. В., Лобойко Л. М., Шило О.Г. Повідомлення про підозру: правомірність застосування порядку, передбаченого КПК для вручення повідомлень. Юридичний вісник України. 2017. 10-16.11. (N 45). С. 14.

Читати

Дроздов О., Дроздова О., Шульгін С. На що повинен звертати увагу слідчий суддя, розглядаючи скарги на повідомлення про підозру. Закон і Бізнес : електрон. вид. 2020. 30.05-05.06. (№ 21)

Читати

Зозуля Н. Скасування підозри: законодавче підґрунтя, проблеми, поради фахівців. Українське право : сайт

Читати

Клепка Д. І. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, як окремий вид провадження : дис.. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 224 с.

Читати

Муляр Г.В., Ховпун О.С., Часова Т.О.. Механізм оскарження повідомлення про підозру як засіб захисту прав підозрюваної особи. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 228-233

Читати

Погорецький М. А., Гринюк В. О. Повідомлення судді про підозру: проблемні питання правового регулювання, теорії та практики. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 58-71

Читати

Посвистак О. Здійснення повідомлення про підозру особам, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 280-285

Читати

Слюсарчук Х. Р. Оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні: contra spem spero! Право і суспільство. 2019. № 4. С. 314-322

Читати

Татаров О. Проблеми повідомлення про підозру та шляхи їх вирішення. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. №4. С. 179-186

Читати

Шкелебей В. А. Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 110-114

Читати

Фараон О. В. Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2017. 248 с.

Читати

Холондович І. І. Підстави оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 5. Т. 2. С. 264-267

Читати

Тема 50. Зупинення досудового розслідування.

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Мирошниченко Т. М. Щодо окремих аспектів правового регулювання зупинення досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 124-127

Читати

Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія. Донецьк : ТОВ "ВТП Промінь", 2012. 640 с.

Читати

Тема 51. Закінчення досудового розслідування

Глобенко Г. І. Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування. Право і Безпека. 2016. № 4. С. 60-64

Читати

Сисоєнко А. І. Закінчення досудового розслідування. Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 2. С. 145-153

Читати

Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом Украї : монографі. Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". Одеса : Юридична література, 2015. 167 с.

Читати

Шило О. Г. Проблеми вдосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого (підсудного) з потерпілим. Проблеми законності. Харків, 2008. Вип. 93. C. 131-138

Читати

Тема 52. Особливості досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проступків

Борисов В. І. Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства / В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. Харків, 2016. Вип. 2. С. 129-142

Читати

Ільченко О. В. Актуальні питання, щодо визначення поняття та загальної структури органів внутрішніх справ. Публічне право. 2013. № 1. С. 160-166

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків : монографія / С. В. Ківалов та ін.; за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2014. 174 с.

Читати

Ответственность за проступок: концептуальная модель / В. Я. Таций, В. И. Тютюгин, О. В. Каплина, Ю. В. Гродецкий, А. А. Байда. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. Харків, 2014. № 1. С. 48-85

Читати

Тема 53. Підготовче провадження

Єні О. В., Матієк Л. Г. Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 286-289

Читати

Соловей Г. В. Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2012. № 3 (58). С. 123-129

Читати

Шило О. Г. Проблемні питання нормативного регулювання складання досудової доповіді в кримінальному провадженні. Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (м. Одеса, 21 квіт. 2017 р.). Одеса : Юрид. л-ра, 2017. С. 27-29

Читати

Яновська О. Г. Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 64-69

Читати

Тема 54. Загальні положення судового розгляду у суді першої інстанції

Давиденко С. В. Потерпілий як учасник кримінального провадження у суді першої інстанції. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 2. С. 299-302

Читати

Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. посіб. Київ : Кондор, 2006. 234 с.

Читати

Тема 55. Судові рішення у судовому провадженні у першій інстанції

Грошевой Ю. М. Правові властивості вироку - акту правосуддя : навч. посіб. Харків : УкрЮА, 1994. 48 с.

Читати

Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. посіб. Київ : Кондор, 2006. 234 с.

Читати

Тема 56. Кримінальне провадження за участю неповнолітніх

Бабешко А. О. Міжнародно-правові стандарти поводження з неповнолітніми, які потрапили у сферу дії кримінального провадження. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. Вип. 34. С. 129-141

Читати

Климкевич Р. А. Захист прав неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених у кримінальному процесуальному законодавстві ЄС. Criminal justice in preparation of future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard o n human rights = Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів : зб. ст. за матер. І Міжна. конф. (19-22 лют. 2020 р.). Львів, 2020. С. 166-173

Читати

Крукевич О. Неповнолітні потерпілі як учасники кримінального процесу. Історико-правовий часопис. 2015. № 2. С. 177-181

Читати

Романюк, В. В. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2015. 23 с.

Читати

Сівак О.В. Запобіжні заходи у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 255 с.

Читати

Січко В. О. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу у судовому провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 276 с.

Читати

Тема 57. Провадження в суді присяжних

Волоско І. Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. 244 с.

Читати

Кенигсон А. В. Очерк происхождения и исторического развития суда присяжных в делах уголовных. Витебск. 1871. 109 с.

Читати

Лепей О. В. Щодо запровадження в Україні класичної моделі суду присяжних. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 4 (25). Том 3. С. 122-125

Читати

Лисюк Ю.В. Суд присяжних в Україні: шлях до відродження. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 1. С. 200-204

Читати

Солодков А. А. Теоретичні основи та практика здійснення провадження в суді присяжних в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. 20 с.

Читати

Тітко І. А., Тищенко О. Суд присяжних : бінарна відеолекція. Полтавський юридичний інститут (філія Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) : сайт

Читати

Щерба В. М., Юхно О. О. Кримінальне провадження в суді присяжних : монографія / за заг. ред. док. юрид. наук, проф. О. О. Юхна. Харків : Панов, 2018. 274 с.

Читати

Тема 58. Альтернативні (консенсуальні) форми вирішення кримінально-правового конфлікту

Василенко Ю. В. Медіація в кримінальних справах як альтернатива традиційному правосуддю. Paradigmatic view on the concept of world science ( Toronto, Canada , August 21 2020) 2020. V 2. С. 145-147

Читати

Кузьмина О. В. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов в российском праве. Lex Russica. 2015. № 1

Читати

Микитин Ю. І. Історія кримінально-процесуальної політики у сфері примирення та посередництва в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Івано-Франківськ, 2014. № 35. С. 231-244

Читати

Миколенко О. М., Неледва Н. В. Тенденції розвитку національного законодавства про медіацію та медіатора у кримінальному провадженні. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Т. 1. №. 4 (29). С. 193-197

Читати

Повзик Є. В. Загальні положення застосування інституту угоди про примирення. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 51-57

Читати

Повзик Є. В. Угода про визнання винуватості: проблемні аспекти та шляхи її вдосконалення. International scientific journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences. 14 с.

Читати

Подковенко Т. О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 26-31

Читати

Трекке А. С. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. 2018. 255 с.

Читати

Турман Н. Інститут медіації в кримінальному процесі Польщі та України. Підприємництво, госпосподарство і право. 2019. № 5. С. 286-289

Читати

Турман Н. Угоди у кримінальному процесі Республіки Молдова та України. Підприємництво, госпосподарство і право. 2019. № 9. С. 246-250

Читати

Тема 59. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

Денисенко Г. В. Загальна характеристика приватного обвинувачення та окремі аспекти вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Web of science and Academic researcher. 2019. № 1. С. 104-111

Читати

Козленко А. Ю. Приватне обвинувачення: поняття та ознаки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. Вип. 27 (3). С. 103-106

Читати

Лугіна Н. А., Кушнір З.О. Роль прокурора в кримінальному провадженні щодо приватного обвинувачення в умовах реформування органів прокуратури. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 74. С. 51-57

Читати

Сорока С. О. Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. Львів, 2014. № 807. С. 154-158

Читати

Тітко І. А. Вплив смерті постраждалого на юридичну долю провадження у формі приватного обвинувачення. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 4. С. 259-263

Читати

Тітко І. А. До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2015. № 2. С. 109-120

Читати

Тітко І. А. Проблемні питання захисту інтересів постраждалих, стан яких унеможливлює (ускладнює) самостійну ініціацію кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 2. С. 267-271

Читати

Цимбал П., Діков І. Приватне обвинувачення як особливий порядок кримінального провадження: історико-правові аспекти. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 3 (45). С. 109-114

Читати

Тема 60. Спеціальне (заочне) кримінальне провадження в Україні

Гловюк І., Стоянов М. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання. Право України. 2017. № 12. С. 19–26

Читати

Дрозд В. Г. Спеціальне досудове розслідування (in absentia) як диференційована форма кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 333-337

Читати

Калінніков О. Генеза законодавства щодо досудового розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia) у період незалежності України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. №. 1. С. 88-99

Читати

Калінніков О. В. Міжнародно-правові гарантії прав підозрюваного, обвинуваченого в кримінальному провадженні in absentia. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. 19 (1). С. 133-142

Читати

Калінніков О. В. Спеціальне досудове розслідування (in absentia): теоретичні та практичні проблеми законодавства. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 1. С. 62-78

Читати

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 276 с.

Читати

Лисенко М. О. Проблеми здійснення спеціального досудового розслідування в особливих умовах. Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2016 р.). Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. С. 372-374

Читати

Омельчук Л. В. Проблемні положення інституту спеціального кримінального провадження в Україні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 15. С. 182-191

Читати

Цюприк І. В., Алєксєєва-Процюк Д. О. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо деяких категорій осіб. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 157-171

Читати

Шишман Д. Обізнаність підозрюваного про розпочате кримінальне провадження як обов’язкова умова для здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia). Підприємництво, господарство і право. 2019. № 10. С. 179-183

Читати

Тема 61. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції

Ганова Г. О. Окремі особливості досудового розслідування в умовах надзвичайної ситуації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2015. Вип. 1. С. 241-250

Читати

Исаев М. М., Утевский Б. С., Гродзинский М. М. Законодательство по уголовному праву и процессу в период войны / под ред. И. Т. Голякова. Москва : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1943. 40 с.

Читати

Капліна О. В. Проблеми застосування норм кримінального процесуального законодавства в умовах проведення АТО. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діюч. наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / редкол. : С. Є. Кучерина (голов. ред.), В. В. Фєдосєєв (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2014. Вип. 6. С. 46-51

Читати

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 276 с.

Читати

Лазукова О. В. Передумови інституалізації досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Харків. 2016. № 2. 12 с.

Читати

Лазукова О. В. Практика Європейського суду з прав людини щодо проведення досудового розслідування в «кризових ситуаціях». Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 верес. 2016 р.). Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. С. 196-198

Читати

Лисенков М. Збирання доказів в умовах дії особливих правових режимів. Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 4 (16). С. 120-127

Читати

Туркот М., Лазукова О. Особливості організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах дії особливих правових режимів. Вісник Національної академії прокуратури України. 2019. № 2. С. 44–59

Читати

Шило О. Г. Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2016. № 2. С. 109-122

Читати

Янковий М. О. Ґенез наукових досліджень щодо процесуального та організаційного забезпечення кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 237-240

Читати

Тема 62. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Романюк В.В. Кримінальне судочинство щодо неповнолітніх : монографія. Харків: Друкарня Мадрид, 2016. 252с.

Читати

Тема 63. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Миронов А. М. Специфіка діяльності прокурора щодо звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. 2015. Вип. 5 (4). С. 112-116

Читати

Сенченко Н. М. Міжнародно-правові стандарти по справам щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 4. С. 123-127

Читати

Тема 64. Угода про визнання винуватості в кримінальному процесі України

Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. Київ : Україна, 1999. 554 с.

Читати

Повзик Є. В. Вимоги до змісту угоди про визнання винуватості. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійного діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 трав. 2016 р.) / редкол. : С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2016. Вип. 7. С. 316-319

Читати

Повзик Є. В. Особливості укладення угоди про визнання винуватості за КПК України. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матер. постійного діючого наук.-практ. семінару (16 трав. 2014 р. м. Харків) / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. Харків : ТОВ “Оберіг”, 2014. Вип. 5. С. 96-103

Читати

Тітко І. А. Щодо можливості укладення кримінальної процесуальної угоди про визнання винуватості у провадженнях, де є потерпілий. Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. III Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Полтава). Харків, 2015. С. 486-488

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти