Пошук по сайту

Кримінологія

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінологія» (за вибором) для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад.: Б. М. Головкін, О. В. Новіков, О. В. Таволжанський, К. Д. Кулик,. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 74 с.

Читати

Голина В. В. Ч. Беккариа и основы учения о предупреждении преступности. Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.). Одеса : Юридична літ., 2014. С. 272-277.

Читати

Головкін Б. М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2014. Вип. 28. С. 80-92.

Читати

Даньшин І. М. Природа та визначення кримінологічної науки. Вісник Академії правових наук України. Харків. 1995. №3. С. 88–94

Читати

Оболенцев В. Ф. Нові кримінологічні теорії та перспективи розвитку кримінології в Україні. Проблеми законності. Харків. 2012. Вип. 120. С. 183-194

Читати

Сметаніна Н. В. Історичний розвиток уявлення про злочинність у радянській кримінології. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 23. С. 242-255.

Читати

Шостко О. Ю. Діяльність європейських кримінологічних установ. Проблеми законності. Харків. 2006. № 81. С. 143-149

Читати

Лукашевич С. Ю. Місце синергетичної парадигми в методології правових і кримінологічних досліджень / Д. І. Груба. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2013. Вип. 1. 17c.

Читати

Лукашевич С. Ю. Передумови застосування синергетичної парадигми в кримінології. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 1. С. 626–634

Читати

Сметаніна Н. В. Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 317–321

Читати

Валуйская М. Ю. Проблема соотношения категорий «преступление» и «преступность» в криминологической науке. Проблеми законності. Харків. 2007. Вип. 89. С. 154-160.

Читати

Голина В. В. К вопросу о понятии преступности. Юридическая наука и образование. Екатеринбург. 2011. Вып. 4. С. 158-167.

Читати

Голина В. В. Преступнось: многообразие понятий и предметная сущность явления. Проблеми законності. Харків. 2009. Вип. 100. С. 324-336.

Читати

Голіна В. В. Злочинність і системний підхід / Н. В. Сметаніна. Системний підхід у дослідженні злочинності : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 21 черв. 2013 р. Харків : Вид-во «Кім Д. С.», 2013. С. 28-38.

Читати

Голіна В. В. Криміногенний потенціал суспільства: поняття, зміст, форми реалізації. Проблеми законності. Харків. 2012. Вип. 119. С. 166-176

Читати

Голіна В. В. Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії. Вісник Національної академії правових наук України. Харків. 2015. №2. С. 92-100

Читати

Головкін Б. М. Види злочинності. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 18. С. 14-21

Читати

Головкін Б.М. Про детермінацію злочинності. Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 274-280.

Читати

Головкін Б.М. Роль фонових явищ у детермінації злочинності. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : зб. наук. праць за матеріалами наук.-теор. конф. (м. Київ, 20 берез. 2014 року). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. С.12-16.

Читати

Оболенцев В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження : монографія. Харків : Вид-во «ФОП Віленський Л. М.», 2012. 119 с.

Читати

Оболенцев В. Ф. Методологічні засади кримінології. Проблеми законності. Харків. 2011. Вип. 117. С. 106–113.

Читати

Оболенцев В. Ф. Теоретичний, методичний та практичний аспекти використання системного методу у вивченні злочинності. Проблеми законності. Харків. 2014. Вип. 127. С. 152–160

Читати

Сметаніна Н. В. Зарубіжний досвід визначення ціни злочинності. Право і суспільство. 2017. № 3. С. 182–188.

Читати

Сметаніна Н. В. Інформаційна модель злочинності в пострадянській кримінології. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 3-1. С. 327–331

Читати

Сметаніна Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології : монографія / за заг. ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2016. 192 с.

Читати

Сметаніна Н. В. Поняття злочинності у сучасній пострадянській кримінології. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород. 2012. Вип. 20(1). Т. 4. С. 72-75.

Читати

Сметаніна Н. В. Прояви злочинності у сучасному суспільстві: питання кримінологічної класифікації. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 3. С. 129-133

Читати

Сметаніна Н. В. «Ціна» злочинності в сучасній кримінології: виклики для суспільства. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 2. С. 208-210

Читати

Шостко О. Ю. Проблеми виміру латентності організованої злочинності. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 23. С. 101-110.

Читати

Шостко О. Ю. Сучасні світові тенденції злочинності / О. М. Подільчак. Проблеми законності. Харків. 2020. Вип. 148. С. 184-200

Читати

Головкін Б. М. Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 1. 8 с.

Читати

Головкін Б. М. Причинність у системі детермінації злочинності. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2014. Вип. 1(5). 8 с.

Читати

Даньшин І. М. Причини злочинності. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Юрид. думка, 2012. С. 727.

Читати

Даньшин І. М. Проблеми детермінації злочинності. Вісник Академії правових наук України. Харків. 1994. № 2. С. 115-123

Читати

Зелинский А. Ф. Криминальная психология : науч.-практ. изд. Киев : Юринком Интер, 1999. 240 с.

Читати

Лукашевич С. Ю. Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної поведінки / К. А. Бочарова, М. А. Бурба. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 28. С. 26-32

Читати

Лукашевич С. Ю. Сучасні теорії індивідуальної злочинної поведінки / К. А Бочарова, А. С. Кападзе. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Херсон. 2016. № 3(2). С.76-79.

Читати

Шостко О. Ю. Біологічні та психологічні теорії пояснення злочинної поведінки неповнолітніх у США. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2015. Вип. 1. 14 с.

Читати

Валуйська М. Ю. Криміналізація особистості як деструктивний соціокультурний процес. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Політологія. Харків. 2016. № 2(29). С. 257-260.

Читати

Валуйська М. Ю. Теоретичні засади застосування методу контент аналізу при вивченні криміналізації особистості. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 4. С. 187-189

Читати

Головкін Б. М. Корисливі насильницькі злочинці: психічні і поведінкові розлади. Наука і правоохорона. 2009. № 4(6). С. 83-86.

Читати

Головкін Б.М. Психологічні особливості злочинців / Я. Т. Наваляна. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2012. Вип. № 4. С. 223-230

Читати

Пивоваров В. В. Корпоративні злочинці в ракурсі проблеми визначення феномена особи злочинця / Т. Ю. Барабаш. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2013. Вип. 2(4). 7 с.

Читати

Ткачова О.В. Вплив на формування суспільної небезпечності негативної інформації. Право і суспільство. Вип. 5(2). 2017. С. 224-229

Читати

Ткачова О.В. Теоретическое определение общественной опасности личности. Legea si viata=Закон и Жизнь. 2016. октябрь. С. 113-116.

Читати

Ткачова О.В. Формування особистості агресивного злочинця: постановка проблеми. Jurnalul juridic national: teorie si practica=Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017. Вип. 5(27). С. 131-134.

Читати

Шостко О. Ю. Типологія осіб, які вчиняють корупційні злочини. Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ Регіон. круглого столу, м. Одеса, 28–29 верес. 2017 р. Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2017. С. 203–205.

Читати

Голіна В. В. Віктимологія як ресурс: проблеми впровадження і модернізації. Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні : матеріали "круглого столу" в рамках VII Всеукр. фестивалю науки 25 квіт. 2013 р.: 20 років НАПрН України. Харків : Право, 2013. С. 24-27.

Читати

Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів. Проблеми законності. Харків. 2016. Вип. 135. С. 124-136

Читати

Головкін Б. М. Віктимність як основна категорія віктимології. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 20. С. 6-13

Читати

Головкін Б. М. Віктимологічна характеристика потерпілих від корисливих насильницьких злочинів. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2010. Вип. 20. С.109–121

Читати

Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015. № 15. Т. 2. С. 93-96

Читати

Головкін Б. М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2015. Вип. 29. С. 78-88.

Читати

Головкін Б. М. Як стають жертвами злочинів. Проблеми законності. Харків. 2017. Вип. 136. С. 161-172.

Читати

Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід захисту прав жертв злочинів / О. В. Дойонко. Право і суспільство. 2018. № 6(2). С. 178-182.

Читати

Сметаніна Н. В., Рябокінь О. М. Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті». Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 281-284.

Читати

Ткачова О.В. Віктимність жінок: проблемні аспекти. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2017. Вип. 2(12). 12 с.

Читати

Христич И. О. Проблемы использования различных методов для измерения объема латентной виктимизации населения. Legea si Viatа=Жизнь и закон. 2014. № 5/3. С. 136-139

Читати

Христич І. О. Проблеми вимірювання обсягів латентної віктимізації населення України. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 5. С. 345-348.

Читати

Шостко О.Ю. Зарубіжні віктимологічні дослідження щодо організованої злочинності. Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні : матеріали "круглого столу" в рамках VII Всеукр.фестивалю науки 25 квіт. 2013 р. 20 років НАПрН України. Харків : Право, 2013. С. 91-94.

Читати

Юрченко О. Ю. Аналіз державної політики щодо захисту прав жертв від насильницьких злочинів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 12(2). С. 107-109.

Читати

Юрченко О. Ю. Проблеми безпеки дітей в соціальних мережах та Інтернеті (віктимологічний аспект). Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 3-1. С. 336-338

Читати

Юрченко О. Ю. Проблеми захисту жертв злочинів у європейських країнах та США. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 3-2. С. 332-335

Читати

Юрченко О. Ю. Професійна віктимізація: теоретичний аналіз / А. Ю. Касютіна. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2016. Вип. № 4. С. 218-220.

Читати

Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2011. 120 с.

Читати

Голіна В. В. Зменшення можливостей вчинення злочинів як стратегія запобігання злочинності. Вісник Академії правових наук України. Харків. 2012. № 3(70). С. 204-213.

Читати

Голіна В. В. Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні. Проблеми законності. Харків. 2016. Вип. 133. С. 192–203.

Читати

Голіна В. В. Об’єкт запобіжного впливу. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. 2016. Вип. 1(6). С. 474-475.

Читати

Голіна В. В. Роль громадськості у здійсненні кримінологічноі політики в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2014. Вип. 27. С. 91-100.

Читати

Голіна В. В. Співробітництво країн СНД із запобігання злочинності: стан, проблеми, перспективи / М. Г. Колодяжний. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2010. Вип. 20. С. 76-85.

Читати

Головкін Б. М. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність / Б. М. Головкін // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2012. - 2012 р. №4(71). - С. 308-317.

Читати

Громадськість у запобігання і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. Ю. Лукашевич, Ю. М. Марченко, С. С. Шрамко; за заг. ред. В. В. Голіни і М. Г. Колодяжного. Харків : Право. 2017. 284 с.

Читати

Оболенцев В. Ф. Предметна форма опису системи запобігання злочинності (морфологічний аналіз). Проблеми законності. Харків. 2016. Вип. 133. С. 218-225.

Читати

Шостко О. Ю. Досвід окремих європейських країн щодо оцінки ефективності діяльності органів досудового розслідування та прокурора у сфері протидії злочинності. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2010. Розд. 6. Підрозд. 6. 2. С. 364-379.

Читати

Шостко О. Ю. Міжнародне та регіональне співробітництво у сфері протидії організованій злочинності. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 4. С. 366-370.

Читати

Шостко О. Ю. Основні напрями діяльності органів кримінальної юстиції окремих держав Східної Європи. Питання боротьби зі злочинності. Харків. 2013. Вип. 25. C. 45-53.

Читати

Шостко О. Ю. Сучасна політика ЄС у сфері протидії організованій злочинності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород. 2013. Вип. 21(2). Т. 3. С. 257-260

Читати

International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of realization / Golovkin B.N., Cherniavskyi S.S., Chornous Y.M., Bodnar V.Y., Zhuk I.V. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol: 22(3). С. 1-14.

Читати

 

оліна В.В. Критерії оцінки ефективності виконання регіональних планів запобігання злочинності / М. Г. Колодяжний. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2011. № 3(66). С. 250-260.

Читати

Голіна В. В., Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні : монографія / за заг. ред. В. В. Голіни. Харків : Право, 2012. 304 с.

Читати

Валуйська М. Ю. Про деякі риси морально-психологічного портрета злочинців, які вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах. Проблеми законності. Харків. 2004. Вип. 67. С. 99-106.

Читати

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. Харків : Право, 2011. 432 с.

Читати

Головкін Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері : монографія. Харків : Нове слово, 2004. 252 с.

Читати

Головкін Б. М. Торгівля органами людини: українські реалії. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 27. С. 21-26

Читати

Ткачова О. В. Детермінація насильницької злочинності. Вісник Академії правових наук України. Харків. 2014. № 2(77). С.170-179

Читати

Ткачова О. В. Мотиви і мотивація вчинення умисних вбивств. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 5. С. 197-200

>Читати

Ткачова О. В. Самогубство як кримінологічне явище: причини і засоби запобігання. Проблеми законності. Харків. 2018. Вип. 143. С. 181-190

Читати

Андрушко А. В. Віктимологічна характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Часопис Київського університету права. 2019. № 2. С. 163-170

Читати

Андрушко А. В. Кількісно-якісні показники незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Право і суспільство. 2019. № 6(2). С. 98-104

Читати

Андрушко А. В. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2019. № 40. С. 121-128.

Читати

Головкін Б. Громадська думка щодо торгівлі людьми: кримінологічний погляд на проблему / В. С. Батиргарєєва. Право України. 2003. №7. С. 34–38

Читати

Лисодєд О. В. Торгівля жінками в Україні: стан та окремі шляхи попередження. Співробітництво держави та громадськості з питань протидії торгівлі людьми : зб. наук.-практ. конф.. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. С. 23-30

Читати

Лысодед А. В. Актуальные криминологические проблемы преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Проблеми законності. Харків. 2006. Вип. 81. С. 127-136

Читати

Лысодед А. В. О некоторых путях предупреждения торговли женщинами в Украине / В. С. Батыргареева. Организованная преступность, терроризм и коррупция: исследования, обзоры, законодательство, статистика, информация. Вып. 3. Москва : Юристъ, 2003. С. 73-78.

Читати

Лысодед А. В. Общесоциальное предупреждение как перспективное направление в борьбе с торговлей людьми. Злочини проти особистої волі людини : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 19–20 верес. 2000 р.). Харків : Кн. вид-во «Лествиця Марії», 2002. С. 188-194.

Читати

Сметаніна Н. В., Манагарова Є. С. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в умовах гібридної війни. Часопис Київського університету права. 2018. № 1. С. 209-212

Читати

Кулик Е. Д. Влияние психических аномалий на личность преступника, совершающего развращение несовершеннолетних. Legea si viata=Закон и Жизнь. 2015. №11/2. С. 76-79

Читати

Кулик К. Д. Віктимологічна характеристика жертв розбещення неповнолітніх в Україні. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2019. № 4. С. 343-348

Читати

Кулик К. Д. Віктимологічна характеристика жертви злочинів проти статевої недоторканості / А. А. Керопян. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 5. С. 299-302.

Читати

Кулик К. Д. Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород. 2017. Вип. 44. Т. 2. С. 88-93.

Читати

Кулик К. Д. Індивідуальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Херсон. 2017. Вип.4. Т. 2. С. 75-78.

Читати

Кулик К. Д. Історичні та морально-етичні витоки кримінально-правової заборони розбещення неповнолітніх. Право і суспільство. 2014. № 6-2(3). С. 167-173.

Читати

Кулик К. Д. Причини вчинення розбещення неповнолітніх в Україні. Часопис Київського університету права. 2018. № 5. С. 255-258.

Читати

Кулик К. Д. Соціально-демографічні ознаки особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 4. С. 328-330.

Читати

Кулик К. Д. Спеціально-кримінологічне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні. Право і суспільство. 2017. № 3. С.187-193.

Читати

Кулик К. Д. Типологія особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 300-305.

Читати

Кулик К. Д. Фактори, що сприяють вчиненню розбещення неповнолітніх в Україні. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2018. № 5. С. 295-299.

Читати

Кулик К. Д. Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при вчиненні розбещення неповнолітніх. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород. 2016. Вип. 36. Т. 2. С. 88-92.

Читати

Ткачова О. В. Етіологія сексуального насильства серед неповнолітніх. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 21. С. 117-121.

Читати

Головкін Б. М. Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2017. Вип. 33. С. 78-96

Читати

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. Харків : Право, 2011. 440 с.

Читати

Головкін Б. М. Кримінологічний аналіз злочинів проти власності. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Харків. 2013. Вип. 2. 10 c.

Читати

Головкін Б. М. Соціальні наслідки корисливої насильницької злочинності в Україні. Право і суспільство. 2009. № 2. С. 81-88.

Читати

Дикий О. В. Загальна характеристика жертв злочинів в сфері обороту житлової нерухомості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 9-1. С. 166-169

Читати

Дикий О. В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця у сфері обороту житлової нерухомості. Актуальні проблеми держави і права. Одеса. 2013. Вип. 70. С. 346-355

Читати

Запорожець Р. А. Загальносоціальні заходи запобігання вчиненню шахрайств у сфері іпотечного кредитування. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 321-325.

Читати

Запорожець Р. А. Причини й умови вчинення шахрайств у сфері іпотечного кредитування. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1(13). С. 60-71

Читати

Запорожець Р. А. Характеристика особи-злочинця, який учиняє шахрайство у сфері іпотечного кредитування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1 (102). С. 111-119.

Читати

Запорожець Р. А. Шахрайство у сфері іпотечного кредитування: поняття та види. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Дніпро. 2016. № 4. С. 272-279

Читати

Клименко О.А., Савченко А. В. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг в Україні: кримінально-правова характеристика та запобігання : монографія. Київ : АртЕк, 2018. 226 с.

Читати

Лысодед А. В. Борьба с мошенничеством: исторический аспект. Проблеми законності. Харків. 2001. Вип. 48. С. 131-138.

Читати

Лысодед А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых группами профессиональных мошенников. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Харків. 2002. Вип. 4. С. 46-70.

Читати

Лысодед А. В. Криминологическая характеристика мошенничества в Украине. Проблеми законності. Харків. 2000. Вип. 45. С. 185-190.

Читати

Лысодед А. В. Об особенностях преступного поведения при мошенничестве. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. 2000. Вип. 4. С. 116-126.

Читати

Лысодед А. В. Предупреждение обмана на ранних этапах становления личности (на примере мошенничества). Проблеми законності. Харків. 2002. Вип. 52. С. 124-130

Читати

Лисодєд О. В. Проблеми профілактики віктимної поведінки жертв шахрайства. Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та крим.-викон. права (Харків, 9 груд. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 164-167

Читати

Попов К. Л. Напрямки віктимологічної профілактики шахрайства. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2015. №3. С. 159-163.

Читати

Попов К. Л. Некритичність і ризик як фактори підвищення віктимності при шахрайстві. Вісник Академії адвокатури України. 2015. Вип.1(32). Т. 12. С. 95-104.

Читати

Попов К. Л. Соціально-психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2015. № 1. С.164-168

Читати

Шостко О. Ю. Шахрайство з використанням електронних платіжних систем: схеми та шляхи запобігання / А. О. Мак. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 47. С. 25-30

Читати

Головкін Б.М. Поняття злочинності економічної спрямованості у паливно-енергетичному комплексі. Вісник Національної академії правових наук України. Харків 2012. № 1. С. 65-75

Читати

Головкін Б. М. Поняття злочинності на ринку землі. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С 270-273

Читати

Головкін Б .М. Поняття злочинності у сфері економіки. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 3. С. 128-133.

Читати

Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін, Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич та ін.; за заг. ред.. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2012. 248 с.

Читати

Новіков О. В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 32. С. 37-44.

Читати

Новіков О. В. Міжнародний досвід боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2014. №1. С. 217–222.

Читати

Новіков О. В. Основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2013. № 3. С. 428-434.

Читати

Новіков О. В. Поняття злочинності у сфері інтелектуальної власності. Юридична Україна. 2013. №10. С. 97-101

Читати

Новіков О. В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 33. С. 50-58.

Читати

Пивоваров В. В. Актуальні питання запобігання злочинам у сфері фінансового обігу. Право України. 2010. № 5. С.129-134.

Читати

Пивоваров В. В. До питання латентності корпоративної злочинності в банківській сфері. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Херсон. 2013. Вип.3. Т.2. С.104-106.

Читати

Пивоваров В. В. Кримінальна відповідальність корпорацій: проблема визначення вини / В. В. Маковецька. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2014. Вип. 2(6). 10 с.

Читати

Пивоваров В. В. Кримінальні банкрутства: окремі питання кримінологічних досліджень. Право України. 2011. № 3. С. 252-259.

Читати

Шостко О.Ю. Зарубіжний досвід протидії організованій злочинності у сфері економіки. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Харків. 2002. Вип. 3. С. 177-195.

Читати

Шостко О.Ю. Кримінологічні проблеми дослідження злочинів у сфері службової діяльності. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності : матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 9 листоп. 2004 р. Київ : Юрінком Інтер, 2005. С. 101-104.

Читати

Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі. Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Вінниця, 26 квіт. 2016 р. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 60-65.

Читати

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018 № 4. С. 254-260.

Читати

Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). Одеса : Вид-ий дім «Гельветика», 2017. у 2-х т. Т. 2. С. 285-287.

Читати

Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі. Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харків. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовт. 2017 р.). Харків : Право, 2017. С. 19-25.

Читати

Пивоваров В. В. Корупція в системі економічної детермінації корпоративної злочинності. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару у рамках VIII Всеукр. фестивалю науки. Харків : НДІ вивчення проблем злочинност, 2014. С. 63-65.

Читати

Пивоваров В. В. Кримінологічний погляд на сутність феномену корупції / Ю. А. Шеліпова. Карпатський правничий часопис. 2015. № 10. С. 151-158.

Читати

Сметаніна Н. В. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та їх проектів як інститут запобігання корупції: вітчизняний і міжнародний досвід. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 квіт. 2016 року. Харків : ХНУВС, 2016. С. 146-149.

Читати

Сметаніна Н. В. Антикорупційна експертиза як напрям запобігання корупції / О. В. Маалулі. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 237-241.

Читати

Сметаніна Н. В. Злочини корупційної спрямованості як прояв і відображення злочинності у сучасному суспільстві: окремі питання запобігання та протидії. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. Харків, 2014. С. 90-93.

Читати

Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід впровадження корпоративного комплаєнсу як засіб запобігання корупції у приватній сфері. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р. Харків : Право, 2018. С. 108-113.

Читати

Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід захисту викривачів корупції / І. О. Коновалова. Право і суспільство. 2018. № 3(2). С. 236-241.

Читати

Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства. Право і суспільство. 2017. № 4(2). С.162-165.

Читати

Сметаніна Н. В. Ціна корупційних злочинів. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 берез. 2017 р. Харків : ХНУВС, 2017. С. 175-176.

Читати

Шостко О. Ю. Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти / Ю. П. Дзюба. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2011. Вип. 21. С. 60-68

Читати

Шостко О. Ю. Глобалізація і транснаціональна корупція. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, присвяч. пам’яті акад. В. В. Сташиса (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 433-435

Читати

Шостко О. Ю. Злочинність корупційна. Вісник асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 1. С. 456-458.

Читати

Шостко О.Ю. Імплементація в країнах Європейського Союзу кримінальної Конвенції про боротьбу з корупцією. Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого спільно з Акад. правових наук України в рамках Фестивалю науки, 15-16 трав. 2007 року. Харків : Право, 2007. С. 85-86.

Читати

Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2014. Вип. 28. С. 69-78ю

Читати


Шостко О. Ю. Правовий захист викривачів корупційних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 3. С. 146-150.

Читати

Шостко О. Ю. Стан і тенденції виявлення кримінальних корупційних правопорушень в Україні. Проблеми законності. Харків. 2018. Вип. 141. С. 175-184ю

Читати

Шостко О. Ю. Деякі аспекти ситуаційного запобігання організованій злочинності в Європейських країнах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород. 2012. Вип. 20(1). Т. 4. С. 98-101ю

Читати

Шостко О. Ю. Деякі питання вдосконалення законодавства і практики протидії організованій злочинності в Україні в контексті зарубіжного досвіду. Університетські наукові записки : часопис Хмельниц. ун-т упр. та права. Хмельницький. 2012. № 1. С.548-553

Читати

Шостко О. Ю. Досвід протидії організованій злочинності в Італії. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія : Право : електрон. наук. фах. вид. 2013. Вип. 1(7). 13 с.

Читати

Шостко О. Ю. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання. Право України. 2010. № 2. С. 198–203.

Читати

Шостко О. Ю. Закон Ріко - ефективний засіб боротьби з організованою злочинністю в США. Проблеми законності. Харків. 2003. Вип. 62. С.115-120

Читати

Шостко О. Ю. Законодавчі та практичні аспекти боротьби з організованою злочинністю в Італії. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2007. Вип. 14. С. 231-238ю

Читати

Шостко О. Ю. Мережна організація - нова риса сучасної організованої злочинності. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. Вип. 22. 2011. С. 34–42.

Читати

Шостко О. Ю. Міжнародне та регіональне співробітництво у сфері протидії організованій злочинності. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. № 4. 2015. С. 366-370.

Читати

Шостко О. Ю. Організована злочинність у системі координат зарубіжного досвіду. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. Харків. 2014. № 1(2). С. 240-252.

Читати

Шостко О. Ю. Проактивні заходи як складова ефективної протидії організованій злочинності. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2013. Вип. 1. 9 с.

Читати

Шостко О. Ю. Проблеми виміру латентності організованої злочинності. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 23. С. 101–110.

Читати

Шостко О. Ю. Проблемні питання протидії організованій злочинності в Україні. Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та крим.-викон. права (м. Харків, 9 груд. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 71-73

Читати

Шостко О. Ю. Сучасна політика ЄС у сфері протидії організованій злочинності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород. 2013. Вип. 21(2). Т. 3. С. 257-260.

Читати

Шостко О. Ю. Сучасний стан організованої злочинності в Україні. Проблеми законності. Харків. 2016. Вип. 135. С. 136-146.

Читати

Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика особи жінки-рецидивістки. Часопис Київського університету права. 2006. Вип. 1. С. 133-137.

Читати

Голіна В. В. Рецидивна злочинність в Україні: рівень, структура, динаміка. Вісник Академії правових наук України. Харків. 1998. № 4. С. 147-156.

Читати

Головкін Б. М. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму корисливого насильницького спрямування. Часопис Київського університету права. 2010. № 3. С. 232-237.

Читати

Лысодед А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых группами профессиональных мошенников. Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованної злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Харків. 2002. Вип. 4. С. 46-70.

Читати

Пивоваров В. В. Професійна злочинність як прояв злочинного корпоративізму. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид.. 2015. Вип. 1(7). 11 с.

Читати

Лисодєд О. В. Щодо кримінологічної характеристики злочинів, учинених з необережності. Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи : зб. тез міжнар. наук.-практ. столу (Київ, 14 лист. 2019 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2019. С. 88-91.

Читати

Головкін Б. М. Антинаркотична політика держави: напрями вдосконалення. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 4. С. 151-158ю

Читати

Головкін Б. М. Антинаркотична політика держави: у світлі реформування концептуальних засад. Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні (з нагоди 35-річчя створення каф. кримінології та крим.-викон. права Нац. акад. внутр. справ) : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф., (25 квіт. 2012 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2012. С. 37-40.

Читати

Шостко Е. Ю. Некоторые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Украине как составной части организованной преступности. Право і Безпека. 2004. Т. 3. № 1. С. 180-186

Читати

 

Голина В. В., Маршуба М.О. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине : монография. Харьков : Право, 2014. 280 с.

Читати

Голіна В. В. Жіноча злочинність в Україні: характеристика і попередження. Проблеми законності. Харків. 1998. Вип.33. С. 138–145.

Читати

Головкін Б. М. Запобігання криміналізації молодіжного середовища. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 23. С. 76-87.

Читати

Головкін Б. М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема. Проблеми законності. Харків. 2016. Вип. 133. С. 204 – 217.

Читати

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність жінок в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2008. Вип. 15. С. 227–236.

Читати

Головкін Б. М. Крадіжка, як найтиповіший злочин неповнолітніх. Часопис Київського університету права. 2004. № 1. С. 82–88.

Читати

Головкін Б. М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові / В. С. Батиргареєва. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2005. Вип. 10. С. 105–130.

Читати

Головкін Б. М. Особливості неповнолітнього злочинця: кримінологічний портрет (на матеріалах м. Харкова) / В. В. Голіна. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2006. № 1. С. 42–53.

Читати

Сметаніна Н. В. Механізм негативного впливу ЗМІ на свідомість і правомірність поведінки неповнолітніх / К. С. Перцель. Право і суспільство. 2019. № 2(2). С. 188-190.

Читати

Шостко О. Ю. Нова модель ювенальної юстиції у США. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2004. Вип. 8. С. 99-102

Читати

Шостко О. Ю. Програми запобігання наркоманії серед підлітків у США. Проблемы совершенствования украинского законодательства и повышение эффективности правоприменительной деятельности : темат. сб. науч. трудов. Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1997. С. 157-161.

Читати

Шостко О. Ю. Суб’єкти діяльності по попередженню злочинності неповнолітніх у США: система і функції. Проблеми законності. Харків. 1998. Вип. 34. С. 193–197ю

Читати

Корнякова Т. В. Теоретичні засади запобігання злочинам проти довкілля. Проблеми законності. Харків. 2010. Вип.108. С.90-100.

Читати

Корнякова Т. В. Характеристика злочинів проти довкілля. Проблеми законності. Харків. 2009. Вип. 104. С. 166-176

Читати

 

Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2013. № 26. С 84–97.

Читати

Шуміло О. О. Міжнародний і зарубіжний досвід запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Часопис Київського університету права. 2016. № 2. С. 349–352.

Читати

Шуміло О. О. Особливості детермінації жорстокого поводження з тваринами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. Ужгород. 2016. Вип. 36. Т. 2. С. 117–122.

Читати

Шуміло О. О. Щодо кількісних і якісних показників жорстокого поводження з тваринами в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Херсон. 2015. Вип. 5. Т. 4. С. 27–30.

Читати

Сметаніна Н. В. Результати дослідження громадської думки щодо проблем безпеки і злочинності в містах України у 2017-2018 роках. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юрид. форум (м. Харків, 26 верес. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 106-110.

Читати

Сметаніна Н. В. Сучасна стратегія запобігання тероризму в Україні / О. В. Чаплінська. Право і суспільство. 2019. № 2(2). С. 193-199.

Читати

Ткачова О.В. Жіночий тероризм: кримінологічна характеристика, причини виникнення і шляхи запобігання. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2019. Вип.15. Т. 1. 17 с.

Читати

Пивоваров В. В., Лисенко С. Ю. Кіберзлочинність: кримінологічний погляд на генезис явища та шляхи запобігання. Право і суспільство. 2016. № 3( 2). С. 177–182 .

Читати

Таволжанський О. В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 31. С. 80-86.

Читати

Ткачова О.В. Кримінологічна характеристика кіберзлочинця / К.В. Науменко. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2018. № 2. С. 200–204.

Читати

Христич І. О. Кримінологічна характеристика кримінальних проваджень, відкритих за Ст. 383 КК України. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2014. Вип. 27. С. 121-131

Читати

Валуйська М. Ю. Особливості детермінації злочинності в місцях позбавлення волі. Проблеми законності. Харків. 2010. Вип. 112. С. 137-144.

Читати

Валуйська М. Ю. Проблеми кримінологічно значущого впливу на осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі. Проблеми законності. Харків. 2013. Вип.121. С. 158-165.

Читати

Валуйська М. Ю. Фонові явища злочинності та засоби протидії їм в умовах місць позбавлення волі. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 5. С. 310-314

Читати

Колодяжний М. Г. Військові злочини в Україні: детермінація та запобігання. Вісник Національної академії правових наук України. Харків. 2013. № 4. С. 191-197

Читати

Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика військових злочинів в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2013. Вип. 26. С. 109-117

Читати

Олійник О. М. Детермінація нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України. Право і Безпека. 2014. № 2 (53). С. 119-124.

Читати

Олійник О. М. Діяльність державних органів України щодо забезпечення воєнно-економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 1. С. 6–9.

Читати

Олійник О. М. Кримінологічна характеристика осіб, які незаконно використовують бюджетні кошти у Збройних Силах України. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2015. Вип. 29. С.208–215

Читати

Колодяжний М. Г. Запобігання злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 1. 13 c.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти