Пошук по сайту

Адміністративне право

Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", спец. 8.030401 "Правознавство" : електр. вид. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 19 с.

Читати

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Адміністративне право" : для студ. 2 к. денної форми навч.першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право". - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 33 с.

Читати

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Адміністративне право" : перший (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівень галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" для студ. 2 к. денної форми навч. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 123 с.

Читати

Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до їх виконання  : для студ. ІІ курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 100 с.

Читати 

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Адміністративне право” (перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень галузі знань 08 “Право” спеціаль-ності 081 “Право”) для студентів 2 курсу заочної форми навчання / уклад.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, І. В. Бойко, В. В. Зуй та ін. Хар-ків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 34 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", спец. 8.030401 "Правознавство" : електр. вид. / уклад. Ю. П. Битяк [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 19 с.

Читати

Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин // К. Афанасьєв // Право України. – 2008. – № 11. – С. 20–26.

Читати

Бойко І. В. Охорона й захист персональних даних адміністративно-правовими засобами / І. В. Бойко // Вісн. НАПрН України. – 2011. – № 4 (67). – С. 144–152.

Читати

Бойко І. В. Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина / І. В. Бойко // Вісн. АПрН України. – 2013. – № 2 (73). – С. 157–165.

Читати

Гаращук В. М. Проблеми організаційного забезпечення контролю й нагляду в державному управлінні / В. М. Гаращук // Пробл. законності. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 71. – С. 100–113.

Читати

Гаращук В. М. Система контролюючих органів та їх повноваження: загальний огляд / В. М. Гаращук // Держ. буд-во та місцеве самоврядування. – Харків: Право, 2003. – № 5. – С. 67–74.

Читати

Гаращук В. М. Сутність, принципи та гарантії законності / В. М. Гаращук // Пробл. законності. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 42. – С. 106–112.

Читати

Комзюк А. Т. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини / А. Т. Комзюк // Право України. – 2004. – № 4. – С. 46–49.

Читати

Константий О. В. Поняття “правового акта державного управління” та його співвідношення з поняттям “джерела адміністративного права” / О. В. Константий // Держ. буд-во та місцеве самоврядування. – Харків: Право, 2002. – № 4. – С. 94–103

Читати

Мех Ю. В. До питання про класифікацію контролю в державному управлінні / Ю. В. Мех // Пробл. законності. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 77. – С. 60–64.

Читати

Петришина М. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості / М. Петришина // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2012. – № 1 (68). – С. 66–75.

Читати

Писаренко Н. Б. Вступ до курсу “Адміністративне судочинство в Україні” / Н. Б. Писаренко // Право України. – 2011. – № 4. – С. 267–272.

Читати

Писаренко Н. Б. Історія розвитку адміністративної юстиції в Україні / Н. Б. Писаренко // Державне буд-во та місцеве самоврядування. – Харків: Право, 2003. – № 4. – С. 104-112.

Читати

Червякова О. Б. Щодо складників адміністративноправового статусу громадян як учасників інформаційних відносин / О. Б. Червякова // Пробл. законності. – Харків: Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2011. – Вип. 114. – С. 134–142.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти