Пошук по сайту

Митне право України

Шульга М. Г. Митне право України : навч. посібн. / М. Г. Шульга. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005. - 100 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Митне право України" / уклад.: М. Г. Шульга, А. В. Руденко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 12 c.

Читати

Шульга М. Г. Митне право України : учебное пособие / М. Г. Шульга. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005. - 100 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Митне право України"  / уклад.: М. Г. Шульга, А. В. Руденко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 12 с.

Читати

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Митне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу заоч. форми навч. / уклад. М. Г. Шульга [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 20 с.

Читати

Завдання до практичних занять і тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Митне право України"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "правознавство") для студ. III курсу заоч. форми навч. : електр. вид. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 32 с.

Читати

Мазур А. В. Система митних органів України / А. В. Мазур // Проблеми законності. Вип. 43. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. - С. 102-108

Читати

Сандровский К. К. Таможенное право в Украине : Учеб. пособие / К.К Сандровский. - Киев : Вентури, 2000. - 208 с.

Читати

Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Гельветика, 2018. - 272 с.

Читати 

Шульга М. Г. Митний режим: основи правового регулювання / М. Г. Шульга // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2013. - № 4 (15). - С. 270-280.

Читати

Шульга М. Г. Поняття, види митних режимів та їх застосування / М. Г. Шульга // Проблеми законності. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. - Вип. 45. - С. 140-149.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти