Пошук по сайту

Право міжнародних договорів

Тема 1. Поняття та кодифікація права міжнародних договорів

Заключительные статьи многосторонних договоров: Руководство: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Київець О. В. Право міжнародних договорів: історія та сучасність / О. В. Київець // Правове регулювання економіки. – 2008. – № 8. – С. 51-58.

Читати

Київець О. В. У пошуках міжнародного права: переосмислюючи джерела : монографія / О. В. Київець. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2011. - 480 с.

Читати

Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том 1. Заключение международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004 – 658 с.

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Міжнародне право : навч.-метод. пос./ уклад. К. Ю. Фіщенко, В. Х. Ярмакі, М. К. Гопич — Одеса : ОДУВС, 2015. — 286 с.

Читати

Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб'єкти: термінологічні аспекти проблем / Я. Павко // Віче. - 2013. - N 12. - С. 23-26.

Читати

Руководство по международным договорам: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Салогуб, М. Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори / М. Салогуб // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 11. - С. 255-258.

Читати

Яремчук В.В. Поняття та особливості міжнародного договору в працях І. І. Лукашука // Право і суспільство.- № 4.- 2019.- С. 342–351.

Читати

Тема 2. Поняття, зміст та види міжнародних договорів

Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том 1. Заключение международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004 – 658 с.

Читати

Международное право: Учебник для вузов/ Отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. — М, 1999. — 584 с.

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Руководство по международным договорам: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Тема 3. Укладення та оприлюднення міжнародного договору. Застереження до міжнародного договору

Вишневський Ю. А. Надання згоди на обов’язковість міжнародного договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. – Харків, 2017. – 20 с.

Читати

Вишневський Ю. А. Способи надання згоди на обов’язковість міжнародного договору// Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 4.- С. 289-292.

Читати

Заключительные статьи многосторонних договоров: Руководство: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Калина В. Ф. Международный договор: виды и техника подготовки // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право.- 2013.- № 19 (120).- С. 131-139.

Читати

Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том 1. Заключение международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004 – 658 с.

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Руководство по международным договорам: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Тема 4. Особливості дії міжнародного договору

Аналітична доповідь щодо проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони / Т. М. Анакіна, М. В. Буроменський, В. М. Стешенко, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / ред. кол.: Ю. Г. Барабаш та ін. – Х.: Право, 2013. – № 26. – C. 294-305.

Читати

Бальхаева С. Б. Временные пределы действия норм международных договоров // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия.- 2015.- № 2. С. 314-316

Читати

Бальхаева С. Б. Вступление международных договоров в силу в результате присоединения // Журнал российского права.- 2015.- №7.- Т.3.- С. 131-142.

Читати

Бальхаева С. Б. Вступление в силу международных договоров как завершение процесса их заключения // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия.- 2012.- № 2.- С.149-153.

Читати

Бальхаева С. Б. О понятии «вступление договора в силу» в доктрине международного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.- 2014.- № 2.- С. 254-259.

Читати

Бальхаева С. Б. Территориальное применение международных договоров // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.- 2017.- №3.- С. 121-127.

Читати

Волошин Ю. О. Парадигма взаємодії міжнародного та національного права в умовах міждержавної інтеграції: нові підходи та виклики / Ю. О. Волошин // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 61. - С. 51-60.

Читати

Заключительные статьи многосторонних договоров: Руководство: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Калєніченко, Л. І. Співвідношення національного та міжнародного права в розрізі адаптації національної системи законодавства до європейського законодавства [Електронний ресурс] / Л. І. Калєніченко, Д. В. Слинько // Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 6. - С. 24-27.

Читати

Київець О. В. Тимчасове застосування міжнародних договорів / О. В. Київець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. – 2010. – Вип. 2. – С. 387-395.

Читати

Козюбра М. І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем / М. І. Козюбра // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2016. - Т. 181. - С. 3-11.

Читати

Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том 1. Заключение международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004 – 658 с.

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Руководство по международным договорам: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Терлецький Д. С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. С. Терлецький. – Одеса, 2007. – 20 с.

Читати

Тема 5. Тлумачення міжнародного договору

Звєрєв, Є. О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - Теорія та історія держави і права. - Київ : [б. в.], 2015. - 16 с.

Читати

Київець О. В. Тлумачення міжнародних договорів / О. В. Київець // Часопис Київського університету права. - 2011. - N 2. - С. 286-289.

Читати

Кретова І. Ю. Особливості тлумачення міжнародних договорів про права людини / І. Ю. Кретова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 25-28.

Читати

Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том 1. Заключение международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004 – 658 с.

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Руководство по международным договорам: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Стешенко В. Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України міжнародних договорів // Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 12.- С. 289-294.

Читати

Трагнюк О. Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. Я. Трагнюк ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.

Читати

Тема 6. Виконання міжнародних договорів

Аналітична доповідь щодо проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони / Т. М. Анакіна, М. В. Буроменський, В. М. Стешенко, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / ред. кол.: Ю. Г. Барабаш та ін. – Х.: Право, 2013. – № 26. – C. 294-305.

Читати

Богатчук Д. П. Нормативне закріплення принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань та його співвідношення з нормою "pacta sunt servanda" / Д. П. Богатчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 36(2). - С. 179-182.

Читати

Богатчук Д. П. Щодо віднесення добросовісного виконання зобов’язань до основних принципів сучасного міжнародного права / Д. П. Богатчук // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 6(2). - С. 168-172.

Читати

Богатчук Д. П. Щодо взаємозв’язку принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань та деяких інших принципів міжнародного права// Юридичний науковий електронний журнал.- 2018.- № 3.- С. 234-235.

Читати

Задорожній О. В. Нормативний зміст принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань у сучасному міжнародному праві / О. В. Задорожній // Право і суспільство. - 2015. - № 4(4). - С. 13-21.

Читати

Заключительные статьи многосторонних договоров: Руководство: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том 1. Заключение международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004 – 658 с.

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Руководство по международным договорам: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Терлецький Д. С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. С. Терлецький. – Одеса, 2007. – 20 с.

Читати

Тема 7. Правонаступництво щодо міжнародних договорів

Галан В. О. Аспекти застосування міжнародного договору у випадках правонаступництва держав / В. О. Галан // Право і Безпека. - 2008. - Т. 7, № 2. - С. 13-19.

Читати

Галан В. О. Міжнародні організації у врегулюванні питань правонаступництва держав // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки.- 2008.- Т. 21 (60).- № 2.- С. 201-203.

Читати

Задорожній О. В. Питання правонаступництва у зв’язку з припиненням існування СРСР: аналіз концепції "нульового варіанта" / О. В. Задорожній, І. Є. Хмельова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - 2017. - Т. 28(67), № 2. - С. 11-14.

Читати

Лукашук И. И. Правопреемство государств в отношении договоров// Журнал российского права.- 2006.- № 7.- С. 95-113.

Читати

Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том 1. Заключение международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – М. : Волтерс Клувер, 2004 – 658 с.

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Руководство по международным договорам: Подготовлено Договорной секцией Управления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс].

Читати

Шамсон Р. Т. Правопреемство государств: научно-практические аспекты // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки.- 2002.- № 1.- С. 76-81.

Читати

Тема 8. Міжнародний договір як джерело права України

Аналітична доповідь щодо проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони / Т. М. Анакіна, М. В. Буроменський, В. М. Стешенко, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / ред. кол.: Ю. Г. Барабаш та ін. – Х.: Право, 2013. – № 26. – C. 294-305.

Читати

Атаманова Н. В. Роль та значення міжнародних договорів у національній правовій системі України // Право і суспільство.- 2020.- № 2.- С. 7-13.

Читати

Буткевич О. В. Міжнародна договірна практика України і сучасне міжнародне право: питання відповідності / О. В. Буткевич // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2009. - Вип. 15. - С. 290-296.

Читати

Вишневський Ю. А. Імплементація Україною міжнародно-правових норм про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів / Ю. А. Вишневський // Jurnalul juridic national: teorie și practică : publicație științifico-practică de drept. – Кишинев : Дом печати, 2015. – № 2. – С. 155–160.

Читати

Вишневський, Ю. А. Надання згоди на обов'язковість міжнародного договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 - Міжнародне право / Ю. А. Вишневський ; наук. кер. роботи М. В. Буроменський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2017. - 255 с.

Читати

Вишневський Ю. А. Сучасна практика України щодо надання згоди на обов’язковiсть для неї мiжнародного договору / Ю. А. Вишневський // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2015. - № 3. - С. 176-184.

Читати

Жукорська Я.М. Вплив збройних конфліктів на дію міжнародних договорів// Я.М. Жукорська// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2014. – № 9: в 2-х т. – Т. 1. – С. 238–240. – (Серія: Юриспруденція).

Читати

Забокрицький І. І. Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України / І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2015. - № 825. - С. 69-78.

Читати

Звєрєв Є. О. Міжнародний договір як джерело національного права / Звєрєв Є.О. // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 103 : Юридичні науки. - С. 41-44.

Читати

Карвацька C. Б. Включення норм міжнародних договорів до національного законодавства України: проблеми та пошуки шляхів вирішення / C. Б. Карвацька // Правова держава. - 2019. - № 33. - С. 155-161.

Читати

Козюбра М. І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем // Наукові записки НаУКМА.- 2016.- Том 181. Юридичні науки.- С. 3-11

Читати

Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія / О. О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 334 с.

Читати

Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 336 с.

Читати

Рагуліна К. А. Вплив міжнародних договорів на національне законодавство України: загальнотеоретичний аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.- 2018.- № 35.- Т.1.- С. 32-36.

Читати

Рагуліна К. А. Конституційно-правова регламентація статусу міжнародних договорів України / К. А. Рагуліна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2017. - Вип. 33. - С. 211-225.

Читати

Рагуліна К. А. Міжнародний договір як джерело права в Україні: загальнотеоретичний аспект: автореф. дис.. канд.. юрид. наук. Спец. 12.00.01/ К. А. Рагуліна.- Х., 2021.- 23 с.

Читати

Салогуб, М. Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори / М. Салогуб // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 11. - С. 255-258 .

Читати

Терлецький Д. С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. С. Терлецький. – Одеса, 2007. – 20 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти