Пошук по сайту

9 листопада – День Української мови і писемності

Українська мова входить до другого десятка найпоширеніших мов світу,
бере свої витоки від праслов'янської мовної єдності (до VI ст. до н.е.). 
Українська ж писемність з'явилася в Київській Русі ще до прийняття християнства.
Розквіт мови і писемності у старокняжу добу припадає на X – XII ст.
і нероздільно пов'язаний з іменем Нестора-Літописця,
автора видатного історичного твору "Повість минулих літ" (1093-1113).
Саме 9 листопада, у день народження Нестора Літописця святкується
День української мови і писемності.
 
umv

Список літератури

Ш141.4 / В 29
Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Ф. Венжинович. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2008. – 304 с. – (Вища освіта XXI століття).

Ш141.4я73 / Г 15
Галузинська Л. І. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

Ш141.4я2 / Г 55
Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 4-те вид, переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2005. – 400 с.

Ш141.4 / З 91
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: / М. Г. Зубков. - 8-ме вид., випр. - Донецьк : СПД ФО Сердюк В. І., 2006. - 448 с.

Ш141.4я2 / К 17
Калашник В. С. Словник фразеологічних антонимів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. – К. : Довіра, 2001. – 284 с

Ш141.4я7 / К 30
Кацавець Р. Мова у професії юриста : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Кацавець. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 304 с.

Ш141.4я7 / К 66
Корж А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж. – К. : Прав. єдність, 2009. – 296 с.

Ш141.4я2 / К 91
Куньч З. Й. Універсальний словник української мови : / З. Й. Куньч. - Т. : Навч. кн. : Богдан, 2007. - 848 с.

Ш141.4я73 / М 36
Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с. – (Альма матер).

Ш141.4 / М 74
Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модул. курс / В. І. Мозговий. – 4-те вид., стер. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 592 с.

Ш141.4 /Н 73
Новий тлумачний словник української мови : у чотирьох томах. 42000 слів / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2000.

Ш141.4я73 / О 53
Олійник О. Граматика української мови : навч. посіб. / О. Олійник, В. Шинкарук, Г. Гребницький. – К. : Кондор, 2008. – 544 с.

Ш141.4я73 / О 53
Олійник О. Українська мова та література : навч. посіб./ О. Олійник, Г. Гребницький. –К. : Кондор, 2006. – 306 с.

Ш141.4я73 / О 59
Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 312 с.

Ш141.4 я7 / П 25
Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 224 с.

Ш141.4 я7 / С 32
Середницька А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2012. – 215 с.

Ш141.4я2 / С 48
Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин [та ін.]. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 367 с.

Ш141.4я2 / Т 49
Тлумачний словник української мови. Близько 20000 слів і словосполучень / за заг. ред. В. В. Дубічинський ; уклад.: Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник. – Х. : Клуб сімейн. дозвілля, 2010. – 608 с.

Ш141.4я73 / Т 51
Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 413 с.

Т3(4УКР) /У 45
Україна: антологія пам'яток державотворення X - XX ст.: у 10 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [и др.]. - К. : Вид. Соломії Павличко "Основи", 2009. - 440 с.

Т3(4УКР) /У 45
Україна: хронологія розвитку : Т. 1. З давніх часів до пізньої античності. / автори, кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов. - К. : КВІЦ. 2008. - 704 с.

Т3(4УКР) /У 45
Україна: хронологія розвитку: Т. 2. Давні слов'яни. Київська Русь. / автори, кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; редкол.: П. П. Толочко, ін. та. -- К. : Кріон. 2009. - 688 с.

Т3(4УКР) /У 45
Україна: хронологія розвитку : Т. 3. Від Батиєвої навали до Люблінської унії. / автори, кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; редкол.: В. А. Смолій, ін. та. -- К. : Кріон. 2009. - 696 с.

Т3(4УКР) /У 45
Україна: хронологія розвитку : Т. 4. На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття. / автори, кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; редкол.: В. А. Смолій, ін. та.-- К. : Кріон. 2009. - 864 с.

Ш141.4я2 / У 45
Українська мова. Енциклопедія / ред. В. М. Русанівський [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

Ш141.4 я7 / У 45
Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. О. А. Лисенко [та ін.]. – Х., 2011. – 228 с. Полный текст

Ш141.4я73 / Ш 37
Шевелєва Л. А. Український правопис у таблицях: правила, винятки, приклади, коментарі, словник орфографічних труднощів, російсько-український словник сталих виразів / Л. А. Шевелєва ; за ред. А. О. Свашенко. – Х. : Гімназія, 2009. – 104 с.

Ш141.4я73 / Ш 67
Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс : навч. посіб. / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2007. – 823 с.

Ш141.4 я7 / Я 62
Янковська Г. В. Українська мова для юристів : навч. посіб. / Г. В. Янковська. – К. : КНТ, 2011. – 392 с. 

uzor3

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти