Пошук по сайту

Гродзинський Моріц Маркович, 1887–1962

Гродзинський Моріц Маркович, 1887–1962 [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. процесу, Наук. б-ка ; [уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал ; відп. за вип. Н. П. Пасмор]. — Друге вид., переробл. та допов. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2021. — 39 с. : іл. — (Представники харківської правничої школи ; вип. 3). — Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/SAIT/Hrodzynskyi-uk_2.pdf. — Назва з титул. екрана.

Читати


Серія електронних персональних бібліографічних покажчиків "Представники харківської правової школи" заснована бібліотекою університету в 2013 році з метою ознайомлення наукової спільноти та студентства з історико-правовою спадщиною вчених-правознавців Харківщини, матеріалами про їх життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність.

Третій випуск покажчика (2-е вид, переробл. та допов.) підготовлений до 135-річчя від дня народження відомого українського вченого, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки УРСР, основоположника харківської школи кримінального процесу Моріца Марковича Гродзинського (1887–1962). У біобібліографічному виданні відображені праці вченого та публікації про нього.

Призначений вченим, аспірантам, студентам та юристам-практикам.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти