Пошук по сайту

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи : електрон. ресурс для науковців / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка ; уклад. : М. Я. Жуковська, О. І. Самофал ; ред. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. С. А. Шахова. – Харків, 2021.

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Паспорти спеціальностей

Нормативна документація з питань атестації наукових кадрів

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права

Літопис авторефератів (2004-2019)

Повідомлення щодо захистів дисертацій докторів та кандидатів наук

Національний репозитарій академічних текстів України

Система державної реєстрації захищених дисертацій на сайті УкрІНТЕІ - Дисертації ONLINE

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Керівникам вищих навчальних закладів і наукових установ,
що беруть участь у процесі підготовки та атестації наукових кадрів

 Від 14.02.13 № 1/9-116

Про теми дисертаційних робіт

Відповідно до пункту 11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, яка повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок здобувача в науку. З огляду на зазначене, теми дисертацій відображають основну наукову ідею та змістовно визначаються, як правило, предметом та об'єктом дослідження.

Базуючись на аналізі дисертаційних робіт, Атестаційна колегія МОНмолодьспорту рекомендує керівникам вищих навчальних закладів і наукових установ, головам спеціалізованих вчених рад та науковим керівникам на етапі затвердження тем дисертацій вченими радами та попереднього розгляду робіт спеціалізованими вченими радами звертати увагу на необхідність ґрунтовнішого підходу до планування дисертаційних досліджень, формулювання їх тематики, зокрема щодо уникнення висловлювань загального характеру під час формулювання теми, новизни, предмету та об'єкту дослідження.

Перший заступник Міністра Є.М. Суліма.

Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)

Українська – без помилок! ТОП сервісів для створення досконалих текстів

Транслітерація

Сервіс  Trinka - перевірка граматики для академічного та технічного письма

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / авт.-уклад.: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науковотехн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського» ; Укр. бібліотеч. асоц. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с.

Рекомендований перелік стилів оформлення списку наукових публікацій

ACS citation style

American Institute of Physics (AIP) Referencing Style

American Institute of Physics

American Psychological Association

APA Style Introduction

APS (American Physics Society) style guides

Chicago/Turabian Style Guide

Citing & Referencing: Harvard Style 

Harvard (Author-Date) style

IEEE REFERENCE GUIDE

MLA (Modern Language Association) style

OSCOLA Quick Reference Guide

Vancouver style-1

Вебінар Бібліотеки КПІ "Стиль Асоціації сучасної мови Америки (MLA style)"

"Вибір слів у стилі APA: найкращі методи чіткого, точного та інклюзивного написання". Запис та ресурси за посиланням .

Відкритий доступ до наукових цитувань. Практичний посібник

Міжнародні наукометричні бази даних та системи

Бібліометрика української науки

Бібліографічні та реферативні видання юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки університету

VAK.in.ua – портал, присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України. Як оформити джерела згідно з вимогами ВАК України за допомогою порталу VAK.in.ua

ONTU4Ref – сервіс для автоматизованого оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015.

Grafiati – безкоштовний сервіс автоматичного оформлення посилань і створення списків використаних джерел за українськими та міжнародними стандартами: APA, MLA, Chicago та Harvard та ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК).

BibMe – генератор цитувань, дозволяє створювати списки за 4-ма стилями: MLA, APA, Chicago, Turabian.

Citation Machine –. це міжнародний сайт, що виконує функцію генератора бібліографічних посилань. Сервіс включає в себе генератори APA, MLA, «Chicago», «Vancouver» та низки інших стилів цитування. Платформа пропонує посібник з правильного цитування

CiteMaker – генерує цитати в MLA, APA, Harvard та Oxford стилях для вебсайтів.

Citethisforme – генератор посилань, дозволяє працювати з багатьма стилями.

CiteFast – генератор цитат у стилях APA, MLA та Chicago.

Chegg – генератор цитат у стилях APA, MLA, Chicago та інші.

Citation Generator – генерує посилання у стилях MLA, APA, Chicago.

MyBib – безкоштовний генератор посилань в стилях APA, MLA, Chicago, Harvard.

ResearchoMatic – програма для цитування джерел у всіх основних стилях цитування, включаючи IEEE, MLA, APA, Chicago.

Рекомендації EASE (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей, які повинні бути опубліковані англійською мовою

Бузань В. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в історичних дослідженнях : конспект лекцій : навч. посіб. для здобувачів ступеня д-ра філософії за освіт.-наук. програмою «Історія» спец. 032 Історія та археологія / В. Ю. Бузань ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України Київ. політех. ін-т. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. - 160 с.

Наукові дослідження / A. Ollevier, L. Billiet ; ред. О. Мангушева. - [Б. м.] : UKROTHE, 2020-2021. - 86 с.

Розробка освітньої програми

Рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)

Зразок освітньо-професійної програми від МОН України

Робота з документами та обмін файлами

Dropbox – це хмарне сховище, оснащене функціями, які допоможуть вам заощадити час, підвищити продуктивність і співпрацювати з іншими людьми. Допомагає отримати доступ до своєї інформації з будь-якого місця, де є підключення до інтернету, ділитися нею з іншими користувачами, синхронізувати дані між пристроями.

GoogleDrive – сховище даних від компанії Google, що дозволяє зберігати дані, ділитися ними з іншими та спільно працювати з документами.

iCloud – хмарне сховище від компанії Apple, забезпечує безпечне зберігання даних і підтримує їх в актуальному стані. Сервіс дозволяє створювати резервні копії власних пристроїв.

OneDrive – сервіс від компанії Microsoft. З його допомогою можна зберігати файли, ділитися ними з іншими та співпрацювати в режимі реального часу. 

Сервіси для інтерактивної роботи

amCharts – створення інтерактивної інфографіки.

EDpuzzle – безкоштовний сервіс для створення відеофрагментів з аудіо і текстовими елементами, питаннями та завданнями до них. За основу можна брати відео з YouTube, Vimeo, з платформ KhanAcademy, TED-Ed, LearnZillio та ін., а також завантажувати зі свого ПК. EDpuzzle інтегрований з Google клас. За допомогою сервісу можна організувати опитування, вікторини та тестування студентів на основі навчальних відеороликів різної тематики.

Calameo – сервіс для створення інтерактивних публікацій (у формі журналів, брошур, каталогів, звітів тощо). Інтерактивний документ створено так, щоб зберегти відчуття паперового документа: є можливість гортати сторінки, позначати цікаві моменти тощо. Є можливість безкоштовного користування.

GIPHY – створення GIF-анімацій. 

Giphy GIF Maker – сервіс для створення анімованих GIF-відео та GIF слайд-шоу з підписами.

Google Jamboard – інтерактивна дошка, яка допоможе фіксувати ідеї та малювати так, ніби на традиційній дошці. Сервіс дозволяє створювати та спільно працювати над записами, вносити зміни з колегами чи студентами в режимі реального часу. Він допоможе провести мозковий штурм і поліпшити роботу групи. 

Kahoot – ігрова навчальна платформа, яка використовується в якості освітньої технології в навчальних закладах. 

Mapme – інтерактивний інструмент для картографування.

Mentimeter – сервіс для створення онлайн опитувань та вікторин, що забезпечує миттєвий зворотний зв'язок від аудиторії.

Playbuzz – онлайн-платформа для створення інтерактивного контенту: тести, опитування, слайд-шоу, статті з анімованими картинками.

Plotagon – програма дозволяє створювати анімовані тривимірні ролики-фільми. Герої у слайдах можуть виконувати найрізноманітніші дії.

Stat Planet – створення статичних та інтерактивних карт.

ThingLink – сервіс для створення зображень з активними посиланнями. 

Wordwall – колекція шаблонів дидактичних ігор, які часто зустрічаються в педагогічній практиці. Сервіс є багатофункціональним інструментом для створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів. 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Наші працівники завжди готові допомогти