Пошук по сайту

Організація роботи органів юстиції

Інформація в електронному каталозі

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація роботи органів юстиції ” (галузь знань 08 “Право”, перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 “Право”) для студентів II курсу денної форми навчання Інституту підготовки кадрів для органів юстиції / уклад.: Л. М. Москвич, А. В. Іванцова, О. Ю. Дудченко та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – 26 с.

Читати

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII .

Читати

Положення про Міністерство юстиції України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228.

Читати

Положення про Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2016 р. № 849/к.

Читати

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5.

Читати

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія / В. Д. Бринцев. – Харків: Право, 2010. – 464 с.

Читати

Бринцев В. Д. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів / В. Д. Бринцев // Право України. – 2001. – № 1. – С. 55-60.

Читати

Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України. – 2013. – № 2.– С. 138-143.

Читати

Дудченко О. Ю. Суд як державний орган / О. Ю. Дудченко // Вісн. прокуратури. – 2013. – № 4. – С. 88-96.

Читати

Комаров В. В. Нотаріат в Україні: підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2011. – 384 с.

Читати

Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.

Читати

Морщакова Т. Г. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовним делам) / Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин. – Москва: Наука, 1987. – 239 с.

Читати

Москвич Л. М. Україні потрібна концепція судового управління // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 9. – С. 84-92.

Читати

Організація роботи суду: навч. посіб. для студ. спец. вищ. навч. закл. / І.Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Харків: Право, 2012. – 256 с.

Читати

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія. Харків : Право, 2010. 464 с.

Читати

Бринцев В. Д. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів. Право України. 2001. № 1. С. 55-60

Читати

Величко О., Янковська Т. Ефективна комунікація : посіб. для працівників апарату суду. Київ, 2010. 120 с. (Техніки та інструменти управління для працівників суду)

Читати

Вільчик Т. Б. Cпіввідношення понять «правова допомога» та «правові (юридичні) послуги» в юридичній науці та законодавстві України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. Одеса, 2013. № 6-2. Т. 1. С. 26-29

Читати

Вільчик Т. Б. Термінологічні питання інституту правової допомоги в Україні. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія : Право. Ужгород, 2013. Вип. 22 (2). Т.3. С. 141-145

Читати

Грабар О. Управління в судах: стратегічне планування : посіб. для працівників апарату суду. Київ, 2010. 88 с. (Техніки та інструменти управління для працівників суду)

Читати

Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування. Юрист України. 2013. № 2 (23). С. 138-143

Читати

Дудченко О. Суд як державний орган. Вісник прокуратури. 2013. № 4. С. 88-96

Читати

Іванцова. А. В. Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном. Часопис академії адвокатури в України : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 3 (28). Т. 8. С. 40-45

Читати

Игнатов В. Г., Белолипецкий В. К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст истории и современности : учеб. пособ. Ростов-на-Дону : Изд. центр “МарТ”, 2000. 256 с.

Читати

Морщакова Т. Г., Петрухин И. Л. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным делам) : монография / отв. ред. О. П. Темушкин. Москва : Наука, 1987. 239 с.

 Читати

Москвич Л. М. Україні потрібна концепція судового управління. Бюлетень Міністерствава юстиції України. 2012. № 9. С. 84-92

Читати

Організація роботи суду : навч. посіб. для студ. спец. ВНЗ / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. Харків : Право, 2012. 256 с.

Читати

Пітер Г. Соломон мол. Судове адміністрування і якість правосуддя. Судова апеляція. 2009. № 3 (16). С. 73-83

Читати

Сорочан О., Хахуда І. Формування ефективної команди або книжка про те, що один в полі не воїн : посіб. для працівників апарату суду. Київ, 2010. 104 с. (Техніки та інструменти управління для працівників суду)

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти