Пошук по сайту

Виконавче провадження

Інформація в електронному каталозі

Виконавче провадження : хрестоматія на 2013-2014 н. р. (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ фак-ту№ 4 : електронне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Комаров [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 730 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Виконавче провадження. Процедури банкрутства"  : галузь знань 08 "Право", осв.-кваліф. рівень "Магістр" (відповідно до ECTS), спец. 081- "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. К. В. Гусаров [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 46 с.

Читати

Методичні матеріали та завдання для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Виконавче провадження" : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад.: Д. М. Сібільов, А. Ю. Каламайко, О. В. Єгорова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 37 с.

Читати

 Виконавче провадження  : хрестоматія на 2013-2014 н. р. (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ фак-ту№ 4 : електронне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. В. Комаров [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 730 с.

Читати

 

Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни "Виконавче провадження" : для студ. фак-ту № 8 заочної форми навчання / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Д. М. Сібільов. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 22 с.

Читати

Афанасьев В. В. Организационно-правовые проблемы исполнительного производства в Украине: дис. ... канд. юрид. наук. Х.: Б. и., 1995. 200 с.

Читати

 Афанасьев В. Щодо регулювання виконавчого провадження. Право України. 1994. № 9. С. 10.

Читати

 Білоусов Ю. В. Виконавче провадження: навч. посіб. Київ: Прецедент, 2005. 192 с.

Читати

 Гук Б. М. Проблеми дефініції поняття виконавчого провадження. Університетські наукові записки. 2009. № 1. С. 101–106.

Читати

 Домбругова А. Особливості здійснення виконавчого провадження. Юридичний вісник України. 2005. № 6 (12–18 лютого). С. 14–15.

Читати

Дячук Е. В. Отклонение от последовательного развития исполнительного производства: автореферат дис канд. юрид. наук: 12.00.03 Гражданское право, семейное право, гражданский процесс, международное частное право. Саратов: Б. и., 2006. 30 с.

Читати

Ніколаєв І. Система виконання судових рішень: світові стандарти та вітчизняні досягнення. Вісник Центру комерційного права. 2009. № 2 (№ 2/3). С. 8–11.

Читати

Сидоренко О. О. Забезпечення виконання рішень, що набрали законної сили за новим ЦПК України. Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: Тези доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (26-27 червня 2006 р.). Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / за заг. ред. М. І. Панов, 2006. С. 350–352.

Читати

Сібільов Д. М. Принципи законності та верховенства права у виконавчому провадженні: ідеологічні аспекти їх реалізації. Вісник Національної академії правових наук України, 2012, № 1.

Читати

Сібільов Д. М. Правосуб'єктність субборжників у виконавчому провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. № 2. 2016. с. 104–107.

Читати

Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: Суть, генезис, значення. Вісник прокуратури. 2003. № 3. С. 6–11.

Читати

Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 2 (57). С. 96–102.

Читати

Тертишніков В. І. Взаємодія виконавчої і судової влади у виконавчому провадженні. Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку: Короткі тези допов.та наук. повідом. республ. наук.-практ. конфер. 9–11 листопада 1995 р. Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1995. С. 309–310.

Читати

Уваров П. В. Исполнительное производство как разновидность юридического процесса: автореферат дис канд. юрид. наук: 12.00.01 Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Тамбов: Б. и., 2009. 22 с.

Читати

Хотинська О. З. Деякі проблеми виконавчого провадження. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 256–258.

Читати

Хотинська, О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження. Право України. 2004. № 3. С. 85–87.

Читати

Чабан С. С. Поняття та завдання виконавчого провадження. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 2. С. 253–256.

Читати

Щербак С. Сущность исполнительного производства. Юридическая практика. 2006. № 19 (9 мая). С. 14–15.

Читати

Якимчук С. О. Виконання судових рішень як частина судового розгляду: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків: [б. в.], 2015. 20 с.

Читати

 

 Курс цивільного процесу / за ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – С. 940-1024.

Читати

 Сібільов Д. М. Принципи законності та верховенства права у виконавчому провадженні: ідеологічні аспекти їх реалізації / Д. М. Сібільов // Вісн. Нац. акад. прав. наук України, 2012. – № 1.

Читати

 Верба О. Б. Особливості визнання судом мирової угоди на стадії виконавчого провадження / О. Б. Верба // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 2008. – № 3.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти