Пошук по сайту

Аграрне право

Програма навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6030401 "Правознавство") / уклад. В. П. Жушман [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 15 с.

Читати

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навчання / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. М. Корнієнко [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 82 с.

Читати

Тематика курсових робіт з аграрного права та методичні поради до їх написання у 2012-2013 н.р. для студентів денних факультетів (електронне видання) [Електронний ресурс] / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Г. С. Корнієнко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 55 с.

Читати

Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Аграрне право" (відповідно до вимог ECTS) : для студентів V курсу / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 22 с.

Читати

 

Програма навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6030401 "Правознавство") / уклад. В. П. Жушман [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 15 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. заоч. форми навч. / уклад.: М. В. Шульга, В. П. Жушман, Г. С. Корнієнко. - Х. : Право, 2013. - 30 с.

Читати

Завдання та методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Аграрне право" : для студентів заоч. форми навч. першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Г. С. Корнієнко [та ін.]. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 26 с.

Читати

Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу заоч. форми навчання / уклад. Статівка А. М. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 9 с.

Читати

Т е м а 1. Системоутворюючі категорії аграрного права

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 15.05.1992 р. [Електронний ресурс].

Читати

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. [Електронний ресурс].

Читати

Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. [Електронний ресурс].

Читати

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. [Електронний ресурс].

Читати

Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. [Електронний ресурс].

Читати

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005 р. [Електронний ресурс].

Читати

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 03.12.1999 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р [Електронний ресурс].

Читати

 

Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. № 995-р [Електронний ресурс].

Читати

 

Аграрне право : підручник / за ред. В. П. Жушмана, А. М. Статівки; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с.

Читати

 

Т е м а 3. Аграрне законодавство

 

Аграрне право : підручник / за ред. В. П. Жушмана, А. М. Статівки; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с.

Читати

 

Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України / О. М. Батигіна, В. М. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.; за ред. В. Ю. Уркевича та М. В. Шульги. – Харків: ФОП Шевченко С. О., 2013. – 326 с.

Читати

 

Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення: [монографія] / за ред. В. Ю. Уркевича та М. В. Шульги. – Київ : Вид. О. М. Ешке, 2014. – 268 с.

Читати

 

Панченко В. В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських підприємств як форма аграрного права: монографія / В. В. Панченко. – Харків: С.А.М., 2012. – 164 с.

Читати

 

Словник з аграрного права / уклад. : В. П. Жушман, О. О. Погрібний, В. Ю. Уркевич; за ред. В. П. Жушмана. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 160 с.

Читати

 

Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.05.2013 р. № 315 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.01.2014 р. № 1 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.10.2013 р. № 643 [Електронний ресурс].

Читати

 

Т е м а 4. Державна аграрна політика. Державно-правове регулювання та публічно-приватне партнерство в аграрному секторі економіки

 

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р [Електронний ресурс].

Читати

 

Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України: монографія / О. М. Батигіна, В. М. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.; за ред. В. Ю. Уркевича та М. В. Шульги. – Харків: Право, 2013. – 326 с.

Читати

 

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : [монографія] / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, А. М. Статівка та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та В. Ю. Уркевича. – Харків : Право, 2012. – 448 с.

Читати

 

Т е м а 5. Правове забезпечення продовольчої безпеки в Україні

 

Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України: монографія / О. М. Батигіна, В. М. Жушман, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. В. Ю. Уркевича та М. В. Шульги. – Харків: Право, 2013. – 326 с.

Читати

 

Т е м а 6. Загальна характеристика правового становища суб'єктів аграрних відносин

 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс].

Читати

Аграрне право: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

Читати

 

Т е м а 7. Правове становище фермерського господарства

 

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1908 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам: постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1102 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві: постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 584 [Електронний ресурс].

Читати

 

Титова Н. Фермерство в Україні: основні правові засади: [питання та відповіді] / Н. Титова. – Львів: Атлас, 1998. – 184 с.

Читати

 

Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: [навч.-практ. посіб.] / за заг. ред. М. В. Шульги. – Харків : Одіссей, 2004. – 464 с.

Читати

 

Варєнікова В. П'ять цікавинок для фермерів: ексклюзивно від законодавця [Електронний ресурс] / В. Варєнікова.

Читати

 

Т е м а 8. Правове становище сільськогосподарського кооперативу

 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс].

Читати

 

Т е м а 9. Правове становище державного (комунального) сільськогосподарського підприємства

 

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-4 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про особливості приватизації майна в АПК: Закон України від 10.07.1996 р. № 290/96-ВР [Електронний ресурс].

Читати

 

Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження порядку відчуження об'єктів державної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. № 803 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження порядку списання об'єктів державної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об'єктів державної власності: наказ Фонду державного майна України від 02.08.2010 р. № 1127 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. № 203 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про порядок проведення конкурсного відбору керівників держаних суб'єктів господарювання: постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. № 777 [Електронний ресурс].

Читати

 

Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности гос-ударственных специализированных сельско- хозяйственных предпри-ятий: монография / Т. В. Курман. – Харьков: СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 208 с

Читати

 

Т е м а 10. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства

 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–17. – Ст. 12.

Читати

 

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. [Електронний ресурс] // Там само. – 2013. – № 24. – Ст. 243.

Читати

 

Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих селянських господарствах : наказ Міністерства аграрної політики України, Державного департаменту ветеринарної медицини від 21.03.2002 р. [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2002. – № 15. – Ст. 843.

Читати

 

Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог утримання птиці в особистих селянських господарствах: наказ Міністерства аграрної політики України, Державного департаменту ветеринарної медицини від 19.12.2006 р. № 100 [Електронний ресурс] // Там само. – 2007. – № 6. – С. 76. – Ст. 232.

Читати

 

Про затвердження Інструкції з ведення господарського обліку в сільських, селищних та міських радах: наказ Державної служби ста-тистики України від 11.04.2016 р. [Електронний ресурс] // Там само. – 2016. – № 39. – Ст. 1505.

Читати

 

Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми : наказ Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 р. [Електронний ресурс] // Там само. – 2014. – № 14. – Ст. 440.

Читати

 

Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами: наказ Міністерства еко-номічного розвитку і торгівлі від 14.04.2017 р. [Електронний ресурс] // Там само. – 2017. – № 42. – Ст. 1313.

Читати

 

Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 731.

Читати

 

Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – Ст. 232.

Читати

 

Коваленко Т. О. Правові питання зайнятості селян / Т. О. Коваленко, С. М. Черноус // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 3 (89). – С. 72–79.

Читати

 

Уркевич В. Ю. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві / В. Ю. Уркевич // Право України. – 2005. – № 1. – С. 80–82.

Читати

 

Хвасенко А. А. Правове регулювання особистого селянського госпо-дарства громадян / А. А. Хвасенко // Право України. – 2002. – № 4. – С. 40–42.

Читати

 

Т е м а 11. Виробничо-господарська діяльність сільськогосподарських товаровиробників та її правове регулювання в умовах ринкової економіки

 

Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: монография / Т. В. Курман. – Харьков: СПД-ФЛ Чальцев А.В., 2007. – 208 с.

Читати

 

Т е м а 12. Правове забезпечення виробництва безпечної та якісної сільськогосподарської продукції

 

Берлач Н. А. Правове визначення якості, специфікації, зазначення географічного позначення продукції сільського господарства в Україні / Н. А. Берлач // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 149–152.

Читати

 

Кайдашов В. Проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності й якості сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот / В. Кайдашов // Там само. – 2009. – № 11. – С. 116–118.

Читати

 

Кулинич П. Ф. Виробництво органічної та екологічно чистої сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти / П. Ф. Кулинич // Держава і право. Серія : Юрид. і політ. науки. – Вип. 43. – Київ: Ін-т держави і права НАН України, 2009. – С. 414–420.

Читати

 

Лушпаєв С. О. Поняття органічної сільськогосподарської продукції: правові питання / C. О. Лушпаєв // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 238–242.

Читати

 

Т е м а 13. Правове регулювання використання майна сільськогосподарськими товаровиробниками

 

Аграрне право: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

Читати

 

Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: монографія / за ред. В. І. Семчика. – Київ: ІДП НАН України, 2001. – 216 с.

Читати

 

Жушман В. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми / В. Жушман, В. Уркевич // Право України. – 2004. – № 6. – С. 46–50.

Читати

 

Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: монография / Т. В. Курман. – Харьков: СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 208 с.

Читати

 

Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 65–69.

Читати

 

Уркевич В. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу: сутність та правова регламентація / В. Уркевич // Там само. – 2001. – № 1. – С. 69–73.

Читати

 

Т е м а 14. Правове регулювання здійснення аграрними товаровиробниками окремих видів сільськогосподарської діяльності

 

Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: навч. посіб. / за ред. А. М. Статівки. – Харків: Юрайт, 2015. – 272 с.

Читати

 

Самсонова Я. О. Правові засади виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні : монографія / Я. О. Самсонова. – Харків: С.А.М., 2012. – 176 с.

Читати

 

Т е м а 15. Правове регулювання відносин з організації, дисципліни, оплати та охорони праці на сільськогосподарських підприємствах

 

Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 10.12.1971 р. № 322-VІІІ [Електронний ресурс].

Читати

 

Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

Читати

 

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР [Електронний ресурс] // Там само. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

Читати

 

Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою : постанова Кабінету Міністрів України від 3.04.1993 р. № 244 [Електронний ресурс].

Читати

 

Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України : наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.12.2006 р. № 730/770 [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2007. – № 31–32. – Ст. 1275.

Читати

 

Багай Н. О. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві [Електронний ресурс].

Читати

 

Т е м а 16. Організаційно-правове забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в контексті вимог ЄС та СОТ

 

Богдан А. Й. Щодо правових аспектів виробництва зерна в Україні порівняно з вимогами законодавства Європейського Союзу / А. Й. Богдан // Право України. – 2009. – № 11. – С. 201–206.

Читати

 

Духневич А. В. Ступінь відповідності аграрного законодавства України вимогам і стандартам СОТ [Електронний ресурс] / А. В. Духневич // Форум права : електрон. наук. фах. вид. – 2011. – № 3. – С. 243–250.

Читати

 

Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 56–66.

Читати

 

Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: навч. посіб. / за ред. А. М. Статівки. – Харків: Юрайт, 2015. – 241 с.

Читати

 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947): міжнародний до-кумент від 30.10.1947 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Договір про Європейський Союз: міжнародний документ від 07.02.1992 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Угода про заснування Світової організації торгівлі: міжнародна угода вiд 15.04.1994 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів: міжнародна угода вiд 15.04.1994 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Угода про сільське господарство: міжнародна угода вiд 15.04.1994 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Угода про технічні бар'єри в торгівлі: міжнародна угода вiд 15.04.1994 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі: протокол від 05.02.2008 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: міжнародний документ від 27.06.2014 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Т е м а 17. Правове регулювання відносин у сфері забезпечення сталого розвитку сільських територій

 

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : [монографія] / за ред.: А. П. Гетьмана, В. Ю. Уркевича. – Харків: Право, 2012. – 448 с.

Читати

 

Статівка А. М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні / А. М. Статівка. – Харків: Право, 2007. – 208 с.

Читати

 

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 17.10.1990 р. (в ред. від 15.05.1992 р.) [Електронний ресурс].

Читати

 

Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17.06.2004 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. [Електронний ресурс].

Читати

 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: міжнародний документ від 27.06.2014 р. [Електронний ресурс].

Читати

Т е м а 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА

Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П.Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П.Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

Читати

Аграрне право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей / за ред. Гайворонського В.М., Жушмана В.П. – Х.: Право, 2003. – 240 с.

Читати

Т е м а 2. ДЖЕРЕЛА АГРАРНОГО ПРАВА

Корнієнко В.М. Аграрне законодавство України: проблеми ефектив-ності / В.М. Корнієнко // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 30-31 трав. 2008 р. – Л.: Волин. обл. друкарня, 2008. – C. 357-358.

Читати

Панченко В. Внутрішні локальні нормативні акти як основа ефективної виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства / В.В. Панченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – C. 200-202.

Читати

Панченко В. Локальне нормативно-правове регулювання внутрішньогосподарських відносин у сільськогосподарському підприємстві / В. Панченко // Юридична Україна. – 2010. – № 6. – C. 63-66.

Читати

Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / А.М. Статівка, І.А. Шуміло // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 7-9.

Читати

Статівка А.М. Про адаптацію аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / А.М. Статівка, І.А. Шуміло // Проблеми законності. Вип. 100. – Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2009. – C. 207-217.

Читати

Статівка А. Про проект Закону України "Про сільске господарство України" / А. Статівка, В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 104-110.

Читати

Т е м а 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА АГРАРНИХ ВІДНОСИН

Алієва Х.Н. Про поняття аграрних правовідносин та їх поділ / Х.Н. Алієва // Харківський нац. ун-т внутр. справ: Вісник Харківського Нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 3 (46). – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2009. – C. 239-245.

Читати

Гафурова О. Сільськогосподарська діяльність (сільськогосподарське виробництво) як об'єкт аграрних правовідносин / О. Гафурова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – C. 56-59.

Читати

Кулинич П.Ф. Сільськогосподарські угіддя як об'єкт земельних правовідносин / П.Ф. Кулинич // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – C. 174-180

Читати

Т е м а 4. РЕФОРМУВАННЯ АПК УКРАЇНИ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Бебель О. Реформа АПК. Питання нормативного регулювання і прокурорського нагляду / О. Бебель // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 5. – С. 17-21.

Читати

Васильєва В. Г. Реформа АПК: її наслідки, проблеми, перспективи / В. Г. Васильєва // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 4. – С. 8-11.

Читати

Коваленко Т.О. Захист майнових прав селян у процесі аграрної реформи / Т.О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 1. – С. 48-58.

Читати

Т е м а 5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Гафурова О. Правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – агроторгових домів за законодавством України / О. Гафурова, Л. Панькова // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – C. 92-96.

Читати

Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві / за ред. Семчика В. І. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

Читати

Чурилова Т. М. Правові засади розвитку сільськогосподарських ко-оперативів / Т. М. Чурилова // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – C. 206-210.

Читати

Т е м а 6. ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статі-вки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

Читати

Т е м а 7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Жушман В.П. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі правові питання / В.П. Жушман, В.Ю. Уркевич // Право України. – 2004. – № 6. – С. 46-50.

Читати

Корнієнко Г.С. Правові проблеми фінансового забезпечення фермерства в умовах ринку / Г.С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 61–64.

Читати

Уркевич В.Ю. Окремі питання правового регулювання членства у фермерських господарствах / В.Ю. Уркевич // Пробл. законності: Респ. Міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 73. – С. 129-134.

Читати

Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: навч.-практ. посібник / за заг. ред. М.В. Шульги. – Х.: Одіссей, 2004. – 464 с.

Читати

Т е м а 8. ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Лисанець О.С. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / О.С. Лисанець // Проблеми законності. Вип. 107: Акад. зб. наук. пр.: – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – C. 106-112.

Читати

Уркевич В.Ю. Фізичні особи як суб'єкти права сільськогосподарського землевикористання / В.Ю. Уркевич // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 8. – Х.: 2004. С.109-117.

Читати

Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: навч.-практ. посібник / за заг. ред. М.В. Шульги. – Х.: Одіссей, 2004. – 464 с.

Читати

Шульга М. В. Правові аспекти фермерського землевикористання / М. В. Шульга, В. Ю. Уркевич // Пробл. законності: Респ. Міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 65. – С. 112-119.

Читати

Т е м а 9. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін.; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статі-вки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

Читати

Статівка А.М. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних господарств громадян / А.М. Статівка // Право України. – 2000. – № 5. – С. 27-29.

Читати

Уркевич В.Ю. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві / В.Ю. Уркевич // Право України. – 2005. – № 1. – С. 80-82.

Читати

Шульга М.В. Правове регулювання особистих селянських господарств / М.В. Шульга // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 7. – С. 127-128.

Читати

Т е м а 10. ПРАВОВИЙ СТАТУС АГРАРНОЇ БІРЖІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ АГРАРНОГО РИНКУ

Батигіна О. Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – C. 31-34.

Читати

Статівка А.М. Поняття гарантій суб'єктів договірних відносин в АПК та їх класифікація / А.М. Статівка // Право України. – 1998. – № 5. – С 33-36.

Читати

Т е м а 11. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДСОБНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Земко А. Социально-экономические задачи подсобных производств и промыслов / А. Земко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2003. – № 9. – С. 72.

Читати

Земко А. Понятие подсобных производств сельскохозяйственных предприятий / А. Земко // Право України. – 2003. – № 8. – С. 70-72.

Читати

Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности госу-дарственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: моногр. / Т.В. Курман. – Х.: СПД- ФЛ Чальцев А.В., 2007. – С. 44-49.

Читати

Т е м а 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Бакай Ю.Ю. Щодо особливостей договору контрактації насіння соняшнику / Ю.Ю. Бакай // Юридична осінь 2009 року: тези доп. та наук. повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та здобув., 13 лист. 2009 р. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – C. 331-334.

Читати

Самсонова Я.О. Договір контрактації винограду / Я.О. Самсонова // Проблеми законності. Вип. 103: Акад. зб. наук. пр.: – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – C. 132-139.

Читати

Стативка А. Договоры на реализацию сельскохозяйственной продукции / А. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 2. – С. 17-22.

Читати

Стативка А.Н. Правовое обеспечение эквивалентности в договорных отношениях в АПК / А.Н. Стативка // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1997. – Вып. 32. – С. 90-95.

Читати

Стативка А.Н. Предварительный договор и его использование в АПК / А.Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 4. – С. 19-21.

Читати

Т е м а 13. ДОГОВОРИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Стативка А. О договоре на создание племенных сельскохозяйственных животных / А. Стативка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 52-53.

Читати

Т е м а 15. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Корнієнко Г.С. Машинно-технологічна станція як одна із нових організаційно-правових форм матеріальнотехнічного забезпечення товаровиробників АПК в умовах ринку / Г.С. Корнієнко // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – Вип. 55. – С. 187–193.

Читати

Корнієнко Г.С. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально-технічного забезпечення АПК / Г.С. Корнієнко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 45–49.

Читати

Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві / під. ред. В.І. Семчика. – К: ІДП НАН України, 2001. – 216 с.

Читати

Т е м а 17. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Жушман В. П. Підтримка вітчизняного аграрного товаровиробника – найважливіший напрямок подолання економічної й соціальної кризи: правові аспекти / В. П. Жушман // Проблеми законності. Вип. 108. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. – C. 107-114.

Читати

Жушман В.П. Правове забезпечення державної підтримки аграрних товаровиробників // Проблеми законності. Вип. 100. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – C. 198-206.

Читати

Курман Т.В. До питання про правове регулювання державної підтримки аграрних товаровиробників / Т.В. Курман // Проблеми за-конності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: НЮАУ, 2008. – Вип. 97. – С. 97-101.

Читати

Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: моногр. / Т.В. Курман. – Х.: СПД-ФЛ. Чальцев А.В., 2007. – 208 с.

Читати

Курман Т.В. Сільський розвиток як пріоритетний напрямок державної підтримки: питання правової регламентації / Т.В. Курман // Юридична осінь 2009 року: тези доп. та наук. повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та здобув., 13 лист. 2009 р. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – C. 374-377.

Читати

Курман Т. Удосконалення механізму ціноутворення в АПК як засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / Т. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 53-55.

Читати

Статівка А.М. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС / А.М. Статівка // Право України. – 2005. – № 8. – С.132-135.

Читати

Т е м а 20. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: моногр. / Т.В. Курман.– Х.: СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 208 с.

Читати

Курман Т.В. Щодо планування маркетингу в АПК / Т.В. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 62-64.

Читати

Лямцева Т.В. Про юридичну природу бізнес-плану державного сільськогосподарського підприємства / Т.В. Лямцева // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 46. – С. 93-98.

Читати

Т е м а 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Статівка А.М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні: моногр. / А.М. Статівка. – Х.: Право, 2007. – 208 с.

Читати

Т е м а 22. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Алієва Х.Н. Проблеми формування системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників України та Російської Федерації // Юридична осінь 2009 року: тези доп. та наук. повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та здобув. (13 лист. 2009 р., м. Харків). – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – C. 324-327.

Читати

Курман Т.В. Пільгове оподаткування сільськогосподарських товаро-виробників як засіб їх державної підтримки / Т.В. Курман // Пробл. за-конності: Респ. Міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 72. – С. 72-78.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти