Пошук по сайту

Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації

Методичний супровід навчальної дисципліни "Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації" : рівень вищ. освіти - другий (магіст.) рівень : ступінь вищ. освіти - магістр : галузь знань - 08 "Право" : спеціальність - 081 "Право" / за заг. ред. О. В. Ус ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 166 с.

Читати

Методичний супровід підготовки та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації» для студентів I-II курсів другого (магістерського) рівня заочних факультетів : галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», другий (магістерський) рівень вищої освіти / О. В. Ус. ‒ Х. : Право, 2019. ‒ 18 с.

Читати

Основна література до всіх тем:

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге.- К.: Атіка, 2002.- 640 с.

Читати

Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : учебник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко. - Київ : КНТ, 2007. - 300 с.

Читати

Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова. – М. : Изд. дом «Городец», 2007. – 336 с.

Читати

Марчук В. В. Процесс квалификации преступления: содержание и сущность // Вісник Асоціації кримінального права Українию.- 2017.- № 2(9).- С. 63-75.

Читати

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В. О. Навроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

Читати

Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике / С. А. Тарарухин. – Киев : Юринком, 1995. – 208 с.

Читати

Додаткова література до всіх тем:

Коментар до Кримінального кодексу України [Електронний ресурс]

Читати

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с.

Читати

Орловський Р. С. Питання кваліфікації злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы : материалы междунар. науч.‑практ. конф. (2014, Кишинэу). – Кишенев : Iulian (Tipogr. «Catetea de Sus»), 2014. – С. 266–267.

Читати

Созанський Т. І. Кваліфікація сукупності злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Львів : [б. в.], 2009. - 18 с.

Читати

Сумский Д. В. Переквалификация преступлений: Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. Спец.: 12.00.08 - М., 2017.- 31 с.

Читати

Тарханов И. А. Уголовно-правовая квалификация: понятие и виды // Ученые записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки.- 2009.- Том 151.- кн. 4.- С. 191-198

Читати

Тубелець О. С. Проблеми кваліфікації злочинів / О. С. Тубелець // Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. - № 3. - С. 100-110.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину, передбаченого бланкетною диспозицією / О. В. Ус // Право і суспільство. – 2018. – № 2, ч. 2. – С. 179–186.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – №1 (76). – С. 149–159.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України // Право і суспільство. – 2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття / О. В. Ус // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. №1106. Серія «Право». – Харків : ХНУ, 2014. – Вип. №17. – С. 171–175.

Читати

Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками суб’єкта складу злочину/ О. В. Ус // International ScientificPractical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine : Conference Proceedings, January 27–28, 2017. – Sandomierz. – P. 174–177.

Читати

 

Ус О. В. Критерії класифікацій та види кримінально-правової кваліфікації / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2015. – Вип. 5. – С. 15–19.

Читати

Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками об’єкта складу злочину / О. В. Ус // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41, т. 2. – С. 139–144.

Читати

Ус О. В. Склад злочину як підстава кримінально-правової оцінки вчиненого діяння / О. В. Ус // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – №4/2. – С. 196–201.

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус. – Харків : Право, 2018. – 368 с.

Читати

Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України / Г. З. Яремко ; за ред. В. О. Навроцького. – Львів : ЛДУВС, 2011. – 424 с.

Читати

Практика судів України з кримінальних справ (2012–2013) / уклад. В. І. Тютюгін ; за заг. ред. В. Я. Тація. – Харків : Право, 2014. – 704 с.

Читати

Тема 1. Кримінально-правова кваліфікація: поняття, основні характеристики, значення

Наумов А. В. Законы логики при квалификации преступлений / А. В. Наумов, А. С. Новиченко. – М. : Юрид. лит., 1978. – 104 с.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття / О. В. Ус // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. №1106. Серія «Право». – Харків : ХНУ, 2014. – Вип. №17. – С. 171–175.

Читати

Ус О. В. Критерії класифікацій та види кримінально-правової кваліфікації / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2015. – Вип. 5. – С. 15–19.

Читати

Тема 2. Кваліфікація злочину за елементами складу злочину

Бажанов М. И. О функциях состава преступления / М. И. Бажанов // Проблемы законности. ‒ 1995. – Вып. 29. – С. 96-102.

Читати

Брич Л. П. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Л. П. Брич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. – 34 с.

Читати

Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія / Л.П. Брич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.

Читати

Комаров О. Д. Фактична помилка в кримінальному праві України та її значення для кримінальної відповідальності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Д. Комаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с.

Читати

Мирошниченко Н. А. Кваліфікація злочинів за об’єктивними ознаками / Н. А. Мирошниченко // Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16 червня 2018 р). - Одеса : Юридична література, 2018. - С. 300-304.

Читати

Пинаев А. А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины : учеб. пособие / А. А. Пинаев. – Харьков : Юрид. ин-т, 1984. – 52 с.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину за ознаками суб’єктивної сторони складу злочину / О. В. Ус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2018. – № 49, т. 2. – С. 130–136.

Читати

Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками об’єкта складу злочину / О. В. Ус // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41, т. 2. – С. 139‒144.

Читати

Тема 3. Колізія та конкуренція кримінально-правових норм при кваліфікації злочину

Брич Л. Співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами// Вісник Львівського університету. Серія юридична.– 2006.– Вип. 42.- С. 263-282.

Читати

Зацепин А. М. Конкуренция норм уголовного права и квалификация преступлений// Право. Журнал Высшей школы экономики.- 2014.- № 2.- С.84-100.

Читати

Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі / Ю. А. Пономаренко. – Київ : Атіка, 2005. – 288 с.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції кримінально-правових норм, частини та цілого // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. - 2019.-. Випуск 55.- Том 2.- С. 110-114.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину при конкуренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2019.- № 5.- С. 136-140.

Читати

Тема 4. Кваліфікація закінченого та незакінченого злочину

Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин / А. В. Горностай. – Харків : Юрайт, 2013. – 232 с.

Читати

Горностай А. В. Фактична помилка в об’єкті та її значення для кваліфікації вчиненого як замаху на злочин / А. В. Горностай // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень : матеріали «круглого столу» 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Б. М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2013. – С. 188–190.

Читати

Гродецький Ю. В. Об’єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині / Ю. В. Гродецький // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. ун-т «ЮАУ», 2011. – Вип. 114. – С. 143–154.

Читати

Гродецький Ю. В. Добровільна відмова при співучасті : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гродецький Юрій Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.

Читати

Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину / Н. В. Маслак. – Харків : Право, 2010. – 232 с.

Читати

Ус О. В. Характерні помилки при кваліфікації замаху на злочин / О. В. Ус // Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах : матеріали всеукр. міжнар. наук.‑практ. конф., 26–27 серпн. 2016 р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. – С. 83–87.

Читати

Хавронюк М. І. Покарання за готування до злочину і замах на злочин: парадокси національного кримінального кодексу, особливо у порівнянні зіноземними / М. І. Хавронюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – №5. – С. 108–113.

Читати

Тема 5. Кваліфікація злочину, вчиненого у співучасті

Бурчак Ф. Г. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву.- Киев : Рад. шк., 1964. - 36 с.

Читати

Гродецький Ю. В. Добровільна відмова в організованих групах / Ю. В. Гродецький // Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України : тези наук. доп. та повідомл. учасників наук. конф. мол. учених (м. Харків, 30 черв. 2001). – Харків, 2001. – С. 167–170.

Читати

Гродецький Ю. В. Добровільна відмова при співучасті : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Гродецький ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.

Читати

Гродецький Ю. В. Поняття добровільної відмови співучасника / Ю. В. Гродецький // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. – Харків, 2011. – С. 228–233.

Читати

Кваша О. О. Співучасть у злочині: системно-структурне дослідження / О. О. Кваша // Правова держава. - 2013. - Вип. 24. - С. 326-333.

Читати

Орловський Р. С. Диференціація кримінальної відповідальності при співучасті / Р. С. Орловський // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 53–63.

Читати

Орловський Р. С. Кваліфікація невдалої співучасті у злочині: теоретичний та практичний аспекти проблеми / Р. С. Орловський// Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. – Харків : Право, 2013. – С. 135–139.

Читати

Орловський Р. С. Організована група як форма співучасті / Р. С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 72. – С. 393–399.

Читати

Орловський Р. С. Виконавець як вид співучасника у злочині / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 4, т. 2. – С. 181–186.

Читати

Орловський Р. С. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. науки». – 2014. – Т. 27 (66), №1. – С. 187–193.

Читати

Орловський Р. С. До питання про підстави кримінальної відповідальності співучасників / Р. С. Орловський // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., м. Луганськ 20–21 трав. 2011 р. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 373–377.

Читати

Орловський Р. С. Кримінальна відповідальність за невдалу співучасть / Р. С. Орловський // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. №1082. Серія: Право. – Харків : ХНУ, 2013. – Вип. №16 – С. 138–141.

Читати

Орловський Р. С. Кримінально-правове значення форм співучасті / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. – 2014. – №25. – С. 218–222.

Читати

Орловський Р. С. Критерії поділу співучасників на види / Р. С. Орловський // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – №1106. Серія «Право». – Харків : ХНУ, 2014. – Вип. №17. – С. 175–179.

Читати

Орловський Р. С. Особливості добровільної відмови виконавця злочину / Р. С. Орловський // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2015. – Вип. 20. – С. 158–163.

Читати

Орловський Р. С. Питання кваліфікації злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы : материалы междунар. науч.‑практ. конф. (2014, Кишинэу). – Кишенев : Iulian (Tipogr. «Catetea de Sus»), 2014. – С. 266–267.

Читати

Орловський Р. С. Підстава кримінальної відповідальності за співучасть у злочині / Р. С. Орловський // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., м. Ужгород, 28 лют. – 1 берез. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 184–186.

Читати

Орловський Р. С. Поняття і значення ексцесу співучасника / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Міжнар. гуманіст. ун-ту. Серія «Юриспруденція». – 2015. – №15. – С. 105–108.

Читати

Орловський Р. С. Розмежування діянь виконавця та пособника злочину / Р. С. Орловський // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Одеса, 11–12 квіт. 2014 р.). – Одеса : ГО «Причорномор. фундація права», 2013. – Ч. II. – C. 81–85.

Читати

Орловський Р. С. Теорії класифікації співучасників / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 1, т. 3. – С. 72–76.

Читати

Орловський Р. С. Формы соучастия в уголовном праве / Р. С. Орловський // Закон и жизнь : междунар. науч.‑практ. прав. журн. – 2014. – №3/2 (267). – С. 175–179.

Читати

Ус О. В. Відмежування підбурювання до злочину від діяльності інших співучасників / О. В. Ус // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 94. – С. 182–189.

Читати

Ус О. В. Врахування мотиву та мети діяння співучасника при кваліфікації злочину / О. В. Ус // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., м. Ужгород, 28 лют. – 1 берез. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 187–190.

Читати

Ус О. В. Інтерпретаційна практика кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його вдосконалення : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., 10–11 жовт. 2014 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Одеса : ГО «Причорномор. фундація права», 2014. – С. 120–122.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – №1 (76). – С. 149–159.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України // Право і суспільство. – 2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Тема 6. Кваліфікація повторності, сукупності та рецидиву злочинів

Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М. И. Бажанов. – Харьков : Право, 2000. – 128 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків : ФІНН, 2008. – 336 с.

Читати

Пинаев А. А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины : учеб. пособие / А. А. Пинаев. – Харьков : Юрид. ин-т, 1984. – 52 с.

Читати

Созанський, Т. І. Кваліфікація однорідних і тотожних злочинів за сукупністю / Т. І. Созанський // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали Другої звіт. наук. конф. 29 лют. 2008 р. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. - С. 334-336.

Читати

Созанський Т. І. Кваліфікація двох або більше злочинів передбачених різними частинами однієї статті КК України / Т. І. Созанський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 146-150.

Читати

Созанський Т. І. Питання кваліфікації ідеальної сукупності злочинів у постановах Пленуму Верховного Суду України про злочини у сфері службової діяльності / Т. І. Созанський // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 квіт. 2007 р. Ч. 1. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. - С. 255-258 .

Читати

Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.

Читати

Устрицька Н. І. Особливості кримінально-правової кваліфікації повторності злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 358-367.

Читати

Шевченко Є. До питання про причинний зв'язок у злочинах з похідними наслідками / Є. Шевченко // Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право, 2001. - № 3(26). - С. 198-204.

Читати

Тема 7. Кваліфікація діяння, що не є злочинним, та кваліфікація посткримінальної поведінки особи

Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін ; Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", каф. кримін. права. - Харків : Право, 2013. - 928 с.

Читати

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю. В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Григор’єва М. Є. Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності / М. Є. Григор’єва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 33. - С. 196-201.

Читати

Житний О. Дискусійні питання кваліфікації посткримінальної поведінки// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».- 2019.- Вип. 28.- С.112-119.

Читати

Лісова Н. Інститут кримінальних проступків та обставини, що виключають злочинність діяння: огляд сучасних досліджень// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2014.- №1.- С. 92-99

Читати

Лукашенко М. І. Позитивна посткримінальна поведінка як складник кримінально-правового компромісу// Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- №2.- С. 330-332

Читати

Навроцький Д. М. Поняття наказу (розпорядження) та його види в кримінальному праві України / Д. М. Навроцький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 9-2(2). - С. 77-80.

Читати

Тема 8. Значення роз’яснень Верховного Суду України для кримінально-правової кваліфікації

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Право і сусп-во. – 2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус. – Харків : Право, 2018. – 368 с.

Читати

Тема 9. Зміна кримінально-правової кваліфікації

Головин А. Ю. Дефиниция следственных ошибок // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.- 2015.- №1-2.- С. 3-18

Читати

Дяков В. С. Гносеологічні передумови помилки в кримінальному провадженні / В. С. Дяков // Право і суспільство. - 2016. - № 4(2). - С. 201-207. - Режим доступу:

Читати

Зацепин А. М. Виды дополнительной квалификации преступлений // Вопросы российского и международного права.- 2014.- №6-7.- С. 32-46

Читати

Зацепин А. М. Признаки дополнительной квалификации преступлений // Актуальные проблемы российского права.- 2015.- № 8 (57).- С.116-122

Читати

Колосовский В. В. Квалификационные ошибки: некоторые проблемы теории и практики // Вестник ЮУрГУ.- 2006.- №13.- С. 108-112

Читати

Миневич О. І. Філософський аспект розуміння правових помилок // Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2018.- Вип. 2.- Т. 1.- С. 26-29

Читати

Назаров А. Д. Причины следственных ошибок // Вопросы уголовного права и процесса в условиях правовой реформы: межвуз. сб. науч. работ/отв. ред. НГ Стойко.- М., 1999.- С. 61-71.

Читати

Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. – 2002. – 336 с.

Читати

Сумский Д. В. Переквалификация преступлений: понятие, признаки// Правопорядок: история, теория, практика.- 2014.- №2 (3).- С.152-154

Читати

Рекомендована література та матеріали судової практики до всіх тем

Основна література до всіх тем:

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге.- К.: Атіка, 2002.- 640 с.

Читати

Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко. - Київ : КНТ, 2007. - 300 с.

Читати

Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова. – М. : Изд. дом «Городец», 2007. – 336 с.

Читати

Марчук В. В. Процесс квалификации преступления: содержание и сущность // Вісник Асоціації кримінального права Українию.- 2017.- № 2(9).- С. 63-75.

Читати

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В. О. Навроцький. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

Читати

Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике / С. А. Тарарухин. – Киев : Юринком, 1995. – 208 с.

Читати

Додаткова література до всіх тем:

Коментар до Кримінального кодексу України [Електронний ресурс]

Читати

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с.

Читати

Орловський Р. С. Питання кваліфікації злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы : материалы междунар. науч.‑практ. конф. (2014, Кишинэу). – Кишенев : Iulian (Tipogr. «Catetea de Sus»), 2014. – С. 266–267.

Читати

Созанський Т. І. Кваліфікація сукупності злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Львів : [б. в.], 2009. - 18 с.

Читати

Сумский Д. В. Переквалификация преступлений : автореф. дисс.. канд. юрид. наук. Спец.: 12.00.08 - М., 2017.- 31 с.

Читати

Тарханов И. А. Уголовно-правовая квалификация: понятие и виды // Ученые записки Казанского государственного университета. Гуманитарные науки.- 2009.- Том 151.- кн. 4.- С. 191-198.

Читати

Тубелець О. С. Проблеми кваліфікації злочинів / О. С. Тубелець // Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. - № 3. - С. 100-110.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину, передбаченого бланкетною диспозицією / О. В. Ус // Право і суспільство. – 2018. – № 2, ч. 2. – С. 179–186.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – №1 (76). – С. 149–159.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України // Право і суспільство. – 2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття / О. В. Ус // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. №1106. Серія «Право». – Харків : ХНУ, 2014. – Вип. №17. – С. 171–175.

Читати

Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками суб’єкта складу злочину/ О. В. Ус // International ScientificPractical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine : Conference Proceedings, January 27–28, 2017. – Sandomierz. – P. 174–177.

Читати

Ус О. В. Критерії класифікацій та види кримінально-правової кваліфікації / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2015. – Вип. 5. – С. 15–19.

Читати

Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками об’єкта складу злочину / О. В. Ус // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41, т. 2. – С. 139–144.

Читати

Ус О. В. Склад злочину як підстава кримінально-правової оцінки вчиненого діяння / О. В. Ус // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – №4/2. – С. 196–201.

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус. – Харків : Право, 2018. – 368 с.

Читати

 

Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України / Г. З. Яремко ; за ред. В. О. Навроцького. – Львів : ЛДУВС, 2011. – 424 с.

Читати

Практика судів України з кримінальних справ (2012–2013) / уклад. В. І. Тютюгін ; за заг. ред. В. Я. Тація. – Харків : Право, 2014. – 704 с.

Читати

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1. Теоретико-прикладні основи кримінально-правової кваліфікації.

Наумов А. В. Законы логики при квалификации преступлений / А. В. Наумов, А. С. Новиченко. – М. : Юрид. лит., 1978. – 104 с.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття / О. В. Ус // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. №1106. Серія «Право». – Харків : ХНУ, 2014. – Вип. №17. – С. 171–175.

Читати

Ус О. В. Критерії класифікацій та види кримінально-правової кваліфікації / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2015. – Вип. 5. – С. 15–19.

Читати

Тема 2. Інтерпретаційна практика кримінально-правової кваліфікації.

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Право і сусп-во. – 2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус. – Харків : Право, 2018. – 368 с.

Читати

Тема 3. Загальні правила кваліфікації злочинів

Бажанов М. И. О функциях состава преступления / М. И. Бажанов // Проблемы законности. ‒ 1995. – Вып. 29. – С. 96-102.

Читати

Брич Л. П. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Л. П. Брич ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. – 34 с.

Читати

Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія / Л.П. Брич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 712 с.

Читати

Комаров О. Д. Фактична помилка в кримінальному праві України та її значення для кримінальної відповідальності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Д. Комаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с.

Читати

Мирошниченко Н. А. Кваліфікація злочинів за об’єктивними ознаками / Н. А. Мирошниченко // Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16 червня 2018 р). - Одеса : Юридична література, 2018. - С. 300-304.

Читати

Пинаев А. А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины : учеб. пособие / А. А. Пинаев. – Харьков : Юрид. ин-т, 1984. – 52 с.

Читати

 

Ус О. В. Кваліфікація злочину за ознаками суб’єктивної сторони складу злочину / О. В. Ус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2018. – № 49, т. 2. – С. 130–136.

Читати

Ус О. В. Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками об’єкта складу злочину / О. В. Ус // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41, т. 2. – С. 139‒144.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину за ознаками об’єктивної сторони складу злочину / О. В. Ус // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2017. – Вип. 47. – Т. 3. – С. 101-106.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину, передбаченого бланкетною диспозицією / О. В. Ус // Право і суспільство. – 2018. – № 2, ч. 2. – С. 179–186.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочину, склад якого містить оціночну ознаку / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2018. – № 2. – Т. 2. – С. 63-67.

Читати

Ус О. В. Склад злочину як підстава кримінально-правової оцінки вчиненого діяння / О. В. Ус // «Visegrad Journal on Human Rights». – 2016. – № 4/2. – С. 196-201.

Читати

Тема 4. Спеціальні правила кваліфікації злочинів

Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М. И. Бажанов. – Харьков : Право, 2000. – 128 с.

Читати

Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин / А. В. Горностай. – Харків : Юрайт, 2013. – 232 с.

Читати

Гродецький Ю. В. Добровільна відмова при співучасті : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гродецький Юрій Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків : ФІНН, 2008. – 336 с.

Читати

Кваша О. О. Співучасть у злочині: системно-структурне дослідження / О. О. Кваша // Правова держава. - 2013. - Вип. 24. - С. 326-333.

Читати

Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину / Н. В. Маслак. – Харків : Право, 2010. – 232 с.

Читати

Орловський Р. С. Виконавець як вид співучасника у злочині / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 4, т. 2. – С. 181–186.

Читати

Орловський Р. С. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. науки». – 2014. – Т. 27 (66), №1. – С. 187–193.

Читати

Орловський Р. С. Диференціація кримінальної відповідальності при співучасті / Р. С. Орловський // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 53–63.

Читати

Орловський Р. С. До питання про підстави кримінальної відповідальності співучасників / Р. С. Орловський // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., м. Луганськ 20–21 трав. 2011 р. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 373–377.

Читати

Орловський Р. С. Кваліфікація невдалої співучасті у злочині: теоретичний та практичний аспекти проблеми / Р. С. Орловський// Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. – Харків : Право, 2013. – С. 135–139.

Читати

Орловський Р. С. Кримінальна відповідальність за невдалу співучасть / Р. С. Орловський // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. №1082. Серія: Право. – Харків : ХНУ, 2013. – Вип. №16 – С. 138–141.

Читати

Орловський Р. С. Організована група як форма співучасті / Р. С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 72. – С. 393–399.

Читати

Орловський Р. С. Питання кваліфікації злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы : материалы междунар. науч.‑практ. конф. (2014, Кишинэу). – Кишенев : Iulian (Tipogr. «Catetea de Sus»), 2014. – С. 266–267.

Читати

Орловський Р. С. Підстава кримінальної відповідальності за співучасть у злочині / Р. С. Орловський // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., м. Ужгород, 28 лют. – 1 берез. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 184–186.

Читати

Орловський Р. С. Поняття і значення ексцесу співучасника / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Міжнар. гуманіст. ун-ту. Серія «Юриспруденція». – 2015. – №15. – С. 105–108.

Читати

Орловський Р. С. Розмежування діянь виконавця та пособника злочину / Р. С. Орловський // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Одеса, 11–12 квіт. 2014 р.). – Одеса : ГО «Причорномор. фундація права», 2013. – Ч. II. – C. 81–85.

Читати

Орловський Р. С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України / Р. С. Орловський. – Х. : Право, 2019. – 624 с.

Читати

Ус О. В. Відмежування підбурювання до злочину від діяльності інших співучасників / О. В. Ус // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. – Харків : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 94. – С. 182–189.

Читати

Ус О. В. Врахування мотиву та мети діяння співучасника при кваліфікації злочину / О. В. Ус // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., м. Ужгород, 28 лют. – 1 берез. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 187–190.

Читати

Ус О. В. Інтерпретаційна практика кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його вдосконалення : матеріали міжнар. наук.‑практ. конф., 10–11 жовт. 2014 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Одеса : ГО «Причорномор. фундація права», 2014. – С. 120–122.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2014. – №1 (76). – С. 149–159.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України // Право і суспільство. – 2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Ус О. В. Характерні помилки при кваліфікації замаху на злочин / О. В. Ус // Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах : матеріали всеукр. міжнар. наук.‑практ. конф., 26–27 серпн. 2016 р. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. – С. 83–87.

Читати

Шевченко Є. До питання про причинний зв'язок у злочинах з похідними наслідками / Є. Шевченко // Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право, 2001. - № 3(26). - С. 198-204.

Читати

Тема 5. Кваліфікація діяння, що не є злочинним

Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін ; Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", каф. кримін. права. - Харків : Право, 2013. - 928 с.

Читати

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю. В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Лісова Н. Інститут кримінальних проступків та обставини, що виключають злочинність діяння: огляд сучасних досліджень // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2014.- №1.- С. 92-99.

Читати

Навроцький Д. М. Поняття наказу (розпорядження) та його види в кримінальному праві України / Д. М. Навроцький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 9-2(2). - С. 77-80.

Читати

Пилипенко В. Відповідальність за вчинення воєнних злочинів на виконання наказу // Национальный юридический журнал.- 2017.- № 4 (26).- С.186-189.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація малозначного діяння / О. В. Ус // Держава та регіони. Серія «Право». – 2018. – № 2. – С. 58-63.

Читати

Тема 6. Кваліфікація посткримінальної поведінки особи

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю. В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Житний О. Дискусійні питання кваліфікації посткримінальної поведінки // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».- 2019.- Вип. 28.- С.112-119.

Читати

Колєва Т. В. Поняття, значення і класифікація посткримінальної поведінки: криміналістичний аспект // Актуальні проблеми держави і права.- 2007.- Вип. 32. - C. 83-90.

Читати

Лукашенко М. І. Позитивна посткримінальна поведінка як складник кримінально-правового компромісу // Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- №2.- С. 330-332

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус. – Харків : Право, 2018. – 368 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти