Пошук по сайту

Судові системи та порівняльне судове право

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Судові системи та порівняльне судове право» (галузь знань 08 «Право», перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 082 «Міжнародне право») для студентів ІI курсу денної форми навчання / уклад.: Л. М. Москвич, І. В. Бородіна та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. – 53 с.

Читати

 

Тема 1. Судові системи як предмет порівняльного судового права. предмет, система та завдання курсу «Судові системи та порівняльне судове право»

Порівняльне судове право : навч. посіб. / І. Є. Марочкін [та ін.]; за ред.: І. Є. Марочкіна, Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2008. – 112 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 400 с.

Читати

Назаров І. В. Класифікація судових систем європейських держав / І. В. Назаров // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2011. - 2011 р. №1(64). - С. 198-207.

Читати

Москвич Л. М. Судові системи світу: класифікація й загальна характеристика / Л. М. Москвич // Проблеми законності. Вип. 96. - Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій ; ред. кол. А. П. Гетьман [та ін.], 2008. - С. 202-209.

Читати

Т е м а 3. Судова система України

Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Електрон. ресурс].

Читати

Русанова І. О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку : монографія / І. О. Русанова ; НЮАУ ім. Я. Мудрого. - Харків : Вид. Дім "ІНЖЕК", 2005. - 184 с.

Читати

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: монографія / О. М. Овчаренко ; НЮАУ ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2008. - 304 с.

Читати

Т е м а 5. Судові системи країн-кандидатів у члени Європейського союзу

Порівняльне судове право : навч. посіб. / І. Є. Марочкін [та ін.]; за ред.: І. Є. Марочкіна, Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2008. – 112 с.

Читати

Судова система Туреччини [Електрон. ресурс].

Читати

Т е м а 6. Формування та розвиток інституту суду в системі загального права (на прикладі судової системи Великої Британії та США). Модель судової системи в системі ісламського права

Порівняльне судове право : навч. посіб. / І. Є. Марочкін [та ін.]; за ред.: І. Є. Марочкіна, Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2008. – 112 с.

Читати

Авраменко О. Порівняльний аналіз судової системи України та судових систем мусульманських країн / О. Авраменко, А. Авраменко // Іслам і Україна: Роботи учасн. першого Всеукр. ім. А. Кримського конкурсу ісламознав. дослідж. молодих учених. - К. : Ансар Фаундейши, 2005. - С. 7-34.

Читати

Шокіна Т. В. Суди у системі мусульманського права / Т. В. Шокіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - 1. - С. 92-103.

Читати

Ковыршина H. A. Особенности судебных систем в странах Арабского Востока (на примере Катара и Саудовской Аравии) / H. A. Ковыршина // Современное право : научно-практический журнал. - 2012. - № 10. - С. 130-133.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти