Пошук по сайту

Міжнародне право

З а н я т т я 1.

Поняття та особливості міжнародного публічного права

Буроменський М. В. Міжнародне право на тлі викликів ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. ст. за матер. І Харк. міжнар.- прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р.: у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 5–17.

Читати

Буткевич О. В. Історія міжнародного права: підручник. Київ: Ліра-К, 2013. 416 с.

Читати

Буткевич О. В. У истоков международного права. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2008. 881 с.

Читати

Задорожній О. В. Генеза міжнародної правосуб’єктності України. Київ: К.І.С., 2014. 687 с.

Читати

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т.; за заг. Ред. В. В. Мицика. Харків: Право, 2019. Т. 1: Основи теорії. С. 15–61.

Читати

Тарасов О. В. Зміна парадигми міжнародного права: від закритого етатизму до відкритої багатоманітності. Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. Прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20–21 листоп. 2013 р. Харків: Право, 2013. С. 300–303.

Читати

Тарасов О. В. Підготовка науково-педагогічних кадрів з міжнародного права у Харківському імператорському університеті. Сучасні глобалізаційні виклики і міжнародне право: зб наук. ст. за матер. IV Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. Пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 15 листоп. 2018 р. Харків, 2018. С. 53–64.

Читати

Тарасов О. В. Структура міжнародно-правової реальності. Філософія права і загальна теорія права. 2019. № 1. С. 168– 174.

Читати

Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. Київ: К.І.С., 2014. 1016 с.

Читати

З а н я т т я 2.

Суб’єкти міжнародного права (Частина 1)

Кулеба Д. І. Міжнародна правосуб’єктність: теорія і її перспективи. Альманах міжнародного права. 2010. Вип. 2. С. 70–83.

Читати

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т.; за заг. Ред. В. В. Мицика. Харків: Право, 2019. Т. 1: Основи теорії. С. 62–88.

Читати

Отрош М. І. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку. Київ; Одеса: Фенікс, 2017. 596 с.

Читати

Тарасов О. В. Міжнародна правосуб’єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. 2011. Вип. 115. С. 200–206.

Читати

Тарасов О. В. ООН і неурядові організації: перегляд механізму співробітництва. Проблеми законності. 1998. Вип. 33. С. 48–53.

Читати

Тарасов О. В. Співвідношення правосуб’єктності та відповідальності у міжнародному праві: персонологічний аспект. Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об’єднаної Європи: зб. наук. ст. за матеріалами наук.- практ. конф., м. Харків, 12 травн. 2017 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. Ч. 1. С. 41–53.

Читати

З а н я т т я 3.

Суб’єкти міжнародного права (Частина 2)

Галан В. О. Ядерний спадок колишнього СРСР: проблеми міжнародного правонаступництва. Проблеми законності. 2005. Вип. 71. С. 181–188.

Читати

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т.; за заг. Ред. В. В. Мицика. Харків: Право, 2019. Т. 1: Основи теорії. С. 279– 351.

Читати

 

Рєзнєва М. Д. Визнання воюючої та повсталої сторони: історично-правовий аспект. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 3. С. 134–138.

Читати

З а н я т т я 4.

Джерела міжнародного права

Київець О. В. Методологія міжнародного права у контексті дослідження джерел міжнародного права: декілька загальних роздумів про вічне. Український часопис міжнародного права. 2012. № 1–2. С. 42–46.

Читати

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 43–58.

Читати

Сіваш О. М. Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві. Форум права. 2016. № 5. С. 174–176.

Читати

Сіваш О. М. Діяльність Комісії міжнародного права по кодифікації і прогресивному розвитку теми «Односторонні акти держав». Форум права. 2016. № 4. С. 283–290.

Читати

Щокін Ю. В. Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять «практика» і opinio juris. Вісник Академії правових наук України. 2005. № 4 (43). С. 135–144.

Читати

З а н я т т я 5.

Право міжнародних договорів

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 80–93.

Читати

З а н я т т я 6.

Співвідношення та взаємодія міжнародного і національного права

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 59–79.

Читати

Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т.; за заг. ред. В. В. Мицика. Харків: Право, 2019. Т. 1: Основи теорії. С. 222–244.

Читати

 

Тарасов О. В. Адаптація, імплементація чи гармонізація права ЄС? Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 11 травня 2016 р.): у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. та ін. Харків: Право, 2016. Ч. 1. С. 30–39.

Читати

Тарасов О. В. Міжнародно-правові наслідки застосування ч. 1 ст. 151 Конституції України. Проблеми законності. Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. Вип. 34. С. 35–40.

Читати

Тарасов О. В. Трансформация и отсылка как способы национально-правовой имплементации международных обязательств: морфологический и системологический анализ. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. ст. за матер. ІІ Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 18 листоп. 2016 р.: у 2 ч. /редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. Харків: Право, 2016. Ч. 1. С. 5–17.

Читати

З а н я т т я 7.

Міжнародне право прав людини

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 187–208.

Читати

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / [О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид., допов. Харків: Право, 2019. 404 с.

Читати

З а н я т т я 8.

Право зовнішніх зносин

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 143–169.

Читати

З а н я т т я 9.

Міжнародне гуманітарне право

Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. Москва: МККК, 2011. 1144 с.

Читати

 

Имплементация международного гуманитарного права на национальном уровне. Руководство. Москва: МККК. 2010. 458 с.

Читати

Мельцер Нильс. Непосредственное участие в военных действиях. Руководство по толкованию понятия в свете международного гуманитарного права. Москва: МККК, 2009. 110 с.

Читати

Правовая защита во время войны. Прецеденты, документы и учебные материалы, относящиеся к современной практике международного гуманитарного права. В 4-х т. / Под ред. М. Сассоли и А. Бувье. Москва: МККК, 2008.

Читати

Хенкертс Ж-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. Т. 1 Нормы. МККК, 2006. 818 с.

Читати

З а н я т т я 10.

Право міжнародних організацій

Аббакумова Д. В. Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та повноваження: монографія. Харків: Право, 2016. 256 с.

Читати

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 170–185.

Читати

З а н я т т я 13.

Право міжнародної відповідальності

Лукашук И. И. Право международной ответственности. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 432 с.

Читати

З а н я т т я 14.

Відповідальність індивідів за міжнародним кримінальним правом

Буроменський М. В. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2–3 (33– 34). Харків: Право, 2003. 839 с.

Читати

Дрьоміна Н. В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів: монографія. Одеса: Фенікс, 2006. 223 с.

Читати

Касынюк О. В. Новое в выдаче и передаче обвиняемых (осужденных) по современному международному праву. Проблеми законності. 2002. Вип. 56. С. 188–196.

Читати

Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / под ред. Г. И. Богуша, Е. Н. Трикоз. Москва: Европейская Комиссия, 2008. 792 с.

Читати

Тема 1

Галан В. О. Ядерний спадок колишнього СРСР: проблеми міжнародного правонаступництва. Проблеми законності. 2005. Вип. 71. С. 181–188.

Читати

Кулеба Д. І. Міжнародна правосуб'єктність: теорія і її перспективи. Альманах міжнародного права. 2010. Вип. 2. С. 70–83.

Читати

Марусяк О. В. Анексія Криму Російською Федерацією як злочин агресії проти України: міжнародно-правові аспекти. Чернівці: «Місто», 2016. 220 с.

Читати

Отрош М. І. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку. Київ; Одеса: Фенікс, 2017. 596 с.

Читати

Рєзнєва М. Д. Визнання воюючої та повсталої сторони: історично-правовий аспект. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 3. С. 134–138.

Читати

Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. 2011. Вип. 115. С. 200–206.

Читати

Тарасов О. В. ООН і неурядові організації: перегляд механізму співробітництва. Проблеми законності. 1998. Вип. 33. С. 48–53.

Читати

Тарасов О. В. Співвідношення правосуб'єктності та відповідальності у міжнародному праві: персонологічний аспект. Римська декларація ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи: зб. наук. ст. за матеріалами наук.-практ. конф., м. Харків, 12 травн. 2017 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2017. Ч. 1. С. 41–53.

Читати

Тема 2

Київець О. В. Методологія міжнародного права у контексті дослідження джерел міжнародного права: декілька загальних роздумів про вічне. Український часопис міжнародного права. 2012. № 1–2. С. 42–46.

Читати

Сіваш О. М. Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві. Форум права. 2016. № 5. С. 174–176.

Читати

Сіваш О. М. Діяльність Комісії міжнародного права по кодифікації і прогресивному розвитку теми «Односторонні акти держав». Форум права. 2016. № 4. С. 283–290.

Читати

Щокін Ю. В. Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять «практика» і opinio juris. Вісник Академії правових наук України. 2005. № 4 (43). С. 135–144.

Читати

Тема 1. Право міжнародних договорів

Лукашук И. И. Современное право международных договоров: в 2-х т. Москва: Волтерс Клувер, 2004–2006.

Читати

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 80–93.

Читати

Тема 2. Міжнародно-правовий звичай як джерело міжнародного права

Щокін Ю. В. Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики: Харків: Право, 2012. 456 с.

Читати

Тема 3. Міжнародно-правовий статус органів зовнішніх зносин

Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної і консульської служби: навч. посіб. Київ: Либідь, 1998. 248 с.

Читати

Репецький В. М. Становлення та розвиток право зовнішніх зносин. Альманах международного права. 2010. Вып. 2. С. 223– 229.

Читати

Сагайдак О. П., Сардачук П. Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Знання, 2008. 295 с.

Читати

Тема 4. Міжнародно-правова відповідальність держав

Гая Дж. Статьи об ответственности международных организаций. United Nations Audiovisual Library of International Law. United Nations, 2016.

Читати

Дугард Дж. Статьи о дипломатической защите. United Nations Audiovisual Library of International Law. United Nations, 2017.

Читати

Кроуфорд Дж. Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния. United Nations Audiovisual Library of International Law. United Nations, 2013.

Читати

Тема 5. Міжнародно-правова відповідальність фізичних осіб

Буроменський М. В. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2–3 (33–34). Харків: Право, 2003. 839 с.

Читати

Дрьоміна Н. В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів: монографія. Одеса: Фенікс, 2006. 223 с.

Читати

Касынюк О. В. Новое в выдаче и передаче обвиняемых (осужденных) по современному международному праву. Проблеми законності. 2002. Вип. 56. С. 188–196.

Читати

Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / под ред. Г. И. Богуша, Е. Н. Трикоз. Москва: Европейская Комиссия, 2008. 792 с

Читати

Тема 6. Міжнародне право прав людини

Головатий С. П. Про людські права: лекції. Київ: Дух і Літера, 2016. 760 с.

Читати

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. С. 187–208.

Читати

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / [О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид., допов. Харків: Право, 2019. 404 с.

Читати

Тема 8. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю

Нестеренко С. С. Тенденции развития института оказания правовой помощи по уголовным делам в XXI веке. Альманах международного права. 2010. Вып. 2. С. 284–293.

Читати

Нуруллаєв І. С. О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: монографія. Київ: Правова єдність, 2009. 160 с.

Читати

Список літератури до всіх тем контрольних робіт

 

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії: підруч. / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожний; [за ред. В. Г. Буткевича]. Київ: Либідь, 2002. 608 с.

Читати

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 336 с.

Читати

Міжнародне право: словник-довідник / [С. М. Перепьолкін, Т. Л. Сироїд, Л. А. Філяніна]; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. Харків: Юрайт, 2014. 408 с.

Читати

Міжнародне публічне право: підручн. у 2 т. / [В. М. Мицик, М. В. Буроменський, М. М. Гнатовський та ін.]; за ред. В. В. Мицика. Харків: Праов, 2019.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти