Пошук по сайту

Авторське право

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Авторське право» (варіативна). - Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021

Читати

Програма навчальної дисципліни «Авторське право» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 26 с.

Читати

Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. і доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 278 с.

Читати

Право інтелектуальної власності: Академічний курс : підруч. / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ : Видавичий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

Читати

Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна; за ред. В. І. Борисової. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2008. 112 с.

 Читати

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / Ю. М. Капіца, С. К. Ступка, В. П. Воробйов та ін.; за ред. Ю. М. Капіци. Київ : Видавичий дім «Слово», 2006. С. 5-573

Читати

Право інтелектуальної власності : підруч. / О. А. Підопригора, В. С. Дроб'язко, П. П. Крайнєв та ін.; за ред. д.ю.н., проф., акад. АПр Н О. А. Підопригори, д.ю.н., проф., чл.-кор. АПрН О. Д. Святоцького. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 624 с.

Читати

Додаткова література

Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монография / Л. С. Нецька, О. М.  Піцан, М. К. Галянтич та ін.; за заг. ред. акад., д.ю.н., проф., акад. АПрН В. В. Луця. Тернопіль : Вид-во «Підручники і посібники», 2007. 256 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти