Пошук по сайту

Цивільне право України (1 частина). Доповнення. Повні тексти.

Основні нормативно-правові акти та література

Нормативно-правові акти

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України № 2275-VIII від 6 лютого 2018 // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17.09.2008 // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України № 3480-ІV від 23 лютого 2006 року // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VІІІ // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ у ред. Закону України від 01.12.2005 р. № 3161-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України.

Читати

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV. Зі змін. в ред. від 04.06.2017 р. // 6 Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про авторське право і суміжні права : Закон Україні від 23.12.1993 р. (у ред. Закону України від 11.07.2001 р.) // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ІІІ в ред. Закону України від 05.12.2012 р. // Офіц. Веб?сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України № 3688-ХІІ від 15.12.93р // Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України.

Читати

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Додаткова література: Підручники, навчальні посібники, монографії, статті тощо.

Спасибо-Фатєєва І. В. "Трансцендентна судова мімікрія" або про принципи права, аналогію закону та права у судовій практиці. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 4. С.137–149.

Читати

Стефанчук М. Поняття й ознаки правоздатності в сучасній цивільно-правовій доктрині. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2/1. С. 125-129.

Читати

Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України / В. Борисова // Право України. – 2010. – № 12. – С. 25-31.

Читати

Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України / В. Борисова // Там же. – 2009. – № 5. – С. 113-120.

Читати

Крат В. І. Правове регулювання окремих аспектів ліквідації юридичної особи / В. І. Крат // Нотаріат для вас. – 2010. – № 9 (131); № 10 (132). – С. 52-57; С. 70-77.

Читати

Спасибо-Фатєєва І.В. Юридичні особи за ЦК України. Право України. 2014. № 2. С. 70-79.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. – 2007. – № 2. – С. 118- 123.

Читати

Ходико Ю. Є. Категорія “нерухома річ” в цивільному праві / Ю. Є. Ходико // Вісн. госп. судочинства України. – 2010. – № 3. – С. 97-104.

Читати

Філатова Н. Ю. Правочини з використанням електронної форми представлення інформації. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац.юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. Вип. 136. С. 40–55.

Читати

Печений О. П. Визначення складу спадщини за цивільним законодавством України : окремі проблемні питання. Вісник Національної асоціації адвокатів України. 2019. № 6 (54). С. 21-27.

Читати

Ус М. В. Колізії виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності (постановка проблеми). Юрид. Україна. 2008. № 7. С. 74-79.

Читати

Яркіна Н. Є. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення. Вісн. Акад. прав. наук України. 2010. № 4. С. 145- 155.

Читати

Інтернет-ресурси:

Сайт наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – Читати

Офіційний веб-портал Верховної Ради України – Читати

Офіційна сторінка Європейського Союзу – Читати

Єдиний державний реєстр судових рішень. – Читати

Офіційний веб-портал Конституційного Суду України – Читати

Тема 1. Цивільне право – галузь приватного права

Азімов Ч. Н. Поняття і зміст приватного права // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3. – С. 50-58.

Читати

Борисова В.І. До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права //Вісник Академії правових наук України. 2005, №2, с.105-116

Читати

Борисова В. І. Принципи цивільного права. Право України. 2017. № 7. С. 67-75.

Читати

Васильєв В. Диспозитивність норм цивільного права з точки зору формальнодогматичного підходу. Підприємництво, господарство і права. 2018. № 12. С. 10-14.

Читати

Підопригора О. А. Розмежування і взаємодія приватного і публічного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4. – С. 77-86.

Читати

Сібільов М. М. Загальна характеристика сфери приватного права // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2. – C. 123-134.

Читати

Сібільов М. М. Поняття правового режиму приватного права // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – C. 106-116.

Читати

Сібільов М. Щодо "порад" господарників про актуалізацію предмета досліджень і викладання цивільного права // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – №1. – С. 159 – 171.

Читати

Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навч. посіб. / С. О. Сліпченко, О. В. Синєгубов, В. А. Кройтор та ін. ; за ред. Ю. М. Жорнокуя та Л. В. Красицької. Харків : Право, 2017. 808 с.

Читати

ТЕМА 2: ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Стефанчук М.О. Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С.173 – 176.

Читати

Трофімов С. Встановлення нотаріусом опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 2. – С.39 – 40.

Читати

Кравцов С., Сокол А. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення у дієздатності: цивільно-процесуальний аспект. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 47-51

Читати

Стефанчук М. Поняття й ознаки правоздатності в сучасній цивільноправовій доктрині. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 2/1. С. 125-129

Читати

Тема 3. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Борисова В.И. Понятие и признаки юридического лица // Проблеми законності. – 2000. – № 45. -С. 48-57

Читати

Борисова В.І. До співвідношення понять "юридична особа" та "підприємництво" // Проблеми законності. – 2001. – № 46. – С.69-73.

Читати

Борисова В.І. Про залежність юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С.102-109.

Читати

Жигалкін І. П. Установи як юридичні особи : монографія / І. П. Жигалкін. – Х. : Право, 2010. – 168 с.

Читати

Жорнокуй Ю. "Корпорація": сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С.13- 17.

Читати

Іванов С.О. До питання про обсяг цивільної правоздатності (підприємницьких) юридичних осіб приватного права : порівняльний досвід законодавства іноземних держав. Порівняльне аналітичне право. 2016. № 6. С. 88- 92.

Читати

Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — 328 с.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. Деякі розсуди про юридичні особи та їх організаційно-правові форми // Право України. – 2007. – № 2. – С. 118-122.

Читати

Тема4. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. № 1. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Коробцова Н. В. Гражданско-правовая охрана и защита личных прав человека. Харьковская цивилистическая щкола: в духе традиций : монография / под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2011. с. 230-248

Читати

Коробцова Н. В. Защита личных неимущественных прав человека. Харьковская цивилистическая щкола: защита субъективных граданских прав и интересов : монография / И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2014. с. 601-611

Читати

Коробцова Н. В. Личные неимущественные блага. Харьковская цивилистическая щкола: объекты гражданских прав : монография / И. В. Спасибо-Фатеева, В. И. Крат, О. П. Печеный и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2015. с. 692-706

Читати

Кот О. О. Захист суб’єктивних цивільних прав у механізмі правового регулювання. Вісник Національної академії правових наук України. 2018. Т. 25, № 2. С. 83-98.

Читати

Сенюта І. Я. Право людини на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні : монографія. Львів : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина, 2007. 224 с.

Читати

Сліпченко С. О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об’єктів : монографія. Харків : Діса плюс, 2013. 552 с.

Читати

ТЕМА 5. Держава України, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як учасники цивільних відносин.

Спасибо-Фатєєва І.В. Деякі проблеми, пов’язані з участю держави Україна в цивільно-правових відносинах // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4. – С. 96 – 107.

Читати

Тема 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Про обіг векселів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Бервено С. Н., Яроцкий В. Л.. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. – Харьков: "Право", 2001. – 512 с.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав // Право України. 2005. – № 6. – С.34 – 37.

Читати

Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Х.: Право, 2006. – 544 с.

Читати)

Яроцький В. Л. Правовідносини, що виникають з приводу цінних паперів як елемент механізму правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 3. — С. 42-45.

Читати

Тема 7. ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. наказом М-ва юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: постанова КМУ від 29.06.1999 р. № 1172 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України

Читати

Майданик Р. А. Квалификация способов защиты гражданских прав и интересов судом: теория и практика. Альманах цивилистики: сб. ст.; вып. 4 / под ред. Р. А. Майданика. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. С. 107–147.

Читати

Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / За наук. ред. проф. В. Л. Яроцького. Харків : Юрайт, 2013. 272 с.

Читати

ТЕМА 8. НЕДІЙСНІ ПРАВОЧИНИ

Крат В. І. Форма правочину. Нотаріат для вас. 2011. № 5 (139). С. 21 – 29.

Читати

Крат В. І. Окремі види недійсних правочинів з дефектами волі. Нотаріат для вас. 2010. № 11 (133). С. 29 – 38.

Читати

Кузнецова Н. С. Недействительность сделок (к вопросу об антисоциальных сделках и последствиях их совершения). Ежегодник украинского права. Харьков, 2012. № 4. С. 293-306.

Читати

Спасибо-Фатєєва І.В. Спірні питання недійсності правочинів та її наслідків // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 95 – 106.

Читати

Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 178 – 184.

Читати

Спасибо-Фатєєва І.В. Наслідки недійсності правочинів // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2. – С. 79 – 87.

Читати

Тема 9. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. наказом М-ва юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України: Наказ Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 року № 22/5 [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА: ЗАКОН ENTERPRISE”. Версія: 8.1.5.

Читати

Кметик Х. В. Сутність та особливості договірного представництва. Форум права. 2017. № 5. С. 175–180.

Читати

Крат В. І. Специфіка відмови представника від вчинення дій, які були визначені нотаріально посвідченою довіреністю. Нотаріат для вас. 2011. № 7-8 (141-142). С. 23–26.

Читати

Крат В. І. Довіреність на користування транспортним засобом: нетиповість конструкції. Мала енциклопедія нотаріуса. 2011. № 5 (59). С. 82–85.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. Окремі проблеми представництва // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2005. № 5. – С.30 – 35.

Читати

Тема 10. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 10 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Узагальнення судової практики застосування строків позовної давності за 2015-2017 роки. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Карнаух Б. П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини. Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. Вип. 134. С. 24-36.

Читати

Крат В. І. Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики. Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. Вип. 134. С. 15-23.

Читати

Печеный О. П. Исковая давность в механизме защиты субъективных гражданских прав и интересов : [разд. 2, гл. 1, § 9]. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография / под заг. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Х. : Право, 2014. С. 129-143 .

Читати

Харченко Г. Проблеми позовної давності під час витребування земельних ділянок за позовами в інтересах держави. Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2018. № 12. С. 90-95.

Читати

ТЕМА 11. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Баранова Л. Н. Возмещение имущественного вреда : [разд. 2, гл. 3, § 4]. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография. Харків : Право, 2014. С. 253–265.

Читати

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок у деліктному праві: концепція novus actus interveniens. Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2019. № 9. С. 11–15.

Читати

Карнаух Б. П. Причинний зв’язок як умова деліктної відповідальності в практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення процедурних гарантій. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. Вип. 145. С. 68–79.

Читати

Карнаух Б. П. Протиправність, шкода і чисті економічні втрати: до постановки проблеми. Приватне право. 2013. № 1. С. 267–273.

Читати

Кацюба К. В., Конюхова М. Форс-мажор як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності. Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2020. № 1. С. 4–10.

Підприємництво, господарство і право №1 2020 (pgp-journal.kiev.ua)

Спасибо-Фатеева И. В. Возмещение морального вреда : [разд. 2, гл. 3, § 5]. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография. Харків : Право, 2014. С. 265–282.

Читати

ТЕМА 12. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав : постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. № 5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 22.12.1995 р. № 20 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Печеный О. П. Виндикационный иск. Харьковская цивилистическая школа: Защита субъективных гражданских прав и интересов : монография под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2014. С. 222-233.

Читати

Спасибо-Фатеева И. В. Негаторный иск. Харьковская цивилистическая школа: Защита субъективных гражданских прав и интересов : монография под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2014. С. 233-243.

Читати

ТЕМА 13. СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 21.12.2007 р. № 11 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 06.11.2009 р. № 9 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику у справах про спадкування : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 30.05.2008 р. № 7 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Жилиноква И. В. Право собственности супругов. – Х., 1997. – 236 с.

Читати

Крат В. І. Окремі проблеми при відчуженні частки у праві спільної часткової власності. Нотаріат для вас. 2011. № 11 (145). С. 36-38.

Читати

Крат В. І. Припинення права на частку в спільному майні. Нотаріат для вас. 2011. № 3 (137). С. 33-39.

Читати

Спасибо-Фатєєва І. В. Право спільної власності подружжя на частку в статутному капіталі господарського товариства: "за" і "проти". Мала енциклопедія нотаріуса. 2008. № 6. С. 31-38.

Читати

ТЕМА 14. ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКОВИХ

Крат В.І. Переважні права спадкоємців / В.І. Крат // Юридичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 27–29.

Читати

Печений О. Оформлення спадкових прав: деякі практичні проблеми / О. Печений // Мала енциклопедія нотаріуса: Науково-практичний журнал. – 2006.– № 5. – С. 40–45.

Читати

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя: рішення Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29 січня 2009 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику у справах про спадкування: постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 року № 7 Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України.

Читати

Тема 15. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Про нотаріат : Закон України від 02.10.1993 р. № 3425-XII // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : затв. Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування : затв. наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених : затв. постановою КМУ від 15.06.1994 р. № 419 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику у справах про спадкування : постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 7 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування : лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 р. № 24-753/0/4-13 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Огляд практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо розгляду справ у спорах, що виникають із спадкових правовідносин : затв. на нараді суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду 25.11.2019 р.

Читати

Рішення КС України у справі за конституційним зверненням громадянина Запорожцева Олександра Семеновича щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 1241 Цивільного кодексу України (справа про право на обов’язкову частку у спадщині повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця) від 11 лютого 2014 року № 1-рп/2014 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Печений О. П. Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 1. С. 47-59.

Читати

Печений О. П. Заповіт у нотаріальній практиці. Нотаріат для Вас. 2009. № 9. С. 41-45.

Читати

Печений О. П. Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 9. С.33-38.

Читати

Тема 16. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24.07.1971 р., змінений 02.10.1979 р.) // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. В ред. Закону України від 11.07.2001 р. № 2627-ІІІ // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України від 15.05.2018 р. № 2415-VIII // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Яркіна Н. Є. До проблем застосування "оновленої" компенсації за порушення авторських і (або) суміжних прав (на основі аналізу судової практики). Теорія і практика правознавства. 2020. Том 2. № 18.

Читати

Тема 17. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. Читати

Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України.

Читати

Бегова Т. Защита прав на "ноу-хау" // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №.6 – С.21-25.

Читати

Коваленко Т. В. Торговельна марка та (комерційне) фірмове найменування: особливості використання. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : наук.-практ. зб. / Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності. Київ : Інтерсервіс. 2019. Вип. 5. С. 74-81.

Читати

Крижна В. М. Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. –С. 220-225.

Читати

Крижна В. М. До питання визнання судом позначення добре відомою торговельною маркою. Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Наук.-практ. конф. [18 берез. 2016 р.] / Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок"", Юрид. ф-т, Коледж економіки, права та інформ. технологій, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Київ : Ун-т економіки та права "Крок". 2016. С. 164-166 .

Читати

Крижна В. М. Зловживання правами попереднього користувача на торговельні марки в Україні. Фундаментальні проблеми юриспруденції : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. Ужгород : Вид-во О. Гаркуші. 2016. С. 110-118.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти