Пошук по сайту

Множинність кримінальних правопорушень та конкуренція кримінально-правових норм

Програма навчальної дисципліни "Множинність кримінальних правопорушень та конкуренція кримінально-правових норм" : для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. права № 2 ; розроб. І. О. Зінченко. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 29 с.

Читати

Антипов В. І., Антипов В. В. Кримінально-правова кваліфікація : навч. посіб. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 120 с.

Читати

Бажанов М. И. Избранные труды / Cост. В. И. Тютюгин, А. А. Байда, Е. В. Харитонова, Е. В. Шевченко; отв. ред. В. Я.Таций. Харьков : Право, 2012. 1244 с.

Читати

Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 712 с.

Читати

PRECEDENT UA – 2017 / А. Бущенко, М. Брусько, Я. Заікіна, Н. Гуровська, О. Грабовська. Київ: КВІЦ, 2018, 412 с.

Читати

Зинченко И. А. Составные преступления. Харків : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005, 176 с.

Читати

Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація. Харків : Фінн, 2010. 256 с.

Читати

Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. Харків : Фінн, 2008. 336 с.

Читати

Зінченко І. О. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи : навч. посіб. / О. О. Володіна; за заг. ред. М. І. Панова, Харків : Право, 2019. 248 с.

Читати

Кузнєцов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник. Київ : КНТ, 2007. 300 с.

Читати

Практика судів України з кримінальних справ (2012–2013) / уклад. В. І. Тютюгін; за заг. ред. В. Я. Тація.  Харків : Право, 2014. 704 с. 

Читати

Ободовський О. В. Триваючі злочини у кримінальному праві України.  Одеса: Юрид. літ., 2016, 256 с.

Читати

Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної частини Кримінального кодексу України /  уклад. О. П. Горох; за заг. ред. А. А. Музики. Київ : Центр учб. літ., 2017. 524 с.

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекція. Харків : Право, 2018. 368 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти