Пошук по сайту

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

Програма навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" : (галузь знань 0304 "право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад.: С. Г. Серьогіна, К. О. Закоморна. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 10 с.

Читати

Навчально- методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з начальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" : ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право" / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. С. Г. Серьогіна [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2020. - 59 с.

Читати

Методичні рекомендації та завдання для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Державне(конституційне) право зарубіжних країн) : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад.: С. Г. Серьогіна, К. О. Закоморна. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 28 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн : (галузь знань 0304 "право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад.: С. Г. Серьогіна, К. О. Закоморна. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 10 с.

Читати

Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу заоч. форми навчання / уклад. С. Г. Серьогіна [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 27 с.

Читати

Т е м а 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Бостан С. К. Форма держави як предмет системного аналізу. Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія «Право». Запоріжжя, 2012. № 1. С. 6–11.

Читати

Грін О.О. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник: Альб. схем / О.О.Грін. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. – 183с.

Читати

Державне право зарубіжних країн (Загальна частина) : навч. посібник / авт.: В. О. Ріяка, О. І. Свєчкарьов, В. А. Шувалова ; Міністерство освіти України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1996. - 187 с.

Читати

Державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посіб. / Б. В. Калиновський, О. Я. Лапка, Н. Я. Лапка, Т. О. Пікуля, Л. А. Івершенко, Л. М. Козодой, К. В. Тарасенко; За заг. ред. О. Я. Лапки. – К.: КНТ, 2012. – 528 с.

Читати

Дячок О. О. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина: Опорний конспект лекцій.- Дніпропетровськ, 2004.- 73 с.

Читати

Закоморна К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми) : посіб. для підготов. до іспитів / К. О. Закоморна. – 2-ге вид., переробл. – Х. : Право, 2016. – 280 с.

Читати

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина перша (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 130 с.

Читати

Конституции государств (стран) мира [Электрон. ресурс].

Читати

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с.

Читати

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.

Читати

Конституционное право зарубежных стран / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова, А. В. Малько; Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. В. Малько. — М.: Норма, 2004. — 320 с.

Читати

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

Панкевич О. З. Державне право зарубіжних держав: підручник.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018.- 260 с.

Читати

Петришин О. А., Серьогіна С. Г. Змішана республіканська форма державного правління: питання теорії і практики. Право України. Харків, 2009. № 10. С.57 – 60 URL:

Читати

Шашкова А.В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для СПО / А.В.Шашкова.- М.: Издательство Юрайт. – 2016.- 189 с.

Читати

Юсубов Э.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебно-методическое пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - Томск: Изд-во НТЛ, 2010. - 128 с.

Читати

Т е м а 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Бондаренко Н. О. Конституційно-правовий статус особи: теоретикопрактичні засади. Форум права. Харків, 2016. № 4. С. 35–40.

Читати

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

Курс «Права человека» : учеб. пособие / [сост. В. Карастелев]. — М. : Моск. Хельсинк. группа, 2011. — 124 с.

Читати

Права человека : учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.] ; научн. ред.: С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. – Минск : Юнипак, 2015. – 200 с.

Читати

Рабінович П. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація / П. Рабінович // Вісник Національної академії правових наук України. - 2013. - № 2. - С. 10-16.

Читати

Серьогін В. О. Прайвесі у США: політико-правова теорія і практика / В. О. Серьогін // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 891-897.

Читати

Т е м а 3. КОНСТИТУЦІЙНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Вибори в Європейському Союзі / за ред. Д. С. Ковриженка; Лаб. законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА ЛТД, 2006. – 156 с.

Читати

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина перша (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А. А. Гринчак, К. О. Закоморна, О. А. Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 130 с.

Читати

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні : навч.-метод. посіб. / А. О. Селіванов ; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. - Харків ; Київ : Логос, 2010. - 36 с.

Читати

Серьогіна С.Г. Форма правління і політичний режим: взаємозв'язок і взаємодія / С.Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - Х. : Право, 2005. - Вип. 9. - С. 3-13.

Читати

Шкабко С. І. Форма правління як елемент форми держави та основна категорія державознавства / С. І. Шкабко // Право і суспільство. - 2015. - № 4(4). - С. 49-54.

Читати

Т е м а 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА США ТА БРАЗИЛІЇ

Богданова, С. Д.. Конституційно-правова взаємодія конгресу та Верховного Суду США / С. Д. Богданова // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 4. — С. 106-110.

Читати

Желих Н. М. Закордонний досвід взаємодії гілок державної влади (Великобританія, Франція, Німеччина, США)

Читати

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина перша (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 130 с.

Читати

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.

Читати

Левчук М.В. Еволюція президентської влади в США// Право і громадянське суспільство.- 2015. -№ 4 (10).

Читати

Новіков Є.А. Основи правового регулювання інноваційної політики Бразилії// Право та інноваційне суспільство.- 2014.- № 2 (3).

Читати

Стельмащук Л. С. Розділене правління в конгресі США / Л. С. Стельмащук // Економіка та держава. - 2010. - № 5. - С. 106-108.

Читати

Т е м а 5. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОБ'ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ТА КАНАДИ

Бруслик О. Ю. Конституційно-правовий статус парламенту Великобританії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право / О. Ю. Бруслик ; кер. роботи С. Г. Серьогіна ; офіц. опон.: В. П. Колісник, M. M. Воронов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : [б. в.], 2017. - 20 с.

Читати

Гнатишина В. Особливості структури парламенту Великобританії/ В. Гнатишина// Актуальні проблеми політології : матеріали наукової конференції / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра правових наук та філософії. – Вінниця, 2017. – 327 с. – С.142-145

Читати

Желих Н. М. Закордонний досвід взаємодії гілок державної влади (Великобританія, Франція, Німеччина, США)

Читати

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина перша (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 130 с.

Читати

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с.

Читати

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.

Читати

Система державного управління Канади: досвід для України / уклад. О. І. Максимова ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2010. - 60 с. - (Серія видань з міжнародного досвіду державного управління).

Читати

Система державного управління Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії: досвід для України / уклад. П. І. Крайнік ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2011. - 48 с. - (Серія видань зміжнародного досвіду державного управління).

Читати

Француз-Яковець Т.А. Парламент Великобританії в системі поділу влади // Наковий вісник Львіського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / гол.ред. Марін О.К. - Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип.3. – С. 69-75.

Читати

Яцишин М. Основи конституційного права Великої Британії: Відкрита лекція / М. Яцишин. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Серія науково-методичних видань "Відкриті лекції". – Випуск 2. – 24 с.

Читати

Т е м а 6. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ФРАНЦІЇ

Барабаш Ю. Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках / Ю. Г. Барабаш // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 6. – С. 27-37.

Читати

Бєлов Д.М., Бисага Ю.М. Досвід конституційно-правового регулювання інституту президента в зарубіжних країнах. Монографія. – Ужгород: Ліра, 2007.

Читати

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина друга (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 128 с.

Читати

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с.

Читати

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

Сухонос, В.В. Від конституційної монархії до змішаної республіки: еволюція французького конституціоналізму / В.В. Сухонос // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 996 – 1002. [Електронний ресурс].

Читати

Тема 7. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ФРН ТА ІТАЛІЇ

 

Барабаш Ю. Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках / Ю. Г. Барабаш // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 6. – С. 27-37.

Читати

 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина друга (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 128 с.

Читати

 

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с.

Читати

 

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

 

Майор О. А. Основні напрями та етапи реформування федералізму в об'єднаній Німеччині / О. А. Майор // Грані. - 2014. - № 3. - С. 75-80.

Читати

 

Нойманн О. Ю. Німецький Бундесрат: особливості формування і повноваження // Політичний менеджмент.- 2009.- № 2(35).- С. 155-163

Читати

Т е м а 8. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ

 

Губрієнко О. Особливості політико-правових змін у країнах Центрально-східної Європи (на прикладі Болгарії та Румунії)// Вісник Запорізького національного університету.- 2011.- № 3.- С. 35-42

Читати

 

Закоморна К. О. Роль Конституційного Трибуналу у змінах конституційного правопорядку Республіки Польща / К. О. Закоморна // Пробл. законності. – 2012. – № 118. – С. 231-242.

Читати

 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина перша (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 130 с.

Читати

 

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

 

Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право / І. І. Маринів ; наук. кер. М. В. Буроменський ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : б. в, 2012. - 20 с.

Читати

 

Новиков О. В. Законодавче вето Президента Республіки Польща в політичній практиці країни / О. В. Новиков // Пробл. законності. – 2007. – № 87. – С. 156-160.

Читати

Система державного управління Республіки Польща: досвід для України / авт.-уклад. Х. М. Дейнега ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2010. - 48 с. - (Серія видань з міжнародного досвіду державного управління).

Читати

 

Танчев Е. Рождение и развитие конституционного контроля. Проблемы конституционного контроля в сравнительноправовой перспективе и с позиции болгарской правовой системы / Е. Танчев // Сравнит. конституц. обозрение. – 2012. – № 1 (86). – С. 85-103.

Читати

Т е м а 9. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КРАЇН АЗІЇ

Коломієць Ю. М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії : навч. посіб. / Ю. М. Коломієць. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – 104 с.

Читати

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина перша (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 130 с.

Читати

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн». Частина друга (ступінь "Бакалавр", спеціальність 081 "Право") / Уклад.: А.А. Гринчак, К.О.Закоморна, О.А.Попрошаєва. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.- 128 с.

Читати

Конституційне право зарубіжних країн : учебное пособие / за заг. ред. В. О. Ріяка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

Читати

Маєвська А. А. Права людини в Китайській Народній Республіці: конституційно-правовий аналіз / А. А. Маєвська // Пробл. законності. – 2008. – Вип. 99. – С. 205-211.

Читати

Хаустова М. Г. Юриспруденція в країнах традиційної правової сім'ї / М. Г. Хаустова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України,НДІ держ. буд. та місц. самоврядування. - Х. : Право, 2012. - Вип. 23. - С. 43-57.

Читати

Т е м а 10. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832 с.

Читати

Конституция Израиля [Электрон. ресурс].

Читати

Конституція Об'єднаних Арабських Еміратів [Електрон. ресурс].

Читати

Сапронова М. А. Арабский Восток: власть и конституции: [моногр.] / М. А. Сапронова. – М.: МГИМО, 2001. – 216 с.

Читати

Тороус Н. А. Партийно-клановые структуры и власть в Израиле// Теории и проблемы политических исследований.- 2012.- №1.- С.47-65

Читати

Хачим Ф. И. Конституционное право стран Ближнего Востока (Иран, Египет, Израиль, ОАЭ, Ирак) / Ф. И. Хачим. – М.: РУДН, 2001. – 138 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти