Пошук по сайту

Кримінально-виконавче право

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» (за вибором) для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерсього) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: Б. М. Головкін, А. Ф. Степанюк, М. В., Романов, О. В. Таволжанський, К. А. Автухов. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 75 с.

Читати

Тема № 1. Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу.

Бандурка О. М. Застосування порівняльного методу в науці кримінально-виконавчого права. Право і суспільство. 2013. N 1. С. 81–85.

Читати

Гальцова О. В. Щодо сучасного стану наукової розробки принципів кримінально-виконавчого права та принципів кримінально-виконавчого законодавства. Верховенство права та правова держава : міжнар. наук-практ. конф., 20-21 верес. 2019 р. Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2019. С.109-112.

Читати

Гальцова О. В., Степанюк А. Х. Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань : монографія. Харків : Право, 2020. 224 с.

Читати

Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : монографія Харків : Право, 2013. 200 с.

Читати

Романов М. В. Сучасний стан кримінально-виконавчих правовідносин. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук-практ. конф., м. Харків, 9-10 жовт. 2014 р. Харків : Право, 2014. С. 391–393.

Читати

Степанюк А. Ф. До питання про реформи у сфері виконання. Право України. 2019. № 7. С.53- 65.

Читати

Степанюк А. Ф. Наука уголовно-исполнительного права в Украине. Право Украины. 2012. N 9/10. С. 499-510.

Читати

Тема № 2. Кримінально-виконавче законодавство України.

Автухов К. А. Підзаконні нормативно-правові акти у кримінально-виконавчому праві України: останні тенденції. Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", м. Харків, 20-21 листоп. 2013 р. Харків : Право, 2013. С. 727-730.

Читати

Автухов К. А. Щодо співвідношення процесуальних та матеріальних норм в кримінально-виконавчому прав. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10-11 жовт. 2013 р. Харків : Право, 2013. С. 695-698.

Читати

Автухов К. А. Щодо якості підзаконних нормативно-правових актів у галузі кримінально-виконавчого права (на прикладі Правил внутрішнього розпорядку СІЗО). Питання боротьби зі злочинністю. Харків, 2013. Вип. 26. С. 210-222.

Читати

Барабаш В. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства щодо правового статусу засуджених як чинник зниження зловживань з боку адміністрації установ виконання покарань. Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару у рамках VIII Всеукр. фестивалю науки, 24 квіт. 2014 р. Харків : НДІ вивчення проблем злочинності, 2014. С. 66-69.

Читати

Лисодєд О. В. Недоліки нормотворчості у кримінально-виконавчому законодавстві. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 24 берез. 2017 р., м. Київ : у 2-х ч. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 189-192.

Читати

Романов М. В. Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 47. С. 53 - 59.

Читати

Романов М.В. Щодо джерел кримінально-виконавчого права. Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань : матеріали "круглого столу" у рамках всеукр. тижня права, м. Харків, 12 груд. 2014 р. Харків : НДІ вивчення проблем злочинності, 2014. С. 19-21.

Читати

Ткачова О. В. Галузеві засади змін кримінально-виконавчого законодавства у питаннях залучення засуджених до суспільно-корисної праці. Право і суспільство. 2013. N 6. С. 280-284.

Читати

Тема № 3. Органи і установи виконання покарань.

Букалов О. Кримінально-виконавча система у І півріччі 2013 року: статистика. Харківська правозахисна група : Інформаційний портал «Права людини в Україні».

Читати

Кутєпов М. Ю. Проблемні питання діяльності установ виконання покарань та їх вплив на виправлення і ресоціалізацію засуджених до позбавлення волі. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 247 – 250 .

Читати

Лисодєд О. В. Про практику нормативного забезпечення процесу виконання та відбування кримінальних покарань. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р. Харків : Право, 2018. С. 484 - 488.

Читати

Ліховіцький Я. О. Персонал органів та установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні. Вісник Львівського торгівельно-економічного університету. Юридичні науки. 2017. Вип. 5. С. 131-139.

Читати

Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи / К. А. Автухов, О. В. Ткачева, І. С. Яковець; за ред. А. Х. Степанюка : навч. посіб. Харків : Право, 2012. 150 с.

Читати

Романов М. В. Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 47. С. 53-59.

Читати

Романов М. В. Мета покарання: відідеологічних міфів до реальності. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 38. С. 18-25.

Читати

Степанюк А. Ф. Історичний досвід становлення в Україні установ виконання покарань закритого типу. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2018. № 2 (4). С. 148-159.

Читати

Степанюк А. Х. Колонія чи в’язниця? Погляд на установи виконання покарань позицій історичного ревізіонізму. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1 (11). С. 20 – 37.

Читати

Степанюк А. Ф. Рівні безпеки виправних колоній. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новаці : матеріали міжнар. наук.-прак. круглого столу, присвяч. пам'яті акад. В. В. Сташиса, м. Харків, 15 травня 2020 року. Харків : Право, 2020. С. 355-359.

Читати

 

Тема № 4. Правовий статус засуджених.

Автухов К. А. До питання визначення поняття "правовий статус засудженого". Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-прак. семінару, 20 лист. 2015 р. Харків : ХНУВС, 2015. С. 11-14.

Читати

Гальцова О. В. До обмеження прав і свобод засуджених. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 20-21 верес. 2019 року. Львів : Західноукраїнська орг. «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 92-95.

Читати

Гальцова О. В. Збереження контактів з родиною як дотримання засудженого на сім’ю права. Часопис Київського університету прав. 2019. № 1. С. 215-219.

Читати

Гальцова О. В. Право на судовий захист як юридична гарантія прав і свобод засуджених. Основні права людини: розуміння та виклики : міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10 груд. 2019 року. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 85–88.

Читати

Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов, В. О. Човган, І. С. Яковець; за заг. ред. М. В. Романова. Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. 480 с.

Читати

Лисодєд О. В. Адаптація правового статусу засуджених до позбавлення волі до європейських стандартів як засіб забезпечення прав людини в установах виконання покарань / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка і В. П. Тихого. Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10 груд. 2014 р. Київ : Вид-во Ліра-К, 2014. С. 157-161.

Читати

Лисодєд О. В. Забезпечення прав засуджених до позбавлення волі: останні новели Кримінально-виконавчого кодексу України. Захист прав людини в парадигмі верховенства права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 трав. 2017 р. Київ : ВЦ Акад. адвокатури України «АРress», 2017. С. 335-341.

Читати

Лисодєд О. В. Забезпечення права засуджених на особисту безпеку. Державна політика у сфері захисту потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні : матеріали «круглого столу», в рамках VII Всеукр. фестивалю науки 25 квіт. 2013 р.: 20 років НАПрН України. Харків : Право, 2013. С. 107-109. URL:

Читати

Лисодєд О. В. Закріплення міжнародних та європейських стандарті поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квіт. 2014 р. № 1186-VII). Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2015. Вип. 30. С. 64-76.

Читати

Лисодєд О. В. Новели кримінально-виконавчого законодавства щодо адаптації правового статусу засуджених до позбавлення волі до європейських стандартів. Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань : матеріали "круглого столу" у рамках всеукр. тижня права, м. Харків, 12 груд. 2014 р. Харків : НДІ вивчення проблем злочинності, 2014. С. 15-19.

Читати

Лисодєд О. В. Новели кримінально-виконавчого законодавства щодо права засуджених до позбавлення волі на звернення. Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. семінару, м. Харків, 20 листоп. 2015 р. Харків : ХНУВС, 2015. С. 102-105.

Читати

Лисодєд О. В. Новий закон уніс нові корективи у правовий статус засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII. Право і суспільство. 2017. № 1 : у 2-х ч. Ч. 1. С. 229-235.

Читати

Лисодєд О. В. Окремі нотатки щодо законопроекту № 2490-А «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених». Науковий вісник Херсонского державного університету. Серія: Юридичні наук. 2016. Вип. 1. : у 4-х т. Т. 4. С. 7-11. URL:

Читати

Лисодєд О. В. Окремі питання застосування статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2015 р. Харків : ХНУВС, 2015. С. 176-177.

Читати

Лисодєд О. В. Позитивні зміни у забезпеченні прав засуджених в установах виконання покарань. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2010. Вип. 20. С. 135–148.

Читати

Лисодєд О. В. Право засуджених до позбавлення волі на звернення та листування. Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : моногр. / К. А. Автухов, А. П. Гель, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків : Право, 2015. Розділ 9. С. 169-188.

Читати

Лисодєд О. В. Правовий статус засуджених: окремі аспекти наукових досліджень. Правова доктрина – основа формування правової держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України», м. Харків, 20-21 листоп. 2013 р. Харків : Право, 2013. С. 686-688.

Читати

Лисодєд О. В. Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення. Вісник Асоциації кримінального права України. 2016. Вип. 2 (7). С. 270-279.

Читати

Лисодєд О. В. Правові засади відносин засуджених до позбавлення волі із зовнішнім світом. Проблеми законності. Харків. 2012. Вип. 119. С. 192-202.

Читати

Лисодєд О. В. Стан і напрями розвитку наукових досліджень інституту правового статусу засуджених. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2013. Вип. 26. С. 223-235.

Читати

Лисодєд О. В. Про нормотворчість у сфері забезпечення прав засуджених в Україні. Науковий віснік Ужгородського національного універсітетуту. Серія: Право. 2017. Вип. 42. С. 209-212.

Читати

Лисодєд О. В. Сучасний стан прав засуджених в Україні. Часопис Київського університу права. 2016. № 2. С. 317-320.

Читати

Лисодєд О. В. Теоретичні засади вдосконалення правового статусу засуджених. Правова доктрина України : у 5 т. / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. Харків : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. Розділ 5. С. 765-783.

Читати

Лисодєд О. В. Удосконалення правового статусу засуджених до позбавлення волі: останні новели Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2017. С. 495-499.

Читати

Лисодєд О. В. Чергові зміни у правовому статусі засуджених. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 1 (5). 6 c.

Читати

Лисодєд О .В. Шляхи реалізації права засуджених до позбавлення волі на звернення / відп. ред. В. А. Кирилюк. Актуальні питання застосування кримінально-виконавчого законодавства : матеріали круглого столу, м. Київ, 18 берез. 2015 р. Київ : Держ. пенітенціар. служба України : Ін-т крим.-вик. служби, 2015. С. 101-104.

Читати

Лисодєд О. В. Щодо останніх змін до Кримінально-виконавчого кодексу України. Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу, м. Київ, 30 берез. 2017 р. / від. ред. В. А. Кирилюк. Київ : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 81-84.

Читати

Опанасенков О. І. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2014. Вип. 27. С. 258-266.

Читати

Романов М. В. Законні інтереси засудженого. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 2 (6). 11 с.

Читати

Романов М. В. Права засудженого. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 351-354.

Читати

Романов М. В. Право засудженого на особисту безпеку. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 6. С. 172-175.

Читати

Романов М. В. Особливості правового регулювання забезпечення права на медичну допомогу для осіб з ВІЛ/СНІД, які тримаються в кримінально-виконавчих установах. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід : матер. 1 Міжнар. наук.-практ. конф., 16 трав. 2019 р. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. С. 543-546.

Читати

Сметаніна Н. В. До питання реалізації права засуджених на освіту. Право і суспільство. 2019. № 3/2. С. 185–189.

Читати

Степанюк А. Х. Виборчі права засуджених: теоретичні підходи до реалізації та практика. Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-прак. семінару, 20 лист. 2015 р. Харків: ХНУВС, 2015. С.165-168.

Читати

Тема № 5. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 6. Міжнародні стандарти поводження із засудженими.

Ащенко О.М., Човган В. Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи / заг. ред. Є. Ю. Захарова. Харків : Права людини, 2014. 330 с. Права людини : онлайн-бібліотека : Харківська правозахісна група.

Читати

Гальцова О.В. Щодо поняття «жорстоке поводження» із засудженими у міжнародних документах у сфері захисту прав людини. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р., м. Харків, 23 груд. 2019 р. / редкол.:В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 107-110.

Читати

Лисодєд О. В. Загальна декларація прав людини і міжнародні стандарти поводження із засудженими. Проблеми законності. Харків. 2008. Вип. 99. С. 140-146.

Читати

Лисодєд О. В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квіт. 2014 р. № 1186-VII). Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2015. Вип. 30. С. 64-76.

Читати

Лисодєд О.В., Степанюк А. Покарання та громадські санкції у діяльності Служби тюрем і пробації Швеції. Вісник Академії правових наук України. Харків. 2003. № 4(35). С. 99- 109.

Читати

Лисодєд О. В., Степанюк А. Умови відбування покарання у тюрмах Швеції. Віснік прокуратури. 2003. № 6. С. 111-116.

Читати

Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 та 3 Конвенції щодо порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу / упоряд.: Є. Ю. Захаров, Г. В. Токарев. Харків : Права людини, 2015. - 560 с.

Читати

Романов М.В. Міжнародний досвід права на медичну допомогу засудженим. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 261-266.

Читати

Романов М. В, Глушановська С. Порівняльний огляд кримінально-виконавчих систем України та Фінляндії. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 38. С. 26-34.

Читати

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема № 7. Пробація.

Автухов К. А. Проблеми законодавчого закріплення впровадження пробації в Україн. Теорія і практика правознавства. 2013. № 2. 7 с.

Читати

Автухов К. А., Яковець І. С. Шлях впровадження та подальші перспективи інституту оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення в Україні. Право України. № 7. 2019. С. 152-162.

Читати

Барабаш Б. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції. Право України. 2000. № 12. С. 120-123.

Читати

Богатирьова О. І. Європейські правила пробації та передумови їх застосування в Україні. Право і суспільство. 2012. N 3. С. 175-179.

Читати

Богатирьова О. І. Пробація як перспективний напрям політики держави в сфері боротьби зі злочинністі. Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11-16 берез. 2014 р. Івано-Франківськ, 2014. С. 274-276.

Читати

Лиска В. М. Пробація. Проблеми її запровадження в Україні. Міністерство юстиції України : офіційний сайт.

Читати

Маршуба М.О. Служба пробації в Україні: проблеми впровадження в систему кримінальної юстиції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Одеса, 2016. Вип. 19. С. 113-115.

Читати

Пробація в Україні : сайт.

Читати

Сметаніна Н. В., Дойонко О. В. Досвід застосування пробації у країнах Європейського Союзу. Право і суспільство. 2019. № 2/2. С. 183–187.

Читати

Ягунов Д. Служба пробації: концепція, засади діяльності, організаційна структура. Сайт Дмитра Ягунова.

Читати

Ягунов Д. В. Філософія пробації: трансформація поглядів на сутність та ціліповодження зі злочинцями (період після 1990-х років). Актуальні проблеми політики. Одеса. 2011. Вип. 41. С. 198-207.

Читати

Ягунов Д. В. Якою має бути служба пробації в Україні: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування створення національної системи пробації. Актуальні проблеми держави і права. Одеса. 2012. Вип. 65. С. 682-689.

Читати

Тема № 8. Виконання покарання у виді штрафу.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 9. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

В’юник М. В. Призначення спеціальних видів покарань: постановка проблеми. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. N 1. С. 99-106.

Читати

Давлатов Ш. Б. Окремі аспекти призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. Дніпропетровськ. 2014. № 1. С. 127-132.

Читати

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 10. Виконання покарання у виді громадських робіт.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Ткачова О.В. Виконання пркарань у виді виправних і громадських робіт. Харків : Право, 2010. 192 с.

Читати

Тема № 11. Виконання покарання у виді виправних робіт.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Ткачова О.В. Виконання пркарань у виді виправних і громадських робіт. Харків : Право, 2010. 192 с.

Читати

 

Тема № 12. Виконання покарання у виді конфіскації майна.

Батиргарєєва В. С. Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. Харків.2014. Вип. 27. С. 101-109.

Читати

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 13. Виконання покарання у виді арешту.

Автухов К. А. Удосконалення практики застосування й виконання покарання у виді арешту шляхом внесення змін до КК України. Проблеми законності. Харків. 2013. Вип. 122. С. 142-150.

Читати

Гель А. Виконання покарання у виді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій. Юридичний вісник України. 2015. 25 квіт.-1 трав. (№ 16). С. 12-13; 2-15 трав. (№ 17/18). С. 16-17.

Читати

 

Тема № 14. Виконання покарання у виді обмеження волі.

Лисодєд О. В. Еволюція виконання покарання у виді обмеження волі на пострадянському просторі. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2012. Вип. 23. С. 145–157.

Читати

Лисодєд О. В. Обмеження і позбавлення волі: окремі аспекти правового статусу засуджених. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2008. Вип. 16. С. 139-145.

Читати

Лисодєд О. В. Питання виконання покарання у виді обмеження волі. Проблеми законності. Харків. 2007. Вип. 88. С. 155-162.

Читати

Лисодєд О. В. Щодо змін правового статусу осіб, засуджених до обмеження волі. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2012. С. 519-522.

Читати

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 15. Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 18. Класифікація засуджених до позбавлення волі і їх розподіл за видами установ виконання покарання.

Гуцуляк М. Я. Нормативно-правові розбіжності в процесі розподілу та направлення засуджених для відбування покарання у виправну колонію максимального рівня безпеки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 425-432.

Читати

Романов М. В. Деякі питання правового регулювання розподілу засуджених по установах виконання покарань. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2015 р. Харків : ХНУВС, 2015. С. 196

Читати

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 19. Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 20. Режим у колоніях та засоби його забезпечення.

Автухов К. А. Аналіз нормативного і доктринальних визначень поняття "режим в установах виконання покарань". Проблеми законності. Харків. 2013. Вип. 124. С. 141-150.

Читати

Гальцова О.В. Безпека засуджених та персоналу установ виконання покарань під час пандемії. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 369-374.

Читати

Гальцова О.В. Чинники, які обумовлюють порушення особистої безпеки засуджених під час відбування покарань. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії : міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 6-7 груд. 2019 р. Харків : Східноукраїнська наукова юрид. орг., 2019. - Ч. 2. С. 123 – 126.

Читати

Дзюба Ю. П. Щодо поняття режиму у кримінально-виконавчому законодавстві. Юридична осінь 2019 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, м. Харків, 29 листоп. 2019 р. Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого : Мадрид, 2019. С. 516-519.

Читати

Застосування в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї дозасуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика : навч. посіб. / А. В. Боровик, О. Г. Колб, І. О. Колб та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Колба. Луцьк : СПД Ж. В. Гадяк : друкарня «Волиньполіграф», 2020. 696 с.

Читати

Лисодєд О. В. Режим у колоніях та засоби його забезпечення. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі : моногр. / за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків: Кроссроуд, 2011. Розділ 1. С. 20-80.

Читати

Степанюк А. Ф. Від режиму виконання покарання до режиму поводження з ув’язненими. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції, м. Полтава, 23-24 жовт. 2019 року : у 2-х ч. Полтава : Россава, 2019. Ч.1. С. 68-70.

Читати

Степанюк А. Х. Режим - це не «порядок виконання і відбування покарання», а програма соціальної допомоги при поводжені з ув’язненими. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2020. № 2 (12). С.110-125.

Читати

Ткачова О. В. Реалізації принципу законності в режимі виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 20. С. 115-121.

Читати

Ткачова О. В., Борох Є.Є. Основні засоби виправлення та ресоціалізації осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 347-351.

Читати

Тема № 21. Умови відбування покарання в колоніях.

Гальцова О.В. Корупція в установах виконання покарань. Новітні тенденції сучасної юридичної науки : материали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 6-7 груд. 2019 року. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. Ч. 3. С. 8 – 11.

Читати

Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов та ін. Харків : Права людини, 2015. - 480 с.

Читати

Лисодєд О. В. Правові засади відносин засуджених до позбавлення волі і зовнішнім світом. Пробеми законності. Харків. 2012. Вип. 119. С. 192-202.

Читати

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Степанюк А.Ф. Право на особистий простір у кримінально-виконавчих установах. Питання боротьби зі злочинністю. Харків. 2019. Вип. 37. С.73-91.

Читати

Тема № 22. Праця засуджених до позбавлення волі.

Гальцова О.В. Щодо впливу праці на засуджених до позбавлених волі. Юридичні науки: проблеми та перспективи: міжнар. наук.- практ. конф., м. Запоріжжя, 21-22 черв. 2019 року. Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2019. С. 104 – 106.

Читати

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Романов М.В. Праця засуджених. Харківська правозахисна група : Інформаційний портал «Права людини в Україні».

Читати

Степанюк А.Ф. Залучення засуджених до позбавлення волі до обов’язкової праці в історичному розрізі. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р., м. Харків, 26 берез. 2019 р. / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. С. 58 – 61.

Читати

Яковець І. С. Місце суспільно корисної праці в системі прав та обов’язків засуджених до позбавлення волі. Питання боротьби зі злочинністю. Х. 2010. Вип. 20. С. 156-170.

Читати

Тема № 23. Виховний вплив на засуджених до позбавленні волі.

Гальцова О.В. Вплив персоналу на засуджених осіб до позбавлення волі. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: міжнар. наук.- практ. конф., м. Одеса, 24 трав. 2019 р. Одеса: Видавничий дім «Гельвстика», 2019. С. 75 – 78.

Читати

Кутєпов М.Ю. Роль освіти в процесі виправлення та ресоціалізації засуджених. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 2. Т. 2. С. 48-51.

Читати

Оніка Л.П. Форми соціально-виховної роботи із уразливими категоріями засуджених. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 20. С. 98-104.

Читати

Романов М.В. Исправление осужденных к лишению свободы как результат деятельности системы исполнения уголовных наказаний. Право Украины. 2012. N 9/10. С. 459-466.

Читати

Романов М.В. Телесные практики в уголовно-исполнительной деятельности:возможности и перспективы. Право і суспільство. 2018. № 1. С. 258-263.

Читати

Таволжанський О.В. Міжнародні стандарти при здійсненні соціально-вихованої роботи із засудженими до позбавлення волі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки . 2015. Вип. 4 . Том 3. С. 57-60.

Читати

Таволжанський О.В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі : монографія / за ред. проф. В.В. Голіни і доц. Л.П. Оніки. Х. : Право, 2015. 192 с.

Читати

Тема № 24. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Тема № 25. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

 

Тема № 26. Позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми.

Кутєпов М. Ю. Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні. Молодий вчений. 2018. № 2. С. 674-677.

Читати

Кутєпов М.Ю. Окремі аспекти виправлення та ресоціалізації засуджених жінок. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 52. С. 45-50.

Читати

Романов М.В. Забезпечення прав засуджених неповнолітніх під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Проблеми законності. Харків. 2019. Вип. 119. С. 182-192.

Читати

Романов М.В. Законодавче регламентування норм щодо попередження катувань та жорстокого поводження з дітьми в контексті кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні / за заг. ред. Захарова Є.Ю. Харків: Права людини, 2013. Розділ 1. С.34-95.

Читати

Тема № 27. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

Бараш С. Ю., Скоков С. І. Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як відображення процесів реформування пенітенціарної системи України. Право і безпека. 2011. N 2. С. 184-189.

Читати

Диденко А., Човган В. Пожизненное заключение. Европейские стандарты и украинская практика. Харьков : Права людини, 2014. - 316 с.

Читати

Романов М. В. Довічне позбавлення волі повинно бути скасоване. Харківська правозахисна група : Інформаційний портал «Права людини в Україні».

Читати

Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким . Журнал східноєвропейського права. 2016. № 29. С. 63-68.

Читати

Романов М.В. Теоретичне обгрунтування необхідності скасування довічногопозбавлення волі. Журнал східноєвпроейського права. 2019. № 60. С. 132-139.

Читати

Ткачова О.В., Павлов Н.С. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі: українські реалії. Теорія і практика правознавства. 2020. Вип. 1 (17). 18 с.

Читати

Яковець І. С. Актуальні проблеми виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 22 трав. 2015 р., 2015. Харків : ХНУВС С. 214-215.

Читати

Тема № 28. Звільнення від відбування покарання.

Підготовка засуджених до звільнення: мовою цифр і фактів / Управління соціально-психологічної роботи із засудженими апарату ДПтС України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. N 5. С. 17-18.

Читати

Романов М.В. До питання про поняття помилування в контексті кримінально-виконавчого права. Порівняльно аналітичне право. 2013. №3-2. С. 280-283.

Читати

Романов М.В. До питання про сутність і поняття «звільнення від відбування покарання». Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 1. 9 с.

Читати

Романов М.В. Звільнення від відбування покарання: навч. посіб. Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад.. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. 91 с.

Читати

Романов М.В. Звільнення від відбування покарання за хворобою: теоретичні та практичні питання. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. 10 с.

Читати

Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким. Журнал східноєвропейського права. 2016. Вип. 29. С. 63-68.

Читати

Тема № 29. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

Романов М.В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права. Харків : ТОВ "Видавницво права людини", 2015. 256 с.

Читати

Петренко О. А. Визначення адміністративно-правового режиму та правил адміністративного нагляду щодо звільнених з місць позбавлення волі. Право і суспільство. 2012. N 1. С. 175-182.

Читати

Тема № 30. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання

Лисодєд О. В. Правове регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. Проблеми законності. Харків. 2013. Вип. 124. С. 150-159.

Читати

Лисодєд О.В. Нормативне регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у місцях позбавлення волі. Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі : монографія / І.В. Борисов та ін.; за заг. ред. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка. Київ : Харків, 2013. Розділ 1. С. 7–20.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти