Пошук по сайту

Практикум з криміналістики

Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магстр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 9 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики" : галузь знань 08 "Право", другий (магістер.) освітньо-кваліф. рівень, спец. 081 "Право" / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.]. - Харків : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2015. - 92 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магстр", спец. 8.03040101 "Правознавство") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 9 с.

Читати

З а н я т т я № 1. Цифрова фотозйомка та її можливості

 

Надеждин Н. Я. Цифровая фотография. Практическое руководство / Н. Я. Надеждин. – Санкт-Петербург.: БХВ-Петербург, 2003. – 368 с.

Читати

З а н я т т я № 2. Загальні положення роботи з електронними носіями інформації при проведенні слідчих (розшукових) дій

Горбаньов І. М. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного використання комп'ютерних програм / І. М. Горбаньов // Вісн. ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України: спец. випуск. – Луганськ.: РВВ ЛАВС, 2005. – Ч. 2.– С. 75-81.

Читати

Лісовий В. В. Огляд місця події при розслідуванні "комп'ютерних" злочинів / В. В. Лісовий // Право України. – 2001. – № 11. – С. 52-54.

Читати

З а н я т т я № 3. Криміналістичні прийоми виявлення, фіксації, вилучення та дослідження мікрооб’єктів

Косарев В. Н. Тактические алгоритмы работы с микрообъектами в процессе расследования преступлений: учеб. пособие / В. Н. Косарев, И. В. Макогон. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 120 с.

Читати

Митричев B. C. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них: учеб. пособие / B. C. Митричев, В. Н. Хрусталев. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 591 с.

Читати

З а н я т т я № 4. Відеозапис як спосіб фіксації інформації

Ищенко Е. П. Криминалистическая фотография и видео запись / Е. П. Ищенко, П. П. Ищенко, В. А. Зотчев. – Москва: Издательство Юристь, 1999 г. – 438 с.

Читати

Брендель О. І. Особливості проведення досліджень цифрових відеозображень з метою отримання інформації про зафіксовані на них обставини подій / О. І. Брендель, А. І. Роман, Л. Ю. Фадєєва // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.; ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 14. – Харків: Право, 2014. – С. 205-209.

Читати

Галяшина Е. И. Верификация результатов негласной видеозаписи и обеспечение их достоверности как доказательства по уголовному делу / Е. И. Галяшина, Г. П. Шамаев // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.; ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 12. – Харків: Право, 2014. – С. 225-233.

Читати

Струк І. О. Сучасні вимоги до проведення експертного дослідження апаратів і носіїв цифрового відеозвукозапису / І. О. Струк, Ю. С. Харабуга // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.; ред. кол.: М. Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 10. – Харків: Право, 2010. – С. 370-376.

Читати

З а н я т т я № 5. Звукозапис як спосіб фіксації інформації

Брендель О. И. Исследование признакою монтажа в звуковых файлах, записанных с помощью цифровых диктофонов / О. И. Брендель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.; ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 10. – Харків: Право, 2010. – С. 376-381.

Читати

Бобрицький С. М. Дослідження ознак монтажу записів, виконаних цифровими записуючими пристроями / С. М. Бобрицький, С. В. Стороженко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.; ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 11. – Харків: Право, 2011. – С. 353-361.

Читати

Роман А. И. Цифровые записи как вещественное доказательство в судебно-следственой и экспертной практике / А. И. Роман, Л. Ю. Фатеева, О. И. Брендель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.; ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 10. – Харків: Право, 2010. – С. 364-370.

Читати

Шеметова Н. А. Установление аутентичности фонограмм / Н. А. Шеметова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.; ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Вип. 10. – Харків: Право, 2010. – С. 381-388.

Читати

З а н я т т я № 5. Сутність і значення біометричної ідентифікації

ИКАР Лаб: Аппаратно-программный комплекс криминалистического исследования фонограмм речи [Электрон. ресурс].

Читати

Тимофеева Т. В. Компоненты биометрической системы и возможности их защиты / Т. В. Тимофеева // Криміналістика XXI століття: матеріали наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Ін-т вивчення пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України. – Харків: Право, 2010. – С. 157-161.

Читати

З а н я т т я № 6. Можливості окремих видів судових експертиз на сучасному етапі

Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються: постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс].

Читати

Авдєєва Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції : монографія / Г. К. Авдєєва. – Харків: Право, 2006. – 192 с.

Читати

Грошевий Ю. М. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі : [навч.-довід. посіб.] / Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько та ін. – Харків : Одіссей, 2004. – 448 с.

Читати

Лошманова Г. В. Дослідження текстів, виконаних за допомогою електрофотографічних (лазерних) багатофункціональних друкуючих пристроїв / Г. В. Лошманова, В. В. Сомов, Н. О. Зубова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ХНДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків: Право, 2013. – Вип. 13. – С. 279–287.

Читати

Методичний лист щодо можливостей експертизи ДНК аналізу, механізму вилучення об’єктів дослідження, зразків біологічного матеріалу та умов їх зберігання [Електронний ресурс].

Читати

Савченко І. О. Актуальні аспекти змінення методик проведення судових експертиз / І. О. Савченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ХНДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Вип. 13. – Харків: Право, 2013. – С. 443–451.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти