Пошук по сайту

Право Європейського Союзу

Інформація в електронному каталозі

Програма навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / уклад. Т. М. Анакіна [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 19 с.

Читати

  Індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу"  : методичні рекомендації : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство" для студ. 5 курсу / уклад. Т. М. Анакіна [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 23 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Право Європейського Союзу" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 8.03040101 "Правознавство") / уклад. Т. М. Анакіна [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 19 с.

Читати

Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу"  : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", напрям підгот. 7.03040201 "Правознавство") для студ. заоч. форми навчання / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 17 с.

Читати

  

Тема 1. Історія становлення та розвитку європейської інтеграції

Булгакова Д.О. Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 2(49). –C. 13-22.

Читати

Дайнен Д. Дедалі міцніший Союз. Курс європейської інтеграції / Пер. з англ. М. Марченко. – К.: К.І.С., 2006. – 699 с.

Читати

Мовчан Ю. Лісабонськи договір – новий етап європейського конституціоналізму // Віче. – 2008. – № 6. – С. 10-12.

Читати

Тема 2. Політико-правова природа Європейського Союзу

Муравйов В., Березовська І. Види компетенцій реформованого Європейського Союзу / В. Муравйов, І. Березовська // Вісник Київського ініверситету ім. Тараса Шевченко. Міжнародні відносини. – 2009. – Вип. 37. – С. 53-57.

Читати

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – 446с.

Читати

Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3 (38). – С. 114-126.

Читати

Яковюк І. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4 (39). – С. 22-30.

Читати

Тема 3. Членство в Європейському Союзі

Трагнюк О. Я. Деякі питання конституційно-правового регулювання членства держав у Європейському Союзі // Політичні і правові проблеми становлення і розвитку держави на пострадянському просторі : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 черв. 2009 р..- Х.: НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування АПрН України, 2009.- C.3-10.

Читати

Хоббі Ю. С. Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу / Ю.С. Хоббі // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 555-559.

Читати

Яковюк І. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3 (38). – С. 114-126.

Читати

Тема 4. Права людини в Європейському Союзі. Громадянство Європейського Союзу

Буроменский М. В., Хорольский Р. Б. Защита прав человека в Европейском Союзе / М. В. Буроменский, Р. Б. Хорольский // Проблеми законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 36. – С. 84-90.

Читати

Толкачова Н.Б. Принцип захисту основних прав людини у практиці суду європейських співтовариств / Н.Б. Толкачова // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 532-537.

Читати

Яковюк І. Права людини в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 1 (56). – С. 55-64.

Читати

Яковюк І. Громадянство Європейського Союзу: поняття і співвідношеня з національним громадянством / І. Яковюк // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 107. – С. 13-22.

Читати

Тема 5. Загальна характеристика інституційної системи та інститутів Європейського Союзу

Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза / Ю. Д. Ильин. – Х. : Консум, 1998. – 156 с.

Читати

Трагнюк О.Я. Деякі концептуальні засади побудови інституційної системи Європейського Союзу / О.Я. Трагнюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. Вип.10. – Х.: Право, 2005. – С. 67-76.

Читати

Яковюк І. В. Про особливості прояву принципу поділу влади в інституційній системі Європейського Союзу: постановка питання / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – Харків: Право, 2003. – № 5. – С. 17-27.

Читати

Тема 6. Органи та агентства Європейського Союзу

Дэйвис К. Право Европейского Союза / [пер. со 2-го англ. изд.]. – К.: Знання, 2005. – 406 с. – С. 139-141.

Читати

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу / [пер. з англ.]. – К.: Знання, 2002. – 381 с. – С 69-73.

Читати

Тема 7. Законодавчий процес в Європейському Союзі

Зеленов Р. Ю. Законодательные процедуры Европейского Союза. Эволюция полномочий Европейского парламента / Р. Ю. Зеленов // Государство и право. – 2005. – № 1. – С. 97-103.

Читати

Тема 8. Загальна характеристика права Європейського Союзу. Принципи права Європейського Союзу

Анакіна Т. Співвідношення прецедентної практики судів Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини / Т. Анакіна // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 8. – С. 145–148.

Читати

Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії Європейського Союзу // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – C. 129-132.

Читати

Клемин А.В. О соотношении национального и европейского права // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 2. – C.25-31.

Читати

Трагнюк О. Я. Адаптація права України до права Європейського Союзу як складова механізму євроінтерації / О. Я. Трагнюк // Державне будівництво і місцеве самоврядування. – 2005. – Вип. 10. – С. 139-141.

Читати

Тема 9. Джерела права Європейського Союзу

 

Анакіна Т. М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11.— Х., 2008. — 19 с.

Читати

Булгакова Д.О. Специфіка укладання договорів між Європейським Союзом та третіми країнами // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 1(48). – C.13-21.

Читати

Хорольський Р. Б. Судовий прецедент як джерело права Європейського Співтовариства / Р. Б. Хорольський // Проблеми законності. – 1999. – Вип. 39. – С. 204-210.

Читати

Тема 10. Судовий захист права Європейського Союзу

Комарова Т.В. Припинення невиконання зобов’язання державами – членами ЄС / Т.В. Комарова // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 91. – С. 173-179.

Читати

Комарова Т.В. Право приватних осіб на пряме оскарження актів інститутів Європейських співтовариств у судах ЄС / Т.В. Комарова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2007. – Вип. 7. – С. 123-127.

Читати

Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств щодо ухвалення преюдиціальних рішень / Т.В. Комарова // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 86. – С. 81-87.

Читати

Комарова Т.В. Захист прав українських приватних осіб у Суді Європейських співтовариств / Т.В. Комарова // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна (23 травня 2009 р.) – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 369-371

Читати

Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія. – Харків: Право, 2010. – 360 с.

Читати

Ткаченко К. ФЕТАльный конфлікт / К. Ткаченко // Юридическая практика. – 2005. – № 49 (415). – С. 1,19.

Читати

Тема 11. Історія розвитку відносини між Україною та Європейським Союзом, їх нормативно-правове регулювання

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 1794.

Читати

Гуцал С. А. Вплив процесу реформування ЄС на перспективи європейської інтеграції України // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2 (11). – С. 239-245.

Читати

Комарова Т. В. Захист прав українських приватних осіб у Суді Європейських співтовариств // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна (23 травня 2009 р.) – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 369-371.

Читати

Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики / С. П. Рабінович // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. – С. 152-155.

Читати

Хорольський Р. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами 1994 року як джерело права Європейського співтовариства // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4. – С. 198-207.

Читати

Яковюк І. Європейський Союз і Україна: еволюція взаємовідносин // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3 (58). – С. 14-28.

Читати

Тема 13. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Пономаренко Є. В. Центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні / Є. В. Пономаренко // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 3 (46). – С. 146-155.

Читати

Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики / С. П. Рабінович // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. – С. 152-155.

Читати

Підручники, навчальні посібники, тексти лекцій

Дайнен Д. Дедалі міцніший Союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен; пер. з англ. М. Марченко. – К.: К.І.С., 2006. – 699 с.

Читати

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: пер. з англ. / Н. Мусис. – К.: К.І.С., 2005. – 446 с.

Читати

Монографії

Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: моногр. / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – К.: Право України, 2012. – 336 с.

Читати

Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу: моногр. / під ред. І. В. Яковюка. – К.: Право України, 2012. – 208 с.

Читати

 

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: моногр. / Т. В. Комарова. – Х.: Право, 2010. – 360 с.

Читати

Статті

Мовчан Ю. Лісабонський договір – новий етап європейського конституціоналізму / Ю. Мовчан // Віче. – 2008. – № 6. – С. 10-12.

Читати

Муравйов В. Види компетенцій реформованого Європейського Союзу / В. Муравйов, І. Березовська // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка: міжнар. відносини. – 2009. – Вип. 37. – С. 53-57.

Читати

Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики / С. П. Рабінович // Приват. Право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. – С. 152-155.

Читати

Ткаченко Є. В. Правовий статус громадян Європейського Союзу // Юрист України. – 2011. – № 1 (14). – С. 17-23.

Читати

Трагнюк О. Я. Деякі питання конституційно-правового регулювання членства держав у Європейському Союзі / О. Я. Трагнюк // Політичні і правові проблеми становлення і розвитку держави на пострадянському просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 черв. 2009 р. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 2009. – C. 3-10.

Читати

Трюхан В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна – ЄС / В. Трюхан // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 230-241.

Читати

Яковюк І. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення / І. Яковюк // Там же. – 2004. – № 3 (38). – С. 114-126.

Читати

Яковюк І. Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу / І. Яковюк // Там же. – 2004. – № 4 (39). – С. 22-30.

Читати

Яковюк І. Громадянство Європейського Союзу: поняття і співвідношеня з національним громадянством / І. Яковюк // Пробл. законності. – 2010. – Вип. 107. – С. 13-22.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти