Пошук по сайту

Судове адміністрування

Інформація в електронному каталозі 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Судове адміністрування” для студентів I курсу магістратури / уклад.: Л. М. Москвич, О.О. Овсяннікова та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. – 32 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Судове адміністрування” для студентів III курсу / уклад.: Л. М. Москвич, О.О. Овсяннікова та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. – 30 с.

Читати

 

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія / В. Д. Бринцев. – Х.: Право, 2010. – 464 с.

Читати

Бринцев В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів / В. Бринцев // Право України. – 2001. – № 1. – С. 55–60.

Читати

Дудченко О. Ю. Адміністративні посади у судовій системі України / О. Ю. Дудченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ, 2012. – № 25. – С. 251–258.

Читати

Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України : наук.-практ. журн. – 2013. – № 2. – С. 138–143.

Читати

Дудченко О. Ю. Суд як державний орган / О. Ю. Дудченко // Вісн. прокуратури. – 2013. – № 4. – С. 88–96.

Читати

Дудченко О. Ю. Щодо адміністративних повноважень голови суду / О. Ю. Дудченко // Публ. право. – 2013. – № 2. – С. 205–212.

Читати

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України [Електронний ресурс].

Читати

Морщакова Т. Г. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным делам) / Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин. – М.: Наука, 1987. – 239 с.

Читати

Москвич Л.М. Україні потрібна концепція судового управління // Бюл. мін. юстиції України. – 2012. – № 9 . – С.84-92.

Читати

Назаров, І. В. Призначення суддів на адміністративні посади: питання нормативного врегулювання / І. В. Назаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - 7. - С. 98-104.

Читати

Організація роботи суду: навч. посіб. для студ. спец. вищ. навч. зал. / І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, О.М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна.– Х.: Право, 2012. – 256 с.

Читати

Пілотна програма оцінки якості функціонування судів: опитування відвідувачів суду з використанням методології карток громадянського звітування (2 раунд) [Електронний ресурс]: узагальнюючий звіт // Проект USAID «Україна: верховенство права». – К., 2010.

Читати

Про затвердження Типового положення про апарат суду [Електронний ресурс]: наказ Держ. суд. адмін. України від 08.02.2019 № 13 // Судова влада України : офіц. веб-сайт.

Читати

Бабкова В. С. Міжнародні стандарти як джерела судового права України / В. С. Бабкова // Право України. - 2015. - N 7. - С. 136-143.

Читати

Бєлявська С. Ю. Концептуальні засади впровадження інновацій у судове управління / С. Ю. Бєлявська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 30(2). - С. 7-11.

Читати

Бринцев, В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади [Текст]: монографія / В. Д. Бринцев. – Х.: Право, 2010. – 464 с.

Читати

Бринцев, В. Шляхи підвищення ефективності професійної підготовки суддів і апарату судів / В. Бринцев // Право України. – 2001. – № 1. – С. 55–60.

Читати

Величко О., Янковська Т. Управління в судах: Ефективна комунікація. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 120 с.

Читати

Волкова Л. М. Публічне адміністрування органів та установ системи судоустрою в Україні// Прикарпатський юридичний вісник.- 2018.- Вип. 1 (22) Т. 3.- С. 95-98

Читати

Грабар О. Управління в судах: Стратегічне планування: Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 88 с.

Читати

Дудченко А. Ю. Проблемы назначения судей на административные должности в Украине / А. Ю. Дудченко // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. – 2013. – № 1. – С. 111–120.

Читати

Дудченко О. Ю. Адміністративні посади у судовій системі України / О. Ю. Дудченко// Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ, 2012. – № 25. – С. 251–258

Читати

Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України : наук.-практ. журн. – 2013. – № 2. – С. 138–143.

Читати

Дудченко О. Ю. Питання щодо звільнення суддів з адміністративних посад / О. Ю. Дудченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2013. - № 26. - С. 275-282.

Читати

Дудченко О. Ю. Про понятійний апарат у сфері адміністрування в судовій системі/ О. Ю. Дудченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Читати

Дудченко О. Ю. Щодо адміністративних повноважень голови суду / О. Ю. Дудченко // Публічне право. - 2013. - № 2. - С. 205-212.

Читати

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України [Електронний ресурс] 

Читати

Кравчук В. М. Статусні принципи правового статусу суддів/ Кравчук В. М., Юхимюк О. М.// Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління.- 2019.- № 3 (5).- С. 104-120

Читати

Куценко В. Д. Значення державної судової адміністрації України у взаємодії керівника апарата суду з головою суду з управління роботою судової установи// Науковий вісник публічного та приватного права.- 2016.- Вип. 2. Ч. 1.- С. 243-247

Читати

Малімон В. І. Комунікативна компетентність державного службовця.- Івано-Франківськ, 2011.- 45 с.

Читати

Міжнародні стандарти судочинства [Електронний ресурс].

Читати

Морщакова, Т. Г. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовним делам)/ Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин. – М.: Наука, 1987. – 239 с.

Читати

 Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія / Л. М. Москвич ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФІНН, 2011. – 384 с.

Читати

Москвич Л.М. Україні потрібна концепція судового управління // Бюл. мін. юстиції України. – 2012. – № 9 . – С.84-92.

Читати

Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних): монографія / Л. М. Москвич, С. О. Іваницький, І. О. Русанова. – Х.: ФІНН, 2009. – 488 с.

Читати

Оліфіренко Л. Д. Роль кадрового менеджменту в механізмі судового адміністрування в умовах реформування судової системи України / Л. Д. Оліфіренко, Т. М. Віктор // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 3. - С. 176-185.

Читати

Організація роботи суду: навч. посіб. для студ. спец. вищ. навч. зал. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І.Є. Марочкіна.– Х.: Право, 2012. – 256 с.

Читати

Пілотна програма оцінки якості функціонування судів: опитування відвідувачів суду з використанням методології карток громадянського звітування (2 раунд) [Електронний ресурс]: узагальнюючий звіт // Проект USAID «Україна: верховенство права». – К., 2010.

Читати

Пітер Г. Соломон мл. Судове адміністрування і якість правосуддя / Г. Пітер Соломон мл. // Суд. апеляція. – 2009. – № 3. – С. 73–83.

Читати

Посібник для керівників державної служби/ за заг. ред. Н. Алюшиної. – К.: ТОВ «ВІСТКА». – 422 с.

Читати

Про затвердження Типового положення про апарат суду [Електронний ресурс]: наказ Держ. суд. адмін. України від 08.02.2019 № 131.

Читати

Пустовойт Т. В. Єдність судової влади як конституційно-правова основа судової системи України: постановка проблеми / Т. В. Пустовойт // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. - 2013. - Вип. 5. - С. 75-80.

Читати

Саленко О. В. Гармонізація як універсальний інструмент приведення судової системи України у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами / О. В. Саленко// Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2015. – Вип. 75. – C. 281-290.

Читати

Саленко О. В. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація / О. В. Саленко // Jurnalul juridic national.- 2014.- № 6.- С. 263-269

Читати

Саленко О. В. Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандартів / О. В. Саленко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 3. - С. 132-137.

Читати

Семенов А. К. Основы менеджмента: Учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2007.- 476 с.

Читати

Сорочан О. Управління в судах: Управління персоналом/ О. Сорочан, І. Хахуда: Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 160 с.

Читати

Сорочан О. Формування ефективної команди або книжка про те, що один у полі не воїн/ О. Сорочан, І. Хахуда: Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 104 с.

Читати

Судове адміністрування: Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн).- Київ, 2016.- 300 с.

Читати

Философия управления: проблемы и стратегии / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. В.М. Розин. – М. : ИФРАН, 2010. – 347 с.

Читати

Шпенова П. Ю. Апарат суду в системі організаційного забезпечення судової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 - Судоустрій; прокуратура та адвокатура / П. Ю. Шпенова ; наук. кер. роботи І. В. Назаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2019. - 224 с.

Читати

Юревич І.В. Єдність судової практики як гарантія рівного стандарту захисту людини / Юревич І.В. // Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчен., асп. та студ., м. Одеса, 2 трав. 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 574–576.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти