Пошук по сайту

Екологічне право

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право" і методичні рекомендації до їх написання : для студ. ІІІ та ІV к. (VІ-VІІ семестри) (перший (бакалавр. рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право") / уклад. А. П. Гетьман [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 80 с.

Читати

Методичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право" : для студ. ІІІ та ІV к. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. А. П. Гетьман [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 78 с.

Читати

Методичні матеріали і завдання до самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни "Екологічне право" : для студентів 4 курсу заочних факультетів. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 54 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право" і методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : для студ. IV к. заоч. форми навч. (перший (бакалавр.) рівень вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право") / уклад. А. П. Гетьман [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 78 с.

Читати

Т е м а 1. Предмет, метод, система та принципи екологічного права

Заняття 1 (колоквіум)

Гетьман А. П. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у XX ст. // Правова доктрина України: у 5 т. / редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2013. Т. 4: Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права. С. 10–96.

Читати

Гетьман А. П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики. Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. 2013. № 2 (73). С. 165–173.

Читати

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, А. М. Статівка та ін.; за ред. А. П. Гетьмана та В. Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. 448 с.

Читати

Заняття 2. Джерела екологічного права

Гвоздик П.О. Щодо визначення поняття «джерела екологічного права». Проблеми законності. 2010. № 112. С. 47–56.

Читати

Гетьман А.П. Джерела еколого-процесуального права України та їх ознаки. Вісник Академії правових наук. Харків: Право. 1997. № 2 (9). С. 81–91.

Читати

Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія. Київ: Юрид. думка, 2008. 326 с.

Читати

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

Читати

Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями чи між міжнародними організаціями 1986р.

Читати

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року

Читати

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1992 р.

Читати

Орхурська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища 1998 р.

Читати

Т е м а 2. Правові основи управління природокористуванням і охороною довкілля (екологічне управління)

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, А. М. Статівка та ін.; за ред. А. П. Гетьмана та В. Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. 448 с.

Читати

Протокол щодо Стратегічної екологічної оцінки // Офіц. портал Верховної Ради України.

Читати

Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті: Закон України від 1 липня 2015 року № 562-VIII. Офіц. портал Верховної Ради України.

Читати

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25.02.1991 р., ратифікована Законом України від 19.03.1999 р. № 534-ХІV.

Читати

Т е м а 3. Екологічні права й обов’язки громадян

Анісімова Г. В. Деякі особливості кореляції екологічних природних прав та обов’язків. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2012. № 1034: Серія «Право». С. 269–273.

Читати

Гетьман А. П., Костицький В. В. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України. Право України. 2012. № 1-2. С. 180–202.

Читати

Гетьман А. П. Костицький В. В. Екологічні права людини в національній і міжнародній правовій доктрині. Проблеми законності. 2013. Вип. 124. С. 68–80.

Читати

Європейські експерти допоможуть Україні адаптувати екологічне законодавство до норм ЄС.

Читати

Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби: Постанова КМУ від 29.03.2017 р. № 348.

Читати

Т е м а 4. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки населення та територій

Анісімова Г. В. Правові проблеми додержання вимог екологічної безпеки при забезпеченні громадян питною водою. Проблеми законності. 2010. Вип. 112. С. 57–69.

Читати

Гетьман А. П. Правові засади екологічної безпеки в Україні на сучасному етапі. Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України : зб. тез. за матеріалами ХІХ Харківських політологічних читань (м. Харків, 2007 р.). Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007. С. 27–29.

Читати

Гетьман А. П. До питання про зародження інституту права громадян на безпечне довкілля. Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х ч. Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Європейська комісія, Рада Європи, 2000. Ч.2. С. 93–95.

Читати

Т е м а 5. Право власності на природні ресурси та комплекси

Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 554 с.

Читати

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17.

Читати

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навко-лишнього природного середовища: роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. за № 02-5/744.

Читати

Т е м а 6. Загальні положення права природокористування

Соколова А. К. Правовая основа договоров на пользование природными ресурсами. Актуальные проблемы правовой реформы: сб. науч. тр. Київ: УМК ВО / отв. ред. В. Я. Таций, 1990. С. 19–24.

Читати

Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування : монографія / за ред. А. П. Гетьмана. Xарків: ФІНН, 2010. 176 с.

Читати

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : затв. Постановою Верховної Ради України № 750-VII від 22.02.2014 р.

Читати

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. № 459.

Читати

Т е м а 8. Особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Вирішення спорів

Гетьман А.П. Теорія юридичної відповідальності в сучасному екологічному законодавстві. Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14 лист. 2014 р. Харків: Право, 2014. С. 125-128.

Читати

Т е м а 9. Особливості правового регулювання використання земель

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, А. М. Статівка та ін.; за ред. А. П. Гетьмана та В. Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. 448 с.

Читати

Т е м а 11. Особливості правового регулювання використання надр

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / А.П. Гетьман, А.К. Соколова, Г.В. Анісімова та ін.; за ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2014 С. 290–358.

Читати

Т е м а 12. Особливості правового регулювання використання рослинного світу

Соколова А.К. Правове забезпечення охорони, відтворення й використання об’єктів рослинного світу. Проблеми законності. 2008. Вип. 94. С. 104–110.

Читати

Попов В.К., Гетьман А.П. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу. Право України. 2000. № 1. С. 51–53.

Читати

Т е м а 14. Правова охорона атмосферного повітря, озонового шару і клімату

Костицький В. В. Теоретичні та методологічні засади формування комплексної галузі «повітряне право».

Читати

Кравченко С. М. Зміна клімату, біорізноманіття і права людини: вплив, синергія й інтегрування. Екологія. Право. Людина. 2011. № 13–14 (53–54). С. 9–28.

Читати

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / за ред. А. П. Гетьмана; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2014. C. 506–588.

Читати

Т е м а 15. Правове забезпечення формування і функціонування екологічної мережі України

Ващишин М. Я. Конституційні засади формування та збереження національної екомережі / Ващишин М. Я. // Право і суспільство. 2016. № 4. С. 77–83.

Читати

Ткаченко О.М. Про становлення права лікувально-рекреаційного природокористування // Вісник Академії правових наук: Зб. Наук. Праць. - № 1 (28) 2002.- Х.: Право, 2002, с.124-129.

Читати

Товкун М.О. Особливості правового режиму біосферних заповідників як складника екологічної мережі // Проблеми законності. Вип. 95. Х.: Нац. Юрид. Акад.. України ім. Ярослава Мудрого, 2008. с. 200-204.

Читати

Шарапова С.В. Актуальні проблеми правової охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України // Проблеми законності: академ. Зб. Наук. Праць. Х.: Нац. юрид.акад. України, 2011. Вип. 113. С. 57-64.

Читати

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття від 25.10.1995 р.

Читати

Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1196

Читати

Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541.

Читати

Т е м а 16. Правове регулювання поводження з відходами

Білик Г. Основи правового регулювання та управління процесом поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. / ред-кол.: С. Позняк (голов. ред.) та ін. Львів: ЛНУ. 2009. Вип. 37 (спец. вип.). 2009. С. 55–65.

Читати

Гончаров О. О. Господарсько-правове регулювання діяльності у сфері поводження з відходами. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. 2013 № 2. С. 153–162.

Читати

Камінська Н. В. Особливості правового регулювання поводження з радіоактивними відходами на національному та міжнародному рівнях. Право і суспільство. 2014. № 6.1 (2). С. 134–138.

Читати

Кронда О. Ю. Правове регулювання державного управ-ління у сфері поводження з радіоактивними відходами в Украї-ні. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук.пр. Чернівці: ЧНУ. 2008. Вип. 478: Правознавство / [редкол.: Пацурківський П. С. (наук.ред.) та ін.]. С. 76–81.

Читати

Черкашина М. К. Щодо правових проблем у сфері поводження з відходами в Україні. Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (Харків, 5 грудня 2014 р.): зб. тез наук. доп. / за заг. ред. А. П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2014. С. 177–179.

Читати

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120.

Читати

Т е м а 17. Правове регулювання використання й охорони природних ресурсів континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України

Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України і її виключній (морській) економічній зоні : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 р. № 642.

Читати

Т е м а 18. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах України

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, затверджених Наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992 р. № 44. Верховна Рада України: офіц. веб-портал.

Читати

Т е м а 19. Правова охорона навколишнього природно-го середовища при здійсненні господарської діяльності України

Гетьман А. П. Концепція розвитку екологічного права та законодавства як передумова забезпечення національної екологічної політики. Вісник Національної Академії правових наук України. 2013. № 2 (73). С. 165–173.

Читати

Задихайло Д. Д. Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України. Економічна теорія та право. 2017. № 3 (30). С. 96–108.

Читати

Задихайло Д.Д. Екологічні інновації як форма міжгалузевої конвергенції господарського та екологічного права. Економічна теорія та право. 2016. № 4 (27). С. 145–156.

Читати

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII. Дата оновлення: 12.10.2018р.

Читати

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII.

Читати

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. Дата оновлення: 24.05.2016.

Читати

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Дата оновлення: 07.02.2019.

Читати

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. Дата оновлення: 08.07.2018.

Читати

Про відходи: Закон України від 05.04.1998 № 187/98-ВР. Дата оновлення: 04.10.2018 р.

Читати

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: За-кон України від 01.06.2014 р. № 1555-VII. Дата оновлення 02.08.2018.

Читати

Т е м а 20. Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища. Право охорони навколишнього природного середовища Європейського Союзу

Стокгольмська Декларація (щодо питань навколишнього середовища) від 16.06.1972.

Читати

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку від 14.06.1992.

Читати

Конвенція з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер від 17.03.1992.

Читати

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 19.09.1979.

Читати

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів, від 02.02.1971.

Читати

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 09.05.1992.

Читати

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 11.12.1997.

Читати

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25.02.1991.

Читати

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25.06.1998.

Читати

Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій від 17.03.1992.

Читати

Паризька угода від 12.12.2015 р.

Читати

Т е м а 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО – САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ

Гетьман А. П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля. Право України. 2011. № 2. С. 11–19.

Читати

Т е м а 2. ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. – http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://www.reyestr.court.gov.ua/

Т е м а 3. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

Читати

Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями чи між міжнародними організаціями 1986 р.

Читати

Конвенція про біологічне різноманіття 1992 р.

Читати

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1992 р.

Читати

Орхурська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища 1998 р.

Читати

Т е м а 4. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення): Директива від 24.11.2010 № 2010/75/ЄС.

Читати

Т е м а 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Бобровський А. Л. Питання оцінки впливу на навколишнє середовище.

Читати

Оцінка впливу на довкілля. Повідомлення про планову діяльність для проведення оцінки впливу на довкілля / Урядовий портал: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

Читати

Процедура оцінки впливу на довкілля планової діяльності: короткий огляд. Екологія. Право. Людина. Верховенство права для захисту довкілля.

Читати

Т е м а 6. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гетьман А.П., Орлов Н.А. Экологический аудит и правовые проблемы совершенствования управления в сфере экологии на принципах устойчивого развития. Ученые записки Таврического национального университета. Юридические науки. Т. 21 (60). № 1. 2008. С. 153–159.

Читати

Малишева Н. Законодавство України про екологічний аудит і перспективи його розвитку. Ученые записки Таврического национального университета. Юридические науки Т. 19 (58). № 3. 2006. С. 115–121.

Читати

Бакай О.А. Історія формування й перспективи розвитку національного законодавства про екологічний аудит. Проблеми законності. 2009. Вип. 105. С. 114–120.

Читати

Т е м а 7. ПРАВО ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕННЯХ ІЗ ПИТАНЬ ВПЛИВУ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.

Читати

Про затвердження Прядку проведення громадських слу-хань у процесі оцінки впливу на довкілля: постанова Кабінету Міністру України від 13.12.2017 р. № 989.

Читати

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25.02.1991 р.

Читати

Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 287-VI.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. – http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://www.reyestr.court.gov.ua/

Т е м а 8. ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ

Анісімова Г. В. Деякі особливості кореляції екологічних природних прав та обов’язків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків: Нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. № 1034. С. 269–274.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. – http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://www.reyestr.court.gov.ua/

Т е м а 9. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування: моногр. / за ред. Гетьмана А. П. Харків: ФІНН, 2010. 176 с.

Читати

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: Постанова Каб. Міністрів України від 10.08.1992 № 459 (в ред. Постанови Каб. Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1173).

Читати

Т е м а 10. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Задихайло Д. Д. Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 95–103.

Читати

Задихайло Д. Д. Відносини екологічного господарюван-ня як напрям розвитку законодавства України. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. № 3 (30). С. 96–108.

Читати

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: Закон України від 01.06.2014 р. № 1555-VII.

Читати

Альтернативні види палива: Закон України від 14.01.2000 р. № 1391-XIV.

Читати

Про відходи: Закон України від 05.04.1998 № 187/98-ВР.

Читати

Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами: Закон України від 14.09.2000 р. № 1947-III.

Читати

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII.

Читати

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07. 2002 р. № 40-IV.

Читати

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.06.2010 р. № 2404-VI.

Читати

Т е м а 11. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Читати

Т е м а 12. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДНИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. – http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://www.reyestr.court.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства. – https://agro.me.gov.ua/ua

Т е м а 14. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Й КОМПЛЕКСИ В УКРАЇНІ

Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 554 с.

Читати

Т е м а 15. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ Й ЗАХИСТУ ПРАВА ЗАГАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування : монографія / за ред. А.П. Гетьмана. Харків: ФІНН, 2010. 176 с.

Читати

Біловус Р.В. Правові аспекти визначення права загального користування. Право і суспільство, 2015. № 4 (4). С. 130–135.

Читати

Біловус Р. В. Гарантії реалізації права загального надрокористування. Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове вид. 2016. Вип. 1 (9).

Читати

Черкашина М. К. Право природокористування // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 619–620.

Читати

Черкашина М. К. Загальне використання природних ресурсів // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук Украї-ни; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 327–330.

Читати

Черкашина М. К. Право на спеціальне природокористування // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 618.

Читати

Т е м а 16. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВА НА СПЕЦІАЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування : монографія / за ред. А.П. Гетьмана. Харків: ФІНН, 2010. 176 с.

Читати

Черкашина М. К. Право природокористування // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (за-ст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 619–620.

Читати

Черкашина М. К. Право на спеціальне природокористування // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 618.

Читати

Т е м а 17. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМУВАННЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Максименко М. Нормування як засіб правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури.

Читати

Міжнародні та Європейські стандарти з якості і охорони навколишнього середовища.

Читати

Про затвердження нормативів оптимального співвідно-шення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах: Постанова Кабінету Міністрів України № 164 від 11.02.2010 р. (зі змін.).

Читати

Т е м а 18. ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ДОБРОСУСІДСЬКИХ ВІДНОСИН У ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Лобов О. А. Загальна характеристика добросусідських правовідносин за земельним законодавством України. Проблеми законності. 2012. Вип. 119. С. 255-264.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. – http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://www.reyestr.court.gov.ua/44

Т е м а 19. ЛАНДШАФТ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Кулинич П. Ф. Агроландшафт як об’єкт правової охорони. Проблеми законності. 2008. Вип. 95. С. 142–146.

Читати

Лозо О. В. Сутність і ґенеза юридичного поняття «ландшафт». Проблеми законності. 2012. Вип. 120. С. 312–320.

Читати

Лозо О. В. Запозичення досвіду ЄС у сфері правового регулювання ландшафтів. Юридична осінь 2012 року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. моло-дих учених та здобувачів (м. Харків, 13 листопада 2012 р.) / за заг. ред. 18 А. П. Гетьмана. Харків: Право, 2012. С. 303–305.

Читати

Європейська ландшафтна конвенція: від 20.10.2000 р. № ETS № 176 / Верховна Рада України: офіц. веб-портал.

Читати

Т е м а 20. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ВОД

Соколова А. К. Правові аспекти охорони природних об’єктів. Проблеми законності. 2010. Вип. 110. С. 91-100.

Читати

Соколова А. К. Питання формування правової основи охорони водних об’єктів: історичний аспект. Теорія і практика правознавства: електронне видання. 2014. Вип. 1 (5).

Читати

Соколова А. К. Правові аспекти державного управління в галузі охорони вод і відтворення водних ресурсів. Проблеми законності. Харків, 2015. Вип. 128. С. 154-164.

Читати

Т е м а 21. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ РОСЛИННОГО СВІТУ

Гетьман А. П. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України «Про рослинний світ»). Вісник Академії правових наук України. 1999.- № 3.- С. 103–109.

Читати

Попов В. К. Гетьман А. П. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу. Право України. 2000. № 1. С. 51–53.

Читати

Соколова А. К. Правове забезпечення охорони, відтворення й використання об’єктів рослинного світу. Проблеми законності. 2008. Вип. 94. С. 104–110.

Читати

Т е м а 22. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ В УКРАЇНІ

Соколова А. К. Комунальна та інші форми власності на ліси в новому Лісовому кодексі України. Проблеми законності. 2006. Вип. 83. С. 123–129.

Читати

Непийвода В. Власність на ліси в Україні: сучасний стан та перспективи формування. Вісник Львівського університету. Серія неографічна. 2005. Вип. 32. С. 67–69.

Читати

Т е м а 23. ПРАВОВА ПРИРОДА ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Принципы лесоводства. Приняты Конференцией ООН по окружающей среде и развитию Рио-де-Жанейро, 14.06.1992. Верховна рад України. Законодавство України.

Читати

Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісо-вих матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 р. № 449 / Верховна рад України. Законодавство України.

Читати

Про затвердження Правил заготівлі живиці в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.02.1996 р. № 185 / Верховна рад України. Законодавство України.

Читати

Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 733 / Верховна рада Украї-ни. Законодавство України.

Читати

Про затвердження Правил рубок головного користування: Наказ Державного комітету лісового господарство України від 23.12.2009 р. № 364 / Верховна рада України. Законодавство України.

Читати

Федчишин Г. С. Правові проблеми забезпечення права громадян на загальне використання лісових ресурсів / Г. С. Федчишин // Проблеми законності. - 2014. - Вип. 126. - С. 100-106.

Читати

 

Т е м а 25. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Шеховцов В. В. Правові проблеми запровадження європейських стандартів реалізації права приватної власності на тварин / В. В. Шеховцов // Університетські наукові записки. - 2012. - № 3. - С. 274-278.

Читати

Овдієнко В. В. Проблеми юридичної відповідальності за незаконне полювання. Теорія і практика правознавства. 2016. Вип. 1.

Читати

Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання: наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 1 жовтня 2014 р. № 383.

Читати

Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України): наказ Міністерства аграр-ної політики та продовольства України від 25 липня 2017 р. № 301/222.

Читати

Т е м а 26. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КЛІМАТУ

Гетьман А. П. Правовий захист клімату Землі: історична динаміка, основні компоненти й перспективи розвитку Кіотського процесу. Проблеми законності. 2012. Вип. 120. С. 104-115.

Читати

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 932-р.

Читати

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: роз-порядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р.

Читати

Паризька угода від 12.12.2015 р., ратифікована Законом України від 14.07.2016 р. № 1469-VIII.

Читати

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. – http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://www.reyestr.court.gov.ua/

Тема 27. ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ОЗОНОВОГО ШАРУ В УКРАЇНІ

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.

Читати

Про затвердження Прядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністру України від 13.12.2017 р. № 989.

Читати

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середови-ще у транскордонному контексті від 25.02.1991 р.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України - http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України - http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Тема 29. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАКАЗНИКІВ І ЗАПОВІДНИХ УРОЧИЩ

Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541.

Читати

Шарапова С.В. Актуальні проблеми правової охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Проблеми законності. Вип. 113. С. 57–64.

Читати

Тема 30. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541.

Читати

Шарапова С.В. Актуальні проблеми правової охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Проблеми законності. 2011. Вип. 113. С. 57–64.

Читати

Тема 31. КУРОРТНІ Й ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕРИТОРІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ

Ткаченко О.М. Про становлення права лікувально-рекреаційного природокористування. Вісник Академії правових наук: зб. наук. праць. 2002.- № 1 (28). С. 124–129.

Читати

Анісімова Г.В. Проблеми користування пляжами за екологічним законодавством України: природно-правовий аспект // Проблеми законності. - 2010. Вип. № 106. - С. 82-93.

Читати

 

Т е м а 32. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Гетьман А. П., Лозо В. И. Проблемы сближения законодательства Украины об обращении с отходами с принципами и стандартами Европейского Союза. Проблеми законності. 2011. Вип. 114. С. 71–82.

Читати

Кронда О.Ю. Поняття «радіоактивні відходи»: юридичні ознаки та їх класифікація. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. Вип. 461. 2008. С. 74–78.

Читати

Черкашина М. К. Державний класифікатор відходів. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 14 : Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. С. 225–226.

Читати

Про відходи: Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР

Читати

Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів.

Читати

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

Читати

О сжигании отходов: Директива Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2000 г. № 2000/76/ЕС.

Читати

Об опасных отходах [Электронный ресурс]: Директива Совета Европейских Сообществ от 12 декабря 1991 г. № 91/689/ЕЭС.

Читати

Тема 33. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ

Кронда О.Ю. Поняття «радіоактивні відходи»: юридичні ознаки та їх класифікація. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. 2008. Вип. 461. С. 74–78.

Читати

Черкашина М. К. Державний класифікатор відходів. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, Право. 2018. С. 225–226.

Читати

Про відходи: Закон України від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР.

Читати

Про ліцензування діяльності з поводження з небезпеч-ними відходами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 446.

Читати

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анісімова Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства України в контексті природно-правової доктрини : монографія. Харків: Право, 2019. 672 с.

Читати

Гетьман А. П. Юридична відповідальність в екологічному законодавстві: проблеми становлення та розвитку // Проблеми правової відповідальності : монографія / В. Я. Тацій [та ін.] ; за ред.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, В. І. Борисова. Харків : Право, 2014. Розд. 8. С. 235–256.

Читати

Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування : монографія / за ред. А. П. Гетьмана Харків: ФІНН, 2010. 176 с.

Читати

Судова практика

Справа «Гримковська проти України» (Заява № 38182/03) : рішення Європ. суду з прав людини від 21.07.2011.

Читати

Справа «Дземюк проти України» (Заява № 42488/02) : рішення Європ. суду з прав людини від 04.09.2014.

Читати

Справа «Дубецька та інші проти України» (Заява № 30499/03) : рішення Європ. суду з прав людини від 10.02.2011.

Читати

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля : посібник / за заг. ред. О. Кравченко. Львів : Компанія «Манускрипт», 2014. 136 с.

Читати

Інтернет-ресурси

Єдиний державний реєстр судових рішень: - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Офіційний портал Верховної Ради України - http://rada.gov.ua/

Офіційний портал Кабінету Міністрів України - https://www.kmu.gov.ua/ua

Офіційний сайт Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - http://nlu.edu.ua

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/

Практика Європейського Суду з прав людини у справах, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища - https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_RUS.pdf

Рішення Європейського Суду з прав людини щодо України - https://minjust.gov.ua/m/str_9329

Сайт наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - http://library.nlu.edu.ua/

Т е м а 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ІНШІ ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Гетьман А.П. Джерела еколого-процесуального права України та їх ознаки. Вісник Академії правових наук. 1997. № 2 (9). С. 81–91.

Читати

Т е м а 2. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРИНЦИПУ УЗГОДЖЕНОСТІ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анісімова Г. В. Актуальні проблеми законодавчого за-безпечення екологічних інтересів у державній політиці України. Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 (14).

Читати

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

Читати

Шахов В. С. Экологические интресы в праве собственности на природные объекты. Проблемы законности. 1998. Вып. 33. С. 93–100.

Читати

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17.11.2009 р. № 1559-VI.

Читати

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Читати

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. - http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. - Читати

Єдиний державний реєстр судових рішень. - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - http://www.nbuv.gov.ua/

Рішення Європейського Суду з прав людини щодо України. - https://minjust.gov.ua/m/str_9329

Сайт наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. - http://library.nlu.edu.ua/

Офіційний сайт Конституційного суду України. - http://www.ccu.gov.ua/

Т е м а 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Про затвердження Положення про державну екологічну інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275.

Читати

Т е м а 4. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ НЕГАТИВНИМ ВПЛИВОМ НА ДОВКІЛЛЯ

Анісімова Г. В. Деякі особливості кореляції екологічних природних прав та обов’язків. Вісник Харківського національно-го університету імені В. Н. Каразіна. Харків: Нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. № 1034. С. 269–274.

Читати

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х.

Читати

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ.

Читати

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 4356-IV.

Читати

Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284.

Читати

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: постанови пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7. Вісник Верховного Суду України. 2004. № 6. С. 22. (із змінами і доповненнями, внесеними постановою № 2 від 19 березня 2010 р.).

Читати

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогос-подарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. - http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. - http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Т е м а 6. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Про державну допомогу суб’єктам господарювання: За-кон України від 01.06.2014 р. № 1555-VII.

Читати

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Читати

Альтернативні види палива: Закон України від 14.01.2000 р. № 1391-XIV.

Читати

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.06.2010 р. № 2404-VI.

Читати

Задихайло Д.Д. Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. Хар-ків: Право, 2017. № 3 (30). С. 96–108.

Читати

Задихайло Д. Д. Екологічні інновації як форма міжгалузевої конвергенції господарського та екологічного права. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. Харків: Право, 2016. № 4 (27). С. 145–156.

Читати

Т е м а 7. ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ

Непийвода В. Власність на ліси в Україні: сучасний стан та перспективи формування. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2005. Вип. 32. С. 67–69.

Читати

Принципы лесоводства. Приняты Конференцией ООН по окружающей среде и развитию Рио-де-Жанейро, 14.06.1992 р. Верховна рад України. Законодавство України.

Читати

Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 р. № 449. Верховна рад України. Законодавство України.

Читати

Т е м а 9. ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Біловус Р.В. Правові аспекти визначення права загального користування. Право і суспільство. 2015. № 4 (4). С. 130–135.

Читати

Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування: монографія / за ред. проф. Гетьмана. Харків: ФІНН, 2010. 176 с.

Читати

Т е м а 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Костюченко М. С. Особливості правового регулювання оренди водних об’єктів у сучасних умовах. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2.

Читати

Шигонський В. С. Ідентифікація понятійного апарату дослідження проблеми водокористування у населених пунктах сільських територій.

Читати

Клименко С. В. Води (водні ресурси) як об’єкт правовідносин.

Читати

Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459: Постанова від 13.03.2002 р. № 321.

Читати

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 р. № 486.

Читати

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 552.

Читати

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 р. № 413.

Читати

Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. № 420.

Читати

Про затвердження Порядку розроблення паспорта вод-ного об’єкта: наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 р. № 99, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 р. за № 775/23307.

Читати

Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти: наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 р. № 236, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. за № 986/23518.

Читати

Т е м а 13. ВИДИ ПРАВА СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Гордеев В.И. Содержание права водопользования. Проблеми законності. 2005. № 71. С. 86–95.

Читати

Договір як універсальна правова конструкція: монографія / А.П. Гетьман, В.І. Борисова, О.П. Євсєєв та ін.; за ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. Xарків: Право, 2012. 432 с.

Читати

Т е м а 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ ТА ЗБОРУ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Туліна Е.Є. Особливості правового регулювання використання рослинного світу для забезпечення потреб у лікарський сировині з дикорослих рослин. Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи: зб. мат. круг. столу, 30-31 жовт. 2015. Харків, 2015. С. 190–192.

Читати

Шахов В.С. Стан та перспективи розвитку інституту права загального природокористування в сучасному екологічному законодавстві. Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України (9 лист. 2012 р.). Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. С. 67–69.

Читати

З належної практики вирощування та збору лікарських рослин: Постанова Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Читати

Т е м а 16. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

Єрмолаєва Т. В. Червона книга України як дієвий механізм збереження біорізноманіття та деякі проблеми її застосування. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 77–85.

Читати

Гетьман А. П. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України «Про рослинний світ»). Вісник академії правових наук України. 1999. № 3 (18). С. 103–109.

Читати

Конвенція ООН про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, що перебувають під загрозою зникнення від 03.03.1973 р.

Читати

Т е м а 17. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ

Попов В. К., Гетьман А. П. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу. Право України. 2000. № 1. С. 51–53.

Читати

Соколова А. К. Правове забезпечення охорони, відтворення й використання об’єктів рослинного світу. Проблеми законності. 2008. Вип. 94. С. 104–110.

Читати

Т е м а 19. ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСІВ В УКРАЇНІ

Принципы лесоводства. Приняты Конференцией ООН по окружающей среде и развитию Рио-де-Жанейро, 14.06.1992 р. / Верховна рада України. Законодавство України.

Читати

Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 733 / Верховна рада України. Законодавство України.

Читати

Соколова А.К. Правові аспекти охорони природних об’єктів. Проблеми законності. 2010. Вип. 110. С. 91–99.

Читати

Т е м а 20. МИСЛИВСЬКІ УГІДДЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Шеховцов В. В. Правові проблеми запровадження європейських стандартів реалізації права приватної власності на тварин. Університетські наукові записки. 2012. № 3. С. 274-278.

Читати

Овдієнко В.В. Міжнародно-правові стандарти у правовому регулюванні мисливства в Україні. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 1.

Читати

Овдієнко В. В. Проблеми юридичної відповідальності за незаконне полювання. Теорія і практика правознавства. 2016. Вип. 1.

Читати

Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства: наказ Міністерства лісового господарства України від 12.12.1996 р. № 153.

Читати

Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання: наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 01.10.2014 р. № 383.

Читати

Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України): наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.07.2017 р. № 301/222.

Читати

Тема 22. ПРАВОВІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ ОЗОНОВОГО ШАРУ В УКРАЇНІ

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.

Читати

Про затвердження Прядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля: Постанова Кабінету Міністру України від 13.12.2017 р. № 989.

Читати

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25.02.1991 р.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. - http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. - http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Тема 23. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ

Ткаченко О.М. Про становлення права лікувально-рекреаційного природокористування. Вісник Академії правових наук: зб. наук. праць. 2002. № 1 (28). Харків: Право, 2002, С. 124–129.

Читати

Анісімова Г.В. Проблеми користування пляжами за екологічним законодавством України: природно-правовий аспект. Проблеми законності. 2010. Вип. № 206. С. 82-93

Читати

Тема 24. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ

Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 541.

Читати

Шарапова С.В. Актуальні проблеми правової охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Проблеми законності. 2011. Вип. 113. С. 57–64.

Читати

Тема 25. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

 

Статівка О. О. Законодавчі підходи до поняття природно-заповідного фонду як елемента екологічної мережі у деяких країнах. Право і суспільство. 2016. № 2. С. 94–100.

Читати

Статівка О. О. Національна екологічна мережа як об’єкт еколого-правового регулювання: теоретико-правове розуміння. Проблеми законності. 2016. Вип. 136. С. 133–143.

Читати

Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліку територій та об’єктів екологічної мережі: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1196.

Читати

Т е м а 27. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНШИХ ПЕРЕСУВНИХ УСТАНОВОК

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII.

Читати

Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР.

Читати

Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. № 2344-III.

Читати

Про міський транспорт: Закон України від 29.06.2004 р. № 1914-IV.

Читати

Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР.

Читати

Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 р. № 192/96-ВР.

Читати

Про міський електричний транспорт: Закон України від 29.06.2004 р. № 1914-IV.

Читати

Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 р. № 4709-VI.

Читати

Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 456.

Читати

Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР.

Читати

Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI.

Читати

Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів: Закон України від 02.06.2015 р. № 497-VIII.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. - http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. - http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL. - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - http://www.nbuv.gov.ua/

Рішення Європейського Суду з прав людини щодо України. - https://minjust.gov.ua/m/str_9329

Офіційний сайт Конституційного суду України. - http://www.ccu.gov.ua/

Т е м а 28. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТ ТА ІНШИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 287-VI.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. – http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://www.reyestr.court.gov.ua/

Т е м а 29. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗОН НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-ІІІ. Офіційний вісник України. 2000. № 15. Ст. 558.

Читати

Про національну безпеку: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Верховна Рада України.

Читати

Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. № 32.

Читати

Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції: затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 11.08.2017 р. № 312.

Читати

Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 102.

Читати

Положення про державні екологічні інспекції в округах: затв. наказом Мінприроди від 04 жовтня 2018 р. № 347.

Читати

Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р № 564.

Читати

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27.02.1991 р. № 791а-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 16. Ст. 198.

Читати

Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. № 275.

Читати

Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.

Читати

Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27. Ст. 218.

Читати

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ.

Читати

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.

Читати

Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018 р. № 2354-VIII.

Читати

Інтернет-ресурси

Офіційний портал Верховної Ради України. - http://rada.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. - http://www.menr.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень. - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/

Т е м а 30. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВИРОБНИЧИМИ ВІДХОДАМИ

Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : навч. посібник / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.Л. Бредіхіна та ін. Харків: Право, 2012. 296 с.

Читати

Кронда О.Ю. Поняття «радіоактивні відходи»: юридичні ознаки та їх класифікація. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 461. Правознавство. 2008. С. 74–78.

Читати

Про відходи: Закон України від 05.03.1998 р., № 187/98-ВР.

Читати

Про ліцензування діяльності з поводження з небезпечними відходами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 446.

Читати

Т е м а 31. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : навч. посібник / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.Л. Бредіхіна та ін. Харків: Право, 2012. 296 с.

Читати

Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 р., № 187/98-ВР.

Читати

Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 265. Офіційний сайт Верховної Ради України.

Читати

Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 р. № 133.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти