Пошук по сайту

Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності

Киричко В. М. Теорія і практика кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності : метод. матеріали і поради для студ. магістратури господар.-прав. фак-ту другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец.і 081 "Право" / В. М. Киричко, О. Е. Радутний ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020.

Читати

Т е м а 1. Поняття і види кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Загальні положення щодо кваліфікації таких правопорушень

Заняття 1.

Андрушко П. Чи може фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, визнаватись службовою особою? // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. Х регіон. наук. конф. (м. Львів, 5-6 лютого 2004 р.).- Львів: ЛДУ, 2004.- С. 405–409.

Читати

Берзін П. С. Наслідки як елемент складів злочинів у сфері господарської діяльності: основні аспекти юридичної техніки // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. - 2009. - Т. 22 (61), № 2. - С. 243-249.

Читати

Берзін П. С. Поняття «злочинні наслідки» та деякі проблеми призначення покарання / П.С. Берзін // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 417-424.

Читати

Берзін П. С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності / П. С. Берзін // Адвокат. - 2012. - № 12. - С. 9-14.

Читати

Берзін П. С. Проблеми систематизації наслідків у специфічних конструкціях складів злочинів / П.С. Берзін // Держава і право. — 2009. — Вип. 44. — С. 470- 476.

Читати

Берзін П. С. Про особливості врахування наслідків як результату поведінки людини у змісті юридичної конструкції складної вини // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2009.- № 2.- С. 95–102.

Читати

Берзін П. Упущена (втрачена) вигода як різновид наслідків у специфічній конструкції складу злочину: деякі особливості формування концептуального підходу // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12. - С. 112–116.

Читати

Василинчук В. І. Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері державних закупівель / В. І. Василинчук, В. Р. Сливенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 112-119.

Читати

Волинець Р. А. Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах злочинів у сфері господарської діяльності / Р. А. Волинець // Європейські перспективи. - 2014. - № 3. - С. 146-150.

Читати

Волинець Р. Система злочинів у сфері господарської діяльності з урахуванням останніх змін кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 11.- С. 184–189.

Читати

Гуторова Н. О. Усвідомлення протиправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів / Н. О. Гуторова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 16. - С. 3-7.

Читати

Гущесова Т. Г., Заруцький О. В. Актуальні проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності // Наукові записки. Юридичні науки.- Київ: Вид. Дім «Києво-Могилян. акад.», 2006.- Т. 53.- С. 163–170.

Читати

Дудоров О., Каменський Д. У пошуках оптимальної назви розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України// Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 2.- С. 176–186.

Читати

Дудоров О., Мовчан Р. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитися зі стратегією розвитку // Вісник Асоціації кримінального права України.- 2015.- № 2.- С. 215–263.

Читати

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності // Вісник Асоціації кримінального права України.- 2014.- № 1 (2).- С. 169–175.

Читати

Завада Т. Р. Деякі питання обсягу поняття службової особи суб'єкта господарювання, як спеціального суб'єкта злочинів у сфері господарської діяльності / Т. Р. Завада // Митна справа. - 2015. - № 4(2). - С. 66-71.

Читати

Завада Т. Р. Деякі питання обсягу поняття службової особи суб'єкта господарювання, як спеціального суб'єкта злочинів у сфері господарської діяльності / Т. Р. Завада // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - № 12. - С. 164-170.

Читати

Золотарьов А. І. Звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект / А. І. Золотарьов // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 28. - С. 40-47.

Читати

Карчевський М. В. Дослідження змін у законодавстві про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності методом контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння / М. В. Карчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 2. - С. 99-111.

Читати

Кашкаров О. О. Цінні папери як предмет злочину // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. - Вип. 25. - С. 200–204.

Читати

Кісілюк Е. М. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / Е. М. Кісілюк, О. В. Процюк // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - С. 168-174.

Читати

Нетеса Н. В. Про об'єкт злочинів у сфері господарської діяльності // Конституція України – основа побудови правової держави і громадянського суспільства: тези доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (м. Харків, 26–27 червня 2006 р.). Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. С. 253–256.

Читати

Павлик Л. В. Кваліфікуючі ознаки як засіб диференціації кримінальної відповідальності за злочин у сфері господарської діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2010.- №2.- С.303-309.

Читати

Погарченко Т. Поняття та загальна характеристика сутності злочинів у сфері підприємницької діяльності // Юридична наука.- 2015.- № 12.- C. 152–158.

Читати

Сокол В. М. Кримінальна характеристика злочинів у сфері підприємницької діяльності / В. М. Сокол // Право і сусп-во. – 2018. – № 4, ч. 2. - С. 206-209.

Читати

Топчій В. В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності : навч. посіб. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО « Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 320 с.

Читати

Франчук В. В. Визначення поняття кримінально-правового засобу охорони економіки України / В. В. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2017. - Вип. 2. - С. 353-362.

Читати

Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України: монографія / В. В. Франчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 244 с.

Читати

Чорнуха О. С. Кримінально-правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 .- Харків, 2018. - 18 с.

Читати

Шаповалова А. А. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності за допомогою санкцій статей / А.А. Шаповалова // Судова апеляція. — 2009. — № 1(14). — С. 33-36.

Читати

Т е м а 2. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України

Заняття 2

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 КК України)

Бердиченко І. О. Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності: дис... докт. філософії та доктора наук: спец. 12.00.08.- Київ, 2016.- 256 с.

Читати

Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт злочину з виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів / О. Ю. Вітко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 122-128.

Читати

Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт злочину з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів / О. Ю. Вітко // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - Число 2. - С. 57–62.

Читати

Воробей О. Підробка сучасних паперових грошових знаків // Право України.- 2001.- № 6.- С. 106–108.

Читати

Калужна О. М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09.- К., 2007.- 23 с.

Читати

Куцкір Г.М. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: особливості предмета посягання // Право і суспільство.- 2019.- № 5 (2).- С. 147-153

Читати

Марко С. І. Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2009.- 20 с.

Читати

Марко С. І. Соціально-економічна і кримінально-правова характеристика фальшивомонетництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична.- 2008.- Вип. 2.- С. 267–278.

Читати

Микитчик О. В. Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення / О. В. Микитчик, І. О. Бердиченко // Юридична наука. - 2015. - № 6. - С. 16-21.

Читати

Михайлов I. М. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за незаконнi дiї з незаконно виготовленими, одержаними, пiдробленими марками акцизного податку: пропозицiї щодо удосконалення чинного законодавства / I. М. Михайлов // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2015. - № 4. - С. 122-130.

Читати

Михайлов І. Мета та мотив: сутність та значення для складу злочину, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України// Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015.- № 2 (2).- С. 209.

Читати

Михайлов І. М. Предмет виготовлення, збуту та інших незаконних дій, пов'язаних зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів / І. М. Михайлов // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1(2). - С. 298-304.

Читати

Михайлов І. М. Суспільно-небезпечні діяння злочину, передбаченого ст. 199 КК України: поняття та їх характеристика / І. М. Михайлов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 138-148.

Читати

Михалік О. І. Кількісно-якісні показники фальшивомонетництва в Україні / О. І. Михалік // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Вип. 79. – С. 86-92.

Читати

Радутний О. Е. Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння / О. Е. Радутний // Інформація і право. - 2015. - № 1. - С. 106-111.

Читати

Сингаївська І. В. Кримінологічний аналіз фальшивомонетництва в Україні: стан і тенденції / І. В. Сингаївська // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2010. - Вип. 23. - С. 265-275.

Читати

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК України)

Берзін П., Куцевич М. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Київ: ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. Вип. 4 (98). С. 13–16.

Читати

Берзін П. Проблеми кваліфікації банківських комп'ютерних злочинів/ П. Берзін. - [Електронний ресурс].

Читати

Берзін П. С. Суб'єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України. Науково-практичні коментарі.- 2003.- № 1.- С. 36–42.

Читати

Близнюк І. Л. Кримінальні правопорушення, пов'язані з неправомірним заволодінням грошовими коштами з карт рахунку фізичної особи за допомогою використання банкоматів // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 травня 2016 р.).- Харків: ХНУВС, 2016.- С. 48–49.

Читати

Вельможний С. Особливості розкрадань грошових коштів з використанням платіжних карток // Юридичний вісник України.- 2006.- № 33 (19–25 серпня).- С. 5.

Читати

Войтенко І. С. Види шахрайств із використанням банківських платіжних карток та способи їх вчинення / І. С. Войтенко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – № 6. – С. 332-335.

Читати

Гнусов Ю. В., Кійков В. М. Особливості шахрайства з банківськими платіжними картками // Актуальні питання розслідування кіберзлочинів: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2013 р.).- Київ: ВАІТЕ, 2013.- С. 226–229.

Читати

Давиденко М. Л. Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері / М. Л. Давиденко, О. В. Герасимов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2013. - № 1062, Вип. 14. - С. 158-162.

Читати

Дорохіна Ю. А. Електронні гроші та криптовалюти як предмет злочинів проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України.- Харків: ХНУВС, 2016.- № 3 (14).- С. 46–55.

Читати

Дорохіна Ю.А. Електронні гроші як предмет злочинів проти власності // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) . – Харків : ХНУВС, 2016. –С. 56-57.

Читати

Карчевський М. В. Основні проблеми кримінальноправового регулювання у сфері інформатизації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2017.- № 3(79).- С. 67-78.

Читати

Клочко А. М., Єременко А. О. Шахрайство з використанням банківських платіжних карток. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 1. С. 82–86.

Читати

Книженко О. О., Маренич Д. П. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення // Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 листопада 2014 р.).- Харків: Права людини, 2014.- С. 84–86.

Читати

Куцевич М. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / М. Куцевич, П. Берзін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 4. - С. 13-16.

Читати

Медведенко О. П. Гармонізація кримінального законодавства України про відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами з законодавством Ради Європи та Європейського Союзу // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: тези доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21–22 квітня 2006 р.). -Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. - Ч. ІІ. -С. 153–156.

Читати

Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей / О. В. Мельниченко // Бізнес Інформ. - 2013. - № 8. - С. 284-290.

Читати

Назаренко В. О. Актуальні питання юридичної відповідальності за порушення законодавства про платіжні системи України / В. О. Назаренко // Молодий вчений. - 2016. - № 8. - С. 97-102. - Режим доступу:

Читати

Осташевська О. А. Платіжний інструмент як предмет злочину в кримінальному праві України / О. А. Осташевська // Право і суспільство. - 2014. - № 4. - С. 256-261.

Читати

Панов М. М. Використання підроблених платіжних засобів доступу до банківських рахунків як ознака об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України // Актуальні проблеми правознавства: тези доп. і наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів. -Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. - С. 209–212.

Читати

Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. - Харків: Право, 2009. - 184 с.

Читати

Панов М. М. Платіжні картки як предмет злочину, передбаченого ст. 200 КК України / М. М. Панов // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого , 2007. - С. 233-236.

Читати

Панов М. М. Проблемні питання суб'єктивної сторони незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків // Сучасні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів.- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2008.- С. 438–442.

Читати

Панов М. Об'єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення (ст. 200 КК України) / М. Панов // Вісник Академії правових наук України. 2005 р. № 3 (42). - Х. : Право, 2005. - С. 190-200.

Читати

Пивоваров В. В. Шахрайство із банківськими картками: окремі питання віктимологічної профілактики / В. В. Пивоваров, К. В. Терещенко // Карпатський правничий часопис. – 2015. – Вип. 10. – С. 132–137.

Читати

Реуцкий А. В. К вопросу о классификации способов мошенничества с платежными карточками // Проблеми законності.- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2006. - Вип. 80. - С. 149–154.

Читати

Стрєлков Л. О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення / Л. О. Стрєлков // Юридична наука. - 2011. - № 1. - С. 145-151.

Читати

Стрелков Л. О. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за діяння, передбачені ст. 200 КК України// Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7–8 грудня 2005 р.).- Київ: Нац. акад. управління, 2005.- С. 257–260.

Читати

Контрабанда (ст. 201 КК України)

Ахтирська Н., Томас Ж. Проблемні питання міжнародного співробітництва щодо захисту культурних цінностей в кримінальному судочинстві // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 4.- С. 215–219.

Читати

Берзін П. Окремі проблеми визначення зброї як предмета контрабанди // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. IХ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 лютого 2003 р.).- Львів: Львів. нац. універ. ім. І. Франка, 2003.- С. 378–379.

Читати

Гайворонський Є. П. Загальносоціальне запобігання контрабанді культурних цінностей / Є. П. Гайворонський // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління. - 2013. - № 1. - С. 148-152.

Читати

Гайворонський Є. П. Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою культурних цінностей / Є. П. Гайворонський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2012. - Вип. 2. - С. 261-266.

Читати

Гайворонський Є. П. Умови вчинення контрабанди історичних та культурних цінностей / Є. П. Гайворонський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 91-96.

Читати

Галкін І. Г. Юридична відповідальність за порушення митних правил і контрабанду / І. Г. Галкін // Право і суспільство. - 2015. - № 3 (3). - С. 126-130.

Читати

Гулкевич В. Предмет контрабанди культурних цінностей // Вісник прокуратури. 2016.- № 2.- С. 114–121.

Читати

Гуцуляк М. Я. Деякі питання щодо визначення об'єкта та предметів контрабанди за ст. 201 Кримінального кодексу України / М. Я. Гуцуляк, Г. В. Дан // Митна справа. - 2013. - № 6. - С. 66-72.

Читати

Допілка В. О. Кваліфікація контрабанди на стадії закінченого правопорушення / В. О. Допілка // Митна справа. - 2014. - № 1. - С. 60-64.

Читати

Допілка В. О. Поняття та значення суб'єктивних ознак контрабанди / В. О. Допілка // Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - Вип. 47. - С. 111-115.

Читати

Дорош Л. В., Перепелиця О. І. Проблеми протидії контрабанді в Україні // Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24–25 травня 2005 р.).- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005.- С. 543–548.

Читати

Данилевська Ю. О. Кримінальна відповідальність за контрабанду крізь призму законодавчих змін // Часопис Академії адвокатури. - 2012.- № 1 (14).- С. 1–5.

Читати

Дячкін О. П. Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення / О. П. Дячкін // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 281-288.

Читати

Мирошниченко Н. А. Об'єкт та предмет кримінально-караної контрабанди // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.).- Одеса: Гельветика, 2017.- Т. 2. - С. 211–213.

Читати

Михайліченко Т. Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди // Форум права. - 2015. - № 4. - С. 180–186.

Читати

Омельчук О. М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 1-2. - С. 169-176.

Читати

Паламарчук Г. В. Актуальні питання вчинення контрабанди службовою особою // Протидія злочинності: теорія та практика: матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 жовтня 2016 р.).- Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2016.- С. 441–443.

Читати

Прокопенко О. С. До питання про криміналізацію контрабанди товарів // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 8–9 жовтня 2015 р.).- Харків: Право, 2015. - С. 381–384.

Читати

Саско О. Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду // Історико-правовий часопис. - 2014. - № 1. - С. 107-111.

Читати

Фастовець В. А. Щодо деяких проблемних моментів розширення предмету контрабанди за рахунок окремих видів товарів // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матер. пост. діюч. наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 лист. 2015 р.).- Харків: Право, 2015.- Вип. 7.- С. 227–230.

Читати

 

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (ст. 216 КК України)

Зайда В. В. Питання об'єкта незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок// Проблеми законності.- Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2007.- Вип. 89. - С. 147–154.

Читати

Крижанівська Т. Предмет незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) / Т. Крижанівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2007. - Вип. 74-76. - С. 134-138.

Читати

Крижанівська Т. Суб'єктивна сторона незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) / Т. Крижанівська // Юридична Україна. - 2009. - 10. - С. 112-116.

Читати

Мазіна О. О. Контрафакція як дії, що порушують авторські права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / О. О. Мазіна ; кер. роботи О. І. Харитонова ; офіц. опон.: Р. Б. Шишка, В. І. Жеков ; Одес. юрид. акад. - Одеса : [б. в.], 2014. - 19 с.

Читати

Радутний О. Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння// Інформація і право.- 2015.- № 1(13).- С. 106–111.

Читати

Заняття 3

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України)

Аналіз правозастосування судами норм закону про кримінальну відповідальність щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (деякі проблемні питання (ст. 204 КК)) // Вісник Верховного Суду України. - 2015. - № 11. - С. 28-34.

Читати

Гмирін А. А. Безпосередній об'єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2016. - № 1. - С. 71-84.

Читати

Гмирін А. А. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2016. - № 10. - С. 16-51.

Читати

Гмирін А. А. Кримінально-правова характеристика злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Київ, 2018.- 21 с.

Читати

Гмирін А. А. Родовий об'єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2015. - № 12. - С. 34-46.

Читати

Гмирін А. А. Суб'єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів / А. А. Гмирін // Юридична наука. - 2017. - № 5. - С. 46-64.

Читати

Куц В., Мамотенко О. Звільнення від кримінальної відповідальності як засіб реагування на незаконне поводження з аналогами підакцизних товарів // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 6.- С. 179-183

Читати

Лисенко В. В. Незаконний обіг товарів в Україні: характеристика способів злочинної діяльності / В. В. Лисенко, Г. М. Курілов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 2. - С. 277-285.

Читати

Лисенко В. В. Незаконний обіг товарів в Україні: криміналістична класифікація злочинів / В. В. Лисенко, Г. М. Курілов // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2013. - № 2. - С. 128-134.

Читати

Максимюк О. Д. Поняття злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів: криміналістичний аналіз / О. Д. Максимюк // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2010. - Вип. 10. - С. 136-143.

Читати

Мамотенко О. Уголовная ответственность за незаконное обращение с подакцизными товарами в Украине // Legea si Viata («Закон и жизнь»).- 2015.- № 12/2.- С. 69-72.

Читати

Савченко А., Плугатир М. Удосконалення механізму відповідальності у сфері виробництва й обігу тютюнових виробів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 6(3). - С. 53-56.

Читати

Шомін М. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв як предмет злочину, передбаченого ст. 204 КК України// Кримінальний кодекс України 2001р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства): матер. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–5 квітня 2003 р.).- Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003.- С. 207–210

Читати

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 210, 211 КК України)

Волинець Р. Безпосередній об'єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) [Електронний ресурс] / Р. Волинець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - Вип. 86. - С. 98-101.

Читати

Волинець Р. А. Місце "бюджетних злочинів" в особливій частині кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / Р. А. Волинець // Наше право. - 2013. - № 2. - С. 103-105.

Читати

Волинець P. A. Окремі питання відмежування злочину, передбаченого ст. 210 КК України, від злочинів, передбачених статтями 191 і 222 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012.- С. 394–398.

Читати

Волинець Р. А. Порушення бюджетного законодавства України: наслідки як ознака об'єктивної сторони складу злочину [Електронний ресурс] / Р. А. Волинець // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. - С. 107-110.

Читати

Волинець Р. А. Щодо питань позначення форм порушення бюджетного законодавства, передбачених ст. 210 КК України [Електронний ресурс] / Р. А. Волинець // Європейські перспективи. - 2013. - № 1. - С. 87-90.

Читати

Дудоров О. Порушення бюджетного законодавства: проблеми кримінальної відповідальності / О. Дудоров // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 1. - С. 29-36.

Читати

Кікінчук В. Предмет злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 413-416.

Читати

Крайник Г. С. Щодо визнання нецільового використання бюджетних коштів корупційним злочином // Young Scientist.- 2019.- № 10 (74).- С. 587-591.

Читати

Руфанова В.М. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : могнографія / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко.- Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2012.- 200 с.

Читати

Степанюк Р. Л. Особливості суб'єктів злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства / Р. Л. Степанюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 127-130.

Читати

Тихонова О. В. Окремі аспекти визначення об'єктивної сторони злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена статтею 211 Кримінального кодексу України// Науковий вісник публічного та приватного права.- 2017.- Вип. 6 (том 2).- С. 222-225.

Читати

Тихонова О. В. Об'єктивна сторона злочинних посягань на фінансову безпеку держави / О. В. Тихонова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3(3). - С. 51-55.

Читати

Тихонова О. Питання кримінальної відповідальності за порушення бюджетного законодавства України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція.- 2018.- №35.- Т.2.- С. 40-43

Читати

Чернєй В. В. Проблеми кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів / В. В. Чернєй // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 10-1(2). - С. 64-67.

Читати

Шиян О. Ю. Проблема кваліфікації нецільового використання бюджетних коштів, що спричинило невиплату встановлених законом виплат // Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2017.- Т.24.- №2.- С. 165-170.

Читати

Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 КК України)

Андрусяк В. Посередники не пройдуть: тренди боротьби з ухиленням від оподаткування // Юридична газета.- 2018.- № 11.- С. 14.

Читати

Арманов М. Ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України, та їх кваліфікаційне значення / М. Арманов // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 4. – С. 10–18.

Читати

Берднік І. В. Специфіка звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших, обов'язкових платежів у зв'язку із закінченням строків давності // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13– 15 квітня 2007 р.).- Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007.- Ч. 1.- С. 143–146.

Читати

Брич Л. П., Навроцький В. О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні : монографія.- Київ: Атіка, 2000. -288 с.

Читати

Грицюк А. Г. Аналіз протиправності відшкодування ПДВ / А. Г. Грицюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 4. - С. 138-146.

Читати

Грицюк А. Г. Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами / А. Г. Грицюк // Право і Безпека. - 2012. - № 5. - С. 146-150.

Читати

Грицюк А. Г. Кваліфікація незаконного відшкодування ПДВ – шахрайства / А. Г. Грицюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 2. - С. 142-150.

Читати

Грицюк А. Г. Предмет злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ / А. Г. Грицюк // Форум права. - 2011. - № 4. - С. 134-138.

Читати

Гуторова Н. О. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони ухилення від сплати податків. зборів, інших обов'язкових платежів / Н. О. Гуторова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 15. - С. 17-22.

Читати

Гущесова Т. Г., Заруцький О. В. Актуальні проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки.- 2006.- Том 53.- С. 163–170.

Читати

Дудоров О. О. Необережна несплата податків і зборів як кримінально-правова проблема та можливі шляхи її вирішення // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матер. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 9 грудня 2016 р.).- Харків: Право, 2016.- С. 99–103.

Читати

Дудоров О. О. Про кримінально-правове значення узгодження податкових зобов'язань / О. О. Дудоров // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 3. - С. 28-49.

Читати

Дудоров О. О. Про місце норм, що передбачають відповідальність за злочинні посягання на систему оподаткування, у системі Особливої частини Кримінального кодексу України / О. О. Дудоров // Університетські наукові записки. - 2008. - № 2. - С. 177-184.

Читати

Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків і визначення предикатного злочину. Порівняльно-правовий аспект / О. Дудоров // Вісник прокуратури. - 2006. - № 6 - С. 70-80.

Читати

Заркуа Л. Д. Деякі проблеми відповідальності за нові форми ухилення від сплати податків // Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства): матер. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–5 квітня 2003 р.).- Львів: ЛІВС при НАВС України, 2003.- С. 230–232.

Читати

Каменський Д. В. Питання кримінальної відповідальності за порушення вимог податкової оптимізації в Україні та США / Д. В. Каменський // Фінансове право . - 2014. - № 3. - С. 13-17.

Читати

Куцевич М. Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та страхових внесків, пов'язані з дією нового КПК України. // Європейські перспективи. - 2013. - № 12. - С. 47-52.

Читати

Лисенко В. В. Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків / В. В. Лисенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - № 2. - С. 49-52.

Читати

Мельник О. О. Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів / О. О. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 122-125.

Читати

Навроцький В. О. Окремі проблеми співвідношення норм кримінального та податкового кодексів України в частині оподаткування кримінальних доходів / В. О. Навроцький, З. А. Загиней // Наука і правоохорона. - 2014. - № 3. - С. 183-189.

Читати

Огороднік К. М. Дослідження питання вини при ухиленні від сплати податків у науці кримінального права / К. М. Огороднік // Митна безпека. - 2014. - № 2. - С. 77-81.

Читати

Огороднік К. М. Кримінально-правове значення мотиву і мети при вчиненні ухилення від сплати податків / К. М. Огороднік // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 7. - С. 268-273.

Читати

Огороднік К. М. Кримінально-правове значення відмежування умисного та неумисного ухилення від сплати податків / К. М. Огороднік // Університетські наукові записки. - 2012. - № 4. - С. 369-374.

Читати

Огороднік К. М. Кримінально-правовий компроміс у сфері оподаткування / К. М. Огороднік // Митна безпека. - 2013. - № 1. - С. 105-110.

Читати

Огороднік К. М. Питання вини при ухиленні від сплати податків / К. М. Огороднік // Університетські наукові записки. - 2014. - № 3. - С. 140-144.

Читати

Олійниченко В. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) / В. Олійниченко // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2018. - N 4. - С. 193-200.

Читати

Олійниченко В. В. Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності за ухилинення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України / В. В. Олійниченко // Питання боротьби зі злочинністю. - 2017. - Вип. 34. - С. 243-259.

Читати

Олійниченко В. В. Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України / В. В. Олійниченко // Питання боротьби зі злочинністю. - 2016. - Вип. 32. - С. 185-201.

Читати

Олійниченко В. В. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України / В. В. Олійниченко // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2017. - Вип. 2. - С. 105-116.

Читати

Смирнова А. Критерії кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) [Електронний ресурс] / А. В. Смирнова // Митна справа. - 2013. - № 4(2). - С. 159-165.

Читати

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1 КК України)

Дудоров О. О. Проблеми вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за ухилення від сплати страхових внесків / О. О. Дудоров // Фінансове право . - 2014. - № 3. - С. 7-13.

Читати

Кошевський В. С. Суб'єкт ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування / В. С. Кошевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2012. - Вип. 1. - С. 208-216.

Читати

Степаненко Д. Ю. Зміст діяння у складі злочину, передбаченого ст. 212-1 Кримінального кодексу України / Д. Ю. Степаненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 464-471.

Читати

Степаненко Д. Ю. Кримінально-правовий компроміс у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування: шляхи вдосконалення законодавчої конструкції / Д. Ю. Степаненко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - № 1(1). - С. 187-194.

Читати

Степаненко Д. Ю. Особливості кваліфікації ухилення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування / Д. Ю. Степаненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 1. - С. 299-307.

Читати

Степаненко Д. Ю. Покарання за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та його застосування / Д. Ю. Степаненко // Право і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 39-47.

Читати

Степаненко Д. Ю. Покарання за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та його застосування / Д. Ю. Степаненко // Право і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 39-47.

Читати

Чабаненко С. М. Визначення державних коштів як предмета злочинів, пов'язаних з діяльністю позабюджетних цільових фондів / С. М. Чабаненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3. - С. 222-228.

Читати

Чабаненко С. М. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним із діяльністю позабюджетних цільових фондів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2017. 18 с.

Читати

Т е м а 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб'єктів господарювання

Заняття 4

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1 КК України)

 

Бартман Ю. Д. Родовий об'єкт злочину, передбаченого ст. 203,1 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012. -С. 558–563.

Читати

Бартман Ю. Д. Родовий та видовий об'єкти злочину, передбаченого ст. 203-1 Кримінального кодексу України / Ю. Д. Бартман // Право і Безпека. - 2012. - № 5. - С. 132-136.

Читати

Бартман Ю. Д. Питання предмета злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України / Ю. Д. Бартман // Юрист України. - 2013. - № 1. - С. 99-105.

Читати

Бартман Ю. Д. Предмет злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України, та його ознаки / Ю. Д. Бартман // Проблеми законності. - 2014. - Вип. 125. - С. 209-215.

Читати

 

Берзін П. С. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва: проблеми кваліфікації злочину / П. С. Берзін // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 2. - С. 45-49.

Читати

Титаренко О. О. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва в контексті проектів змін до Кримінального кодексу України: злочин чи кримінальний проступок? // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11– 12 жовтня 2012 р.). Харків: Право, 2012. С. 375–379.

Читати

Філіпп А. В. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування за законодавством деяких зарубіжних країн// Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансовоюридичної академії (економіка, право).- 2011.- 1(1).- С. 149-154.

Читати

Філіпп А. В. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування: міжнародно-правовий досвід / А. В. Філіпп // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1. - С. 139-144.

Читати

 

Зайняття гральним бізнесом (ст. 203-2 КК України)

Висоцька В. В. Об'єктивна сторона зайняття гральним бiзнесом: проблемнi питання / В. В. Висоцька // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2015. - № 3. - С. 85-89.

Читати

Висоцька В. В. Проблеми визначення видового об'єкта злочину, передбаченого статтею 203–2 КК України "зайняття гральним бізнесом" / В. В. Висоцька // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. - 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 79-85.

Читати

Висоцька В. Спортивна карткова гра в контексті статті 203-2 КК України: історія і сучасність / В. В. Висоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 11(2). - С. 105-107.

Читати

Вознюк А. А. Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із зайняттям гральним бізнесом / А. А. Вознюк, Р. О. Пиняга // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4(1). - С. 96-102.

Читати

Гладун О. З. Суспільна небезпечність зайняття гральним бізнесом / О. З. Гладун // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 4. - С. 81-85.

Читати

Поптанич Ю. М. Проведення лотерей в Україні в умовах заборони грального бізнесу / Ю. М. Поптанич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 264-270.

Читати

Рябчук С. В. Азартні ігри як соціально-психологічне явище: поняття, генеза, правове регулювання / С. В. Рябчук // Питання боротьби зі злочинністю. - 2015. - Вип. 29. - С. 216-223.

Читати

 

Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України)

Білоус О. П. Проблеми визначення поняття "конвертаційний центр" / О. П. Білоус // Питання боротьби зі злочинністю. - 2013. - Вип. 25. - С. 197-208 .

Читати

Білоус В.В. Фіктивне підприємництво: загроза відносинам власності / В.В. Білоус // Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : тези доп. та наук. повідом. наук. семінару молодих вчених (м. Харків, 14-15 верес. 2001 р). – Харків, 2001. – С. 99–102.

Читати

Бондарчук В. В. Юридичні ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 205 КК України потребують сучасного кримінально-правового визначення / В. В. Бондарчук // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 160-166.

Читати

Бондарчук В. В. Проблема визначення нормативних ознак суб'єкта фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) / В. В. Бондарчук // Європейські перспективи. - 2012. - № 4(2). - С. 78-83.

Читати

Довнич О. М. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії / О. М. Довнич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 75-77.

Читати

Дудник Л. М. Проблеми законодавчого визначення термінів "фіктивне господарювання" та "фіктивне підприємництво" / Л. М. Дудник // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 1. - С. 215-219.

Читати

Дудоров О. О. Про вдосконалення кримінально-правової заборони, присвяченої фіктивному підприємництву / О. О. Дудоров // Публічне право. - 2016. - № 4. - С. 131-139.

Читати

Заремба M. O. Проблемні питання розслідування справ про фіктивне підприємництво / M. O. Заремба // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 578-583.

Читати

Літвінова І. Ф., Грицик Д. Д. Проблеми кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво// Журнал східноєвропейського права.- 2018.- № 58.- С. 69–75.

Читати

Люшняк А. І. Проблеми існування фіктивного підприємництва / А. І. Люшняк // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 106–109.

Читати

Марчук М. П. Соціально-правові передумови виникнення та поширення фіктивного підприємництва в Україні / М. П. Марчук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 83-87.

Читати

Мікіш А. С. Запобігання фіктивному підприємництву: шляхи удосконалення / А. С. Мікіш // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2. - С. 245-250.

Читати

Некрасов В. А. Фіктивне підприємництво в системі створення злочинних технологій, що забезпечують можливість учинення злочинів у сфері господарської діяльності / В. А. Некрасов // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 3. - С. 26-31.

Читати

Пілюков Ю. О. Фіктивне підприємництво в Україні. Поняття та зв'язок з іншими економічними злочинами / Ю. О. Пілюков // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. - С. 140-144.

Читати

Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності [монографія]. – К.: Алерта, 2012. – 298 с.

Читати

Пустовіт В. А. Міжнародний досвід протидії фіктивному підприємництву / В. А. Пустовіт, М. П. Марчук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 1. - С. 99-102.

Читати

Шкиптан Д. Дифференциация фиктивного предпринимательства и фиктивного хозяйствования по характеристике основных элементов// Legea si Viata («Закон и Жизнь»).- 2015.- № 4/4.- С. 116.

Читати

Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1 КК України)

Нестеренко О. М. До проблеми визначення змісту об'єкта підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців// Юридичний науковий електронний журнал.- 2019.- № 1.- С. 157–160.

Читати

Заняття 5

 

Протидія законній господарській діяльності. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. ст. 206, 206-2 КК)

Артюх М. О. Поняття та сутність рейдерства / М. О. Артюх // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 3. - С. 52-54.

Читати

Берлач Ю. А. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення, пов'язані з рейдерством в Україні// Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право).- 2009.- № 3(46).- С. 235-243.

Читати

Василенко М. Д. Проблема рейдерських атак: зміни в законодавстві щодо його покращення // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.).- Одеса: Гельветика.- Т. 2.- С. 710-712.

Читати

Гарагонич О. В. Рейдерське захоплення акціонерних товариств: поняття та етапи / О. В. Гарагонич // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 6. - С. 68-80.

Читати

Головін Д. І. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності за кримінальним законодавством країн-учасниць СНД / Д. І. Головін // Університетські наукові записки. - 2011. - № 3. - С. 255-260.

Читати

Грек Б. М. Запобігання злочинності у сфері рейдерства / Б. М. Грек // Вісник Академії адвокатури України. - 2017. - Т. 14, № 2. - С. 59-72.

Читати

Грек Б. М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б. М. Грек, Т. Б. Грек // Адвокат. - 2010. - № 9. - С. 29-34.

Читати

Грек Б. М. Кримінально-правова характеристика об'єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів / Б. М. Грек // Адвокат. - 2009. - № 9. - С. 6-11.

Читати

Грек Б. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення / Б. Грек // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 1. - С. 75-81.

Читати

Грек Б. Про кримінальну відповідальність за рейдерство / Б. Грек // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 3. - С. 40-46.

Читати

Гринишин О. Розмежування ст. 206 КК Ккраїни "Протидія законній господарській діяльності" та ст. 355 КК України "Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань" у контексті посягань на свободу договору / О. Гринишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2016. - Вип. 64. - С. 201-207.

Читати

Грищенко Н. М. Особливості об'єкта протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2017.- № 4.- С. 126-128.

Читати

Грищенко Н. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 6.- С. 258-262.

Читати

Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія [Текст] / [О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова, О.М.Заєць, Т.С. Гудіма, О.М. Кузьменко / за наук. ред. О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова]. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 285 с.

Читати

Запотоцький А. П. Особливості підроблення документів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та майном у сфері будівництва// Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.).- Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2016.- С. 216-218.

Читати

Кацаваленко О. П. Деякі аспекти проблеми визначення об'єкта протидії законній господарській діяльності// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ.- Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2007.- Вип. 2.- С. 139-145.

Читати

Кисленко Д. П. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях / Д. П. Кисленко // Юридична наука. - 2016. - № 11. - С. 4-12.

Читати

Козубай Д. Ю. Пропозиції щодо вдосконалення статті 206 КК України («Протидія законній господарській діяльності») // Четверті Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів (м. Харків, 16-17 травня 2014 р.).- Харків: Право, 2014.- С. 336-338.

Читати

Кубарєв І. В. Сутнісні ознаки рейдерства / І. В. Кубарєв, С. С. Барган // Правовий часопис Донбасу. ‒ 2018. ‒ № 2 (63). ‒ С. 117-122.

Читати

Молодецький С. С. Виникнення та сучасний стан рейдерства в Україні / С. С. Молодецький // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 35. - С. 11-18.

Читати

Молодецький С. С. Рейдерство в Україні як загроза підприємницькій діяльності // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.- 2015.- Вип. 5.- С. 524-528.

Читати

Педан В. Визначення шантажу й обману як злочинних способів при протидії законній господарській діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2013.- № 12.- С. 77-79.

Читати

Педан В. І. Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності / В. І. Педан // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 2. - С. 55–58.

Читати

Скора Л. М. Заподіяння великої шкоди як ознака протидії законній господарській діяльності // Актуальні проблеми держави і права.- Одеса: Юрид. літ, 2010.- Вип. 55.- С. 420-424.

Читати

Скора Л. М. Розмежування протидії законній господарській діяльності із суміжними злочинами // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр.- Одеса: Фенікс, 2009.- Вип. 38.- С. 665-671.

Читати

Слотило О. Р. Соціальна обумовленість виділення складу злочину "Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації" / О. Р. Слотило // Часопис Київського університету права. - 2017. - № 4. - С. 255-259.

Читати

Туєв О. А. Механізми рейдерських захоплень / О. А. Туєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1. - С. 111-119.

Читати

Фальшовник Д. В. Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності / Д. В. Фальшовник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2014. - Вип. 1. - С. 312-322.

Читати

Фальшовник Д. Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності // Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2014. - № 3. - С. 142.

Читати

Федоренко Д. М. До проблеми відмежування вимагання від протидії законній господарській діяльності // Проблеми законності.- 2010.- Вип. 112.- С. 252-257.

Читати

Федулова І. М. Кримінально-правова характеристика суб'єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України / І. М. Федулова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2017. - Вип. 4. - С. 308-318.

Читати

Федулова И. Н. Характеристика об'єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України / И. Н. Федулова // Проблеми законності. - 2017. - Вип. 136. - С. 215-224.

Читати

Фомічов К. С. Єдині державні реєстри України як предмет посягання при рейдерських захопленнях / К. С. Фомічов, Л. П. Заставська // Держава та регіони. Серія : Право. - 2014. - № 3. - С. 54-58.

Читати

Чорнуха О. С. Кримінально-правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Харків, 2018.- 18 с.

Читати

Шапіро В., Булах Т. Рейдерство як економіко-правове явище: загальна характеристика // Форум права. - 2015. - № 2. - С. 181–186.

Читати

Юрченко О. М. Рейдерство в Україні / О. М. Юрченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2012. - № 2. - С. 80-87.

Читати

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (ст. ст. 209, 209-1 КК)

Аркуша Л. І. Інформаційні технології та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом// Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. - Одеса: Юрид. л-ра, 2007.- Вип. 32. - С. 26-30.

Читати

Аркуша Л. І. Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності / Л. І. Аркуша // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 57. - С. 464-472.

Читати

 

Аркуша Л. І. Особливості походження злочинних доходів, що легалізуються / Л. І. Аркуша // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 44. - С. 50-55.

Читати

Беніцький А. С. Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом / А. С. Беніцький // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2. - С. 54-64.

Читати

Бисага К. В. Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів" публічними особами в Україні / К. В. Бисага // Університетські наукові записки. - 2015. - № 4. - С. 158-169.

Читати

Бровко В. М. Проблемні аспекти суб'єктивної сторони умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму// Юридичний науковий електронний журнал.- 2016.- № 5.- С. 78-81.

Читати

Бровко В. Окремі аспекти адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінансовий моніторинг / В. Бровко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2016. - № 4. - С. 91–97.

Читати

Бровко В. М. Проблеми співвідношення злочинів, передбачених ст.209-1 КК України, із окремими злочинами у сфері службової діяльності / В. М. Бровко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 3. - С. 55-63.

Читати

Бровко В. Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України / В. Бровко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138.

Читати

Дудоров О. Відмивання «брудних» доходів: погляд з України та Росії / О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 11. — С. 192-193.

Читати

Дудоров О. О., Тертиченко Т. М. Протидія відмиванню «брудного майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія.- Київ: Ваіте, 2015.- 392 с.

Читати

Дудоров О. Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 2. - С. 28-36.

Читати

Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб./ С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 292 с.

Читати

Заблоцька О. Ю. Основні способи вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Ю. Заблоцька // Митна справа. - 2014. - № 2(2.2). - С. 87-91.

Читати

Задоя К. П. Нормативна характеристика предикатного діяння, що передує відмиванню доходів, за законодавством офшорних юрисдикцій Карибського регіону, які визнаються Україною / К. П. Задоя. // Часопис Академії адвокатури України. - 2013. - № 2.

Читати

Захаров В. П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект / В. П. Захаров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 801. - С. 180-186.

Читати

Карпов Н. С. Предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі особливості / Н. С. Карпов, Р. М. Івасік // Митна справа. - 2014. - № 6(2.2). - С. 337-340.

Читати

Клинчук І. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / І. В. Клинчук // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2013. - № 2. - С. 175-180.

Читати

Клочко А. М. Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері / А. М. Клочко // Форум права. - 2014. - № 1. - С. 228–232.

Читати

Куцевич М. П. Проблеми визначення меж застосування КК України у відповідальності з вимогами міжнародних актів щодо протидії легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму / М. П. Куцевич // Європейські перспективи. - 2014. - № 7. - С. 79-83.

Читати

Матат А. В. Місце легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у системі злочинів у сфері господарської діяльності// Четверті Харківські кримінально-правові читання: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів (м. Харків, 16-17 травня 2014 р.).- Харків: Право, 2014.- С. 341-342.

Читати

Міловідов Р. М. Об'єктивна сторона складу злочину «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» / Р.М. Міловідов // Держава і право. — 2010. — Вип. 49. — С. 562-568.

Читати

Мякота Є. Теоретичний аналіз сутності легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / Є. Мякота // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2014. - Vol. 1, Iss. 6. - С. 542-552.

Читати

Павлютін Ю. Генеза протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом// Південноукраїнський правничий часопис.- 2015.- № 2.- C. 140-143.

Читати

Романько П. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США / П. С. Романько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(3). - С. 106-110.

Читати

Романько П. С. Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов / П. С. Романько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 9-2(2). - С. 116-119.

Читати

Свірін М. О. Поняття та сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / М. О. Свірін, Ю. М. Коцюбинська // Наука і правоохорона. - 2015. - № 1. - С. 141-147.

Читати

Свірін М. О. Стан та особливості запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сучасних умовах / М. О. Свірін, Ю. М. Коцюбинська // Наука і правоохорона. - 2016. - № 4. - С. 214-222.

Читати

Удовик М. Легалізація коштів і матеріальних цінностей, отриманих незаконним шляхом / М. Удовик // Вісник Академії управління МВС. - 2008. - № 1-2. - С. 114-121.

Читати

Чернявський С. С. Проблемні питання кваліфікації злочинів, передбачених ст. 209 КК України / С. С. Чернявський, О. В. Процюк, О. О. Хабчук // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2015. - № 1. - С. 84-95.

Читати

Чуйков А. Деякі питання суб'єкта злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 КК України / А. Чуйков // Юридичний вісник. - 2014. - № 4. - С. 356-359.

Читати

 

Заняття 6.

Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК)

Вінцук В. В. Характеристика криміногенної обстановки у сфері здійснення операцій із металобрухтом / В. В. Вінцук // Право і Безпека. - 2012. - № 3. - С. 165-169.

Читати

Гармаш Д. О. Характеристика ознак об'єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом / Д. О. Гармаш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 40. - С. 178-187.

Читати

Прокопенко В. В. Металобрухт як предмет переміщення через митний кордон України: поняття, класифікація / В. В. Прокопенко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2015. - Вип. 4. - С. 142-154.

Читати

 

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК)

Берзін П. Кримінально-правова характеристика обману як способу здійснення незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. Х регіон. наук. конф. (м. Львів, 5-6 лютого 2004 р.).- Львів: ЛДУ, 2004.- С. 410-412 .

Читати

Берзін П. С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Київ, 2004.- 22 с.

Читати

Гладун О. Зміст діяння у складі злочину, що передбачений у ст. 229 Кримінального кодексу України// Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2014.- № 3.- С. 7-15.

Читати

Гула Л. Ф. Припинення правопорушень, пов'язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг / Л. Ф. Гула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 827. - С. 268-273.

Читати

Дімітров М. Поняття об'єкта злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2014.- № 6.- С. 194-198.

Читати

Дорохіна Ю. А. Систематизація кримінально-правової охорони прав на об'єкти власності та об'єкти інтелектуальної власності: окремі питання розуміння / Ю. А. Дорохіна // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2. - С. 75-86.

Читати

Дорохіна Ю. А. Окремі питання систематизації кримінально-правової охорони прав на об'єкти власності та об'єкти інтелектуальної власності/ Дорохіна Ю. А., Дудоров О. О. // Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- №4.- С. 223-229.

Читати

Журик Ю. Кримінальні правопорушення в сфері економічної конкуренції як особливий вид злочинів / Ю. Журик // Юридична Україна. - 2014. - № 5. - С. 53-59.

Читати

Крижний О. Деякі питання кодифікації законодавства про кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2010.- № 3.- С. 30-35.

Читати

Крижний О. Деякі питання кримінально-правової охорони прав на комерційні (фірмові) найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2009.- № 1.- С. 28-32.

Читати

Литвин І.І. Кримінально-правова характеристика об'єктів злочинів у сфері права інтелектуальної власності // Прикарпатський юридичний вісник.- 2016.- Вип.1(10).- С. 210-213

Читати

Лісунов С. Об'єктивні ознаки незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару / С. В. Лісунов // Митна справа. - 2013. - № 4(2.2). - С. 62-68.

Читати

Поліщук І. Незаконне використання знака для товарів та послуг: особливості об'єктивної сторони складу злочину (ст. 229 КК України) / І. Поліщук // Юридична Україна. - 2013. - № 11. - С. 81-87.

Читати

Романюк І. М. Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2018.- 238 с.

Читати

Харченко В. Комерційне найменування: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення// Теорія і практика інтелектуальної власності.- 2009.- № 4.- С. 38-50.

Читати

Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності: новий рівень вирішення проблеми / В.Б. Харченко // Держава і право. — 2011. — Вип. 52. — С. 738-740.

Читати

Харченко В. Кримінально-правова охорона комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення за законодавством України// Юридична Україна.- 2010.- № 6.- С. 103-108.

Читати

Харченко В. Б. Нематеріальні активи на об'єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди за кримінальним правом України / В. Б. Харченко // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2015. - Вип. 1. - С. 296–308.

Читати

Харченко В. Б. Особисті немайнові та виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди / В. Б. Харченко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3. - С. 90-101.

Читати

Харченко В. Б. Проблеми гармонізації кримінально-правової охорони комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення із законодавством Європейського Союзу / В. Б. Харченко // Форум права. - 2010. - № 2. - С. 546-554.

Читати

Харченко В. Б. Проблеми застосування кримінального законодавства у сфері охорони авторського права і суміжних прав / В. Б. Харченко // Правова держава. - 2010. - № 12. - С. 268-275.

Читати

Харченко В. Б. Проблема змішаної (складної) форми вини у злочинах, при вчиненні яких порушуються права на об'єкти інтелектуальної власності// Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр.- Харків: ХНУВС, 2017.- № 1 (15).- С. 146-158.

Читати

Харченко В. Протидія інтелектуальному піратству в Україні: забезпечення охорони прав інтелектуальної власності або спосіб впливу на державну політику та механізм недобросовісної конкуренції? / В. Харченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2015. - № 3. - С. 66–77.

Читати

Харченко В. Б. Суспільно небезпечні наслідки злочинного порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності: проблеми визначення ознак потерпілого / В. Б. Харченко // Наукові записки [Харківського економіко-правового університету]. - 2011. - № 1(10). - С. 37-48.

Читати

Юрченко О. М. Порівняльний аналіз кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері промислової власності в Україні та США / О. М. Юрченко, М. С. Вертузаєв // Право і Безпека. - 2006. - Т. 5, № 4. - С. 86-90.

Читати

 

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. ст. 231, 232 КК)

Бондаренко М. О. Комерційна таємниця в Україні та відповідальність за її порушення / М. О. Бондаренко, Г. М. Бондаренко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1. - С. 14-18.

Читати

Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2018.- 18 с.

Читати

Горпинюк О. П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2011.- 242 с.

Читати

Дудоров О. О. Комерційна таємниця під захистом кримінального закону: проблеми і перспективи // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012.- С. 367-372.

Читати

Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 292 с.

Читати

Каменський Д. В. Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз / Д. В. Каменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 1. - С. 85-107.

Читати

Курман О. В. Відомості, що становлять комерційну таємницю, як предмет злочинного посягання / О. В. Курман // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2(2). - С. 177-181 .

Читати

Митник А. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності / А. Митник, І. Мороз // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2019. - N 12. - С. 42-46.

Читати

Прохніцький О. В. Конфіденційна інформація як предмет злочину / О. Прохніцький // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10. — С. 79-82.

Читати

Радутний О. Е. Інформація як універсальний предмет злочинів / O.Е. Радутний // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 458-462.

Читати

Радутний О.Е. Об'єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації / О.Е. Радутний // Проблеми законності. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. - Вип. 104. - С. 177-188.

Читати

Радутний О. Е. Таємниця як предмет злочину й енергоінформаційне утворення / О. Е. Радутний // Проблеми законності. - 2010. - Вип. 112. - С. 110-116.

Читати

Радутний О. Механізм заподіяння шкоди будь-якому об'єкту через протиправний вплив на інформаційні відносини / О. Радутний // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2009. - № 4(59). - С. 199-205.

Читати

Харченко В. Б. Комерційна таємниця: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та напрямки її вдосконалення/ В. Б. Харченко // Теорія та практика інтелектуальної власності.- 2008.- № 6.- С. 42-52.

Читати

Яковенко Р. В. Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження / Р. В. Яковенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 376-383.

Читати

Яра О. Інформація як предмет злочинів, передбачених ст. ст. 231, 232, 232-1, 232-2 КК України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. - 2014. - Вип. 197(1). - С. 255-262.

Читати

 

Т е м а 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері банкрутства

Заняття 7.

Доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК)

Васілін Є. М. Про суспільну небезпеку доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК України) // Право і суспільство.- 2017. -№ 4.- Ч. 2.- С. 138 - 144.

Читати

Васілін Є. М. Доведення банку до несплатоспроможності: соціальна обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину: : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Сєвєродонецьк, 2018.- 244 с.

Читати

Возняковська К. Щодо основних суміжних категорій інституту неплатоспроможності банківської установи // Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 5.- С. 68-72.

Читати

Доведення до банкрутства (ст. 219 КК)

Базюк Т. В. До питання кримінально-правової характеристики злочинів у сфері банкрутства за законодавством України та деяких зарубіжних країн / Т. В. Базюк // Юридична наука. - 2015. - № 11. - С. 117-121.

Читати

Гордієнко В. Безпосередній об'єкт злочинів, пов'язаних з банкрутством суб'єктів господарської діяльності // Вісник Львівського Університету. Серія юридична.- 2009.- Вип. 48.- С. 255-260.

Читати

Гордієнко В. В. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2013. 19 с.

Читати

Грек Б. М. Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства — нагальна потреба сьогодення / Б. М. Грек // Вісник Академії адвокатури України. - 2005. - Вип. 4. - С. 74-82.

Читати

Грек Б. Декриміналізація законодавства у сфері банкрутства та її наслідки / Б. Грек, Г. Грек // Юридична Україна. - 2013. - № 2. - С. 94-100.

Читати

Дудоров О. Злочини, пов'язані з банкрутством: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства / О. Дудоров // Вісник Академії правових наук України. 2000р. №1(20). - Х. : Право, 2000. - С. 154-166.

Читати

Марушев А. Д. Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до банкрутства / А. Д. Марушев // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2016. - Вип. 22. - С. 166-169.

Читати

Мельник О. О. Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) / О. О. Мельник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2013. - № 3(спец. вип.). - С. 97-102.

Читати

Фролова О. Г. Злочини, пов'язані з банкрутством в Україні: кримінально-правова характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Київ, 2006.- 22 с.

Читати

Чернявський С. Кримінальне банкрутство: актуальні проблеми протидії / С. Чернявський// Віче.- 2009.- №12.

Читати

Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 220-1 КК)

Архипова В. Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів / В. Архипова // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 9(2). - С. 42-43.

Читати

Теремецький, В. Загальна характеристика охорони бази персональних даних за законодавством України / Владислав Теремецький // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 10. - С. 3-5.

Читати

Черненко О. До питання захисту інтересів вкладників банків// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 10.- С. 186-189.

Читати

Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (ст. 220-2 КК)

Мельник З. Ю. Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб / З. Ю. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 7. - С. 399-407.

Читати

Опанасенко В. І. Фальсифікація як прояв злочинної поведінки за кримінальним правом України / В. І. Опанасенко // Вісник кримінального судочинства. - 2017. - № 4. - С. 166-174.

Читати

 

Т е м а 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів

Заняття 8.

Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК)

Байда, А. Особливості кваліфікації злочинів за статтею 222 Кримінального кодексу України шахрайство з фінансовими ресурсами [Текст] / А. Байда, О. Склезь // Підприємництво, госп-во і право. - 2020. - N 5. - С. 221-226.

Читати

Банах С. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії) / С. Банах, А. Немоскальов // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 74-77.

Читати

Волинець P. A. Окремі питання відмежування злочину, передбаченого ст. 210 КК України, від злочинів, передбачених статтями 191 і 222 КК України// Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.).- Харків: Право, 2012.- С. 394-398

Читати

Дацюк В.Б. Особливості суспільної небезпечності фінансових пірамід із застосуванням методів нетрадиційного шахрайства: кримінологічний аспект / В.Б. Дацюк // Закарпатські правові читання. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 квітня 2017 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород: ТОВ «РІК-У» , 2017. – Т.2. – 496 с. – С.360-367.

Читати

Зеленов Г. М. Щодо визначення об'єкта складів злочинів, передбачених статтями 218-221 Кримінального кодексу України / Г. М. Зеленов // Університетські наукові записки. - 2006. - № 1. - С. 245-249.

Читати

Клочко А. М. Злочини у сфері банківської діяльності / А. М. Клочко // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2014. - № 1. - С. 68-71.

Читати

Клочко А. М. Шахрайство під час отримання банківського кредиту / А. М. Клочко // Право і суспільство. - 2015. - № 3(3). - С. 158-163.

Читати

Князєв С. М. Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.- 2011.

Читати

Красницький І., Старостенко О. Види та окремі особливості вчинення позичальниками злочинів у сфері кредитування // Порівняльно-аналітичне право.- 2015.- № 1.- С. 258.

Читати

Криушенко Л. Визначення способу вчинення шахрайства в банківській сфері// Юридичний науковий електронний журнал.- 2015.- № 6.- С. 207.

Читати

Кришевич О. В. Відмінність шахрайства від суміжних злочинів у сфері господарської діяльності// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.- Київ: НАВС, 2011.- № 3 (76).- С. 145-153.

Читати

Кришевич О. В. Кримінальна відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації при шахрайстві з фінансовими ресурсами// Право та управління.- 2011.- № 4.- С. 141-152.

Читати

Крышевич О. Разграничение уголовной ответственности за мошенничество в кредитно-финансовой деятельности и мошенничество по законодательству Украины и России// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2014.- № 2.- С. 53-60.

Читати

Мовчан Р. О., Дудоров О. О., Дацюк В. Б. Кримінальноправова протидія створенню фінансових пірамід в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення// Юридичний науковий електронний журнал.- 2017.- № 2.- С. 108-127.

Читати

Паламар Д. Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами// Підприємництво, господарство і право.- 2012.- № 9.- С. 127-129.

Читати

Прокопенко, В. Ю. Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України / В. Ю. Прокопенко, М. В. Дубина, К. О. Коваленко // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2015. – № 5. – С. 226-232.

Читати

Старостенко О. Особливості вчинення злочинів у сфері кредитування працівниками банківських установ одноосібно та в складі злочинної групи / О. В. Старостенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 16(2). - С. 80-84.

Читати

Старостенко О. В. Поняття та види злочинів у сфері кредитування / О. В. Старостенко // Митна справа. - 2013. - № 6(2.1). - С. 100-107.

Читати

Чернишов Г. М. До питання про визначення фінансового шахрайства / Г. М. Чернишов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. - 2014. - Вип. 26. - С. 230-234.

Читати

Ярмоленко Ю. В. Сучасні технології побудови фінансових пірамід / Ю. В. Ярмоленко // Право і суспільство. - 2014. - № 1. - С. 176-182.

Читати

.

Маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222-1 КК)

Бєлкін Л. М. Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством / Л. М. Бєлкін // Інформація і право. - 2012. - № 3. - С. 72-80.

Читати

Буртовой М. О. Гроші та цінні папери як предмет злочину і проблеми доказування // Слідча діяльність: проблеми теорії та практики: матер. наук.-практ. конф. та круг. столу (м. Дніпропетровськ, 22 і 26 травня 2008 р.).- Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2008.- С. 48-51.

Читати

Кашкаров, О. О. Цінні папери як предмет злочину / О. О. Кашкаров // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 200-204.

Читати

Клочко В. М. Окремі ознаки об'єктивної сторони злочинів, які вчиняють службові особи професійних учасників фондового ринку / В. М. Клочко // Право і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 151-157.

Читати

Коляденко В. М. Маніпулювання на фондовому ринку / В. М. Коляденко // Європейські перспективи. - 2013. - № 5. - С. 110-115.

Читати

Тертишник В., Кошовий О. Доктринальні проблеми відповідальності за зловживання на фондовому ринку// Підприємництво, господарство і право.- 2018. - № 6. - С. 283-288.

Читати

Хорт Ю. В. Аналіз законодавчих змін щодо маніпулювання цінами на фондовому ринку України // Держава і право. — 2011. — Вип. 54. — С. 323-329.

Читати

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК)

Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки / С. Багіров // Юридична наука. - 2015. - № 2. - С. 51-58.

Читати

Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів / О. Ю. Вітко // Університетські наукові записки. - 2013. - № 3. - С. 442-447.

Читати

Хряпінський П. В. Щодо питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст.223-1 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів" / П. В. Хряпінський // Юридична наука. - 2015. - № 2. - С. 113-119.

Читати

 

Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів (ст. 223-2 КК)

Сахарова О. Виявлення підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів та інших правопорушень, що вчиняються на фондовому ринку реєстраторами та депозитаріями (зберігачами) у процесі здійснення обліку прав власності на цінні папери// Наука і правоохорона.- 2013.- № 2 (20).- С. 130-135.

Читати

Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224 КК)

Жданкин В. Предмет преступления, предусмотренного ст. 224 УК Украины// Наука і правоохорона. 2013.- № 2 (20).- С. 148-153.

Читати

Незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 232-1 КК)

Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2018.- 18 с.

Читати

Вітко О. Ю. Відносно дискусійних питань предмета злочину, передбаченого ст. 232-1 Кримінального кодексу України / О. Ю. Вітко // Юридична наука. - 2014. - № 8. - С. 58-62.

Читати

Дудоров О.О., Каменський Д.В. Інсайдерська інформація та кримінальний закон: від американських реалій до європейських перспектив // Юридичний науковий електронний журнал.- 2019.- № 3. С. 185–201.

Читати

Каменський Д. В. Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США / Д. В. Каменський // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - С. 160-167.

Читати

Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України «Незаконне використання інсайдерської інформації»// Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011.- Вип. 54.- С. 349-360.

Читати

Користін О. Криміналізація порушень, пов'язаних з професійною діяльністю на фондовому ринку / О Є. Користін, В. М. Клочко // Митна справа. - 2014. - № 1(2.1). - С. 163-169.

Читати

 

Приховування інформації про діяльність емітента (ст. 232-2 КК)

Вітко О. Ю. Безпосередній об'єкт злочину, передбаченого ст. 223-2 Кримінального кодексу України / О. Ю. Вітко // Юридична наука. - 2014. - № 5. - С. 83-92.

Читати

Кашкаров О. О. Проблеми визначення об'єкту та предмету злочинів, які передбачені кримінально-правовими новелами в сфері обігу цінних паперів// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки».- 2009.- Том 22 (61).- № 1.- С. 223-228.

Читати

Т е м а 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сферах обслуговування споживачів та захисту їх прав, приватизації державного і комунального майна

Заняття 9

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 КК)

Бокша В. Права споживачів як об'єкт кримінально-правової охорони / В. О. Бокша // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 11(2). - С. 101-104.

Читати

Жига І. П. Правові основи протидії введенню в обіг на ринок України небезпечної продовольчої продукції / І. П. Жига // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 4. - С. 337-348.

Читати

Качковський М. Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції / М. Качковський // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 362-368.

Читати

Наумчук Н. В. Проблемні аспекти об'єктивної сторони умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 кримінального кодексу України) / Н. В. Наумчук // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2014. - № 4(2). - С. 270-274.

Читати

Наумчук Н. Особенности субъекта и субъективные признаки состава преступления, связанного с умышленным введением в оборот (выпуском на рынок) опасной продукции (статья 227 Уголовного кодекса Украины)// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2015.- № 4.- С. 113-117.

Читати

Наумчук Н. Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) / Н. В. Наумчук // Право і суспільство. - 2014. - № 1.2. - С. 247-249.

Читати

Тимощук Ю. Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" / Ю. С. Тимощук // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 323-325.

Читати

Хавронюк М. І. Відповідальність за порушення права споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав / М. І. Хавронюк // Вісник Верховного Суду України. - 2011. - № 5. - С. 34-44.

Читати

 

Незаконна приватизація державного і комунального майна (ст. 233 КК)

Дудоров О. О. Незаконна приватизація державного і комунального майна: проблеми кваліфікації і вдосконалення законодавства / Дудоров О. О., Дудорова К. Б. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція: зб. наук. пр.- Одеса: Фенікс, 2011.- Вип. 2.- С. 104-109.

Читати

Комісарчук Р. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні фактів незаконної приватизації / Р. В. Комісарчук // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 343-347.

Читати

Крих Т. Я. Незаконна приватизація державного, комунального майна за кримінальним правом України: юридичний аналіз складу злочину: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Львів, 2010.- 239 с.

Читати

Крих Т. Я. Об'єктивна сторона незаконної приватизації державного, комунального майна, передбаченої ч.1 ст. 233 КК України// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2008.- №3.- С.1-10.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти