Пошук по сайту

Юридична психологія

Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перераб. і доп. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

Читати

 

Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія" / уклад.: В. А. Журавель, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 16 с.

Читати

Матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Юридична психологія" [Електронний ресурс] : (обовʼязкова) для студентів денної форми навч.другого (магістер.) освіт.-кваліфікац. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2020. - 65 с.

Читати

 

Методичні поради та завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Юридична психологія" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. V курсу денного та вечір. фак-тів / уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 42 с.

Читати

Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ;  Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перераб. і доп. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Юридична психологія" / уклад.: В. А. Журавель, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 16 с.

Читати

Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу заочного. фак-ту / уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 43 с.

Читати

Головаха Е. И., Панина Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. Киев : Политиздат Украины, 1989. 189 с.

Читати

Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перераб. і доп. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

Читати

Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності : навч. посіб. Харків : Право, 2006. 160 с.

Читати

Тема 1. Предмет, система, методи, історія розвитку та сучасний стан юридичної психології

Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перераб. і доп. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

Читати

Повний колірний тест Люшера [Електронний ресурс]

Читати

Тест на профорієнтацію [Електронний ресурс]

Читати

Тема 2. Особистість і структура її психологічних властивостей

Методика многофакторного исследования личности Кэттелла [Електронний ресурс]

Читати

Опитувальник Шмішека [Електронний ресурс]

Читати

Особистісний опитувальник Г. Айзенка [Електронний ресурс]

Читати

Тема 3. Система психічних процесів. Емоції та воля

Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання. Монографія. Львів: ПАІС, 2006. 200 с.

Читати

Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності: навч. посібник. Харків: Право, 2006. 160 с.

Читати

Тема 4. Психологічний аналіз діяльності людини. Психологія доказування

Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перераб. і доп. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

Читати

Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності: навч. посібник. Харків: Право, 2006. 160 с.

Читати

Тема 5. Психологія огляду місця події

Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Обыск: тактика и психология : учеб. пособ. Харьков : Гриф, 1997. 80 с.

Читати

Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності. Навч. посібник. Харків: Право, 2006. 160 с.

Читати

Тема 6. Психологія допиту

Затенацький Д.В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації): моногр.; за ред. В.Ю. Шепітька. Х.: Право, 2010. 160 с.

Читати

Митрохина З. И. Использование данных психологии при производстве допроса : учеб. пособ. Киев, 1990. 51 с.

Читати

Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності : навч. посіб. Харків : Право, 2006. 160 с.

Читати

Тема 7. Пcихологія обшуку

Денисюк С. Ф., Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий : тактико-криминалистический анализ : науч.-практ. пособие. Харьков : Консум, 1999. 160 с.

Читати

Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності. Навч. посібник. Харків: Право, 2006. 160 с.

Читати

Тема 8. Психологія пред'явлення для впізнання

Галаган В.І., Басиста І.В. Процесуальний порядок і тактика пред'явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають: моногр. К.: КНУВС, 2007. 236 с.

Читати

Самолаева Е. Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей: учеб.-практ. пособ.М.: Юрлитинформ, 2004. 160 с.

Читати

Тема 10. Психологія судового процесу. Психологія судових дій

Грошевой Ю. М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. Харьков, 1975. 144 с.

Читати

Михайлишин У. Б. Методологія дослідження судової психології: тенденції розвитку крізь призму діахронії

Читати

Шепітько В. Ю. Психологія судової діяльності: Навч. посібник. Х.: Право, 2006. 160 с.

Читати

Тема 12. Кримінальна психологія

Антонян Ю.М., А.А. Ткаченко. Сексуальные преступления: Научно-популярное исседование. М.: Амальтея, 1993. 320 с.

Читати

Тест Сонді [Електронний ресурс]

Читати

Тема 13. Пенітенціарна психологія

Опросник В. В. Бойко "Определение интегральных форм коммуникативнойагрессивности"[Електронний ресурс]

Читати

Тест "Несуществующее животное" [Електронний ресурс]

Читати

Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации. Взрослый вариант (модификация Н. В. Тарабриной) [Електронний ресурс]

Читати

Тест руки Вагнера [Електронний ресурс]

Читати

Шкала реактивной и личностной тревожности / Методика Спилбергера-Ханина [Електронний ресурс]

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти