Пошук по сайту

Криміналістика

Криміналістика : підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Ю. Шепітько. - 4-тє вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2008. - 464 с. 

Читати

Програма навчальної дисципліни "Криміналістика" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад.: В. А. Журавель, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 17 с.

Читати

Матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Криміналістика" : (обов'язкова) для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спеціальність 081 "Право" денної форми навчання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.]. - Харків : Право, 2019. - 112 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Криміналістика"  : для студ. 4 к. денної форми навч. першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 48 с. 

Читати

Тематика та методичні поради до виконання науково-дослідних робіт з криміналістики : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. денних фак-тів / уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава  Мудрого", 2012. - 45 с.

Читати

Криміналістика : підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Ю. Шепітько. - 4-тє вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2008. - 464 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Криміналістика" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") / уклад.: В. А. Журавель, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 17 с.

Читати

Тема 3. Судова фотографія та відеозапис

Колесниченко А. Н., Найдис И. Д. Судебная фотография. Харьков: Выща шк., 1981. 184 с.

Читати

Тема 4. Трасологія. сліди рук людини

Popa G. Method for fingerprint determination / G. Popa, R. Potorac, N. Preda.

Читати

Криміналістичне дослідження слідів рук: наук.-практ. посібник / О. П. Дубовий та ін. Київ: Атіка, 2000. 152 с.

Читати

Тема 5. Трасологія. Сліди ніг людини. Сліди транспортних засобів

Грановский Г. Л. Криминалистическое исследование следов ног. Киев: РИО МВД УССР, 1970. 70 с.

Читати

Дорожньо-транспортні пригоди. Особливості розслідування / Головне слідче управління МВС України, Держ. наук.-дослід. експерт.-криміналист. центр МВС України; авт.-уклад.: С. О. Шевцов, К. В. Дубонос, А. М. Шабадей. Харків: Факт, 2003. 191 с.

Читати

Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань : монографія / Комаха В. О. та ін.; за заг. ред. Комахи В. О. Дніпропетровськ, ІМА-прес, 2004. 396 с.

Читати

Тема 7. Судова балістика

Іщенко А. В., Ієрусалимов І. О., Удовенко Ж. Д. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : посібник. Київ: Центр учбової. літератури. 2007. 160 с.

Читати

Тема 8. Техніко-криміналістичне дослідження документів

Воробей О. В., Мельников І. М. Волошин О. Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів : навч.-метод. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 304 с.

Читати

Грошевий Ю. М., Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі : навч.-довід. посіб. Xарків: Одіссей, 2004. 448 с.

Читати

Тема 9. Криміналістичне дослідження письма

Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та науковий коментар: навч.-довід. посібник / за ред. Ю. М. Грошевого, В. О. Коновалової, В. Ю. Шепітька, М. Л. Цимбала. Xарків: Одіссей, 2004. 448 с.

Читати

Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учеб.-практ. пособие. Харьков: Эспада, 2005. 544 с.

Тема 10. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

Затенацький Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія. Харьков: Право, 2010. 160 с.

Читати

Тема 11. Кримінальна реєстрація

Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України: затв. наказом МЮ України від 10.09.2009 № 390.

Читати

Інструкція про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України: затв. наказом МВС України:Дата оновлення: 23.08.2002.

Читати

Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВСУ країни: затв. наказом МВС України від 11.09.2001 р. №785.

Читати

Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні упопередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: затв. наказом МВСУкраїни, ГенпрокуратуриУкраїни, СБУ країни, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9.01.1997р. №3/1/2/5/2/2.

Читати

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: затв. наказом МВС України від 3 листопада 2015 р. № 1343.

Читати

Тема 13. Огляд місця події

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : наук.-практ. посібник / за ред. Н. І. Клименко. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 216 с.

Читати

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика: системно-структурний аналіз : монографія. Харків: Харків юрид., 2007.

Читати

Тема 14. Тактика допиту

Затенацький Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія. Харків: Право, 2010. 160 с.

Читати

Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология : учеб. пособие. Харьков: ФЛ Вапнярчук Н. Н., 2006. 176 с.

Читати

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика: системно-структурний аналіз : монографія. Харків: Харків юрид., 2007. 432 с.

Читати

Тема 15. Обшук

Денисюк С. Ф., Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистические проблемы). Xарьков: Консум, 1999. 159 с.

Читати

Тема 17. Слідчий експеримент

Бондар В. С. Особливості підготовки та проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених із застосуванням вогнепальної зброї. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Вип. 1. С. 208–219.

Читати

Журавель В. А. Деякі проблемні питання провадження слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України. Правова доктрина - основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20-21 листоп. 2013 р. - Х. : Право, 2013. - С. 573-576.

Читати

Негребецький В. В. Експериментальний метод під час проведення слідчих (розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право. 2018. Вип. № 5. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ. С. 248–252.

Читати

Шепітько В. Ю. Відтворення обстановки і обставин події: сутність, зміст, тактика. Слідча практика України. Xарків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2009. Вип. 7. С. 7–14.

Читати

Тема 18. Залучення експертів та проведення судових експертиз

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII.

Читати

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом МЮ України від 08.10.1998 р. № 53/5.

Читати

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом МЮ України від 08.10.1998 р. № 53/5

Читати

Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції : монографія. Харків: Право, 2006. 192 с.

Читати

Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі : навч.-довід. посібник / Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько, М. Л. Цимбалтаін. Xарків : Одіссей, 2004. 448 с.

Читати

Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учеб.-практ. пособие. Харьков: Эспада, 2005. 544 с.

Читати

Тема 21. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання)

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 16.10.2012 р. № 2939-XII.

Читати

Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ : монографія. Харків: Консум, 1999. 480 с.

Читати

Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2006. 624 с.

Читати

Тема 23. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху

Інструкція про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоровʼя і органами внутрішніх справ: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоровʼя України від 25.06.2007 р. № 205/353.

Читати

Правила дорожнього руху: постанова КМ України від 10.10.2001 р. № 1306.

Читати

Шевцов C. O., Дубонос К. В. Розслідування обставин дорожньо-транспортних пригод : практ. посібник. Xарків: Факт, 2003. 199 с.

Читати

Тема 24. Розслідування злочинів проти довкілля

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міні- стерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

Читати

Экологические преступления: квалификация и методика расследования / под ред. В. Е. Коноваловой, Г. А. Матусовского. Xарьков: Глобус, 1994. 225 с.

Читати

Т е м а 1. ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: монография. Луганск: РИО ЛАВД, 2002. 363 с.

Читати

Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике. Киев: Вища шк., 1984. 149 с.

Читати

Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань / В. О. Комаха, Г. А. Каплан, О. В. Бадов та ін.; за ред. В. О. Комахи. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. 396 с. (ЕК)

Читати

Т е м а 2. ОГЛЯД

Коновалова В. О. Огляд місця події / В. О. Коновалова, О. Н. Колесниченко // Коновалова В. Е. Избранные труды = Вибрані твори / В. Е. Коновалова. - Х. : Апостіль, 2012. - С. 198-203.

Читати

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-практ. посібник / за ред. Н. І. Клименко. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 216 с.

Читати

Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань / В. О. Комаха, Г. А. Каплан, О. В. Бадов та ін.; за ред. В. О. Комахи. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. 396 с.

Читати

Шепитько В. Ю. Негативные обстоятельства в расследовании преступлений: логико-психологический подход / В. Ю. Шепитько // Шепітько В. Ю. Вибрані твори = Избранные труды / Валерій Шепітько. - К. : Апостіль, 2010. - С. 317-324.

Читати

Шепітько В. Ю. Тактика огляду місця події (проблеми використання типового та евристичного в діяльності слідчого) / В. Ю. Шепитько // Шепітько В. Ю. Вибрані твори = Избранные труды / Валерій Шепітько. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2010. С. 312–317.

Читати

Т е м а 3. ПРЕДʼЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

Борисенко І. Предʼявлення для впізнання (аналіз практики розслідування вбивств). Вісник прокуратури. 2007. № 1. С. 75–79.

Читати

Галаган В. І., Басиста І. В. Процесуальний порядок і тактика предʼявлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають: монографія. Київ: КНУВС, 2007. 236 с.

Читати

Удалова Л. Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України: монографія. Київ: ПАЛИВОДА, 2005. 324 с.

Читати

Т е м а 4. ДОПИТ

Бахін В. П. Тактика допиту: навч. посібник. Київ: Правник, 1997. 63 с.

Читати

Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти). Київ: НАВСУ-НВТ «Правник», 1999. 126 с.

Читати

Затенацький Д.В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації): монографія. Харків: Право, 2010. 197 c.

Читати

Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: учеб. пособие. Харьков: Консум, 1999. 215 с.

Читати

Митрохина З. И. Использование данных психологии при производстве допроса: учеб. пособие. Киев: УМК ВО, 1990. 115 с.

Читати

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика: системно-структурний аналіз : Монографія / В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Харків юрид., 2007. - 431 с.

Читати

Шепітько В. Ю. Тактика допиту: текст лекції. Харків: Укр. юрид. акад., 1992. 23 с.

Читати

Т е м а 5. ОБШУК

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575.

Читати

Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Читати

Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570.

Читати

Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистические проблемы): науч.-практ. Пособие. Харьков: Консум, 1999. 160 с.

Читати

Коновалова В. Е. Обыск: тактика и психология: учеб. пособие. Харьков: Гриф, 1997. 80 с.

Читати

Т е м а 6. СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Журавель В. А. Деякі проблемні питання провадження слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України / В. А. Журавель // Журавель В. А. Вибрані твори = Избранные труды / Володимир Журавель. - Харків : Апостіль, 2016. - С. 303-306.

Читати

Негребецький В. В. Експериментальний метод під час проведення слідчих (розшукових) дій. Підприємництво, господарство і право. 2018. Вип. № 5. С. 248–252.

Читати

Шепітько В. Ю. Відтворення обстановки і обставин події: сутність, зміст, тактика. Слідча практика України. Xарків: Сх.-регіон. центр гуманітарно-освіт. Ініціатив, 2009. Вип. 7. С. 7–14.

Читати

Т е м а 7. ЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Авдєєва Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: монографія. Харків: Право, 2006. 192 с.

Читати

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

Читати

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом МВС України від 03.11.2015 р. № 1339.

Читати

Експертизи в судовій практиці: навч. посібник / В. Г. Гончаренко, В. Є. Бергер, Л. П. Булига та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 388 с.

Читати

Т е м а 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ ІЗ РОЗЧЛЕНУВАННЯМ ТРУПА

Борисенко I. В. Кримiналiстична характеристика вбивств з розчленуванням трупа: способи вчинення та способи приховування. Вiсник Луганського iнституту внутрішніх справ МВС України. Луганськ. 1998. № 2. С. 193–205.

Читати

Борисенко І. В. Організація та проведення тактичних операцій при розслідуванні вбивств із розчленуванням трупа. Вісник Академії правових наук України № 3 (26). Харків: Право, 2001. С. 213–226.

Читати

Борисенко І. В. Вбивство з розчленуванням трупа. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Харків: Право, 2018. С. 68–71.

Читати

Т е м а 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ ЗА ВІДСУТНОСТІ ТРУПА

Булулуков О. Ю. Розслідування вбивств при відсутності трупа. Побудова версій. Вісник прокуратури. 2007. № 6. С. 115–120.

Читати

Т е м а 10. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ УШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Інструкція про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та обміну інформацією між закладами охорони здоровʼя і органами внутрішніх справ: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.06.2007 р. № 205/353.

Читати

Правила дорожнього руху: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 (з наступ. змін. Та доп.).

Читати

Ярамышьян Ш. Ш. Особенности следственного эксперимента при расследовании дорожно-транспортного происшествия. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук.-практ. матеріалів. Харків: Право, 2004. Вип. 4. С.162–167.

Читати

Т е м а 11. РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ: монография. Харьков: Консум, 1999. 480 с.

Читати

Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / кол. авторів: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2006. 624 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти