Пошук по сайту

Кримінальне право України (загальна частина)

Вісник асоціації кримінального права України

Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (рівень вищої освіти ‒ перший (бакалаврський); ступінь вищої освіти ‒ «бакалавр»; галузь знань ‒ 08 Право; спеціальність ‒ 081 Право; кваліфікація освіти ‒ «бакалавр права» / уклад.: В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, В.М. Киричко, Ю.А. Пономаренко. ‒ Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. ‒ 56 с.

Читати

Тематика курсових робіт з Загальної частини кримінального права України та методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : для студ. II к. денних фак-тів (перший (бакалавр.) рівень, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право") / уклад. В. Я. Тацій [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - 96 с.

Читати

Методичні матеріали до самостійної роботи та практичних занять і поради до їх виконання з навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Загальна частина"  : для студ. ІI курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" денної форми навч. / уклад. Ю. В. Баулін [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 195 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (рівень вищої освіти ‒ перший (бакалаврський); ступінь вищої освіти ‒ «бакалавр»; галузь знань ‒ 08 Право; спеціальність ‒ 081 Право; кваліфікація освіти ‒ «бакалавр права» / уклад.: В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, В.М. Киричко, Ю.А. Пономаренко. ‒ Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. ‒ 56 с.

Читати

Тема 1. Поняття, ознаки, система й функції кримінального права. Наука кримінального права

Баулін Ю. В. Сучасне кримінальне право України: підсумки, тенденції, перспективи розвитку // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред. кол.: В. І. Борисов та ін. - Харків : Право, 2012. - Вип. 23. - С. 29-42.

Читати

Баулін Ю. Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України / Баулін Ю., Тацій В. // Право України. 2020. № 2. С. 17–30.

Читати

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17-19 жовт. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Консульт. місія Європ. Союзу в Україні, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права" ; голов. ред. В. Я. Тацій ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.] . - Харків : Право, 2019. - 500 с. (С. 21–28.)

Читати

Шевченко Є. В. До питання про структуру кримінально-правової норми // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 118. - С. 125–133.

Читати

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі і просторі

Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі // Вісник Верховного Суду України. - 2015. - № 9. - С. 33–40.

Читати

Берзін П. С. Особливості передбачених Кримінальним кодексом України ситуацій поєднання дії кримінального закону в просторі та за колом осіб // Вісник кримінального судочинства. - 2017. - № 1. - С. 103–115.

Читати

Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : монографія. - Київ : Атіка, 2005. - 288 с.

Читати

Тема 3. Кримінальне правопорушення та його види

Гуцало О.Н. Противоправность и категория «деяние» в узком и широком смыслах // Проблемы законности. - 2000. - Вип. 41. - С. 157–163

Читати

Киричко В.Н. Некоторые методологические предпосылки исследования общественной опасности в науке уголовного права // Проблеми законності. - 1998. - Вип. 33. - С. 118–124.

Читати

Панов М. І. Актуальні дослідження проблем вчення про злочин / Панов М. І., Тихий В. П. // Кримінальне право України. - 2006. - № 3. - С. 72-74

Читати

Панов М. І. Поняття злочину / Панов М. І., Тихий В. П. // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 1. - C. 88-95

Читати

Теми 4, 5, 6. Кримінальна відповідальність та її підстава. Склад кримінального правопорушення. Об’єкт кримінального правопорушення

 

Бажанов М. И. О функциях состава преступления (процессуальная функция) // Проблемы законности. - 1995. - № 29. - С. 96–102.

Читати

Коломієць Ю. Ю. Кримінальний закон та позитивна кримінальна відповідальність // Актуальні проблеми держави і права. - 2005. - Вип. 25. - С. 457−460.

Читати

Красницький І. В. Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним Кримінальним кодексом України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2003. - № 3−4. - С. 219−225.

Читати

Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] : навч. посібник.

Читати

Панов М. І. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава // Право України. - 2012. - № 8. - С. 249‒259.

Читати

Тихий В. П. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 3. - C. 50-52

Читати

Тихий В. П. Підстава кримінальної відповідальності // Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Число 1. - С. 244-245.

Читати

 Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. - Харків : Право, 2018. - 368с.

Читати

Тема 7. Об'єктивна сторона кримінального правопорушення

Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления : учеб. пособие. Харьков : Юрид. ин-т., 1984. 111 с.

Читати

Тема 8. Суб'єкт кримінального правопорушення

Зайцев О. В. Деякі проблеми визначення формули неосудності у кримінальному праві України // Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. - 2015. - № 1 (4). - С. 113–123.

Читати

Зайцев О. В. До питання про включення до медичного критерію неосудності соматичних захворювань // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2015. - № 2 (70). - С. 62–69.

Читати

Зайцев О. В. Науково-практичний коментар до ст. 20 "Обмежена осудність" Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 4. - С. 41–44.

Читати

Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України. - Харків : Майдан, 2007. - 240 с.

Читати

Зайцев О. Професор В. С. Трахтеров в історії харківської кримінально-правової школи // Вісник Національної академії правових наук України. - 2013. - № 4. - С. 182–190.

Читати

Кривоченко Л. Н. Об особенностях признания несовершеннолетних невменяемыми // Вибрані праці. - Харків : Право, 2016. - С. 16–18.

Читати

Тема 9. Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення

 

Бабанін С. В. Змішана форма вини у кримінальному праві України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2. - С. 186–192.

Читати

Тема 10. Стадії вчинення кримінального правопорушення

Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин : монографія. - Харків : Юрайт, 2013. - 232 с.

Читати

Гродецький Ю. В. Остаточність добровільної відмови // Вісник прокуратури. - 2010. - №9 (111). - С. 65–70.

Читати

Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину. - Xарків : Право, 2010. - 232 с.

Читати

Тема 11. Співучасть у кримінальному правопорушенні

Орловський Р. С. Теоретичні та методологічні проблеми інституту співучасті у кримінальному праві України: монографія. Харків: Право, 2019. 624 с.

Читати

Тема 12. Повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень

Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. - Харків : Право, 2000. - 128 с.

Читати

Зинченко И. А. Составные преступления. - Харьков : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. - 176 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / Зінченко І. О. Тютюгін В. І.; за заг. ред. В. І. Тютюгіна. - Харків: Фінн, 2008. - 336 с.

Читати

Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : монографія / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. - Харків : ФІНН, 2010. - 256 с.

Читати

Тема 13. Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посіб. / П. В. Хряпінський. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 192 с.

Читати

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності

Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. - Київ : Атіка, 2004. - 296 с.

Читати

Наден О.В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. -Харків: Право, 2003. - 224 с.

Читати

Тихий В.П. Звільнення від кримінальної відповідальності / Тихий В.П., Панов М. І. // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 4.

Читати

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посіб. / П. В. Хряпінський. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 192 с.

Читати

Теми 15, 16. Поняття покарання. Класифікація видів покарань

Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. - Киев : Вища шк., 1980. - 216 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / Зінченко І. О. Тютюгін В. І.; за заг. ред. В. І. Тютюгіна. - Харків: Фінн, 2008. - 336 с.

Читати

Тема 17. Призначення покарання

Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. - Киев : Вища шк., 1980. - 216 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / Зінченко І. О. Тютюгін В. І.; за заг. ред. В. І. Тютюгіна. - Харків: Фінн, 2008. - 336 с.

Читати

Тютюгин В. И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву : монографія / В. И. Тютюгин. - Х. : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. - 145 с.

Читати

Тема 18. Звільнення від покарання та його відбування

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посіб. / П. В. Хряпінський. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 192 с.

Читати

Аналіз судової практики

Читати

Тема 19. Судимість

Муратова С. О. Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 265-270.

Читати

Тема 20. Інші заходи кримінально-правового характеру

Батиргарєєва В. С. Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2014. Вип. 27. - С. 101–109.

Читати

Задоя К. П. Правова природа заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб // Право і громадянське суспільство.

Читати

Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України. - Харків : Майдан, 2007. - 240 с.

Читати

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посіб. / П. В. Хряпінський. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 192 с.

Читати

Тема 21. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Коновалова А.Ю. Покарання як засіб кримінально-правового впливу в механізмі протидії злочинності неповнолітніх // Актуальнi проблеми держави i права: Зб. наук.пр. - 2010. - Вип. 55. - С. 184-188ю

Читати

Коновалова А. Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб / А. Ю. Коновалова // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 227–234.

Читати

Назимко Є. С. Принципи інституту покарання неповнолітніх / Є. С. Назимко // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр./ [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 75-89.

Читати

Назимко, Є. С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08/ Єгор Сергійович Назимко; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 36 с.

Читати

Пономарьова Т. І. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд / Т. І. Пономарьова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2014. - № 4. - С. 131-138.

Читати

Скок О. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за вчинення злочинів невеликої тяжкост / О. Скок // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 92-96.

Читати

Шеховцова Л. І. Деякі проблемні питання призначення неповнолітнім таких видів покарань, як штраф та громадські роботи // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2020. - №1. - С. 226-230.

Читати

Т е м а 1. Джерела кримінального права

Андрушко П. П. Джерела кримінального права: поняття та види / П. П. Андрушко // Адвокат. – 2011. – N 7. – С. 13–22.

Читати

Кузембаєв О. С. Конституція України і джерела кримінального права України / О. С. Кузембаєв // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – № 60. – С. 51–57.

Читати

Пошва Б. М. Право на свободу та особисту недоторканність: прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 3. – С. 105–113.

Читати

Тихий В. П. Кримінальне право України і конституційне право України / В. П. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 2. – С. 63–72.

Читати

Т е м а 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть / М. И Бажанов. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 168 с.

Читати

Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі / Ю. А. Пономаренко. – Київ: Атіка, 2005. – 288 с.

Читати

Хавронюк М. Проблемні питання застосування у кримінальному праві принципу зворотної дії нормативно-правового акта / М. Хавронюк, С. Дячук // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 11. – С. 36–43.

Читати

Т е м а 3. Проблеми запровадження кримінального проступку до кримінального права України

Борисов В. І. Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства / В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова // Вісник асоціації кримінального права України. – 2016. – № 2(7). – С. 129–142.

Читати

 

Борисов В. І. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку [Електронний ресурс] / В. І. Борисов // Проблеми впровадження інституту кримінального проступку (на основі проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012 р.):матер. Всеукр. інтернет-конф., 10 лип. 2012 р., м. Харків.

Читати

Таций В. Я. Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины /В. Я. Таций, В. И. Тютюгин, О. В. Каплина, Ю. В. Гродецкий, А. А. Байда // Проблеми законності. – Вып. 125. – 2014. – С. 7–31.

Читати

Тацій В. Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок / В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Гродецький, А. Байда / Вісник Національної академії правових наук України. – № 2 (77). – 2014. – С. 122–135.

Читати

Тацій В. Я. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін // Право України. – 2010. – № 9. – С. 4–15.

Читати

Тацій В. Я. Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, А. О. Байда // Юридичний вісник України. – 2014. – № 29-30 (19 липня-2 серпня). - С. 10-11.

Читати

Т е м а 4. Поняття «кримінальна відповідальність» та її підстава

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія / Ю. В. Баулін. – Київ: Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Крайник Г. С. Щодо удосконалення законодавчого закріплення кримінальної відповідальності за КК України / Харківські студентські кримінально-правові читання: тези доп. Та наук. повідомл. учасн. Всеукр. студент. наук. конф. (м. Харків, 10–11 грудня 2009 р.) / за заг. ред. В. Я. Тація. – Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. – 368 с. – С. 122–124.

Читати

Меркулова В. О. Деякі міркування щодо співвідношення кримінальної відповідальності і покарання / В. О. Меркулова //Проблеми законності. – Харків, 2001. – Вип. 50. – С. 120-125.

Читати

Тихий В. П. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 50–52.

Читати

Т е м а 5. Предмет злочину

Демидова Л. М. Безтілесна річ як предмет злочину /Л. М. Демидова // Вісник Академії правових наук України. –Харків, 2015. – № 2 (8). – С. 101–107.

Читати

Крайник Г. С. Предмети корупційних злочинів в Україні // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (3 квітня 2015 р.,м. Харків) / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Харків: Золота миля, 2015. – 260 с.– С. 88–91.

Читати

Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину: значення для кваліфікації злочину та призначення покарання / М. В. Сенаторов // Право України. – 2004. – N 3. – С. 110–113.

Читати

Т е м а 6. Суспільно небезпечне діяння та його форми

Бажанов М. И. О различных трактовках некоторых признаков объективной стороны преступления в науке уголовного права / М. И. Бажанов // Проблемы законности. – 1999. – Вип.40. – С. 145–155.

Читати

Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. – Москва: Госюриздат, 1960. – 244 с.

Читати

Т е м а 7. Мотив злочину та його значення

Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України / Р. В. Вереша. – Київ: Атіка, 2005. – 224 с.

Читати

Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и её установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1974. – 243 с.

Читати

Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину / А. В. Савченко. – Київ: Атіка, 2002. – 144 с.

Читати

Тарарухин С. А. Установление мотива и квалификация преступления / С. А. Тарарухин. – Киев: Вища шк., 1977. – 152 с.

Читати

Т е м а 8. Необережність і її види

 

Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України / Р. В. Вереша. – Київ: Атіка, 2005. – 224 с.

Читати

Дагель П. С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы / П. С. Дагель. – Москва: Юрид. лит., 1977. – 144 с.

Читати

Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и её установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1974. – 243 с.

Читати

Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений / А. И. Рарог. – Москва: ООО «Профобразование», 2001. – 133 с.

Читати

Угрехелидзе М. Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве / М. Г. Угрехелидзе. – Тбилиси: Мецниереба, 1976. – 132 с.

Читати

Т е м а 9. Фактична помилка та її значення у кримінальному праві

Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и её установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1974. – 243 с.

Читати

Комаров О. Д. Фактична помилка в кримінальному праві України та її значення для кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Д. Комаров; наук. кер. –проф. В. І. Тютюгін. – Харків, 2015. – 20 с.

Читати

Т е м а 10. Обмежена осудність

Бурдін В. М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння : монографія / В. М. Бурдін. – Київ: Атіка, 2005. – 160 с.

Читати

Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : монографія / О. В. Зайцев; – Харків: Майдан, 2007. – 240 с.

Читати

Лень В. В. Обмежена осудність у кримінальному законі: проблеми продовжуються / В. В. Лень // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві: Міжнар. симпозіум, 12-13 верес. 2008 р. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 112–115.

Читати

Лень В. В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві : монографія / В. В. Лень ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2008. – 180 с.

Читати

Трахтеров В. С. Вменяемость как условие уголовной ответственности / В. С. Трахтеров // Харьковский юридический институт. Ученые записки. – Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1957. – Вып. 9. – С. 5-12.

Читати

Энциклопедия уголовного права / отв. ред. В. Б. Малинин. – Санкт-Петербург: Изд. проф. Малинина, 2005. – Т. 4. Состав преступления. – Издание проф. Малинина. – 797 с.

Читати

Т е м а 11. Спеціальний суб’єкт злочину

Вакурин М. Д. Понятие и признаки специального субъекта преступления / М. Д. Вакурин // Четверті Харківські кримінально-правові читання : тези доп. та наук. повідомл. Учасн. міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів (м. Харків, 16-17 трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса НАПрН України, Всеукр. громад. організація «Асоц. Кримін. права», Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Ліга студ. асоц. правників України. – Харків: Право, 2014. – С. 79–81.

Читати

Каргатан Н. Визначення суб'єкта злочину / Н. Каргатан //Вісник прокуратури. – 2000. – № 3. – С. 41–42.

Читати

Ландіна А. В. Ознаки спеціального суб'єкта злочину у кримінальному праві / А. В. Ландіна //Кримінальне право: традиції та новації : міжнар. круглий стіл, присвяч. 90-літтю з дня народж. видат. вченого, героя України, акад. В. В. Сташиса, 9-10 лип. 2015 р. / Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Запоріз., Полтав., Чернігів. місц. осередки ГО «Всеукр. асоц. кримін. права», Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. Ун-ту. – Полтава; Харків: [б. в.], 2015. – С. 245–248.

Читати

Осадча А. С. Спеціальний суб'єкт злочину: генезис, функції, проблеми кваліфікації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право / А. С. Осадча ; кер. роботи І. О. Зінченко; офіц. опон.: В. О. Туляков, О. О. Житний ; Нац. юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого. – Харків: [б. в.], 2015. – 20 с.

Читати

Ус О. В. Деякі питання відповідальності за підбурювання до злочину зі спеціальним суб'єктом / О. В. Ус // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті: (До Міжнародного дня науки за мир і розвиток): тези наук. доп. та повідомлень учасників наук. конф. молодих учених (м. Харків, 25-26 грудня 2002 р.). – Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2003. – С. 140–142.

Читати

Т е м а 12. Замах на злочин і його види

Вакула І. Порівняльний аналіз замаху на злочин за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі / І. Вакула // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХIХ звіт. наук.-практ. конф. (7-8 лют. 2013 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. Ун-т ім. І. Франка, 2013. – С. 240-242.

Читати

Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин : монографія / А. В. Горностай. − Харків: Юрайт, 2013. − 232 с.

Читати

Козлов А. П. Учение о стадиях преступления /А. П. Козлов. – Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. –353 с.

Читати

Тихий В. П. Проблеми відповідальності за готування до злочину та за замах на злочин / В. П. Тихий // Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Національна академія правових наук України. – Харків: Право, 2013. – С. 543–545.

Читати

Тишкевич И. С. Приготовление и покушение по советскому уголовному праву (понятие и наказуемость) / И. С. Тишкевич. – Москва: Госюриздат, 1958. – 258 с.

Читати

Тютюгін В. І. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті / В. І. Тютюгін, О. В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2010. – Вип. 19. – С. 36–47.

Читати

Т е м а 13. Добровільна відмова при незакінченому злочині

Бурдін В. М. Добровільна відмова та її кримінальноправове значення / В. М. Бурдін // Науковий вісник ЛДУВС. –2013. – № 4. – С. 215–229.

Читати

Гродецкий Ю. В. К вопросу о месте института добровольного отказа в системе норм уголовного права /Ю. В. Гродецкий // Актуальні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. молодих учених та аспірантів / за ред. проф. М. І. Панова. – Харків : Нац. юрид. Акад. України, 2000. – С.78–79.

Читати

Гродецкий Ю. В. К вопросу о понятии добровольного отказа / Ю. В. Гродецкий // Проблеми провадження правових реформ в Україні: зб. наук. праць. – Харків, 1996. – С. 93–96.

Читати

Гродецький Ю. В. Об'єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині / Ю. В. Гродецький // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 114. – С. 143–154.

Читати

Гродецький Ю. В. Остаточність добровільної відмови / Ю. В. Гродецький // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9 (111). –С. 65–70.

Читати

Гродецький Ю. В. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця / Ю. В. Гродецький // Вісник прокуратури. –2010. – № 12 (114). – С. 74–81.

Читати

Панько К. А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву / К. А. Панько. – Воронеж: Издво Воронеж. ун-та, 1975. – 148 с.

Читати

Тихий В. П. Добровільна відмова від злочину (коментар статті 17 Кримінального кодексу України) / В. П. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 5. – С. 117–120.

Читати

Т е м а 14. Інститут співучасті у кримінальному праві

Новицький Г. В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України / Г. В. Новицький. – Київ: Вищ. шк., 2001. – 96 с.

Читати

Орловський Р. С. До проблеми одностороннього та двостороннього суб'єктивного зв'язку між співучасниками злочину / Р. С. Орловський // Так само – № 1077. Серія «Право». –Вип. № 15. – Харків: ХНУ, 2013. – С. 110–114.

Читати

Орловський Р. С. Об'єктивні зв'язки при співучасті / Р. С. Орловський // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. –2014. – № 1137 (вип.18). – С. 164–168.

Читати

Орловський Р. С. Організована злочинність і співучасть як інститут кримінального права / Р. С. Орловський // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): зб. матеріалів Міжнар.наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 1999 р. – Харків: Право, 2000. – С. 96–97.

Читати

Орловський Р. С. Оціночні поняття в законодавчій регламентації інституту співучасті / Р. С. Орловський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип. 3. – Т. 3. – 2014. – С. 70–74.

Читати

Орловський Р. С. Юридическая природа соучастия: история и современность / Р. С. Орловський // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ 19-20 квітня 2012 р. –Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012.– С.385–388.

Читати

Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – Москва: Юрид. лит., 1974. – 208 с.

Читати

Т е м а 15. Види співучасників і кваліфікація їх діянь

Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву / Ф. Г. Бурчак. – Киев: Наук. думка, 1969. – 216 с.

Читати

Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву / П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – Москва: Госюриздат, 1959. – 256 с.

Читати

Орловський Р. С. Виконавець як вид співучасника у злочині / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Херсон. держ. Ун-ту. Серія «Юридичні науки». – Вип. 4, том 2. – 2014. – С. 181–186.

Читати

Орловський Р. С. До питання вдосконалення законодавчого визначення пособника / Р. С. Орловський // Проблеми законності. – 1999. – Вип. 39. – С. 134–138.

Читати

Орловський Р. С. К вопросу о бездействии при пособничестве / Р. С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць Одеськ. держ. юрид. акад. – Одеса, 1998. – Вип. 5. – С. 222–228.

Читати

Орловський Р. С. Критерії поділу співучасників на види / Р. С. Орловський // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна – № 1106. Серія «Право». – Харків: ХНУ, 2014. – Вип. № 17. – С. 175–179.

Читати

Орловський Р. С. Про співвідношення понять «суб'єкт злочину» та «виконавець злочину» / Р. С. Орловський // Право і суспільство. – 2014. – № 2. – С. 166–169.

Читати

Орловський Р. С. Проблема вдосконалення поняття пособника в кримінальному законодавстві / Р. С. Орловський //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. праць. – Харків: Ун-т внутр. справ; «Основа», 1997. – Вип. 3 і 4. – С. 54–57.

Читати

Орловський Р. С. Розмежування діянь виконавця та пособника злочину / Р. С. Орловський // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11-12 квітня 2014 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. –Ч. II – C. 81–85.

Читати

Орловський Р. С. Теорії класифікації співучасників / Р. С. Орловський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014 . – Вип. 1. – Т. 3. – С. 72–76.

Читати

Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – Москва: Юрид. лит., 1974. – 208 с.

Читати

Ус О. В. Відмежування підбурювання до злочину від діяльності інших співучасників / О. В. Ус // Проблеми законності. – 2008. – Вип. 94. – С. 182–189.

Читати

Ус О. В. Врахування мотиву та мети діяння співучасника при кваліфікації злочину / О. В. Ус // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 28 лютого – 01 березня 2014 р. – Херсон: Гельветика, 2014. – С. 187–190.

Читати

Ус О. В. Інтерпретаційна практика кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його вдосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2014 р. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 120–122.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В Ус //Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. – Харків: Право, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. – Харків: Право, 2014. – № 1 (76). – С. 149–159.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Право і суспільство. – 2014. – № 6-1. – С. 315–321.

Читати

Т е м а 16. Форми співучасті у злочині

Бурчак Ф. Г. Соучастие : социальные, криминологические и правовые проблемы / Ф. Г. Бурчак. – Киев: Вищ. шк., 1986. – 208 с.

Читати

Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву / Ф. Г. Бурчак. – Киев: Наук. думка, 1969. – 216 с.

Читати

Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву / П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – Москва: Госюриздат, 1959. – 256 с.

Читати

Гуторова Н. О. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособие / Н. О. Гуторова. – Xарьков: Рубикон, 1997. – 102 с.

Читати

Козлов А. П. Соучастие : традиции и реальность /А. П. Козлов. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 362 с.

Читати

Орловський Р. С. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2014. – Т. 27 (66). – № 1. –С. 187–193.

Читати

Орловський Р. С. Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті / Р. С. Орловський // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2014. – Вип. 27. – С. 39–49.

Читати

Орловський Р. С. Кримінально-правове значення форм співучасті / Р. С. Орловський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 25. – С. 218–222.

Читати

Орловський Р. С. О понятии предварительного сговора / Р. С. Орловський // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку : Міжнар. наук.-практ. Конф., м. Донецьк, 4-5 квітня 2014 р. – Донецьк: Східноукр. Наук. юрид. організація, 2014. – С. 97–100.

Читати

Орловський Р. С. Організована група як форма співучасті / Р. С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 72. – С. 393–399.

Читати

Орловський Р. С. Організована злочинність і загальне поняття співучасті: деякі спірні питання / Р. С. Орловський //Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. праць. – Харків: Ун-т внутр. справ; «Основа», 1997. – Вип. 3 і 4. – С. 57–61.

Читати

Орловський Р. С. Устойчивость как признак организованной группы и преступной организации / Р. С. Орловський //Закон и жизнь: междунар. научн.-практ. прав. журнал. – 2013. –№ 10/2 (262). – С. 176–180.

Читати

Орловський Р. С. Формы соучастия в уголовном праве / Р. С. Орловський // Закон и жизнь: междунар. научн.-практ. прав. журнал. – 2014. – № 3/2 (267). – С. 175–179.

Читати

Ус О. В. Інтерпретаційна практика кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його вдосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2014 р. –Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 120–122.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України /О. В. Ус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 2. – Т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. – Харків: Право, 2014. – № 1 (76). – С. 149–159.

Читати

Т е м а 17. Одиничні злочини і їх види

Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М. И. Бажанов. – Харьков : Право, 2000. – 128 с.

Читати

Зинченко И. А. Составные преступления / И. А.Зинченко. – Харьков : Изд. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. – 176 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін; за заг. ред. В. І. Тютюгіна. – Харків: Фінн, 2008. – 336 с.

Читати

Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків: Фінн, 2010. – 256 с.

Читати

Т е м а 18. Повторність злочинів і її види

Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины / М. И. Бажанов. – Харьков : Право, 2000. –128 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін; за заг. ред. проф. В. І. Тютюгіна. – Х. : Фінн, 2008. – 336 с.

Читати

Т е м а 19. Уявна оборона

В’ялий О. Оборона потребує захисту / О. В’ялий // Право України. – 2001. – С. 100–110.

Читати

Володарський В. Необхідна оборона, перевищення її меж : деякі випадки кваліфікації / В. Володарський // Право України. – 2000. – № 6. – С. 93–94, 99.

Читати

Т е м а 20. Крайня необхідність

Лісова Н. Крайня необхідність : особливості визначення поняття / Н. Лісова // Прокуратура, людина, держава. – 2005. –№ 1 (43). – С. 43-49

Читати

Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность / И. И. Слуцкий. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та. – 1956. – С. 90–114.

Читати

Т е м а 21. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю. В. Баулін. – Київ : Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Григор’єва М. Є. Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Віснник Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – C. 196–201.

Читати

Хряпінський П. В. Спірні питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності / П. В. Хряпінський // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – (6) (№ 2). – C. 120–128.

Читати

Т е м а 22. Система покарань

Бурда С. Я. Покарання у виді довічного позбавлення волі за КК України як альтернатива смертної кари / С. Я. Бурда // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. − 2013. −Вип. 4. − С. 207–215.

Читати

Задоя К. П. Рішення Конституційного Суду України в справі про заміну смертної кари довічним позбавленням волі в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини / К. П. Задоя // Адвокат. − 2012. − № 2. − С. 25−28.

Читати

Мостепанюк Л. О. Смертна кара та довічне позбавлення волі: історичний аспект/ Л. О. Мостепанюк // Наше право. – 2013. − № 1. − С. 104−109.

Читати

Новікова К. А. Місце обмеження волі в системі покарань/ К. А. Новікова // Питання боротьби зі злочинністю. – 2014. − Вип. 27. − С. 250−257.

Читати

Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 р.

Читати

Рябчинська О. П. До питання про періодизацію розвитку системи покарань в Україні / О. П. Рябчинська // Держава та регіони. Сер.: Право : Наукововиробничий журнал. − 2015. − № 4. − С. 82−87.

Читати

Сташис В. В. Актуальні питання системи покарань за Кримінальним кодексом України 2001 р. / В. В. Сташис // Право України. – 2010. − № 9. – С. 16–24.

Читати

Сташис В. В. Основні новели нового Кримінального кодексу України / В. В. Сташис // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2−3 (33–34). − С. 612 – 626.

Читати

Хроленок О. Ю. Щодо виокремлення правових ознак системи покарань / О. Ю. Хроленок // Форум права. − 2015. − № 5. − С. 205–209.

Читати

Т е м а 23. Загальні засади призначення покарання

Бабанли Р. Ш. Наукові підходи до з'ясування сутності терміна «загальні засади призначення покарання» / Р. Ш. Бабанли // Часопис Київського університету права. − 2015. − № 2. − С. 288−291.

Читати

Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК України (п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р.), за І півріччя 2015 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2016. − № 1. – С. 9.

Читати

Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012КПК України // Вісник Верховного Суду України. – 2012. − № 14. – С. 14–15.

Читати

Давлатов Ш. Б. Принципи призначення покарання / Ш. Б. Давлатов // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. − 2011. − № 2. − С. 120−127.

Читати

Дудоров О. О. Обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання : поняття, природа, значення / О. О. Дудоров //Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2011. – № 1. – С. 204–211.

Читати

Євдокімова О. В. Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України / О. В. Євдокімова, В. І. Тютюгін // Вісник Верховного Суду України. − 2012. − № 7. −С. 41−47.

Читати

Лемішко Ю. Ю. Найменування обтяжуючих обставин в теорії кримінального права та законодавства / Ю. Ю. Лемішко // Українська наука ХХІ століття : зб. тез VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 16-18 черв. 2010 р. – Київ, 2010. – С. 72–74.

Читати

Макаренко А. С. Проблема принципів призначення покарання у сучасній науці кримінального права / А. С. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 2010. – Вип. 55.С. 176–181.

Читати

Омельчук О. М. До питання про загальні засади призначення покарання / О. М. Омельчук // Університетські наукові записки. − 2007. − № 2. − С. 344−348.

Читати

Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України / В. В. Полтавець. – Луганськ: РВ ЛАВС, 2005. – 240 с.

Читати

Постанова Верховного Суду Україні від 4 квітня 2011 р. (витяг) // Вісник Верховного Суду України. − 2011. – № 8. – С. 9–11.

Читати

Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 р.

Читати

Федорчук І. М. До питання щодо врахування обставин, які обтяжують покарання за кримінальним правом України / І. М. Федорчук // Університетські наукові записки. − 2009. − № 1. − С. 270–273.

Читати

Ященко А. М. Деякі аспекти індивідуалізації покарання при його призначенні (пункт 3 частини 1 статті 65 КК України) / А. М. Ященко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. − 2014. − № 1. − С. 78−90.

Читати

Т е м а 24. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом

Василаш В. Проблеми призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. 3-4 лют. 2005 р. – Львів : Юрид. Ф-т Львів. нац. ун-ту, 2005. – С. 297–299.

Читати

Василаш В. М. Підстави призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці// Університетські наукові записки: часопис / Хмельн. ун-т управління та права. −Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2008. − № 3 (27). − С. 250–257.

Читати

Дудоров О. Спеціальні засади призначення покарання (продовження) // Слово Національної школи суддів України. – 2013. − № 1. − С. 67–83.

Читати

Евдокимова Е. В. Основания применения ст. 69 УК Украины // Проблеми законності. − 2007. –Вип. 90. − С. 135−141.

Читати

Євдокімова О. В. Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості // Право і суспільство. − 2014. −№ 1-2.− С. 213-217.

Читати

Міщенко С. М. Деякі особливості застосування судами ст. 69 КК України // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн / матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. − Харків: Право, 2011. − С. 259−263.

Читати

 

Омельчук О. М. Поняття та межі призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: сучасний стан і перспективи удосконалення // Університетські наукові записки : часопис / Хмельниц. ун-т упр. та права. –Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2013. − № 3 (47). − С. 401−407.

Читати

 

Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 р.

Читати

Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа № 1-33/2004 про призначення більш м’якого покарання) // Вісник Конституційного Суду України. − 2004. − № 5. − С. 38–46.

Читати

Самойленко Є. Ю. Врахування обставин, що пом’якшують покарання, при застосуванні статті 69 КК України // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. 2012. − №3 (70). − С. 222–232.

Читати

Федорак Л. М. Проблеми призначення покарання при наявності у кримінальній справі як пом’якшуючих, так і обтяжуючих покарання обставин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. − 2009. − Вип. 21. − С. 221−225.

Читати

Ященко А. М. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: деякі аспекти законодавчої регламентації та практичної реалізац// Наше право. −2014. − № 3. − С. 128−133.

Читати

Т е м а 25. Давність і її види за кримінальним правом України

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія – Київ: Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Головчак М. М. Строки давності виконання обвинувального вироку та порядок їх обрахування за КК України // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт.2013 р. – Харків: Право, 2013. – С. 242–244.

Читати

Горох О. П. Щодо визначення меж перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. –Харків: Право, 2014. – Вип. 27. – С. 50–58.

Читати

Ободовський О. В. Про обчислення строків давності щодо триваючих злочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 8. – С. 127–133.

Читати

Петрова Н. М. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: загальні підстави й умови // Проблеми законності. – 2007. – Вип. 87. – С. 121–125.

Читати

Петрова Н. М. Поняття й ознаки звільнення від кримінальної відповідальності за давністю в КК України // Там само. – 2007. – Вип. 90. – С. 148–152.

Читати

Петрова Н. М. Розмежування інститутів звільнення особи від кримінальної відповідальності і кримінального покарання за давністю // Там само. – 2007. – Вип. 85. – С. 120–123.

Читати

Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : монографія – Луганськ: РВВ ЛУВДС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. – 728 с.

Читати

Ус О. В. Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку / О. В. Ус // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. – Харків: Право, 2012. – № 3 (70). – С. 214–221.

Читати

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : монографія – Харків: Харків юрид., 2009. – 448 с.

Читати

Т е м а 26. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх

Гізімчук С. В. Забезпечення основних прав та свобод неповнолітніх при застосуванні примусових заходів виховного характеру// Питання боротьби зі злочинністю / голов. ред. В. І. Борисов [та ін.]. – Харків: Право, 2004. – Вип. 8. – С. 37–40.

Читати

Карпенко М. О. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Проблеми законності. – 2002. – Вип. 57. – С. 163–168.

Читати

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 5. – С. 4–8.

Читати

Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 р. № 2 // Там само. – 2006. – № 7. – С. 13–16.

Читати

Трубников В. М. Система заходів кримінальноправового впливу щодо неповнолітніх правопорушників // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 квіт. 2007 р. – Ч. 1. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 114–120.

Читати

 

Шевченко Я. Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру / Я. Шевченко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 5. – С. 11–18.

Читати

Тема 1 Закон про кримінальну відповідальність та його чинність у часі та просторі

Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі // Вісник Верховного Суду України. - 2015. - № 9. - С. 33–40.

Читати

Берзін П. С. Особливості передбачених Кримінальним кодексом України ситуацій поєднання дії кримінального закону в просторі та за колом осіб // Вісник кримінального судочинства. - 2017. - № 1. - С. 103–115.

Читати

Житний О. О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації// Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 59-69.

Читати

Житний О. О. Деякі проблеми застосування законодавства України про кримінальну відповідальність згідно з універсальним принципом/ О. О. Житний // Митна справа. - 2014. - № 1(2.1). - С. 122-129 .

Читати

Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону у часі /Ю. А. Пономаренко. – К. : Атіка, 2005. – 228 с.

Читати

Тема 2 Злочин, його види

Киричко В. Н. Некоторые методологические предпосылки исследования общественной опасности в науке уголовного права / В. Н. Киричко// Пробл. законності. – 1998. – Вип. 33.- С. 118-124.

Читати

Крайник Г.С., Овчаренко А.Є. Поняття та ознаки злочину за кримінальним законодавством України // Молодий вчений.- 2016.- № 11 (38).- С.308-312.

Читати

Панов М. І. Актуальні дослідження проблем вчення про злочин / Панов М. І., Тихий В. П. // Кримінальне право України. - 2006. - № 3. - С. 72-74

Читати

Панов М. І. Поняття злочину / Панов М. І., Тихий В. П. // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 1. - C. 88-95.

Читати

 

Панов М. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава// Право України.-2012.-№8.-С.249-260.

Читати

Тема 3 Кримінальна відповідальнсть

Баулін Ю. В. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма [Електронний ресурс] / Ю. В. Баулін// Вісн. Акад. прав. наукУкраїни. – 2004. – № 2 – № 3. – С. 626–633.

Читати

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія / Ю. В. Баулін. – Київ: Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Гнатенко Є. С. Підстави кримінальної відповідальності за законодавством України [Електронний ресурс] / Є. С. Гнатенко// Вісн. Акад. митної служби України. Сер.: Право. − 2013. − №2. − С. 102−106.

Читати

Грищук В. К. Негативна (ретроспективна) кримінально-правова відповідальність та її підстава [Електронний ресурс] / В. К. Грищук// Університ.наук. зап. − 2012. − №1. − С. 536−544.

Читати

Грищук В. К. Поняття, види, підстави і форми реалізації кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] / В. К. Грищук// Вісн. Асоц. крим. права України. – 2013. – № 1 (1). – С. 50–65.

Читати

Коломієць Ю. Ю. Кримінальний закон та позитивна кримінальна відповідальність [Електронний ресурс]/ Ю. Ю. Коломієць// Актуальні проблеми держави і права. − 2005. − Вип. 25. − С. 457−460.

Читати

Красницький І. В. Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним Кримінальним кодексом України [Електронний ресурс]/ І. В. Красницький// Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. управління та права. − 2003. −№ 3−4. − С. 219−225.

Читати

Крайник Г. С. Щодо удосконалення законодавчого закріплення кримінальної відповідальності за КК України / Харківські студентські кримінально-правові читання: тези доп. Та наук. повідомл. учасн. Всеукр. студент. наук. конф. (м. Харків, 10–11 грудня 2009 р.) / за заг. ред. В. Я. Тація. – Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. – 368 с. – С. 122–124.

Читати

Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Куц.

Читати

Меркулова В. О. Деякі міркування щодо співвідношення кримінальної відповідальності і покарання / В. О. Меркулова //Проблеми законності. – Харків, 2001. – Вип. 50. – С. 120-125.

Читати

Навроцький В. О. Склад злочину: юридична фікція чи правова реальність? [Електронний ресурс] / В. О. Навроцький// Вісн. Акад. адвокатури України. – 2009. – №1 (14). – С. 237–239.

Читати

Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстава [Електронний ресурс]/ М. Панов// Вісн. Нац. акад. прокуратури України. − 2010.− №4.−С. 45−52.

Читати

Пономаренко Ю. А. Поняття кримінальної відповідальності / Ю. А. Пономаренко// Проблеми законності : академ. зб. наук. пр./ відп.ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 102. – С. 138–148.

Читати

Пономаренко Ю. А. Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України [Електронний ресурс]/ Ю. А. Пономаренко// Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія «Право». – 2013. – Вип. 20. – С. 65–72.

Читати

Тихий В. П. Підстава кримінальної відповідальності [Електронний ресурс]/ В. П. Тихий// Вісн. Акад. адвокатури України. − 2009. – Число 1. − С. 244, 245.

Читати

Тихий В. П. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 50–52.

Читати

Хряпінський П. В. Доктрина про позитивну кримінальну відповідальність: праксіологічний аспект [Електронний ресурс]/ П. В. Хряпінський// Право та держ. управління. − 2013. − №1. − С. 124−129.

Читати

Хряпінський П. В. Форми реалізації позитивного аспекту кримінальної відповідальності [Електронний ресурс]/ П. В. Хряпінський// Вісн. Акад.адвокатури України. − 2008. − Число 1. − С. 50−56.

Читати

Шаргородська Н. В. «Кримінальна відповідальність» та «склад злочину» як категорії кримінального права [Електронний ресурс] /Н. В. Шаргородська // Наук. вісн. Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ. −2013. − № 2. − С. 406−412.

Читати

Шапченко С. Д. Склад злочину як кримінально-правовий феномен: сутність та основні форми існування [Електронний ресурс] / С. Д. Шапченко // Вісн. Акад. адвокатури України. − 2009. − Число 1. − С. 240−243.

Читати

Тема 4 Склад злочину

Бажанов М. И. О функциях состава преступления (процессуальная функция) / М. И. Бажанов// Проблемы законности : респ. межведом. науч.сб. – Харьков, 1995. – Вып. 29. – С. 96–102.

Читати

Борисов В. І. Склад злочину як правова модель / В. І. Борисов// Вісник Академії адвокатури України. - 2009. - Число 1. - С. 254-256.

Читати

Осадча A.C. До питання про функції складу злочину [Електронний ресурс]/ Осадча A.C. // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. – 2013. – № 2. – С. 308–310.

Читати

Панов М. І. Проблеми складу злочину та його функцій у доктрині кримінального права// Вісник Асоціації кримінального права України.- 2013.- № 1(1).- С.103-125.– Режим доступу:

Читати

Тема 5 Кваліфікація злочину

Андрушко П. П. Кваліфікація злочинів: поняття і види / П. П. Андрушко// Наукові записки [Харківського економіко-правового університету]. - 2004. - № 1. - С. 5-14.

Читати

 

Коржанський М. Й. К-66 Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге.- К.: Атіка, 2002.- 640 с.

Читати

Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник/ В. В. Кузнецов, А. В. Савченко – К. : КНТ, 2007. – 300 с.

Читати

Марчук В. В. Теория квалификации преступлений/ В. В. Марчук. –Минск : Акад. МВД, 2014. – 339 с.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття/ О. В. Ус// Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. №1106. Серія «Право». – Вип. №17. –Х. : ХНУ, 2014. – С. 171–175.

Читати

Ус О. В. Критерії класифікацій та види кримінально-правової кваліфікації / О. В. Ус// Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 5. – С. 15–19.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2014. –Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Склад злочину як підстава кримінально-правової оцінки вчиненого діяння/ О. В. Ус// Visegrad Journal on Human Rights . – 2016. –№4/2. – С. 196–201.18.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті/ О. В. Ус// Вісн. Нац. акад. прав. наук України / редкол.: В. Я. Тацій та ін. –Х. : Право, 2014. – №1 (76). – С. 149–159.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус// Право і суспільство. – 2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус.– Харків: Право, 2018.– 368 с.

Читати

Тема 6 Стадії злочину

Горностай А. В. Кримінальна відповідальність за замах на злочин /А. В. Горностай.– Х.: Юрайт, 2013.– 232 с.

Читати

Дякур М.Д. Стадії вчинення злочину та незакінчений злочин: проблеми розмежування / М.Д. Дякур// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.100-103.

Читати

Красницький І. В. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України/ І. В. Красницький, Л. С. Щутяк. – Львів : ЛДУВС, 2015. – 224 с.

Читати

Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину/ Н. В. Маслак. – Х. : Право, 2010. – 232 с.

Читати

Тихий В.П. Кримінально-правовий інститут стадії вчинення злочину/ В.П. Тихий// Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1. – С. 171–184.

Читати

Тишкевич И.С. Избранные труды / И.С. Тишкевич. – Минск: Редакция журнала «Промышленноторговое право», 2014. – 484 с. – (Наследие права).

Читати

Тема 7 Співучасть у злочині

Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы / Ф. Г. Бурчак. – К.: Вища шк., 1986. – 208 с.

Читати

Бурчак Ф. Г. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву.- Киев: Рад. Шк., 1964.- 36 с.

Читати

Гуторова Н. О. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособие / Н. О. Гуторова. – X.: Рубикон, 1997. – 102 с.

Читати

Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву / П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – Москва: Госюриздат, 1959. – 256 с.

Читати

Гуторова Н. О. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособие / Н. О. Гуторова. – Xарьков: Рубикон, 1997. – 102 с.

Читати

Козлов А. П. Соучастие : традиции и реальность /А. П. Козлов. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 362 с.

Читати

 

Новицький Г. В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України / Г. В. Новицький. – К.: Вища шк., 2001. – 96 с.

Читати

Орловський Р. С. Диференціація кримінальної відповідальності при співучасті/ Р. С. Орловський// Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х.: Право, 2013. – Вип. 26. – С. 53–63.

Читати

Орловський Р. С. Організована група як форма співучасті / Р. С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 72. – 2014. – С. 393–399.

Читати

Орловський Р. С. Виконавець як вид співучасника у злочині / Р. С. Орловський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 4, том 2. – С. 181–186.

Читати

Орловський Р. С. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб / Р. С. Орловський// Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2014. – Т. 27 (66), №1. – С. 187–193.

Читати

Орловський Р. С. Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті/ Р. С. Орловський// Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х.: Право, 2014. – Вип. 27. – С. 39–49.

Читати

Орловський Р. С. Кримінальна відповідальність за невдалу співучасть/ Р. С. Орловський// Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. №1082. Серія : Право. – Х.: ХНУ, 2013. – Вип. №16. – С. 138–141.

Читати

Орловський Р. С. Кримінально-правове значення форм співучасті/ Р. С. Орловський// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. – 2014. – №25. – С. 218–222.

Читати

Орловський Р. С. Критерії поділу співучасників на види / Р. С. Орловський // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Право». – Х.: ХНУ, 2014. – Вип. №17. – С. 175–179.

Читати

Орловський Р. С. Підстава кримінальної відповідальності за співучасть у злочині/ Р. С. Орловський// Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.практ. конф., м. Ужгород, 28 лют. – 1 берез. 2014 р. – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – С. 184–186.

Читати

Орловський Р. С. Поняття і значення ексцесу співучасника / Р. С. Орловський// Наук. вісн. Міжнар. гуманіст. ун-ту. Серія «Юриспруденція». – 2015. – №15. – С. 105–108.

Читати

Орловський Р. С. Теорії класифікації співучасників/ Р. С. Орловський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 1, т. 3. – С. 72–76.

Читати

Орловський Р. С. Формы соучастия в уголовном праве/ Р. С. Орловський // Закон и жизнь: Междунар. науч.практ. прав. журн. – 2014. – №3/2 (267). – С. 175–179.

Читати

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями [Електронний ресурс]: постанова Пленуму Верхов. Суду України №13 від 23 груд. 2005 р.

Читати

Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – Москва: Юрид. лит., 1974. – 208 с.

Читати

Ус О. В. Відмежування підбурювання до злочину від діяльності інших співучасників/ О. В. Ус// Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 94. – С. 182–189.

Читати

Ус О. В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 2, т. 4. – С. 56–61.

Читати

Ус О. В. Особливості кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 59–71.

Читати

Ус О. В. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. В. Ус // Вісн. Нац. акад. правов. наук України : зб. наук. пр. – Х. : Право,2014. – №1 (76). – С. 149–159.

Читати

Ус О. В. Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О. В. Ус // Право і сусп-во. –2014. – №6–1. – С. 315–321.

Читати

Тема 8 Повторність, сукупність та рецидив злочинів

Бажанов М. И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины/ М. И. Бажанов. – Х. : Право, 2000. – 128 с.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання/ І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін ; за заг. ред. проф. В. І. Тютюгіна. –Х.: Фінн, 2008. – 336 с.

Читати

Колос О. В. Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права// Часопис Київського університету права.- 2013.- №2.- С.336-340.

Читати

Созанський Т. І. Кваліфікація двох або більше злочинів передбачених різними частинами однієї статті КК України// Науково-інформаційний вісник.- 2012.- №5.- С.146-150

Читати

Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія/ Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.

Читати

Устрицька Н. І. Інститут множинності злочинів на сучасному етапі розвитку кримінального права// Молодий вчений.- 2018.- №12(64).- С. 539-541.

Читати

Устрицька Н. І. Кримінально-правовий зміст поняття повторності злочинів// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2012.- №3.- С. 422-431 .

Читати

Тема 9 Обставини, що виключають злочинність діяння

Андрусяк А. М. Співрозмірність як умова правомірності необхідної оборони/ Г. М. Андрусяк// Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 573–579.

Читати

Андрусяк Г. М. Сучасні тенденції розвитку кримінально-правового регулювання права на необхідну оборону/ Г. М. Андрусяк// Часопис Київ. ун-ту права. – 2013. – №4. – С. 295–298.

Читати

Андрушко П. П. Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння/ П. П. Андрушко// Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 9–20

Читати

Аніщук В. В. Місце уявної оборони у системі кримінального права України/ В. В. Аніщук// Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – №1. – С. 280–283.

Читати

Благодир А. А. Межі застосування примусу під час провадження слідчих дій/ А. А. Благодир// Право і сусп-во. – 2011. – № 1. – С. 225–229.

Читати

Волков O. A. Суб’єкти зобов’язань відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності / O. A. Волков// Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць/ Одес. нац. юрид. акад. – О. : Юрид. літ., 2008. – Вип.41. – С. 176–184.

Читати

Горбачова Г. М. Суспільно небезпечне посягання як підстава необхідної оборони/ Г. М. Горбачова// Часопис Київ. ун-ту права. – 2009. – №2. –С. 245–250.

Читати

Дзюба Ю. П. Встановлення критеріїв співрозмірності заподіяння шкоди – гарантія забезпечення конституційного права особи на необхідну оборону / Ю. П. Дзюба// Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 23–24 черв. 2011 р. – Харків, 2011. – С. 346–349.

Читати

Загиней З. А. Виправданий ризик (ст. 42 КК України): до проблеми розуміння / З. А. Загиней // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали міжнар. наук.практ. конф., 8–9 жовт. 2015 р./ НЮУ ім. Ярослава Мудрого; Науководослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України; Всеукр. асоц. крим. права. – Харків: Право, 2015.

Читати

Коваленко Є. В. Виконання завдань контррозвідувальної діяльності як умова для звільнення від кримінальної відповідальності / Є. В. Коваленко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали пост. діючого наук.практ. семінару, 27 листоп. 2015 р. / СБУ, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ. –Харків: Право, 2015. – Вип. 7. – С. 213–216.

Читати

Лісова Н. Склад діяння, вчиненого в стані крайньої необхідності/ Н. Лісова // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2011. - № 2. - С. 60-64.

Читати

Соколкін В. Л. Окремі питання здійснення контролю під час прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які обмежують конституційні права громадян / В. Л. Соколкін, Ю. Ю. Чуприна // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали пост. діючого наук.практ. семінару (м. Харків, 21 жовт. 2016 р.)/ СБУ, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2016. – Вип. 8. – С. 211–215.

Читати

Тарасевич Т. Ю. Крайня необхідність під час здійснення медичної діяльності/ Т. Ю. Тарасевич // Часопис Київ. ун-ту права. – 2013. – № 3. – С. 310–315.

Читати

Тема 10 Звільнення від кримінальної відповідальності

Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. –848 с.

Читати

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності/ Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с.

Читати

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник Асоціації кримінального права України.- 2013.- № 1(1).- С.185-207.

Читати

Григор’єва М. Є. Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення від кримінальної відповідальності/ М. Є. Григор’єва// Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. Вип. 33. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2006. –C. 196–201.

Читати

Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки / О. О. Житний // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 23-28.

Читати

Житний О. О. Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям / О. О. Житний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 195-199.

Читати

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим у кримінальному провадженні: монографія/ В. А. Шкелебей, П. В. Цимбал, Ю. І. Азаров, А. А. Котова; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2014. – 214 с.

Читати

Мандриченко Ж. В. Деякі аспекти нормативного удосконалення звільнення від кримінальної відповідальності за примиренням з потерпілим / Ж. В. Мандриченко // Актуальні проблеми держави і права. - 2004. - Вип. 22. - С. 921-925.

Читати

Наден О.В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. -Харків: Право, 2003. - 224 с.

Читати

Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві України / М. В. Сенаторов. – Х. : Право, 2006. – 208 с.

Читати

Тихий В.П. Звільнення від кримінальної відповідальності / Тихий В.П., Панов М. І. // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. - № 4.

Читати

 Устименко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі акта про помилування/ В. В. Устименко// Проблеми законності. Вип. 65. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – C. 154–160.

Читати

Устименко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності й покарання на підставі Закону України про амністію/ В. В. Устименко// Проблеми законності. Вип. 68. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – C. 79–87.

Читати

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посіб. / П. В. Хряпінський. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 192 с.

Читати

Хряпінський П. В. Спірні питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності/ П. В. Хряпінський// Вісник Академії адвокатури України. - 2006. - Вип. 6. - С. 120-128.

Читати

Шило О. Г. Проблеми вдосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого (підсудного) з потерпілим/ О. Г. Шило// Проблеми законності. Вип. 93. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – C. 131–138.

Читати

Ященко A. M. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим: причинно-факторний комплекс здійснення/ A. M. Ященко// Право і Безпека. - 2005. - Т. 4, № 2. - С. 124-128.

Читати

Тема 11 Поняття та мета покарання. система та види покарань

Антипов В. І. Класифікація злочинів та система покарань: взаємозв’язок та суперечливість / В. І. Антипов// Вісник Асоціації кримінального права України [Електронний ресурс]. – 2018. – № 1 (10). – С. 1–19.

Читати

Вереша Р. В. Мета покарання: теорії (концепції), історія та сучасний стан [Електронний ресурс]/ Р. В. Вереша, К. Ю. Лоєнко// Вісн. Акад. адвокатури України. − 2010. − Ч. 2. − С. 54−61.

Читати

Денисова Т. А. Філософсько-правові категорії при визначенні поняття покарання/ Тетяна Андріївна Денисова// Вісн. Кримінол. асоц. України: зб. наук. пр./ Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України. −Харків: ХНУВС, 2016. − №3 (14). − С. 33−45.

Читати

Мозгова В. А. Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання / В.А. Мозгова// Держава і право. — 2009. — Вип. 44. — С. 543-548.

Читати

Рябчинська О. П. Система покарань як передумова диференціації кримінальної відповідальності та покарання/ О. П. Рябчинська// Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 177-180.

Читати

Рябчинська О. П. Співвідношення системи покарань з іншими засобами кримінально-правового впливу [Електронний ресурс] / О. П. Рябчинська// Право та державне управління.− 2012. − Вип. 3. – С. 134−139.

Читати

Яремко Г. З. Система заходів кримінально-правового характеру [Електронний ресурс] / Г. З. Яремко// Часопис Акад. адвокатури України.− 2014. − Т. 7, №4. − С. 89−92.

Читати

Тема 12 Призначення покарання

Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. - Киев : Вища шк., 1980. - 216 с.

Читати

Василаш В. М. Деякі питання врахування судом загальних засад призначення покарання / В. М. Василаш // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – 2008. – №2. – С. 248–259.

Читати

Ворона В. С. Щодо питання про види спеціальних засад призначення покарання/ В. С. Ворона // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. «Право». − 2016. − Вип. 24. − С. 128−133.

Читати

Ворона В. С. Поняття спеціальних засад призначення покарання [Електронний ресурс] / В. С. Ворона// Нац. юрид. журн.: теория и практика = National law journal: theory and practice. – 2016. – Iunie. – C. 162–165.

Читати

Давлатов Ш. Б. Принципи призначення покарання/ Ш. Б. Давлатов// Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. - 2011. - № 2. - С. 120-127.

Читати

Дудоров О. Спеціальні засади призначення покарання (продовження)/ О. Дудоров // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 1. - С. 67-83.

Читати

Євдокімова О. В. Загальні засади і спеціальні правила призначення покарання/ О. В. Євдокімова// Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб./ відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 78. –С. 169−175.

Читати

Зінченко І. О. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання / Зінченко І. О. Тютюгін В. І.; за заг. ред. В. І. Тютюгіна. - Харків: Фінн, 2008. - 336 с.

Читати

Макаренко А. С. Проблема принципів призначення покарання у сучасній науці кримінального права [Електронний ресурс]/ А. С. Макаренко// Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – О. : Юрид. літ., 2010. –Вип. 55. – С. 176–181.

Читати

Нікіфорова Т. І. Розвиток вчення про обставини, які пом’якшують покарання в кримінальному праві України/ Т. І. Нікіфорова// Університетські наукові записки. - 2007. - № 4. - С. 355-360.

Читати

Нікіфорова Т. І. Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч.1 ст.66 КК України / Т. І. Нікіфорова // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 380-387.

Читати

Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України / В. В. Полтавець. – Луганськ : РВ ЛАВС, 2005. – 240с.

Читати

Тютюгин В. И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву : монографія / В. И. Тютюгин. - Х. : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. - 145 с.

Читати

Ященко А. М. Призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом: деякі аспекти законодавчої регламентації та практичної реалізації [Електронний ресурс]/ А. М. Ященко// Наше право. − 2014. − №3. −С. 128−133.

Читати

Тема 13 Звільнення від покарання та його відбування

Гончар Т. О. Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування: поняття та співвідношення інститутів/ Т. О. Гончар// Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право/ голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 27. Т. 3. – С. 22–25.

Читати

Казначеєва Д. В. Поняття умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за законодавством України/ Д. В. Казначеєва// Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 41-49.

Читати

Казначеєва Д. В. Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання/ Д. В. Казначеєва// Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 27. - С. 103-108.

Читати

Ніколаєнко Т. Амністія та помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання/ Т. Ніколаєнко// Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10. — С. 68-71.

Читати

Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України/ Є. О. Письменський; наук. ред. О. О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛУВДС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. – 728 с.

Читати

 

Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства / Є. О. Письменський // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 1. - С. 192-199.

Читати

Письменський Є. О. Про ефективність звільнення від покарання та його відбування/ Є. О. Письменський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2013. - № 6. - С. 96-100.

Читати

Тютюгін В. І. Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування/ В. І. Тютюгін, О. В. Євдокімова // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2014. –Вип. 2. – С. 311–318.

Читати

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посібн./ П. В. Хряпінський. – К.: Центр учб. літ, 2008. – 192 с.

Читати

Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким / І. С. Яковець. – М. : PRІ, 2012. – 212 с.

Читати

Тема 14 Інші заходи кримінально-правового характеру

Батиргарєєва В. С. Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2014. Вип. 27. - С. 101–109.

Читати

Верещак В. М. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: науково-практичний коментар [Електронний ресурс] / В. М. Верещак.

Читати

 

Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія/ В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів: ЛДУВС, 2013. – 248 с.

Читати

Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : монографія/ О. В. Зайцев. – Харків : Майдан, 2007. – 240 с.

Читати

Задоя К. П. Правова природа заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб // Право і громадянське суспільство.

Читати

Лень В. В. Питання деінституціалізації психічно хворих в Україні // Право і суспільство.- 2018.- №1.- С.247-251

Читати

Пономаренко Ю. А. Правила застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб / Ю. А. Пономаренко // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. «Право». – 2014. – Вип. 22. – С. 155–160.

Читати

Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навч. посіб. / П. В. Хряпінський. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 192 с.

Читати

Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру. — Харків: Право, 2002. — 208 с.

Читати

Ященко А. М. Стадії застосування заходів кримінально-правового характеру/ А. М. Ященко // Право і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 234-241.

Читати

Ященко А. М. Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: теоретичний аспект/ А. М. Ященко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 7. - С. 199-202.

Читати

Ященко А. М. Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру/ А. М. Ященко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1. - С. 212-223 .

Читати

Тема 15 Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Коновалова А.Ю. Покарання як засіб кримінально-правового впливу в механізмі протидії злочинності неповнолітніх // Актуальнi проблеми держави i права: Зб. наук.пр. - 2010. - Вип. 55. - С. 184-188.

Читати

Коновалова А. Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб / А. Ю. Коновалова // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 227–234.

Читати

Назимко Є. С. Принципи інституту покарання неповнолітніх / Є. С. Назимко // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр./ [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 75-89.

Читати

Назимко, Є. С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08/ Єгор Сергійович Назимко; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 36 с.

Читати

Пономарьова Т. І. Звільнення неповнолітнього від покарання з передачею під нагляд / Т. І. Пономарьова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2014. - № 4. - С. 131-138.

Читати

Скок О. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за вчинення злочинів невеликої тяжкості/ О. Скок// Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 92-96.

Читати

Шеховцова Л. І. Деякі проблемні питання призначення неповнолітнім таких видів покарань, як штраф та громадські роботи // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2020. - №1. - С. 226-230.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти